Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 14/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky

Částka 3/1980
Platnost od 15.02.1980
Účinnost od 05.07.1979
Zrušeno k 05.07.2003 (14/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

14

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. listopadu 1979

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky


Dne 3. července 1978 byla v Maputu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 11 dnem 5. července 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mosambické lidové republiky, vedeny přáním konsolidovat a dále rozvíjet hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi založené na principech přátelství a vzájemných výhod, se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany přijmou všechna potřebná opatření k podpoře hospodářských styků a k co možná největšímu rozvoji objemu obchodu mezi oběma zeměmi.

Článek 2

Smluvní strany poskytnou jedna druhé zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech věcech týkajících se jejich vzájemných obchodních styků. Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se bude především vztahovat na clo a jiné poplatky, dávky a daně, které mohou být vybírány při dovozu a vývozu zboží, jakož i na pravidla a předpisy upravující proclívání a udělování dovozních a vývozních povolení.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod, uvedené v této dohodě, se nebude vztahovat na zvláštní výhody, které:

a) jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím v rámci usnadnění pohraničního styku;

b) vyplývají z oblasti volného obchodu, celní unie nebo hospodářského integračního seskupení, jichž je jedna ze smluvních stran členem nebo se jím může stát.

Článek 3

1. V rámci zákonů a nařízení platných v obou zemích se obě smluvní strany zavazují vydávat dovozní a vývozní povolení, pokud taková povolení budou potřebná, na zboží pocházející a dovážené z území druhé smluvní strany nebo vyvážené na území druhé smluvní strany.

2. Připojené listiny zboží "A" a "B" tvoří nedílnou součást této dohody. Uvedené seznamy mají pouze indikativní povahu a nebudou považovány za omezení výměny zboží, které v nich není uvedeno.

Článek 4

Obchodní transakce v rámci této dohody budou uskutečňovány na základě kontraktů, které budou uzavírány mezi právnickými a fyzickými osobami obou zemí řádně oprávněnými příslušnými zákony a nařízeními k provozování zahraničně obchodní činnosti.

Článek 5

Smluvní strany zajistí, že zboží dovážené jednou stranou z druhé nebude reexportováno bez předchozího souhlasu příslušných orgánů země původu.

Článek 6

V rámci zákonů a nařízení platných v jejich zemích smluvní strany osvobodí:

a) od cla, daní a jiných poplatků - vzorky a propagační materiál potřebné pro získání objednávek a pro reklamní účely;

b) od cla, daní a jiných poplatků - stavební materiály a zhotovené dílce dovážené pro stálé veletrhy a výstavy;

c) od cla, daní a jiných poplatků - níže uvedené zboží a předměty v případě jejich dočasného dovozu:

- nářadí a jiné předměty dovážené nebo zasílané pro účely sestrojení nebo kompletace projektu,

- předměty určené pro zkušební účely,

- zboží a předměty, které budou vystaveny na veletrzích a výstavách buď dočasně nebo trvale,

- označené obaly, dovážené k zabalení dovezených výrobků, které budou po určité době reexportovány.

Zboží a předměty uvedené v odstavci c) tohoto článku mohou být po uplynutí lhůty dočasného dovozu buď reexportovány nebo spotřebovány v zemi po zaplacení cla a obvyklých daní, jestliže to platné předpisy dovolují.

Článek 7

Všechny platby mezi oběma zeměmi se budou provádět ve volně směnitelných měnách.

Smluvní strany mohou dohodnout zvláštní ujednání týkající se obchodních transakcí uzavíraných v rámci této dohody.

Článek 8

Každá smluvní strana usnadní účast organizací druhé smluvní strany na mezinárodních veletrzích a výstavách konaných na svém území.

Článek 9

V zájmu usnadnit plnění této dohody a podpořit hospodářské styky mezi oběma zeměmi vytvoří smluvní strany společný výbor, jež bude mít tyto hlavní úkoly:

a) prověřovat výsledky plnění této dohody;

b) urovnávat případná nedorozumění, která mohou vzniknout v průběhu plnění této dohody;

c) vypracovávat návrhy mající za cíl podporu a další rozšíření hospodářských styků mezi oběma zeměmi.

Výbor se bude scházet nejméně jednou ročně na žádost jedné ze smluvních stran střídavě v Československu a v Mosambiku.

Článek 10

Ustanovení této dohody budou platná i po jejím skončení pro kontrakty uzavřené v jejím rámci a v době její platnosti.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení v souladu se zákonnou úpravou každé smluvní strany a vstoupí v platnost v den výměny nót potvrzujících toto schválení.

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu 3 let a bude poté mlčky prodlužována na dobu jednoho roku, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví písemně tři měsíce před skončením její platnosti.

Vyhotoveno a podepsáno v Maputu dne 3. července 1978 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu Mosambické lidové republiky:

Salomăo Munguambe v. r.

ministr zahraničního obchodu

Listina "A"

zboží určené pro vývoz z Československé socialistické republiky do Mosambické lidové republiky

1. Kompletní průmyslové celky a jejich části

2. Čerpadla

3. Dieselmotory a dieselagregáty

4. Zvedáky

5. Elektrické zařízení a motory

6. Elektrické transformační stanice

7. Dopravní zařízení

8. Osobní automobily

9. Nákladní automobily

10. Silniční a stavební stroje

11. Textilní stroje

12. Jeřáby a pohyblivé jeřáby

13. Nářadí a vybavení dílen

14. Zařízení pro spoje

15. Měřicí, laboratorní a zdravotnické vybavení

16. Zemědělské stroje a vybavení

17. Kožedělné a obuvnické stroje

18. Svářečky

19. Dílenské nářadí a přístroje, tiskařské stroje, psací stroje a počítače

20. Náhradní díly

21. Přístroje pro domácnost

22. Různé druhy papíru

23. Válcované železo a výrobky z ocele (tyče, plechy, trubky atd.)

24. Chemické, farmaceutické a zdravotnické výrobky

25. Zemědělské výrobky a potraviny

26. Hudební nástroje a nahrávky

27. Fotoaparáty a kamery

28. Filmy a citlivé papíry na fotografie

29. Zdravotní keramika, obkladačky a armatury

30. Brusiva

31. Hračky, hry a sportovní předměty

32. Textil všech druhů

33. Koberce

34. Materiál na výrobu obuvi

35. Kancelářské potřeby

36. Sklo a výrobky ze skla

37. Zbraně a střelivo pro lov a sport

38. Kancelářské a školní potřeby

39. Bižuterie, skleněné a syntetické kameny a příslušenství pro bižuterii

40. Jiné nespecifikované druhy zboží

Listina "B"

zboží určené pro vývoz z Mosambické lidové republiky do Československé socialistické republiky

1. Čaj

2. Ořechy kešú

3. Konzervované ovoce

4. Strouhaný kokos

5. Pomeranče a grapefruity

6. Krevety a mořští raci (lobster)

7. Koprový olej

8. Kopra

9. Pokrutiny

10. Melasa

11. Výtažek z ořechů kešú

12. Bavlna

13. Sisal

14. Sisalová lana a provazy

15. Dřevo (řezivo)

16. Parkety

17. Mramor

18. Slída

19. Bentonit

20. Kolumbo-tantalit

21. Beryl

22. Polodrahé granáty

23. Mořské škeble

Přesunout nahoru