Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 140/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží

Částka 34/1980
Platnost od 21.10.1980
Účinnost od 01.11.1980
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

140

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 6. října 1980

o preventivní kontrole vyváženého a dováženého zboží a o průkazu o použití a využití dovezeného zboží

Federální ministerstvo zahraničního obchodu stanoví podle § 10 odst. 2 a § 57 odst. 4 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím:


ODDÍL 1

Preventivní kontrola vyváženého zboží

§ 1

(1) K předcházení vzniku škod československému národnímu hospodářství může federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnout, že určitý druh zboží nebo určité zboží, jež má být vyvezeno, může být předáno veřejnému dopravci k odeslání do zahraničí nebo předáno zahraničnímu odběrateli jen po nestranné kontrole jeho stavu provedené ve stanoveném rozsahu.

(2) Rozhodnutí o kontrole zboží podle odstavce 1 a o jejím rozsahu a způsobu doručí federální ministerstvo zahraničního obchodu kontrolní organizaci, příslušné československé právnické osobě dodávající zboží pro vývoz (dále jen "dodavatel zboží pro vývoz"), jejímu nadřízenému ústřednímu orgánu, příslušnému orgánu celní správy a příslušnému podniku zahraničního obchodu nebo jiné československé právnické osobě, mající povolení k zahraničně obchodní činnosti zahrnující vývoz zboží podléhajícího kontrole.

(3) Po doručení rozhodnutí o kontrole zboží jsou dodavatel zboží pro vývoz nebo československá právnická osoba, mající povolení k zahraničně obchodní činnosti zahrnující vývoz zboží podléhajícího kontrole, která toto zboží vyrábí, povinni sdělit bez zbytečného odkladu v dostatečném předstihu kontrolní organizaci, kdy a kde bude zboží připraveno k provedení kontroly a umožnit jí nejpozději 7 dní před odesláním zboží do zahraničí nebo předáním zahraničnímu odběrateli kontrolu zboží. Kontrolní organizace je oprávněna požadovat k provedení kontroly doklady o technické kontrole, kterou je povinen provádět výrobní podnik.

(4) Československá právnická osoba, mající povinnost dodat zahraničnímu odběrateli zboží podléhající kontrole, je povinna sdělit bez zbytečného odkladu v dostatečném časovém předstihu kontrolní organizaci, která hospodářská smlouva nebo dodávkový příkaz a která smlouva se zahraničním odběratelem se týkají dodávky zboží, jež má být kontrolováno. Současně s tím předá kontrolní organizaci podklady, týkající se smluvního určení stavu kontrolovaného zboží ve vztahu k zahraničnímu odběrateli, jestliže tyto podklady jsou nutné pro posouzení jakosti, popřípadě množství v rozsahu podléhajícím kontrole.

(5) Kontrolní organizace sepíše o výsledku kontroly provedené podle odstavce 1 protokol, který předá příslušnému orgánu celní správy, dodavateli zboží pro vývoz, jeho nadřízenému ústřednímu orgánu a československé právnické osobě, mající povinnost dodat zahraničnímu odběrateli kontrolované zboží.

§ 2

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu po projednání s příslušným ústředním orgánem může rozhodnout, že u některých druhů zboží, jež má být vyvezeno, dodavatel zboží pro vývoz a československá právnická osoba, mající povolení k zahraničně obchodní činnosti zahrnující vývoz tohoto zboží, která je vyrábí, jsou povinni opatřit kontrolní osvědčení 1) kontrolní organizace. Federální ministerstvo zahraničního obchodu v rozhodnutí stanoví rozsah a popřípadě i způsob kontroly, na jejímž základě se má vydat kontrolní osvědčení.

(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 zašle federální ministerstvo zahraničního obchodu příslušnému orgánu celní správy, kontrolní organizaci, dodavateli zboží pro vývoz, jeho nadřízenému ústřednímu orgánu a československé právnické osobě, mající povolení k zahraničně obchodní činnosti zahrnující vývoz zboží podléhajícího kontrole podle odstavce 1.

(3) Kontrolní organizace je povinna uzavřít smlouvu o kontrolní činnosti za účelem vydání kontrolního osvědčení podle odstavce 1, jestliže dodavatel zboží pro vývoz nebo československá právnická osoba mající oprávnění k zahraničně obchodní činnosti zahrnující vývoz zboží podléhajícího kontrole podle odstavce 1 o to včas požádají; na základě uzavřené smlouvy o kontrolní činnosti jsou tyto právnické osoby povinny sdělit kontrolní organizaci, kdy a kde bude zboží připraveno k provedení kontroly, a to nejpozději 7 dní přede dnem, kdy má být kontrola zahájena.

(4) Československá právnická osoba, mající povinnost dodat zahraničnímu odběrateli zboží určené podle odstavce 1, je povinna bez zbytečného odkladu s dostatečným časovým předstihem sdělit kontrolní organizaci, která hospodářská smlouva nebo dodávkový příkaz a která smlouva se zahraničním odběratelem se týkají dodávky zboží, jež má být kontrolováno. Současně s tím předá kontrolní organizaci též podklady, týkající se smluvního určení jakosti, popřípadě množství kontrolovaného zboží ve vztahu k zahraničnímu odběrateli, jež jsou nutné pro posouzení jakosti, popřípadě množství zboží, v rozsahu podléhajícím kontrole.

(5) Kontrolní osvědčení vydá kontrolní organizace po nestranné kontrole na základě skutečně zjištěné jakosti, popřípadě zjištěného množství zboží.

§ 3

(1) Dodavatel zboží pro vývoz nebo československá právnická osoba, jež má dodat zboží zahraničnímu odběrateli a toto zboží vyrábí, může odeslat zboží, na které se vztahuje ustanovení § 1 nebo § 2 do zahraničí nebo odevzdat toto zboží zahraničnímu odběrateli pouze na základě protokolu o výsledku kontroly uvedeného v § 1 odst. 5 nebo kontrolního osvědčení uvedeného v § 2 odst. 5, jestliže prokazují, že u zboží při kontrole provedené ve stanoveném rozsahu nebyly zjištěny vady.

(2) Bez protokolu o výsledku kontroly nebo kontrolního osvědčení podle odstavce 1 může být uvedené zboží odesláno do zahraničí nebo předáno zahraničnímu odběrateli pouze v případech uvedených v § 4 odst. 2. Tím nejsou dotčena ustanovení jiných právních předpisů. 2)

§ 4

(1) Orgány celní správy propustí zboží podléhající kontrole do zahraničí jen na základě protokolu o výsledcích kontroly uvedeného v § 1 odst. 5 nebo kontrolního osvědčení uvedeného v § 2 odst. 5, jež prokazují, že zboží nemá v rozsahu stanovené kontroly vady.

(2) Bez protokolu nebo kontrolního osvědčení uvedených v odstavci 1 propustí orgány celní správy kontrole podléhající zboží do zahraničí jen na základě písemné žádosti československé právnické osoby, mající povinnost dodat toto zboží zahraničnímu odběrateli.

(3) Československá právnická osoba, mající povinnost dodat zahraničnímu odběrateli kontrolované zboží, projedná zpravidla před podáním žádosti podle odstavce 2 s tímto zahraničním odběratelem vývoz zboží v zjištěném stavu. Žádost lze podat pouze v případě, kdy škoda, jež by vznikla pro československé národní hospodářství při odložení dodání zboží by byla pravděpodobně větší než škoda, jež by vznikla československému národnímu hospodářství dodáním zboží ve stavu zjištěném při kontrole nebo na základě dosavadních zkušeností bez kontroly.

§ 5

(1) Zjistí-li orgány celní správy, že jakékoli zboží, vyvážené z Československé socialistické republiky, je zřejmě poškozeno, nebo jeho část chybí, propustí takové zboží do zahraničí pouze na písemnou žádost československé právnické osoby, mající povinnost dodat toto zboží zahraničnímu odběrateli.

(2) Zjistí-li kontrolní organizace při provádění kontroly podle § 1 nebo § 2, že zboží je poškozeno nebo jeho část chybí, upozorní na to orgány celní správy, které postupují obdobně podle odstavce 1.

ODDÍL 2

Preventivní kontrola dováženého zboží

§ 6

(1) K předcházení vzniku škod pro československé národní hospodářství může federální ministerstvo zahraničního obchodu rozhodnout, že stav určitého dováženého zboží podléhá kontrole.

(2) Rozhodnutí zašle federální ministerstvo zahraničního obchodu československé právnické osobě, mající povolení k zahraničně obchodní činnosti, která je ve smluvním vztahu k zahraničnímu dodavateli zboží podléhajícího kontrole (dále jen "dovážející organizace"), československé právnické osobě, která se zavázala zboží od dovážející organizace odebrat, popřípadě převzít (dále jen "odběratel zboží z dovozu") a kontrolní organizaci.

(3) Odběratel zboží z dovozu a československá právnická osoba, která má zboží podléhající kontrole u sebe, jsou povinni umožnit kontrolní organizaci provedení jeho kontroly.

(4) Rozhodnutí o provedení kontroly zboží se nedotýká povinnosti československých právnických osob zkoumat stav dovezeného zboží podle jiných právních předpisů.

ODDÍL 3

Průkaz o použití a využití dovezeného zboží

§ 7

(1) Federální ministerstvo zahraničního obchodu může požadovat prostřednictvím pověřeného orgánu celní správy, aby odběratel zboží z dovozu prokázal, kdy a k jakému účelu bylo dovezené zboží použito a zda bylo včas využito.

(2) Odběratel zboží z dovozu je povinen sdělit pověřenému orgánu celní správy, kde se zboží nachází a československá právnická osoba, která má dovezené zboží u sebe, je povinna umožnit bez odkladu tomuto orgánu přístup k takovému zboží za účelem kontroly jeho použití a využití a umožnit mu dokumentovat stav kontrolovaného zboží a nahlížet do písemností, které se takového zboží týkají.

(3) O provedeném šetření sepíše pověřený orgán celní správy protokol, který zašle federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu. Jsou-li při šetření zjištěny nedostatky, zašle opis protokolu rovněž odběrateli zboží z dovozu, československé právnické osobě, která má zboží u sebe, jejich nadřízeným ústředním orgánům a Státní bance československé.

(4) Šetření podle ustanovení tohoto paragrafu lze zahájit nejpozději do pěti let od konce kalendářního roku, v němž bylo zboží propuštěno v celním řízení.


ODDÍL 4

Obecná a závěrečná ustanovení

§ 8

Kontrolu podle ustanovení § 1 a 6 provádí a kontrolní osvědčení uvedené v § 2 vystavuje Inspekta, podnik pro kontrolu zboží v zahraničním obchodě, Praha.

§ 9

Zrušuje se výnos ministra zahraničního obchodu č. 2/1964 Věstníkem MZO, o provádění kontroly jakosti výrobků určených pro vývoz (oznámení v částce 31/1966 Sb.).

§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1980.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 521 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku.

2) Zejména hospodářský zákoník.

Přesunout nahoru