Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 124/1980 Sb.Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy

Částka 30/1980
Platnost od 19.09.1980
Účinnost od 01.01.1981
Zrušeno k 15.06.1995 (89/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

124

VYHLÁŠKA

Federálního statistického úřadu

ze dne 29. července 1980

o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy

Federální statistický úřad stanoví podle § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací:


§ 1

(1) Touto vyhláškou se stanoví jednotná klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (dále jen "klasifikace"). 1)

(2) Klasifikace je zpravidla čtyřstupňová (obory, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálová charakteristika). Prvý klasifikační stupeň tvoří přílohu 1 k této vyhlášce. Identifikační označení stavebních objektů nebo stavebních prací výrobní povahy podle klasifikace včetně kódů oborového číselníku (odstavec 3) nesmí v žádném případě přesáhnout 12 míst celého číselného kódu.

(3) Součástí klasifikace jsou oborové číselníky, 2) které obsahují podrobnější třídění stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy až do konkrétních položek sortimentu nutných pro úplné označování předmětu plnění samostatných dodávek; navazují na poslední stupeň klasifikace.

(4) Tato vyhláška se nevztahuje na třídění výkonů. 3)

§ 2

(1) Stavebním objektem se pro účely této vyhlášky rozumí výsledek stavební výroby 4) mající charakter základního prostředku (s výjimkou dočasných stavebních objektů tvořících zařízení staveniště) 5) a tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby. 6)

(2) Stavební prací výrobní povahy se pro účely této vyhlášky rozumí samostatná dodávka výsledku stavební výroby, směřující k výrobě stavebního objektu, popřípadě technologického zařízení7) jako plnění hospodářského závazku v investiční výstavbě.

§ 3

(1) Klasifikace je závazná pro třídění a seskupování informací v informační soustavě organizací, pro plánování a financování, dokumentaci dodavatelsko-odběratelských vztahů (na objednávkách, hospodářských smlouvách, fakturách apod.) a v dokumentaci staveb 8) pro označování projektovaných stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.

(2) Pro účely statistického zjišťování a zkoumání jsou organizace uskutečňující stavební výrobu povinny též sledovat podle oborů klasifikace ve své informační soustavě:

a) údaje o objemu výroby a dalších ukazatelích stanovených směrnicemi Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí, 9)

b) v letech, ve kterých se organizuje statistické zjišťování mezioborových (mezivýrobkových) vztahů, také spotřebu materiálu v jednotlivých (spotřebitelských) oborech klasifikace podle dodavatelských oborů průmyslové výroby, a to na základě jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků. 10)

§ 4

Oborový číselník (§ 1 odst. 3) vytváří a udržuje v aktuálním stavu jeho gestor (dále jen "gestor oborového číselníku"). Pro obor své působnosti jsou gestory oborových číselníků ústřední orgány, 11) pokud se souhlasem Federálního statistického úřadu touto funkcí nepověří některý podřízený orgán středního článku řízení nebo některou z podřízených organizací. 12)

§ 5

(1) Dodavatelské projektové nebo stavební organizace jsou povinny po předchozím projednání se svým odběratelem oznamovat příslušnému gestoru oborového číselníku všechny dosud nezatříděné stavební objekty nebo stavební práce výrobní povahy od počátku přípravy jejich výstavby. 13) Tatáž povinnost se vztahuje i na dovoz. Pokud předmětem dovozu je dosud nezatříděný stavební objekt nebo stavební práce výrobní povahy včetně projektu, má oznamovací povinnost investor.

(2) Organizace, která učinila oznámení podle odstavce 1, popřípadě jiná organizace, jejíchž zájmů se věc dotýká, může podat námitky proti způsobu zatřídění stavebních objektů nebo stavebních prací výrobní povahy Federálnímu statistickému úřadu prostřednictvím gestora oborového číselníku do 3 měsíců ode dne tohoto zatřídění.

§ 6

(1) Organizace zatřiďují stavební objekty a stavební práce výrobní povahy podle klasifikace od počátku přípravy jejich výstavby. Totéž platí i pro zatřiďování stavebních změn, kterými se pro účely této vyhlášky rozumějí zejména přístavby, nástavby (fyzické rozšíření stavebního objektu), modernizace a rekonstrukce investiční povahy 14) nebo jejich kombinace. Pro kódování těchto stavebních změn je závazný kód druhu stavební akce určený pro 8. místo úplného identifikačního kódu uvedeného v příloze 2 této vyhlášky.

(2) Třídění dokončených stavebních objektů jako základních prostředků se v evidenci základních prostředků řídí zvláštními předpisy. 15) Změna zatřídění stavebního objektu v důsledku stavební změny musí být v evidenci základních prostředků zachycena v časové shodě s účetním převodem z investic do základních prostředků. Dosavadní zatřídění stavebního objektu zaniká v případě změny funkce nebo účelu tohoto stavebního objektu, k níž dochází v důsledku stavební změny.

§ 7

Návrhy doplňků a změn klasifikace předkládají ústřední orgány federace i republik a gestoři oborových číselníků Federálnímu statistickému úřadu nejpozději do konce února každého kalendářního roku, aby mohly tyto změny a doplňky nabýt účinnosti od 1. ledna následujícího roku. 16) Doplňky a změny klasifikace provádí Federální statistický úřad opatřeními vyhlašovanými ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů a oznamovanými ve Sbírce zákonů.

§ 8

(1) Ve zvlášť odůvodněných případech může věcně příslušný ústřední orgán se souhlasem Federálního statistického úřadu vytvořit z vybraných prvků klasifikace pro určitý specifický účel zvláštní (účelovou) nomenklaturu.

(2) Federální statistický úřad může ze závažných důvodů na žádost věcně příslušného ústředního orgánu povolit výjimku z ustanovení § 3.

§ 9

(1) V rozpočtu staveb zahajovaných po 1. lednu 1981 musejí být kódy upraveny podle klasifikace do 31. prosince 1980.

(2) U staveb rozestavěných ke dni 1. ledna 1981 musejí být kódy upraveny podle klasifikace nejpozději do 31. prosince 1981.


§ 10

(1) Zrušují se:

1. vyhláška Státního statistického úřadu č. 89/1967 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace stavebních objektů,

2. směrnice Ústřední komise lidové kontroly a statistiky čj. 38 048/1965 ze dne 31. července 1965 o zavedení a využívání jednotného třídění prací výrobní povahy a jednotného třídění výkonů zahrnovaných do hodnoty společenského produktu 17) v části týkající se prací výrobní povahy ve stavebnictví,

3. části I a II výnosu Federálního statistického úřadu, kterým se mění a doplňují jednotná klasifikace stavebních objektů, jednotné třídění prací výrobní povahy a jednotná klasifikace výkonů čj. 2751/78-03 ze dne 21. července 1978 18) a příloha k němu.

(2) Pozbývají platnosti klasifikace vydané v roce 1967 a 1977 včetně příslušných oborových číselníků.


§ 11

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1981.


Předseda

Federálního statistického úřadu:

Ing. Kazimour CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Jednotnou klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy vydává jako samostatnou publikaci Federální statistický úřad v Ústavu racionalizace ve stavebnictví (vydavatelství), Novovysočanská 85, 190 00 Praha 9.

2) Oborové číselníky vyhlašuje v souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 21/1971 Sb. Federální statistický úřad po projednání s věcně příslušným ústředním orgánem opatřeními oznámenými ve Sbírce zákonů; jako samostatné publikace vycházejí ve vydavatelství uvedeném v poznámce 1).

3) Geologické výkony neprodukující stavební objekty, projektování včetně třídění projektových prací pro účely oceňování, opravy a údržba stavební povahy a demolice se klasifikují v oborech 904, 906, 928 a 937 jednotné klasifikace výkonů zavedené vyhláškou č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.

4) Podle vymezení odvětví stavební výroby v odvětví národního hospodářství, zavedené vyhláškou č.113/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace národního hospodářství.

5) § 3 odst.2 vyhlášky č.152/1975 Sb., o financování reprodukce základních prostředků.

6) § 2 odst.4 vyhlášky č.163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

7) Stavebními pracemi na technologických zařízeních jsou např. vyzdívky pecí.

8) Vyhláška č. 163/1973 Sb., ve znění vyhlášek č. 31/1976 Sb., č. 68/1978 Sb.

9) Druhy oborově sledovaných ukazatelů a způsob a lhůty jejich zjišťování určují v konkrétních případech směrnice Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí.

10) Vyhláška č. 71/1965 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

11) § 16 odst. 4 zákona č. 21/1971 Sb.

12) Vytvářením a udržováním oborových číselníků v aktuálním stavu pro obor působnosti ministerstva stavebnictví ČSR a ministerstva stavebnictví SSR je těmito ministerstvy pověřen se souhlasem Federálního statistického úřadu Ústav racionalizace ve stavebnictví v Praze.

13) Vyhláška č. 163/1973 Sb.

14) § 7 vyhlášky č. 152/1975 Sb. Opravy, popř. opravy včetně modernizací a rekonstrukcí neinvestiční povahy spadají do oboru 928 jednotné klasifikace výkonů zavedené vyhláškou č. 114/1972 Sb.

15) Vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků.

16) Uzávěrka všech návrhů je vždy koncem února a proto o později došlých návrzích bude rozhodnuto až s účinností od počátku roku dalšího.

17) Publikováno ve Věstníku Ústřední komise lidové kontroly a statistiky, částka 16-17/1965 ze dne 23. října 1965; oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 8/1966.

18) Publikováno ve Zpravodaji ústředních statistických orgánů, částka 9-10/1978 ze dne 19. října 1978; oznámeno ve Sbírce zákonů, částka 25/1978.


Příloha 1 k vyhlášce č. 124/1980 Sb.

Souhrnný přehled oborů jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy

Kód Název
a) Obory stavebních objektů
801 Budovy občanské výstavby
802 Haly občanské výstavby
803 Budovy pro bydlení
811 Haly pro výrobu a služby
812 Budovy pro výrobu a služby
813 Věže, stožáry, komíny
814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky, zásobníky, jámy
815 Objekty pozemní zvláštní
821 Mosty
822 Komunikace pozemní a letiště
823 Plochy a úpravy území
824 Dráhy kolejové
825 Objekty podzemní (mimo důlní)
826 Objekty podzemní důlní
827 Vedení trubní dálková a přípojná
828 Vedení elektrická a dráhy visuté
831 Hydromeliorace
832 Hráze a objekty na tocích
833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
b) Obory stavebních prací výrobní povahy
838 Práce stavební při budování technologických zařízení
839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví

Příloha 2 k vyhlášce č. 124/1980 Sb.

Kódy druhu stavební akce

Kód Název
1 novostavba objektu
2 rekonstrukce objektu investiční povahy prostá
3 modernizace objektu investiční povahy prostá
4 rozšíření objektu (nástavbou, přístavbou apod.)
5 rekonstrukce objektu s rozšířením
6 modernizace objektu s rozšířením
9 ostatní

Poznámka:

Rekonstrukce jsou zásahy do konstrukční a technologické části dosavadního základního prostředku, které mají za následek zpravidla změnu technických parametrů, popř. změnu funkce a účelu základního prostředku.

Modernizace jsou takové úpravy, při nichž se převážně uplatňují prvky technického pokroku, zpravidla se nahrazují části základního prostředku modernějšími, aby se odstranily následky opotřebení způsobené technickým rozvojem, zvyšuje se vybavenost základního prostředku, popř. se rozšiřuje jeho použitelnost.

Přesunout nahoru