Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 137/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol

Částka 33/1980
Platnost od 14.10.1980
Účinnost od 01.11.1980
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 17. září 1980

o odborné praxi a společensko-politické praxi studentů vysokých škol

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány podle § 98 odst. 3 s přihlédnutím k § 66 odst. 4 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


ČÁST PRVNÍ

Obecná ustanovení

§ 1

(1) Odborná praxe a společensko-politická praxe studentů jsou jednou ze základních forem výchovně vzdělávací činnosti vysokých škol a neoddělitelnou součástí přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro jejich budoucí uplatnění ve společenské praxi.

(2) Odborná praxe slouží k upevňování vědomostí a dovedností studentů získaných studiem a k získání nových vědomostí a dovedností na základě poznání práce orgánů a organizací, ve kterých studenti konají praxi a k osvojení si uplatňovaných pracovních návyků a pokrokových metod práce.

(3) Druhy odborné praxe (např. inženýrská, technologická, pedagogická, právní, ekonomická, zdravotnická, umělecká) jsou podmíněny charakterem studijních oborů, popřípadě jejich zaměření. Ve vyšších ročnících se studenti seznamují s praktickou činností blízkou tématu jejich diplomové práce a zaměřují se k získání potřebných podkladů pro její vypracování.

(4) Společensko-politická praxe slouží k přípravě studentů pro aktivní veřejnou, politickou, politicko-výchovnou a kulturně výchovnou činnost, kterou budou konat po ukončení studia.

ČÁST DRUHÁ

Úkoly orgánů a organizací při uskutečňování praxe

§ 2

Uskutečňování praxe

(1) Odborná praxe a společensko-politická praxe (dále jen "praxe") studentů jako součást výchovně vzdělávací činnosti vysokých škol se uskutečňuje v organizacích řízených nebo spravovaných ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvem školství") a jinými ústředními orgány nebo národními výbory.

(2) Praxi lze ve výjimečných případech se souhlasem ministerstva školství uskutečňovat též v zahraničí.

§ 3

Úkoly ministerstev, ostatních ústředních orgánů a národních výborů

(1) Ministerstva, ostatní ústřední orgány a národní výbory určují orgány a organizace vybavené pokrokovou technikou, ve kterých se má praxe uskutečňovat, ovlivňují kvalitu politicko-ideologické, odborné a organizační přípravy, uskutečňování a hodnocení praxe v podřízených orgánech a organizacích.

(2) Ministerstva, ostatní ústřední orgány a národní výbory zabezpečují uskutečňování praxe v odborném zaměření, v dohodnutém rozsahu a v plánovaných termínech; praxi zhodnotí jednou za rok a provedou opatření k jejímu dalšímu zkvalitnění.

Úkoly orgánů a organizací

§ 4

(1) Praxe se uskutečňuje v orgánech a organizacích určených podle § 3 odst. 1 za podmínek uvedených v dohodách uzavřených mezi vysokými školami a těmito orgány a organizacemi. Tyto dohody se uzavírají na období pětiletého plánu spolu s dohodami o pomoci orgánů a organizací při zabezpečování rozvoje a činnosti vysokých škol. 1)

(2) Orgány a organizace uzavírají s vysokými školami rámcovou pracovní smlouvu, 2) ve které se dohodne zejména:

a) druh práce, kterou budou studenti konat,

b) místo uskutečňování praxe a výkonu práce,

c) časový rozvrh praxe, její délka a den nástupu do práce,

d) pracovní a hygienické podmínky (ubytovací a stravovací podmínky, poskytování výstroje, nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků),

e) způsob odměňování studentů podle příslušných mzdových předpisů,

f) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci během praxe.

§ 5

(1) Orgány a organizace vytvářejí politické, odborné, materiální a organizační předpoklady k uskutečňování praxe podle charakteru praxe a její délky určené učebním plánem.

(2) Orgány a organizace navrhují vysokým školám odborné a společenské úkoly programu praxe (§ 6 odst. 4), z těchto úkolů vybere příslušná vysoká škola úkoly, které jsou v souladu s učebním plánem příslušného studijního oboru.

(3) Orgány a organizace seznámí studenty s jejich právy a povinnostmi, s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o protipožární ochraně a ochraně utajovaných skutečností.

(4) Orgány a organizace spolupracují s vedoucími učiteli praxe a umožňují jim plnění úkolů podle § 7.

ČÁST TŘETÍ

Úkoly vysokých škol při uskutečňování praxe

§ 6

Příprava a organizace praxe

(1) Za přípravu a splnění cílů praxe odpovídá děkan; přitom spolupracuje s organizací Socialistického svazu mládeže.

(2) Za uskutečňování praxe a splnění úkolů praxe studenty odpovídá vedoucí příslušné katedry.

(3) Rozsah a časové rozložení praxe v jednotlivých ročnících určují učební plány.

(4) Vedoucí katedry zabezpečí v souladu s dohodami o konání praxe (§ 4 odst. 1) vypracování programu praxe, který obsahuje určení jejich cílů, úkolů, metodiky a pokynů při přípravě a uskutečňování praxe podle podmínek místa, kde se má praxe konat.

(5) Vedoucí katedry určí vedoucí učitele praxe a určí jim jednotlivé studenty nebo skupiny studentů, jejichž praxi povedou. Vedoucí učitelé praxe mohou vést studenty, kteří vykonávají praxi na různých místech.

§ 7

Povinnosti vedoucího učitele praxe

(1) Vedoucí učitel praxe určí v souladu s programem praxe (§ 6 odst. 4) úkoly, které mají studenti splnit.

(2) Vedoucí učitel praxe odpovídá za splnění úkolů praxe vedoucímu katedry; pravidelně kontroluje a sleduje plnění dohody (§ 4 odst. 1).

(3) Vedoucí učitel praxe poskytuje studentům konzultace a metodickou pomoc.

(4) V případě ohrožení programu praxe vedoucí učitel praxe informuje o tom vedoucího organizace a vedoucího příslušné katedry a požádá je o provedení opatření ke splnění programu praxe.

§ 8

Povinnosti studentů

(1) Studenti vypracovávají v souladu s programem praxe (§ 6 odst. 4) pod vedením vedoucího učitele praxe osobní pracovní plány praxe, které obsahují odborné a společensko-politické úkoly praxe a způsob jejich plnění.

(2) Základní povinností studentů při konání praxe je plnit úkoly vyplývající z osobního pracovního plánu praxe, odpovědně pracovat a iniciativně se zapojovat do plnění odborných a společensko-politických úkolů orgánů a organizací, ve které konají praxi, a snažit se dosáhnout co nejlepších výsledků.

(3) O plnění osobního pracovního plánu praxe vedou studenti denní záznam, který po skončení praxe odevzdají vedoucímu učiteli praxe společně s vypracovaným úkolem, který jim byl určen.

(4) Studenti, kteří konají praxi, jsou pracovníky organizace, ve které se praxe koná; jsou povinni dodržovat právní předpisy, které se na ně vztahují při uskutečňování praxe, zejména též pracovní řád organizace, ve které se praxe koná.

§ 9

Hodnocení a uznávání praxe

(1) Splnění osobního pracovního plánu praxe každého studenta hodnotí vedoucí učitel praxe; současně zhodnotí splnění programu praxe studentů, které při praxi vedl. Zhodnocení praxe, vypracované úkoly zadané jednotlivým studentům a denní záznamy odevzdá vedoucí učitel praxe vedoucímu příslušné katedry.

(2) Vedoucí příslušné katedry zhodnotí splnění programu praxe studentů a hodnocení předloží děkanovi.

(3) Uznávání praxe, udělování zápočtů, uskutečňování praxe v náhradním termínu nebo její uskutečňování jiným způsobem stanoví zvláštní předpis. 3)

ČÁST ČTVRTÁ

Materiální a finanční zabezpečení praxe

§ 10

Orgány a organizace (§ 4 odst. 1) vytvářejí materiální a organizační předpoklady pro uskutečňování praxe přiměřené jejím cílům a úkolům a hradí materiálové náklady spojené s praxí studentů; poskytují studentům v době konání praxe potřebné osobní ochranné pracovní prostředky.

§ 11

Orgány a organizace zabezpečují podle svých možností studentům po dobu praxe zdravotní péči a podmínky pro kulturní a sportovní činnost studentů ve svých zařízeních.

§ 12

Ubytování a stravování studentů a vedoucích učitelů praxe se poskytuje především v zařízeních vysokých škol. Nemůže-li se ubytování a stravování studentů a vedoucích učitelů praxe poskytnout v zařízeních vysokých škol, poskytnou je orgány a organizace ve svých zařízeních nebo se dohodnou s vysokou školou o jiném způsobu ubytování a stravování.

§ 13

Hospodářské zabezpečení studentů a vedoucích učitelů praxe v době praxe stanoví zvláštní předpis. 4)


ČÁST PÁTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 14

Dosavadní zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě neplatí. 5)

§ 15

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1980.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zásady pomoci orgánů a socialistických organizací při zabezpečování rozvoje a činnosti vysokých škol, schválené vládou Československé socialistické republiky dne 26. června 1980 č. 224 a uveřejněné v částce 3/1980 Ú. v. ČSR.

2) § 34 zákoníku práce.

3) § 17 vyhlášky ministerstva školství České socialistické republiky č. 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy).

4) Směrnice MŠ ČSR o hospodářském zabezpečení studentů vysokých škol v období praxe ze dne 30. května 1969 čj. 19 261/69-III/5 publikované ve Věstníku MŠ a MK ČSR z r. 1969, seš. 7, str. 86, registrované v částce 30/1969 Sb., ve znění ze dne 10. března 1970 čj. 12 300/70-III/5 publikované ve Věstníku MŠ a MK ČSR z r. 1970, seš. 3 - 4, str. 28, registrované v částce 10/1970 Sb.

5) Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 30. srpna 1961 č. 750, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě, uveřejněné pod č. 106/1961 Sb., zrušila vláda Československé socialistické republiky usnesením ze dne 26. června 1980 č. 224.

Přesunout nahoru