Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 142/1980 Sb.Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů

Částka 34/1980
Platnost od 21.10.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.06.1992 (114/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

142

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury České socialistické republiky

ze dne 17. září 1980,

kterou se stanoví podrobnosti o ochraně stromů rostoucích mimo les, o postupu při výjimečném povolování jejich kácení a o způsobu využití dřevní hmoty z těchto stromů

Ministerstvo kultury České socialistické republiky stanoví podle § 19 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška se vztahuje na stromy (dřeviny stromového a keřového vzrůstu) rostoucí mimo les v krajině, sídelních útvarech a v jejich obytných, výrobních a rekreačních zónách (dále jen "stromy").

(2) Vyhláška se nevztahuje na stromy chráněné podle zvláštních předpisů. 1)

§ 2

Kategorizace stromů

(1) Stromy se pro účel této vyhlášky zařazují do dvou kategorií.

(2) Do kategorie I se zařazují stromy:

a) v parcích, veřejných sadech, veřejných zahradách a ve stromořadích,

b) s krajinotvornou nebo estetickou nebo historickou nebo přírodní hodnotou,

c) v remízech a větrolamech v komplexech zemědělské půdy, dále v podhorských a horských oblastech s typickým přechodem mezi zemědělskou krajinou a lesem,

d) určené k ochraně půdy, pramenišť a rašelinišť,

e) s ochrannou funkcí v okolí průmyslových, zemědělských a jiných hospodářských objektů,

f) ostatní s obvodem kmene nad 125 cm (nebo průměru 40 cm) měřeného ve výši 130 cm nad zemí a dřeviny keřového vzrůstu o plošné výměře nad 60 m2 ,

g) v likvidovaných, popřípadě opuštěných těžebních prostorech nerostů, včetně hald, výsypek a odvalů.

(3) Do kategorie II se zařazují všechny ostatní stromy.

§ 3

Ochrana stromů

(1) Ochrana stromů spočívá v plánovité péči o stromy a jejich zabezpečení před poškozováním a ničením; ochranu stromů zabezpečují správci, vlastníci nebo uživatelé (dále jen "uživatelé") stromů.

(2) Národní výbory v zájmu vytváření zdravého životního prostředí ve svých územních obvodech 2) činí v oboru své působnosti všechna potřebná opatření k zajištění ochrany stromů podle plánu rámcových opatření. Ostatní orgány, organizace, společenské organizace sdružené v Národní frontě, jednotná zemědělská družstva a občané napomáhají národním výborům v této činnosti.

§ 4

Výjimečné povolování kácení stromů

(1) Ke kácení stromů je nutné povolení. 3)

(2) Ke kácení stromů zařazených do kategorie II rostoucích na pozemcích v soukromém vlastnictví občanů a jimi užívaných nebo v osobním užívání občanů, které jsou součástí pozemků v sídelních útvarech nebo vymezených rekreačních oblastech, není třeba povolení.

§ 5

(1) Žádost o povolení kácení stromu podává uživatel místnímu národnímu výboru.

(2) V žádosti musí být uvedeno:

a) jméno a adresa žadatele,

b) počet, druh, stáří a stav stromů, které mají být káceny,

c) podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemku.

(3) K žádosti podle odstavce 2 musí být připojen situační zákres polohy stromu nebo skupin stromů s uvedením parcelních čísel.

§ 6

(1) Národní výbor, který rozhoduje o kácení stromu 3) přihlíží při posuzování žádosti:

a) ke kategorii a druhu stromu,

b) k významu stromu pro přírodní a životní prostředí,

c) k závažnosti důvodů, pro které se kácení stromu požaduje.

(2) V povolení upozorní národní výbor uživatele na povinnost podle § 8 vyhlášky a uvede údaje o počtu a druhu stromů, jejichž kácení se povoluje, a určí lhůtu ke kácení stromů zpravidla na zimní období (od 1. října do 31. března).

(3) Národní výbor doručí rozhodnutí o povolení ke kácení stromu též státní organizaci lesního hospodářství.

§ 7

(1) Povolení ke kácení stromu není třeba, je-li stavem stromu bezprostředně ohrožen život nebo zdraví osob nebo může-li být tímto stavem způsobena značná škoda na majetku nebo ohrožen provoz obecně prospěšného zařízení (např. telekomunikačního, nadzemního a podzemního vedení) a tomuto ohrožení není možno zabránit jinak, než skácením stromu.

(2) Kdo z důvodů uvedených v odstavci 1 strom skácí, oznámí to bez zbytečného odkladu místnímu národnímu výboru.

§ 8

Výkup dřevní hmoty ze skácených stromů

(1) Uživatel, jemuž vydá národní výbor povolení ke kácení stromu, je povinen nabídnout vytěženou dřevní hmotu do tří dnů po skácení stromu státní organizaci lesního hospodářství.

(2) Státní organizace lesního hospodářství je povinna nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení nabídky vyrozumět uživatele, jaký druh a množství dřevní hmoty ze skácených stromů vykoupí. Dřevní hmotu, která nebude vykoupena, může uživatel volně použít.

(3) Odvoz vykoupené dřevní hmoty zajistí státní organizace lesního hospodářství.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na dřevní hmotu získanou podle § 7 odst. 1.


§ 9

Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Doc. Dr. Klusák CSc.v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 4 odst. 3, § 5, 6 a 7 zákona č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, vládní nařízení č. 41/1963 Sb., o zřízení Krkonošského národního parku, vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. 1., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany, zákon č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, vyhláška č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.

2) § 18 zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech (úplné znění č. 28/1972 Sb.).

3) Podle § 13 odst. 2 zákona č. 40/1956 Sb. ve znění zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, rozhodují o kácení stromů rostoucí mimo les, na něž se nevztahují zvláštní předpisy, místní národní výbory; okresní národní výbory si mohou rozhodování vyhradit.

Přesunout nahoru