Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 136/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Částka 33/1980
Platnost od 14.10.1980
Účinnost od 19.06.1980
Zrušeno k 29.04.1987 (103/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

136

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. července 1980

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Dne 30. listopadu 1978 byla v Kábulu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví. Podle svého článku 11 Dohoda vstoupila v platnost dnem 19. června 1980.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek:

Ing. Knížka v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Afghánské demokratické republiky

vedeny přáním upevnit přátelské vztahy a spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi oběma zeměmi,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy.

Článek 2

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku zdravotnictví a řízení zdravotní služby, zejména v oblasti léčebně preventivní péče, hygienické a protiepidemické služby, zdravotní výchovy a výměny informací o používání lékařských nástrojů, přístrojů a léčiv.

Článek 3

Smluvní strany si budou vyměňovat programy a dokumentaci o studijních cestách, konferencích a zasedáních, týkajících se zdravotnických otázek. V případě konání kongresu s mezinárodní účastí na území jedné ze smluvních stran, tato strana pozve druhou smluvní stranu k účasti.

Článek 4

Smluvní strany si budou vyměňovat seznamy lékařské literatury, filmy o zdravotní péči, učební a názorné pomůcky a jiný materiál z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 5

Za účelem společného boje proti přenosným nemocem budou si smluvní strany vyměňovat zkušenosti a spolupracovat v oblasti prevence, diagnostiky a léčení těchto nemocí a budou si zasílat přehledy o epidemiologické situaci ve své zemi.

Článek 6

Smluvní strany budou spolupracovat na úseku školení zdravotnických pracovníků, zejména tím, že

1. obě strany budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků a umožní jim postgraduální školení v určitém speciálním oboru nebo studium určitých druhů nemocí,

2. československá strana vyšle do Afghánské demokratické republiky odborníky na základě zvláštních ujednání mezi příslušnými organizacemi smluvních stran,

3. smluvní strany si budou vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 7

Příslušné orgány a zařízení smluvních stran budou přijímat nemocné druhé strany do nemocničního léčení za podmínek, které budou dohodnuty v plánech spolupráce, sjednávaných podle ustanovení článku 8.

Článek 8

K provádění této dohody sjednají smluvní strany na určitá časová období konkrétní plány spolupráce, které budou obsahovat též finanční a organizační podmínky.

Článek 9

Smluvní strany si vzájemně uhradí náklady, jež vyplynou z provádění této dohody, podle těchto zásad:

1. seznamy lékařské literatury a filmy o zdravotní péči, názorné učební a jiné pomůcky, jakož i materiál z oblasti zdravotní výchovy budou poskytnuty bezplatně;

2. náklady spojené s ústavním léčením nemocných podle článku 7 této dohody uhradí vysílající strana;

3. nezbytné léčení v případě náhlé nemoci nebo úrazu bude občanům jedné smluvní strany, kteří se zdržují na území druhé smluvní strany, poskytnuto bezplatně.

Článek 10

Vzájemné vyúčtování nákladů podle článku 9 této dohody se bude provádět v souladu s platnou platební dohodou.

Článek 11

Tato dohoda podléhá schválení v souladu s vnitrostátními předpisy smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Tato dohoda se sjednává na dobu pěti let a její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, jestliže ji jedna ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před ukončením probíhajícího období platnosti.

Dáno v Kábulu dne 30. listopadu 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Dr. Jaroslav Prokopec v. r.

Za vládu

Afghánské demokratické republiky:

Dr. Shah Wali v. r.

Přesunout nahoru