Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se vydává Řád poštovní novinové služby

Částka 33/1980
Platnost od 14.10.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 01.07.2000 (29/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva spojů

ze dne 15. července 1980,

kterou se vydává Řád poštovní novinové služby

Federální ministerstvo spojů podle § 7 odst. 1 zákona č. 222/1946 Sb., o poště (poštovní zákon) stanoví:


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Organizace spojů rozšiřují tuzemský i dovážený zahraniční tisk v Československé socialistické republice a zasílají československý periodický tisk předplacený v československé měně do zahraničí. 1) K tomu účelu je v resortu spojů zřízena poštovní novinová služba (jako zvláštní činnost).

(2) Řád poštovní novinové služby upravuje působnost orgánů a organizací spojů v poštovní novinové službě, rozšiřování tisku prostřednictvím poštovní novinové služby, prodej doplňkového zboží prostřednictvím poštovní novinové služby a práva i povinnosti spojů při provádění činností na úseku poštovní novinové služby a uživatelů poštovní novinové služby.

§ 2

Organizace spojů působící v poštovní novinové službě

(1) Služby občanům i organizacím v rozsahu stanoveném Řádem poštovní novinové služby poskytují:

a) Poštovní novinová služba - ústřední expedice a dovoz tisku (dále jen "PNS-ústřední expedice a dovoz tisku"), podniková ředitelství v Praze a Bratislavě, prostřednictvím svých závodů v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích;

b) krajská ředitelství spojů, Poštovní novinová služba-městská správa v Praze a Ředitelství pošt v Bratislavě prostřednictvím

1. okresních správ spojů a závodů Poštovní novinová služba-městská správa v Brně, Ostravě a Bratislavě,

2. administrací poštovní novinové služby (dále jen "administrace PNS"),

3. středisek poštovní novinové služby,

4. předplatitelských středisek,

5. pošt,

6. prodejen poštovní novinové služby,

7. kolportérů,

8. kamelotů.

(2) Organizační složky uvedené v odstavci 1 jednají při poskytování služeb jménem příslušné nadřízené organizace, a to v rozsahu podle dalších ustanovení této vyhlášky.

§ 3

Informace v poštovní novinové službě

(1) Informace o podmínkách používání poštovní novinové služby poskytují všem zájemcům organizace spojů a jejich organizační složky uvedené v § 2 odst. 1.

(2) Vydavatelům tisku poskytují informace o rozšiřování jimi vydávaného tisku:

a) ústřední ředitelství spojů,

b) PNS-ústřední expedice a dovoz tisku,

c) krajská ředitelství spojů,

d) okresní správy spojů.

(3) Federální ministerstvo spojů a orgány a organizace uvedené v odstavci 2 poskytují informace o rozšiřování tisku rovněž státním orgánům a organizacím Národní fronty.

§ 4

Rozšiřování tisku

(1) Hlavním úkolem poštovní novinové služby je včasné rozšiřování tisku v takové titulové náplni a v takovém množství výtisků, které odpovídají společenským zájmům a místním potřebám.

(2) Podle způsobu rozšiřování se tisk v poštovní novinové službě dělí na tyto skupiny:

a) decentralizovaný tisk

1. tuzemský

2. zahraniční

b) centralizovaný tisk

1. tuzemský

2. zahraniční.

Zařazení novin a časopisů mezi decentralizovaný nebo centralizovaný tisk určují ústřední ředitelství spojů.

(3) Decentralizovaný tisk rozšiřují administrace PNS v předplacení a prodejem. Předplacený tisk dodávají předplatitelům pošty (v městech určených ústředními ředitelstvími spojů administrace PNS) jako obyčejné listovní zásilky podle Poštovního řádu, 2) a předplatitelská střediska. Okresní tisk rozšiřují administrace PNS jen v území příslušného okresu.

(4) Centralizovaný tisk rozšiřuje PNS-ústřední expedice a dovoz tisku v předplacení. Výtisky se zasílají předplatitelům jako obyčejné listovní zásilky poštou.

§ 5

Předplácení tisku

(1) Dodávání předplaceného decentralizovaného tisku na adresy uvedené v objednávkách zařizují administrace PNS. Objednávky se vyřizují v pořadí, v němž administraci PNS dojdou.

(2) Dodávání předplaceného centralizovaného tisku na adresy uvedené v objednávkách zařizuje PNS-ústřední expedice a dovoz tisku. Objednávky se vyřizují v pořadí, v němž PNS-ústřední expedici a dovozu tisku dojdou.

(3) Zasílání československého tisku předplaceného v československé měně na adresy do zahraničí uvedené v objednávkách zařizuje PNS-ústřední expedice a dovoz tisku.

(4) Objednávky vyhotovují zájemci o předplácení tisku písemně na tiskopisech vydaných správou spojů, popřípadě schválených federálním ministerstvem spojů, není-li tímto řádem stanoveno jinak. Pro každou adresu, na kterou mají být předplacené výtisky dodávány, se předkládá samostatná objednávka. Přijímání objednávek a doba trvání předplatitelského vztahu jsou upraveny u jednotlivých skupin předplácení tisku. Tiskopisy objednávek jsou k dispozici u administrací PNS, u pošt, u prodejen poštovní novinové služby, u poštovních doručovatelů a u doručovatelů tisku. Objednávky jsou závazné. Kdo tisk objednal, je povinen po dobu trvání předplatitelského vztahu uhrazovat předplatné.

(5) Předplatitelský vztah pro každý titul samostatně vznikne buď vyúčtováním předplatného předplatiteli podle objednávky, nebo zahájením dodávky objednaného tisku předplatiteli.

(6) Předplácení se zařídí od nejbližšího čísla (data vydání deníků), od kterého je možno předplacený tisk dodat. Do konce běžného předplatitelského období se vypočítá násobek maloobchodní ceny a počtu výtisků, které budou předplatiteli dodány a takto vypočítaná částka se vyinkasuje s předplatným na další předplatitelské období. Při předplácení tuzemských deníků občany se považuje za konec běžného předplatitelského období vždy poslední den běžného měsíce. Začíná-li další předplatitelské období 1. dnem následujícího roku, vyinkasuje se vypočítaná částka do konce běžného roku samostatně.

(7) Požaduje-li zájemce o předplácení v objednávce dodání výtisků vyšlých před podáním objednávky, podle možnosti se mu vyhoví. Při dodání výtisků uhradí jejich maloobchodní cenu. Není-li možné výtisky vyšlé před podáním objednávky dodat, bude o tom písemně vyrozuměn.

(8) Nemůže-li být předplácení zařízeno, zájemce o předplácení se o tom vyrozumí nejpozději do 10 dnů od doručení objednávky administraci PNS nebo PNS-ústřední expedici a dovozu tisku. Nevyřízená objednávka se kromě případu objednávky zasílání československého tisku předpláceného v československé měně do zahraničí zařadí do evidence zájemců o předplácení příslušného titulu a vyřídí se podle možnosti, a to v evidovaném pořadí. Nemůže-li být taková objednávka vyřízena ani v průběhu jednoho roku po jejím podání, z evidence nevyřízených objednávek se vyřadí a zájemce o předplácení se o této skutečnosti písemně vyrozumí.

(9) Předplatné se uhrazuje předem. Předplatitelským obdobím je při předplácení decentralizovaného tuzemského tisku občany čtvrtletí, pololetí nebo kalendářní rok; při předplácení tuzemských deníků občany může být toto období na žádost předplatitele zkráceno na jeden kalendářní měsíc. Při zasílání tuzemského tisku předplaceného v československé měně do zahraničí je předplatitelským obdobím nejdéle kalendářní rok; v ostatních případech předplácení tisku vždy kalendářní rok.

(10) Nastanou-li v průběhu předplatitelského období změny maloobchodní ceny nebo periodicity, dojde-li v průběhu předplatitelského období ke zrušení předplatitelského vztahu, vzniklé rozdíly předplatného se s předplatitelem vyúčtují nejpozději do 30 dnů po ukončení předplatitelského období, ve kterém vznikly.

(11) V případě, že předplatitel změní trvale adresu a předplatitelský vztah nezruší, postupuje se takto:

a) u předplaceného decentralizovaného tisku musí podat oznámení o trvalé změně adresy v jednom vyhotovení samostatně pro deníky a samostatně pro časopisy nejpozději 14 dní před požadovaným termínem změny adresy administraci PNS, poště, poštovnímu doručovateli nebo doručovateli tisku, u kterých je příslušný tiskopis k dispozici;

b) u předplaceného centralizovaného tisku musí podat oznámení o trvalé změně adresy v jednom vyhotovení nejpozději 14 dní před požadovaným termínem změny adresy příslušné PNS-ústřední expedici a dovozu tisku;

c) trvalou změnu adresy předplatitele dováženého zahraničního tisku lze provést pouze na území České socialistické republiky nebo Slovenské socialistické republiky, pro kterou je tisk dovážen;

d) změnu adresy předplatitele okresního tisku lze provést pouze na území příslušného okresu;

e) poštovní novinová služba zasílá výtisky za předplatitelem mimo příslušné území uvedené pod písmeny c) a d) jen do konce běžného předplatitelského období.

(12) Oznámení o zrušení předplatitelského vztahu u decentralizovaného tisku musí předplatitel podat písemně v jednom vyhotovení administraci PNS, poště, prodejně poštovní novinové služby, poštovnímu doručovateli nebo doručovateli tisku, u kterých je příslušný tiskopis k dispozici. Oznámení o zrušení předplatitelského vztahu u centralizovaného tisku musí předplatitel podat v jednom vyhotovení PNS-ústřední expedici a dovozu tisku. Termíny pro podání oznámení o zrušení předplatitelského vztahu jsou stanoveny u jednotlivých skupin předplácení (§ 6 odst. 4, § 7 odst. 4, § 8 odst. 4 a § 9 odst. 3).

(13) Administrace PNS a PNS-ústřední expedice a dovoz tisku mohou předplatitelský vztah zrušit, jestliže předplatitel neuhradil předplatné ve stanoveném termínu a dále i tehdy, jestliže došlo v důsledku rozhodnutí příslušného orgánu k

a) zrušení (zastavení) vydávání titulu,

b) snížení množství vydávaných výtisků,

c) zastavení dovozu zahraničního titulu,

d) snížení dováženého množství výtisků zahraničního titulu.

O zrušení předplatitelského vztahu se předplatitel ihned písemně vyrozumí.

(14) Reklamaci při nedodání předplacených výtisků nebo dodání výtisků poškozených a vadných může předplatitel decentralizovaného tisku uplatnit u příslušné dodávací pošty nebo administrace PNS. Za reklamovaný výtisk se poskytne podle možnosti výtisk náhradní; není-li náhradní výtisk k dispozici, vrátí se předplatiteli částka odpovídající maloobchodní ceně reklamovaného výtisku. Jiná práva z odpovědnosti za vady předplatiteli nevznikají.

(15) Reklamaci při nedodání předplacených výtisků nebo dodání výtisků poškozených a vadných u centralizovaného tisku a reklamaci při zasílání československého tisku předplaceného v československé měně do zahraničí může předplatitel uplatnit jen písemně u příslušné PNS-ústřední expedice a dovozu tisku. Za předplatitele se pro tento účel považuje i adresát v případě zasílání československého tisku předplaceného v československé měně do zahraničí. Za reklamovaný výtisk se poskytne podle možnosti výtisk náhradní; není-li náhradní výtisk k dispozici, vrátí se předplatiteli částka odpovídající maloobchodní ceně reklamovaného výtisku. Jiná práva z odpovědnosti za vady předplatiteli nevznikají.

(16) Reklamace poškozených a vadných výtisků deníků a časopisů musí být předplatitelem uplatněny do 3 pracovních dní po dodání. Reklamace nedodaných deníků musí být předplatitelem uplatněny do 3 pracovních dní po vyjití dalšího čísla. Reklamace nedodaných výtisků časopisů musí být předplatitelem uplatněny do 3 pracovních dní po dodání dalšího čísla časopisu; nejsou-li dodávána ani další čísla časopisu, musí být reklamace uplatněna nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení předplatitelského období. K později podaným reklamacím se nepřihlíží.

(17) Reklamuje-li předplatitel dodání poškozeného nebo vadného výtisku, musí tento výtisk při reklamaci předložit. Za poškození výtisku se nepovažuje jeho označení pro dodací účely.

(18) Reklamace předplatitelů se vyřizují bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní po jejich podání.

(19) Nemohou-li být předplatiteli zahraničního tisku dodány výtisky z důvodu zákazu rozšiřování, 3) náhrada za tyto výtisky se neposkytuje. O zákazu rozšiřování se předplatitel písemně vyrozumí.

§ 6

Předplácení decentralizovaného tisku občany

(1) Objednávky občanů pro předplácení decentralizovaného tisku přijímají v jednom vyhotovení administrace PNS, pošty, poštovní doručovatelé, doručovatelé tisku, prodejny poštovní novinové služby a předplatitelská střediska. Příjem objednávky se nepotvrzuje.

(2) Objednávky vyřizuje administrace PNS příslušná podle místa bydliště (sídla) předplatitele. Předplatiteli jsou dodávána vydání deníků běžně dodávaná v obvodu příslušné administrace PNS.

(3) Požaduje-li zájemce dodávku předplaceného decentralizovaného tuzemského tisku od prvního dne nového předplatitelského období, musí podat objednávku nejpozději do 20. dne měsíce předcházejícího tomuto období.

(4) Předplatitelský vztah při předplácení tuzemského tisku trvá do odvolání. Odvolání může předplatitel provést ke konci předplatitelského období oznámením o zrušení předplatitelského vztahu, které musí podat nejpozději 14 dní před požadovaným termínem ukončení předplatitelského vztahu.

(5) Předplatitelský vztah při předplácení zahraničního tisku trvá do konce kalendářního roku, pro který vznikl. V případě zájmu o předplácení titulu i v roce následujícím musí předplatitel podat nejpozději do 31. října běžného roku novou objednávku.

(6) Předplatitel tuzemského deníku, předplácející jej v pondělí až pátek nebo v pondělí až sobotu, může žádat, aby mu výtisky byly dodávány po nepřetržitou dobu, nejméně 14 dní a nejdéle 6 měsíců, do jednoho místa přechodného pobytu (tzv. dočasná změna adresy předplatitele); při delší době se provede trvalá změna adresy předplatitele (§ 5 odst. 11).

(7) Žádosti o dočasnou změnu adresy přijímají v jednom vyhotovení a tiskopis žádosti mají k dispozici administrace PNS, pošta, poštovní doručovatel, doručovatel tisku a předplatitelské středisko. Při dočasné změně adresy předplatitele jsou předplatiteli dodávána vydání deníků běžně dodávaná v místě dočasné adresy. Do míst bez doručovací služby pošta při dočasné změně adresy předplatitele deníky nedoručuje. 4)

(8) Žádosti o dočasnou změnu adresy předplatitele se vyhoví při splnění těchto podmínek:

- žádost musí být podána nejpozději 14 dní před dnem požadovaného započetí dodávky deníku do místa přechodného pobytu předplatitele,

- na požadovanou dobu změny adresy předplatitele musí být předplatné zaplaceno.

(9) Dočasné změny adresy předplatitelů časopisů se neprovádějí. Za časopis jsou pro tento účel považovány i okresní noviny, večerníky a deníky předplácené samostatně pro jednotlivý den (sobotní apod.).

(10) Předplatné inkasují, není-li tímto řádem stanoveno jinak, v posledním měsíci předcházejícím předplatitelskému období poštovní doručovatelé, doručovatelé tisku, pošty nebo administrace PNS a předplatitelská střediska v hotovosti proti potvrzení. Ústřední ředitelství spojů mohou stanovit, že v některých okresech nebo krajích se inkasuje předplatné za noviny a časopisy od občanů společně se soustředěným inkasem plateb obyvatelstva.

(11) Nezaplatí-li předplatitel předplatné do 20. dne měsíce předcházejícího příslušnému předplatitelskému období, dodávání tisku se mu zastaví uplynutím období, pro které měl tisk předplacen. Předplatné za předplatitelské období, kterým dodávka předplaceného tisku začíná, může však být v případě, kdy administrace PNS obdrží objednávku v průběhu posledního měsíce předcházejícího tomuto předplatitelskému období, inkasováno do 20. dne prvního měsíce běžného předplatitelského období.

(12) Nemůže-li poštovní doručovatel nebo doručovatel tisku zastihnout předplatitele při inkasování předplatného, vyzve jej písemně, aby předplatné uhradil ve stanoveném termínu u určené pošty nebo administrace PNS.

(13) Při předplácení tisku u předplatitelských středisek objednávka a oznámení o zrušení předplatitelského vztahu se nepodávají písemně. Potvrzení o úhradě předplatného vydá předplatitelské středisko předplatiteli jen na požádání.

§ 7

Předplácení decentralizovaného tisku organizacemi

(1) Objednávky organizací pro předplácení decentralizovaného tisku přijímají a vyřizují administrace PNS příslušné podle místa sídla předplatitele.

(2) Objednávky se podávají příslušné administraci PNS v jednom vyhotovení; příjem objednávky se nepotvrzuje.

(3) Předplatitelský vztah při předplácení tuzemského i zahraničního tisku trvá do odvolání.

(4) Požaduje-li organizace pro následující kalendářní rok změnu odběru, musí objednávku nebo oznámení o zrušení předplatitelského vztahu podat v jednom vyhotovení příslušné administraci PNS nejpozději do 31. října běžného roku.

(5) Oznámení o zrušení předplatitelského vztahu v průběhu předplatitelského období musí organizace podat administraci PNS nejpozději 30 dní před požadovaným termínem ukončení dodávky tisku.

(6) Administrace PNS předplatné na kalendářní rok za tisk dodávaný organizaci podle objednávky vyúčtuje.

(7) Předplatné vyúčtované v předchozím roce musí být uhrazeno nejpozději do 14. ledna roku, který je předplatitelským obdobím. V ostatních případech musí být předplatné uhrazeno do 14 dní po obdržení vyúčtování.

§ 8

Předplácení centralizovaného tisku

(1) Objednávky občanů i organizací pro předplácení centralizovaného tisku vycházejícího v České socialistické republice a centralizovaného zahraničního tisku dováženého pro území České socialistické republiky přijímá a vyřizuje PNS-ústřední expedice a dovoz tisku Praha; objednávky občanů i organizací pro předplácení centralizovaného tisku vycházejícího ve Slovenské socialistické republice a centralizovaného zahraničního tisku dováženého pro území Slovenské socialistické republiky přijímá a vyřizuje PNS-ústřední expedice a dovoz tisku Bratislava.

(2) Objednávky se podávají příslušné PNS-ústřední expedici a dovozu tisku v jednom vyhotovení; příjem objednávky se nepotvrzuje.

(3) Požaduje-li zájemce dodávku předplaceného centralizovaného tisku od prvního dne následujícího kalendářního roku, musí objednávku podat nejpozději do 31. října běžného roku. Stejný termín je třeba dodržet i při uplatnění změn odběru.

(4) Předplatitelský vztah při předplácení tuzemského i zahraničního tisku trvá do odvolání. Odvolání může předplatitel provést ke konci předplatitelského období oznámením o zrušení předplatitelského vztahu, které musí podat nejpozději 30 dní před požadovaným termínem ukončení předplatitelského vztahu.

(5) PNS-ústřední expedice a dovoz tisku předplatné na kalendářní rok za tisk dodávaný předplatiteli podle objednávky vyúčtuje.

(6) Předplatné musí být uhrazeno nejpozději do 14 dní po obdržení vyúčtování.

§ 9

Zasílání tuzemského tisku předplaceného v československé měně do zahraničí

(1) Objednávky občanů i organizací na zasílání tuzemského tisku předplaceného v československé měně do zahraničí přijímá a vyřizuje pro tisk vycházející v České socialistické republice PNS-ústřední expedice a dovoz tisku Praha a pro tisk vycházející ve Slovenské socialistické republice PNS-ústřední expedice a dovoz tisku Bratislava.

(2) Pro objednávku není vydán tiskopis. Objednávka musí obsahovat:

- název (názvy) a počet výtisků novin a časopisů, které se mají zasílat adresátu do zahraničí,

- adresu (adresy), na kterou (které) se má zasílat předplacený tisk,

- údaj o přepravě objednaného tisku (např. obyčejnou poštou, letecky, doporučeně, denně, týdně),

- termín, od kterého je zasílání tisku požadováno,

- termín, kdy má být zasílání tisku ukončeno (může být stanoven "do odvolání"),

- adresu tuzemského plátce,

- datum vyhotovení objednávky,

- podpis plátce (v případě organizace i otisk razítka).

(3) Objednávku v jednom vyhotovení je třeba podat (odeslat) příslušné PNS-ústřední expedici a dovozu tisku nejpozději 14 dní před požadovaným začátkem zasílání tisku do zahraničí; příjem objednávky se nepotvrzuje. Stejný termín je třeba dodržet i při uplatnění změn odběru tisku.

(4) PNS-ústřední expedice a dovoz tisku předplatné na sjednané období, nejdéle však na kalendářní rok, podle objednávky vyúčtuje. Současně vyúčtuje i úhradu poštovného za zasílání tisku do zahraničí.

(5) Předplatné musí být uhrazeno nejpozději do 14 dní po obdržení vyúčtování.

(6) Rozdíly poštovného vzniklé v důsledku změny poštovních sazeb a podobně se s tuzemskými plátci vyúčtují nejpozději do 30 dní po jejich vzniku.

§ 10

Prodej tisku

(1) Maloobchodní prodej tisku provádějí:

a) prodejny poštovní novinové služby (prodejnou se rozumí i stánek),

b) střediska poštovní novinové služby,

c) kolportéři,

d) kameloti,

e) pošty,

f) určené prodejny státního nebo družstevního obchodu podle dohody mezi organizacemi spojů a organizacemi státního nebo družstevního obchodu.

(2) Tisk se prodává za stanovené ceny, a to jen za hotové. Je zakázáno rezervování výtisků pro jednotlivé zájemce.

(3) Reklamaci poškozených nebo vadných výtisků musí kupující uplatnit bezprostředně po nákupu. Za reklamovaný výtisk se poskytne podle možnosti výtisk náhradní; není-li náhradní výtisk k dispozici, vrátí se kupujícímu částka odpovídající maloobchodní ceně reklamovaného výtisku. Reklamace se vyřizují ihned po jejich uplatnění.

§ 11

Prodejny poštovní novinové služby

(1) Prodejny poštovní novinové služby prodávají tisk a přijímají objednávky občanů pro předplácení decentralizovaného tisku a oznámení občanů o zrušení předplatitelského vztahu při předplácení decentralizovaného tisku.

(2) Každá prodejna poštovní novinové služby musí být označena vývěskou s uvedením prodejní doby a jména i adresy vedoucího prodejny. Prodejní dobu stanoví prodejnám poštovní novinové služby okresní správa spojů po schválení příslušným národním výborem.

(3) V každé prodejně poštovní novinové služby je k dispozici Kniha přání a stížností, kterou jsou povinni pracovníci prodejny na požádání předložit. Zápisy do Knihy přání a stížností se provádějí s jedním průpisem. Žádá-li ten, kdo zápis provádí odpověď, musí uvést k zápisu svou adresu.

(4) Neoprávněným osobám je zakázáno vstupovat a zdržovat se v prostoru prodejny určeném pro prodavače.

(5) Pro zápisy kontrolních orgánů o návštěvě prodejny poštovní novinové služby, o zjištěných závadách a nedostatcích, je v každé prodejně poštovní novinové služby k dispozici Inspekční kniha.

(6) V prodejnách poštovní novinové služby není dovoleno uskladňovat cizí zboží a zavazadla a vyvěšovat různá oznámení organizací a občanů.

§ 12

Střediska poštovní novinové služby

(1) Střediskem poštovní novinové služby se rozumí pracoviště administrace PNS umístěné v organizaci nebo v její organizační složce (závodě apod.), které vykonává pro její pracovníky činnost poštovní novinové služby.

(2) Prodejní dobu středisek poštovní novinové služby i rozsah prodeje tisku stanoví okresní správa spojů.

§ 13

Kolportéři

(1) Kolportérem se rozumí občan, který tisk odebraný od administrace PNS dále prodává v organizacích nebo v jejich organizačních složkách (závodech), ve vlaku a podobně.

(2) Prodejní doba se pro kolportéry nestanoví.

§ 14

Kameloti

(1) Kamelotem se rozumí pouliční prodavač tisku. Místo prodeje tisku určí kamelotovi okresní správa spojů.

(2) Prodejní doba se pro kameloty nestanoví.

§ 15

Pošty

(1) Na poštách určených okresní správou spojů se prodává tisk u přepážky, která je k tomu účelu určena a označena vývěskou.

(2) Mimo přepážku pošty prodávají tisk při doručovací pochůzce poštovní doručovatelé nebo doručovatelé tisku. Rozsah prodeje tisku stanoví okresní správa spojů.

(3) Pošty zabezpečují prodej tisku též formou samoobsluhy nebo prodejními automaty.

§ 16

Prodej doplňkového zboží prostřednictvím poštovní novinové služby

(1) Doplňkové zboží prodávají prodejny poštovní novinové služby a pošty. Pošty zabezpečují prodej doplňkového zboží i prostřednictvím poštovních doručovatelů, prodejními automaty a podobně.

(2) Druhy prodávaného doplňkového zboží určí okresním správám spojů krajské ředitelství spojů.

(3) Rozsah prodeje doplňkového zboží u jednotlivých prodejen poštovní novinové služby a u jednotlivých pošt určí okresní správa spojů.

(4) Doplňkové zboží se prodává za stanovené ceny, a to jen za hotové.

(5) Doplňkové zboží vystavené v prostorách pro vyložení zboží musí být označeno cenovkou.

§ 17

Stížnosti, oznámení a podněty pracujících

Stížnosti, oznámení a podněty je možno zapsat u pošt a u prodejen poštovní novinové služby do Knihy přání a stížností. 5)


§ 18

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 395/1947 Ú. l. o vydání poštovního novinového řádu;

2. Opatření č. 73/1963 Věstníku spojů, "Pravidla pro činnost ústředních administrací poštovní novinové služby";

3. Opatření č. 435/1964 Věstníku Ústřední správy spojů, "Pevní odběratelé tisku v prodejnách poštovní novinové služby".


§ 19

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Ministr:

Ing. Chalupa CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Rozšiřování periodického tisku je upraveno zákonem č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění zákona č. 84/1968 Sb. a zákona č. 127/1968 Sb.

2) § 45 a následující Poštovního řádu.

3) § 23 zákona č. 81/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4) § 61 Poštovního řádu.

5) Pro podávání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících platí vyhláška č. 150/1958 Ú. l. (Ú. v.).

Přesunout nahoru