Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 114/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách

Částka 28/1980
Platnost od 27.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 23. července 1980

o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky a ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Úvodní ustanovení

Vysoké školy poskytují studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující 1) studují v řádném denním studiu na vysokých školách v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství"), stipendia a příspěvky.

§ 2

Druhy a výše stipendií a příspěvků

(1) Výše stipendia je 1 200 Kčs měsíčně.

(2) Studentům, kteří pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené děti, 2) zvýší vysoká škola na jejich žádost stipendium uvedené v odstavci 1 o částku 800 Kčs měsíčně na jedno dítě a o částku 600 Kčs měsíčně na každé další dítě. Pokud studují na vysokých školách oba manželé - absolventi internátních středních škol pro pracující, zvýší se stipendium pouze jednomu z nich.

(3) Platí-li student na nezaopatřené dítě výživné, zvýší se mu stipendium o částku soudem určeného výživného, nejvýše však do částky uvedené v odstavci 2; toto zvýšení se neprovede, pokud student platí výživné studentce, absolventce internátní střední školy pro pracující, která pečuje o nezaopatřené dítě.

(4) Pokud manžel studenta nemá vlastní příjem z důvodů přípravy pro budoucí povolání nebo péče o nezaopatřené dítě nebo z důvodů zdravotních, zvýší se stipendium studenta uvedené v odstavci 1 o částku 400 Kčs měsíčně. Stipendium se nezvýší, pokud pobírají oba manželé stipendium podle odstavce 1.

(5) Kromě stipendia podle odstavce 1 se poskytne studentům začátkem každého ročníku studia příspěvek na učebnice a učební pomůcky ve výši 400 Kčs a sociální příspěvek ve výši 1 000 Kčs. Studentům, kteří mají děkanem povolený podmíněný zápis do vyššího ročníku, 3) se tyto příspěvky poskytnou až po splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku. V opakovaném ročníku se příspěvky neposkytují.

(6) Studentům se při splnění podmínek poskytne též prospěchové stipendium a preferenční stipendium podle zvláštních předpisů. 4)

(7) Po ukončení studia na vysoké škole se studentům poskytne jednorázové stipendium ve výši 2 000 Kčs, pokud ukončili studium na vysoké škole do tří měsíců po uplynutí prvního termínu určeného děkanem pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky.

§ 3

Základní podmínky pro poskytování stipendií a příspěvků

(1) Stipendium a jeho zvýšení podle § 2 odst. 1 až 4 se poskytuje 12 měsíců ve školním roce po dobu celého studia, včetně opakovaných ročníků.

(2) Zvýšení stipendia podle § 2 odst. 2 až 4 se poskytne studentům na jejich žádost, a to od prvního dne měsíce, ve kterém žádost podali.

(3) Stipendium a jeho zvýšení se poskytne ještě za měsíc, v němž student přestal být studentem, pokud v této době ještě nemá příjem z pracovního, členského nebo služebního poměru.

(4) Studenti jsou povinni ohlásit děkanátu neprodleně všechny změny , které by mohly ovlivnit poskytnutí zvýšeného stipendia podle § 2 odst. 2 až 4.

(5) Poskytne-li se zvýšení ke stipendiu podle § 2 odst. 2 až 4 neoprávněně v důsledku nepravdivě nebo neúplně uvedených údajů studentem, nebo neoznámí-li student změnu skutečností rozhodných pro jeho poskytování, dobu jeho vyplácení nebo výši, je povinen neoprávněně přijaté částky vrátit.

§ 4

Výplata stipendií a příspěvků

Stipendium a příspěvky podle § 2 odst. 1 až 6 vyplácí děkanát v termínech, které určí děkan po vyjádření fakultní organizace Socialistického svazu mládeže.


Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

§ 5

(1) Stipendia a příspěvky podle této vyhlášky nepodléhají dani ze mzdy. 5)

(2) Stal-li se student pro nemoc nebo úraz práce neschopným nebo byla-li mu nařízena karanténa, poskytují se mu stipendia včetně zvýšení na manželku a na každé nezaopatřené dítě ještě po dobu dvou měsíců, a to od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po začátku pracovní neschopnosti. Trvá-li nemoc déle, vyplácí se studentovi prospěchové stipendium, pokud pro jeho poskytování splňuje podmínky. Student je povinen neprodleně ohlásit děkanátu začátek a ukončení pracovní neschopnosti, studentka též nástup a ukončení mateřské dovolené.

(3) Studentům vyslaným ke studiu na vysoké škole v zahraničí se stipendium podle § 2 odst. 1 a 6 neposkytuje; zvýšení stipendia podle § 2 odst. 2 až 4 se poskytuje jejich rodinným příslušníkům.

(4) Studentům, kteří byli na základě nového přijímacího řízení znovu přijati k e studiu na vysoké škole, se neposkytuje stipendium a příspěvky podle této vyhlášky; jejich sociální poměry se posuzují podle zvláštních předpisů. 4)

(5) Stipendia a příspěvky podle této vyhlášky se poskytují též absolventům internátních středních škol pro pracující, kteří jsou poprvé přijati ke studiu na vysoké škole ve školním roce 1980/1981.

(6) Pravomoc, která v této vyhlášce náleží děkanovi, přísluší na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, rektorovi; působnost děkanátu vykonává rektorát.

§ 6

Zrušuje se výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. září 1978 čj. 25 723/78-403. 6)

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky čj. 16 664/73-210 o zřizování a organizaci internátních středních škol pro pracující a studium na nich, uveřejněná ve Věstníku MŠ a MK ČSR ročník 1973, sešit 7 a oznámená v částce 22/1973, str. 239 ve znění směrnice ministerstva školství České socialistické republiky čj. 6330/77-24, uveřejněné ve Věstníku MŠ a MK ČSR ročník 1977, sešit 2 a oznámené v částce 7/1977 Sb., str. 111.

2) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č . 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy).

4) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 113/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol.

5) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

6) Uveřejněný ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky ročník 1978, sešit 10 a oznámený v částce 24/1978 Sb. (str. 477 - 478)

Přesunout nahoru