Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 129/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky

Částka 31/1980
Platnost od 26.09.1980
Účinnost od 02.06.1980
Zrušeno k 17.07.2001 (100/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

129

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. července 1980

o Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky


Dne 13. prosince 1978 byla v Buenos Aires podepsána Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky. Podle svého článku X Dohoda vstoupila v platnost dnem 2. června 1980.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Argentinské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Argentinské republiky

vedeny přáním posilovat přátelské vztahy mezi oběma zeměmi a

berouce v úvahu společný zájem na podpoře a rozšiřování oblastí hospodářské a technické spolupráce na základě rovnoprávnosti, respektování nezávislosti a státní svrchovanosti, nevměšování se do vnitřních záležitostí a vzájemné výhodnosti,

dohodly se takto:

Článek I

Smluvní strany budou rozvíjet úsilí v tom směru, aby přispívaly k dlouhodobému rozvoji a rozšiřování oblastí hospodářské a technické spolupráce mezi oběma zeměmi ve všech odvětvích oboustranného zájmu.

Článek II

Podle svých možností a v souladu se svými příslušnými platnými právními předpisy budou smluvní strany podporovat uskutečňování projektů hospodářské a technické spolupráce a budou vytvářet za tím účelem potřebné příznivé podmínky, včetně podmínek pro zřizování nových průmyslových závodů, a rozšiřování nebo modernizaci již existujících.

Článek III

Spolupráce podle této dohody bude zahrnovat zejména:

a) technicko-ekonomické studie pro uskutečňování projektů oboustranného zájmu,

b) výměnu a zaškolování techniků a odborníků v souvislosti s konkrétními náměty spolupráce,

c) uzavírání dlouhodobých kupních smluv na dodávku potravin, surovin a/nebo průmyslových výrobků pocházejících z obou zemí.

Článek IV

Smluvní strany se shodly na tom, že na vzájemné dodávky podle této dohody se budou uzavírat smlouvy mezi československými organizacemi a argentinskými fyzickými nebo právnickými osobami na základě platných světových cen a za dodacích a platebních podmínek, které budou stanoveny v každé smlouvě.

Článek V

Platby vyplývající z operací podle této dohody se budou uskutečňovat v souladu s ustanovením článku 8 Obchodní dohody uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. listopadu 1973.

Článek VI

Smluvní strany budou poskytovat veškerou pomoc příslušným fyzickým nebo právnickým osobám a organizacím v zájmu usnadnění uzavírání a plnění smluv zmíněných v článku IV.

Článek VII

V souladu se svými příslušnými platnými právními předpisy budou smluvní strany usnadňovat vydávání souhlasu a povolení pro dodávky zboží a služeb vyplývajících z této dohody a pro vstup a pohyb osob vysílaných z jedné země do druhé k účelům předvídaným touto dohodou.

V souladu se svými příslušnými platnými právními předpisy budou smluvní strany u dovozů a vývozů uskutečňovaných podle této dohody usnadňovat celní řízení a nebudou ukládat omezení.

Článek VIII

Technická dokumentace a informace vyměňované mezi československými organizacemi a argentinskými fyzickými nebo právnickými osobami podle této dohody nemohou být předávány osobám nebo organizacím třetích zemí bez předchozí dohody příslušných zúčastněných stran.

Článek IX

V zájmu plnění této dohody budou smluvní strany využívat smíšené komise vytvořené podle článku 11 Obchodní dohody ze dne 8. listopadu 1973.

Smíšená komise bude vypracovávat programy hospodářské a technické spolupráce, bude zkoumat možnosti spolupráce v dalších odvětvích a bude navrhovat smluvním stranám opatření potřebná k plnění této dohody.

Článek X

Této dohody se bude používat prozatímně ode dne jejího podpisu; tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si smluvní strany vzájemně sdělí, že byla schválena v souladu s jejich příslušnými právními předpisy.

Tato dohoda bude platit po dobu pěti let ode dne svého vstupu v platnost a její platnost se bude automaticky prodlužovat vždy o období jednoho roku, jestliže ji žádná ze smluvních stran nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období její platnosti.

Ustanovení této dohody se budou vztahovat na všechny operace, které byly dohodnuty během její platnosti a které budou v době její platnosti ve stavu uskutečňování.

Sepsáno v Buenos Aires dne 13. prosince 1978 ve dvou původních vyhotoveních v jazyku českém a španělském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu Argentinské republiky:

Carlos W. Pastor v. r.

ministr zahraničních věcí a kultur

Přesunout nahoru