Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 113/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

Částka 28/1980
Platnost od 27.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.09.1984 (83/1984 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

113

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 23. července 1980

o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem financí České socialistické republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a s ostatními zúčastněnými ústředními orgány podle § 98 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách:


§ 1

Obecné ustanovení

Tato vyhláška se vztahuje na studenty, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství").

ČÁST PRVNÍ

Stipendia poskytovaná z prostředků státního rozpočtu

§ 2

Druhy stipendií

Vysoké školy poskytují stipendium sociální, prospěchové, výjimečné, preferenční a stipendium Josefa Hakena.

§ 3

Sociální stipendium

(1) Sociální stipendium se poskytuje studentům na jejich žádost a podle jejich sociálních poměrů.

(2) Žádost o sociální stipendium podává student děkanátu na předepsaném tiskopise vydaném ministerstvem školství, a to do začátku školního roku. K žádosti o sociální stipendium přikládá student doklady potřebné k prokázání údajů uvedených v žádosti.

(3) Sociální stipendium se poskytuje od začátku školního roku. Žádá-li student o sociální stipendium během školního roku, poskytne se mu od prvního dne měsíce, v němž žádost podal.

(4) Pro zjišťování sociálních poměrů je rozhodující

a) u bezdětných studentů, kteří jsou svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo z jiných vážných důvodů osamělí a u bezdětných ženatých studentů, jejichž manžel není výdělečně činný, výše průměrného čistého měsíčního příjmu připadajícího na jednoho člena domácnosti rodičů studenta nebo na jednoho člena domácnosti jednoho z rodičů studenta a jeho manžela (dále jen "rodiče"). Pokud student není členem domácnosti ani jednoho z rodičů, vychází se z výživného stanoveného soudem oběma rodičům,

b) u studentů, jejichž manžel je výdělečně činný, výše průměrného čistého měsíčního příjmu připadajícího na jednoho člena jejich domácnosti; pokud manžel studentky vykonává základní (náhradní) vojenskou službu, výše zaopatřovacího příspěvku,

c) u studentů, kteří pečují o nezaopatřené dítě a jejichž manžel není výdělečně činný, u studentů svobodných, rozvedených, ovdovělých nebo z jiných vážných důvodů osamělých s nezaopatřenými dětmi a u studentů oboustranně osiřelých nebo u studentů, kteří pobírají příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, pouze vlastní příjem studenta, pokud v souhrnu přesahuje částku 800 Kčs měsíčně.

(5) Studentům, včetně studentů studujících podle individuálního studijního plánu se poskytuje sociální stipendium po dobu 11 měsíců ve školním roce. Studentkám-matkám a osamělým studentům, kteří pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě se poskytuje sociální stipendium po dobu 12 měsíců ve školním roce a po celou dobu jejich studia.

(6) V opakovaném ročníku se sociální stipendium poskytuje jen studentkám-matkám a osamělým studentům, kteří pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě.

§ 4

Skutečnosti rozhodné pro určení výše sociálního stipendia

(1) Průměrným čistým měsíčním příjmem se rozumí měsíční průměr peněžních nebo penězi ocenitelných příjmů snížených o daň ze mzdy, popřípadě o jinou daň, jíž podléhají tyto příjmy, které dosáhli

a) oba rodiče studenta a student nebo

b) jeden z rodičů studenta, jeho manžel a student nebo

c) manžel studenta a student.

(2) Průměrný čistý měsíční příjem se vypočítává z příjmů osob uvedených v odstavci 1 za předcházející kalendářní rok za podmínky, že od této doby nedošlo k trvalé změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny nebo nevznikl pracovní, členský, služební nebo jiný pracovně-právní vztah (dále jen "pracovní poměr") některého z rodičů nebo manžela studenta nebo studenta.

(3) Došlo-li k trvalé změně základní mzdy nebo základní pracovní odměny u osob uvedených v odstavci 1 v průběhu předcházejícího nebo běžného kalendářního roku, bere se za základ průměrná čistá měsíční základní mzda (odměna) ode dne změny základní mzdy (odměny), k níž se připočítá průměrný čistý měsíční příjem dosažený z ostatních složek mzdy (odměny) v předcházejícím kalendářním roce. Obdobně se posuzují příjmy z pracovní činnosti důchodců a změna ostatních příjmů uvedených v odstavci 5 písm. c) až f).

(4) Pokud v průběhu předcházejícího nebo běžného kalendářního roku uzavřel některý z rodičů nebo manžel studenta nebo student pracovní poměr, vypočte se průměrný čistý měsíční příjem ode dne jeho uzavření; pokud došlo v uvedené době ke skončení pracovního poměru, vypočte se průměrný čistý měsíční příjem od doby skončení pracovního poměru. Obdobně se posuzují příjmy z pracovní činnosti důchodců a změna ostatních příjmů uvedených v odstavci 5 písm. c) až f).

(5) Do příjmů, které jsou základem zjišťování průměrného čistého měsíčního příjmu, se zahrnují

a) příjmy z pracovního poměru nebo jiné příjmy, kterými jsou

1. mzda,

2. odměna za vedlejší činnost,

3. stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny a příspěvky,

4. podíly na hospodářských výsledcích,

5. roční odměny vedoucím pracovníkům,

6. naturální požitky a jiná obdobná plnění, která pracovníku náležejí i za dobu nepřítomnosti v práci,

7. doplňkové odměny členů výrobních družstev,

8. náhrada mzdy poskytovaná pracovníkům za dobu, v níž nepracovali a náhrada za nevyčerpanou dovolenou,

9. stipendia vědeckých aspirantů;

b) příjmy z pracovní činnosti člena jednotného zemědělského družstva, kterými jsou

1. základní pracovní odměna, včetně příplatků a doplatků k této základní odměně,

2. prémie,

3. výkonnostní a mimořádné odměny vyplácené za výsledky pracovní činnosti členů družstva a zahrnované do nákladů družstva,

4. prémie a odměny, na něž byly družstvu poskytnuty účelové dotace,

5. naturální požitky a jiná plnění, jestliže uvedené příjmy náležejí členu družstva i v době pracovní neschopnosti,

6. podíly na hospodářských výsledcích,

7. roční odměny vedoucím pracovníkům,

8. stabilizační odměny za odpracovaná léta a stabilizační náborové odměny,

9. náhrada pracovní odměny poskytovaná členům družstva za dobu, ve které nepracovali, a náhrada za nevyčerpanou dovolenou;

c) příjmy z činností prováděných podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, kterými jsou

1. odměny za práci vyplácené organizací osobám, které k ní nejsou v pracovním poměru, ale konají pro ni práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce),

2. příjmy z provozování hudby v souborech lidových hudebníků,

3. odměny za znalecké a tlumočnické výkony vyplácené znalcům a tlumočníkům, které ustanovil v řízení příslušný orgán,

4. odměny vyplácené osobám v souvislosti s řešením úkolů rozvoje vědy a techniky, tématických úkolů, odměny za vynálezy, objevy, zlepšovací návrhy, průmyslové vzory, za návrhy na nové způsoby prevence, diagnostiky a léčení zvířat a za nové způsoby ochrany rostlin proti škůdcům,

5. mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům při příležitosti udělení vyznamenání (v částce, která podléhá zdanění),

6. mimořádné jednorázové odměny vyplácené pracovníkům za konkrétní výsledky při vyhodnocení socialistické soutěže organizované a vyhodnocované podle vnitropodnikových zásad vydaných v souladu se směrnicemi vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů, Ústřední rady družstev a ústředního výboru Svazu družstevních rolníků, popřípadě jiných ústředních orgánů na stejné úrovni, k rozvoji iniciativy pracujících,

7. odměny za práci konanou v souvislosti s členstvím v organizacích nebo kolektivních orgánech, a to bez ohledu, zda jsou vypláceny v hotovosti nebo připisovány ve prospěch členských podílů;

d) příjmy podléhající dani z příjmů obyvatelstva; 1)

e) příjmy podléhající dani z příjmů občanů ze zemědělské výroby; 2)

f) příjmy občanů podléhající dani z příjmů z literární a umělecké činnosti; 3)

g) nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny; 4) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství; 5), 6)

h) dávky důchodového zabezpečení 5) s výjimkou dávek uvedených v odstavci 6;

i) zaopatřovací příspěvek; 5)

j) výživné (příspěvek na výživu) od jiných osob určené rozhodnutím soudu nebo poskytované na základě dohody schválené soudem;

k) srážky k úhradě výživného ve prospěch dětí prováděné z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě; 7)

l) příjmy studenta z pracovního poměru a invalidní nebo částečný invalidní důchod, pokud v souhrnu přesahuje částku 800 Kčs měsíčně.

(6) Do příjmů, které jsou základem pro zjišťování průměrného čistého měsíčního příjmu se nezahrnují

a) přídavky na děti a příplatek k nim,

b) výchovné a příplatek k výchovnému,

c) zvýšení důchodu a výchovného pro bezmocnost,

d) sirotčí důchod,

e) částka, o kterou se zvýšil důchod podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 76/1979 Sb., o zvýšení důchodů, a částka, o kterou se zvýšil důchod podle zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 7/1982 Sb., o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení.

f) peněžité příspěvky a věcná pomoc sociální péče,

g) odměna pěstouna a příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči, 8)

h) podpora při narození dítěte,

i) mateřský příspěvek,

j) pohřebné,

k) peněžitá odměna dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

l) peněžité odměny poskytované při životních a pracovních výročích, 9)

m) peněžní plnění ze smluvního pojištění,

n) odměny studenta za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny vyplývající z pracovního poměru na základě rámcové pracovní smlouvy nebo z dohod o občanské výpomoci,

o) stipendia poskytovaná studujícím v řádném denním studiu na středních a vysokých školách,

p) příjmy studenta z pracovního poměru a dávky důchodového zabezpečení podle odstavce 5 písm. h) do úhrnné výše 800 Kčs měsíčně.

(7) Od průměrného čistého měsíčního příjmu se odečte částka výživného určená soudem některému z rodičů studenta nebo studentovi, popřípadě jeho manželovi nebo poskytovaná na základě dohody schválené soudem, popřípadě poskytovaná dobrovolně.

(8) Čistý měsíční příjem připadající na jednoho člena domácnosti se zjistí tak, že se čistý průměrný měsíční příjem rodičů a studenta nebo manžela studenta a studenta dělí počtem členů domácnosti.

(9) Při výpočtu průměrného čistého měsíčního příjmu na jednoho člena domácnosti se za členy domácnosti považují:

a) rodiče podle § 3 odst. 4 písm. a) a jejich vlastní nebo osvojené nezaopatřené děti 6) (dále jen "nezaopatřené děti"), pokud se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u rodičů studenta,

b) student, jeho manžel a jejich nezaopatřené děti, pokud se průměrný čistý měsíční příjem zjišťuje u manžela studenta.

(10) Žadatel o stipendium se počítá za dva členy domácnosti, jestliže

a) pečuje o rodinu svobodný, rozvedený, ovdovělý nebo z jiných vážných důvodů osamělý rodič,

b) jsou oba rodiče důchodci a kromě důchodu nemají pravidelný příjem s výjimkou příjmů z krátkodobého zaměstnání, jež nepřesahuje 180 pracovních dnů nebo z pracovního úvazku, nepřesahujícího v kalendářním roce 1200 hodin,

c) je žadatel o stipendium ženatý.

(11) Student je povinen ohlásit děkanátu neprodleně všechny změny, které by mohly mít vliv na poskytnutí nebo výši sociálního stipendia. Dojde-li ke změně skutečností rozhodných pro poskytování nebo výši sociálního stipendia, uskuteční se změna sociálního stipendia od prvního dne měsíce, v němž změna nastala. Je-li změna v neprospěch studenta, uskuteční se od prvního dne následujícího měsíce.

(12) Poskytne-li se sociální stipendium v důsledku nepravdivých nebo neúplných údajů uvedených studentem nebo neoznámí-li student změnu skutečností rozhodných pro jeho přiznání, dobu poskytování nebo výši, je povinen neoprávněně přijaté částky vrátit.

§ 5

Výše sociálního stipendia

Sociální stipendium se poskytuje studentům uvedeným v § 3 ve výši

a) v preferovaných studijních oborech 10)

při průměrném čistém měsíčním příjmu na jednoho člena domácnosti stipendium měsíčně
do 650 Kčs 450 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs 350 Kčs
nad 750 Kčs do 850 Kčs 150 Kčs

b) v ostatních studijních oborech

při průměrném čistém měsíčním příjmu na jednoho člena domácnosti stipendium měsíčně
do 550 Kčs 450 Kčs
nad 550 Kčs do 650 Kčs 350 Kčs
nad 650 Kčs do 750 Kčs 150 Kčs

§ 6

Sociální stipendium poskytované studentkám-matkám a osamělým studentům s nezaopatřenými dětmi

(1) Sociální stipendium poskytované podle § 5 se zvýší studentkám, které pečují o vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě, o částku 350 Kčs měsíčně na jedno dítě a o částku 200 Kčs měsíčně na každé další dítě. Obdobně se postupuje u svobodných, ovdovělých, rozvedených nebo z jiných vážných důvodů osamělých studentů, pokud mají vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě v osobní péči, které je výživou na ně odkázáno.

(2) Nevznikne-li studentkám-matkám nárok na sociální stipendium podle § 5, poskytne se jim sociální stipendium v částce 350 Kčs měsíčně na jedno dítě a tato částka se jim zvýší o 200 Kčs měsíčně na každé další dítě. Obdobně se postupuje u svobodných, ovdovělých, rozvedených nebo z jiných vážných důvodů osamělých studentů, pokud mají vlastní nebo osvojené nezaopatřené dítě v osobní péči, které je výživou na ně odkázáno.

(3) Sociální stipendium podle odstavců 1 a 2 se poskytuje se zpětnou platností, jestliže studentka, které se narodí dítě, uplatní nárok na sociální stipendium do tří měsíců ode dne porodu, s výjimkou studentek prvních ročníků, jimž se sociální stipendium poskytne nejdříve od začátku školního roku; při nedodržení této lhůty se poskytne sociální stipendium od prvního dne měsíce, ve kterém studentka uplatnila nárok.

(4) Studentce, které se narodí dítě v době jejího studia na vysoké škole, se poskytuje sociální stipendium ve výši, na kterou má po narození dítěte podle odstavců 1 a 2 nárok, zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do něhož spadá začátek čtvrtého týdne před porodem; takto přiznané stipendium se poskytuje při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 po celou dobu studia.

(5) Studentce, které se narodí dítě do čtyř týdnů po ukončení jejího studia na vysoké škole, se sociální stipendium poskytne ve výši, na kterou by měla po narození dítěte podle odstavců 1 a 2 nárok, zpětně, počínaje prvním dnem kalendářního měsíce, do něhož spadá začátek čtvrtého týdne před porodem; takto přiznané stipendium se poskytne ještě za měsíc, v němž došlo k ukončení studia.

(6) Studentce, které se narodí mrtvé dítě nebo jejíž dítě zemře do šesti týdnů po porodu, se poskytne sociální stipendium podle odstavců 1 a 2 ještě za kalendářní měsíc, do něhož spadá konec šestého týdne ode dne porodu.

(7) Studentce, která se přestala starat o narozené dítě a toto dítě bylo proto opatřením příslušného orgánu (soudu, národního výboru) svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů, jakož i studentce, jejíž dítě je v ústavní péči z jiných než zdravotních důvodů, se výplata sociálního stipendia podle odstavců 1 a 2 zastavuje od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž toto rozhodnutí nabylo právní moci; pro účely přiznání sociálního stipendia podle § 3 a 5 se na studentku hledí, jako by dítě neměla.

§ 7

Prospěchové stipendium

(1) Prospěchové stipendium se poskytuje po dobu 11 měsíců od začátku školního roku druhého ročníku studia na vysoké škole studentům, kteří v předcházejícím ročníku studovali v řádném denním studiu nebo ve studiu při zaměstnání stejný nebo příbuzný studijní obor, předcházející ročník studia neopakovali, měli průměrný prospěch do 2,0 a splnili studijní povinnosti určené učebním plánem předcházejícího ročníku do konce školního roku. Studentům, kteří splnili studijní povinnosti předcházejícího ročníku po jeho ukončení, se poskytne prospěchové stipendium až od 1. ledna; poskytnutí prospěchového stipendia před 1. lednem výjimečně povoluje děkan.

(2) Studentům, kteří studují podle individuálního studijního plánu po dobu nepřesahující délku řádného denního studia, stanovenou vládou Československé socialistické republiky, 11) se poskytuje prospěchové stipendium, pokud splní podmínky uvedené v odstavci 1 a studijní povinnosti určené individuálním studijním plánem předcházejícího ročníku do konce školního roku. Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky zkoušek a klasifikovaných zápočtů ze studijních předmětů zapsaných v individuálním studijním plánu. Pokud studentům studujícím podle individuálního studijního plánu určí děkan prodloužení studia oproti stanovené délce studia, 11) lze jim poskytnout prospěchové stipendium po dobu studia určenou individuálním studijním plánem.

(3) Studentům, kteří přestoupí z vysokých škol v zahraničí na vysoké školy v České socialistické republice, se poskytne prospěchové stipendium podle nostrifikovaných zkoušek 12) vykonaných na vysokých školách v zahraničí.

(4) O prospěchové stipendium student žádost nepodává.

(5) Prospěchové stipendium se poskytuje bez ohledu na to, zda student pobírá ještě jiné stipendium.

§ 8

Výše prospěchového stipendia

(1) Prospěchové stipendium se poskytuje ve výši

a) v preferovaných studijních oborech 10)

při průměrném prospěchu stipendium měsíčně
od 1,0 do 1,3 400 Kčs
nad 1,3 do 1,7 300 Kčs
nad 1,7 do 2,0 200 Kčs

b) v ostatních studijních oborech

při průměrném prospěchu stipendium měsíčně
od 1,0 do 1,3 350 Kčs
nad 1,3 do 1,7 250 Kčs
nad 1,7 do 2,0 150 Kčs

(2) Studentům, jimž se studium individuálním studijním plánem zkrátilo oproti délce řádného denního studia stanovené vládou Československé socialistické republiky, 11) se poskytuje jednorázové prospěchové stipendium v částce 300 Kčs za každý měsíc školního roku, o který se studium zkrátilo.

(3) Studentům, kteří absolvovali studium s vyznamenáním, angažovali se ve veřejné činnosti, účastnili se společensky užitečné práce a zapojovali se do vědecké, výzkumné, odborné (umělecké) činnosti na vysoké škole, se poskytuje odměna, která má povahu jednorázového prospěchového stipendia

a) 2 000 Kčs studentům, jimž byla udělena cena ministra školství,

b) 1 500 Kčs studentům, jimž byla udělena cena rektora,

c) 1 000 Kčs studentům, jimž vydala vysoká škola diplom s vyznamenáním.

(4) Studentům lze poskytnout pouze jednu z odměn, uvedených v odstavci 3.

§ 9

Průměrný prospěch studenta

Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky

a) zkoušek a klasifikovaných zápočtů, 13)

b) zkoušek a klasifikovaných zápočtů započtených z předcházejícího studia, 13)

c) rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů určených děkanem v případech, kdy student do předcházejícího ročníku přestoupil nebo pokračoval ve studiu po ukončeném přerušení studia, 13)

d) rozdílových zkoušek a klasifikovaných zápočtů určených děkanem v případech, kdy student byl znovu přijat ke studiu po zanechání studia nebo vyloučení ze studia, 13)

e) nostrifikovaných zkoušek konaných na zahraniční vysoké škole. 12)

§ 10

Výjimečné stipendium

(1) Výjimečné stipendium 14) může studentům poskytnout děkan na jejich žádost nebo z vlastního podnětu, a to

a) ze sociálních důvodů,

b) z prospěchových důvodů.

(2) Ze sociálních důvodů lze poskytnout výjimečné stipendium studentům, u nichž je odůvodněna pomoc státu jejich sociálními poměry; půjde zejména o studenty, u nichž podmínky pro přiznání sociálního stipendia podle § 5 a sociální situace dalších osob, které mají vůči studentovi vyživovací povinnost, plně odůvodňují přiznání tohoto stipendia, o studenty zdravotně postižené a o studenty, vůči nimž rodiče nebo manžel neplní ze závažných důvodů prokazatelně vyživovací povinnost. Toto stipendium lze poskytnout i studentům, kteří opakují ročník z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v jiných případech zvláštního zřetele hodných.

(3) Z důvodů prospěchových lze výjimečné stipendium poskytnout zejména studentům ve druhé polovině studia, jestliže splňují podmínky pro přiznání nejvyššího prospěchového stipendia podle § 8 a též v předchozích ročnících splňovali podmínky pro přiznání prospěchového stipendia. Přihlíží se též k podílu studentů na společensky užitečné práci.

(4) Výjimečné stipendium ze sociálních a prospěchových důvodů lze poskytnout souběžně se sociálním a prospěchovým stipendiem; dobu poskytování stipendia určí děkan.

(5) Výše výjimečného stipendia ze sociálních důvodů nesmí přesáhnout horní hranici měsíčního sociálního stipendia uvedenou v § 5, z důvodů prospěchových horní hranici měsíčního prospěchového stipendia uvedenou v § 8.

(6) Studentům, kteří úspěšně studují, angažují se ve veřejné činnosti, zúčastňují se společensky užitečné práce a zapojují se do vědecké, výzkumné a odborné (umělecké) činnosti na vysoké škole, může děkan při udělení pochvaly poskytnout odměnu, která má povahu jednorázového výjimečného stipendia ve výši 500 Kčs, pokud jim nebyla poskytnuta věcná odměna.

§ 11

Preferenční stipendium

(1) Preferenční stipendium v částce 1 000 Kčs se poskytuje za úspěšné ukončení každého ročníku řádného denního studia v preferovaném studijním oboru 10) studentům, kteří

a) v ukončeném ročníku dosáhli průměrný prospěch do 2,5,

b) studijní povinnosti určené učebním plánem splnili do konce školního roku; pokud student splnil studijní povinnosti za předcházející ročník po začátku školního roku, může děkan přiznat poskytnutí preferenčního stipendia pouze se souhlasem rektora, nečlení-li se vysoká škola na fakulty, se souhlasem ministerstva školství,

c) jsou zapsáni v následujícím ročníku preferovaného studijního oboru nebo úspěšně ukončili studium na vysoké škole vykonáním státní závěrečné zkoušky v prvním nebo druhém termínu určeném děkanem pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky.

(2) Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky zkoušek a klasifikovaných zápočtů jako v § 9 a výsledek obhajoby diplomové práce a výsledky zkoušek z jednotlivých studijních předmětů státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky.

(3) Studentům studujícím podle individuálního studijního plánu se poskytuje preferenční stipendium po dobu nepřesahující délku řádného denního studia, stanovenou vládou Československé socialistické republiky, 11) za podmínek uvedených v odstavci 1. Do průměrného prospěchu se započítávají konečné výsledky zkoušek a klasifikovaných zápočtů ze studijních předmětů zapsaných v individuálním studijním plánu. Pokud se studentům studujícím podle individuálního studijního plánu určí prodloužení studia oproti stanovené délce studia, 11) lze jim poskytnout preferenční stipendium po dobu studia určenou individuálním studijním plánem.

(4) Preferenční stipendium se poskytuje při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 bez ohledu na to, zda se studentovi poskytuje ještě jiné stipendium.

(5) O preferenční stipendium student žádost nepodává.

§ 12

Stipendium Josefa Hakena

(1) Vysoké školy poskytují každoročně k trvalému uctění památky bývalého předsedy Komunistické strany Československa, bojovníka za vítězství dělnické třídy a za pokrokovou československou školu, Josefa Hakena, v den výročí jeho úmrtí, 3. května, jednorázové stipendium Josefa Hakena ve výši 1 000 Kčs.

(2) Stipendium Josefa Hakena se poskytne nejlepším studentům posledního ročníku studijního oboru učitelství, pokud v tomto ročníku dosáhli studijní prospěch 1,0, angažují se ve veřejné činnosti a soustavně se zapojují do společensky užitečné práce.

(3) O stipendium Josefa Hakena student žádost nepodává.

§ 13

Vyplácení stipendií

Stipendia vyplácí děkanát v termínech, které určí děkan po vyjádření fakultní organizace Socialistického svazu mládeže.

ČÁST DRUHÁ

Stipendia a prostředky poskytované z prostředků ústředních orgánů, krajských národních výborů, státních hospodářských, družstevních a společenských organizací

§ 14

Resortní, krajská a podniková stipendia a příspěvky

(1) Ústřední orgány, krajské národní výbory, státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace (dále jen "organizace") mohou v zájmu získání kvalifikovaných pracovníků na místa do oblastí, kde je jich nedostatek, a v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství poskytovat stipendia a příspěvky. Ústřední orgány poskytují resortní stipendia, krajské národní výbory krajská stipendia, státní hospodářské, družstevní a společenské organizace podniková stipendia.

(2) Stipendia a příspěvky podle odstavce 1 se poskytují studentům, kteří se písemnou dohodou zaváží, že po ukončení studia nastoupí a nejméně pět let setrvají v pracovním poměru s organizací, kterou jim určí poskytovatel stipendia a že vrátí stipendium nebo jeho odpovídající část v případě, jestliže nesplní svůj závazek zcela nebo zčásti. Do odpracované doby se nezapočítává výkon základní (náhradní) vojenské služby a další mateřská dovolená.

(3) Resortní, krajské a podnikové stipendium se poskytuje především studentům posledních dvou ročníků studia.

(4) Student je povinen neprodleně předložit dohodu nebo její opis na vědomí děkanátu.

§ 15

Výše stipendií a příspěvků

(1) Resortní, krajské a podnikové stipendium se v preferovaných studijních oborech 10) poskytuje ve výši 1 000 Kčs měsíčně, v ostatních studijních oborech ve výši 800 Kčs měsíčně; tato stipendia se poskytují po dobu 12 měsíců ve školním roce. Studentům, studujícím podle individuálních studijních plánů se stipendium poskytuje po dobu studia, určenou individuálním studijním plánem.

(2) Organizace uvedené v § 14 odst. 1 mohou poskytovat studentům tyto příspěvky:

a) příspěvek na učebnice, učební pomůcky a kulturní potřeby ve výši 400 Kčs ročně,

b) náhradu prokázaného jízdného za přepravu veřejným hromadným dopravním prostředkem při nástupu do školy a při ukončení školního roku, jakož i náhradu prokázaného jízdného na návštěvu rodiny po dobu školního roku; ženatým studentům se hradí jízdné nejvýše jednou za měsíc a svobodným studentům nejvýše jednou za tři měsíce. Při jízdě vlakem se hradí jízdné druhé třídy osobního vlaku a při vzdálenosti nad 100 km i příplatek na rychlík. Studenti jsou povinni uplatnit slevu na jízdném, na kterou mají nárok; náhrada jízdného se poskytuje pouze do výše jízdného se slevou. Výdaje za místní dopravní prostředky organizace nehradí,

c) příspěvek na manžela, který nemůže být výdělečně činný, ve výši 500 Kčs měsíčně; pokud pobírá manžel nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny, invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaopatřovací příspěvek nebo stipendium ze sociálních důvodů, sníží se příspěvek o takto vyplácené částky,

d) příspěvek na každé nezaopatřené dítě ve výši 100 Kčs měsíčně; pokud studují oba manželé, poskytne se příspěvek na nezaopatřené dítě jen jednomu z nich,

e) jednorázovou sociální výpomoc do výše 1 000 Kčs za školní rok v případech zvláštního zřetele hodných.

(3) Stipendium a příspěvky lze poskytnout i studentům, kteří opakují ročník z vážných zdravotních nebo rodinných důvodů nebo v jiných případech zvláštního zřetele hodných.

§ 16

Zánik závazku studenta vrátit stipendium a příspěvky nebo jejich části

Povinnost náhrady stipendia a příspěvků podle dohody uzavřené se studentem zaniká, jestliže organizace odmítla uzavřít s ním pracovní poměr nebo skončil-li pracovní poměr

a) výpovědí danou organizací, pokud nejde o výpověď pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně nebo z důvodů, pro které lze zrušit pracovní poměr okamžitě,

b) výpovědí danou pracovníkem, pokud nemůže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy konat dosavadní práci nebo mu vznikl nárok na invalidní důchod nebo organizace porušuje podstatnou povinnost, kterou má vůči němu podle pracovní nebo kolektivní smlouvy nebo právních předpisů nebo nemůže tuto povinnost plnit v důsledku organizačních změn nebo není-li v posledních 12 měsících využívána jeho odborná kvalifikace po dobu 6 měsíců,

c) okamžitým zrušením pracovního poměru pracovníkem,

d) z jiných důvodů zvláštního zřetele hodných, pokud to vyžaduje společenský zájem podle podmínek stanovených příslušným ústředním orgánem.


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná a závěrečná

§ 17

(1) Stipendia podle § 3 až 6, 10 a 12 se nepřiznávají studentům, jimž se poskytuje resortní, krajské, podnikové stipendium nebo stipendium pro absolventy internátních středních škol pro pracující. 15)

(2) Stipendia a příspěvky se neposkytují do doby přerušení studia, dále přestoupí-li student na stejný nebo příbuzný studijní obor jiné fakulty nebo vysoké školy nebo na příbuzný studijní obor téže fakulty nebo pokračuje-li ve studiu, které přerušil, zanechal nebo ze kterého byl vyloučen, a to za dobu, která se v novém studiu kryje s dobou, za niž v předcházejícím studiu stipendium obdržel, s výjimkou sociálního stipendia poskytovaného podle § 6; stipendia a příspěvky podle § 14 a 15 se poskytují, souhlasí-li organizace s přestupem studenta nebo s jeho pokračováním ve studiu.

(3) Studentům, vyslaným ke studiu na vysoké škole v zahraničí, se stipendia podle této vyhlášky po dobu tohoto studia neposkytují.

(4) Poslední sociální, prospěchové, resortní, krajské nebo podnikové stipendium se poskytne studentovi za měsíc, v němž skončil první termín určený děkanem pro vykonání státní závěrečné zkoušky nebo státní rigorózní zkoušky. Pokud student neukončil studium v termínu stanoveném pro vykonání závěrečné zkoušky a bylo-li mu povoleno její opakování, poskytuje se mu stipendium do konce školního roku, v němž měl studium ukončit.

(5) Studentům, kteří po absolvování vysoké školy byli přijati ke studiu na další vysoké škole, se neposkytují stipendia podle této vyhlášky.

(6) Pravomoc, která náleží děkanovi, přísluší na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, rektorovi; působnost děkanátu vykonává rektorát.

(7) Stal-li se student pro nemoc nebo úraz práce neschopným nebo byla-li mu nařízena karanténa, poskytuje se mu stipendium sociální a prospěchové výjimečně ještě po dobu dvou měsíců, a to od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po začátku pracovní neschopnosti; stejně se postupuje při poskytování resortního, krajského a podnikového stipendia a příspěvku na manželku a příspěvku na každé nezaopatřené dítě. Trvá-li nemoc déle, vyplácí se studentovi pouze prospěchové stipendium, pokud pro jeho poskytnutí splňuje podmínky; studentovi, jemuž se poskytuje výjimečné stipendium z prospěchových důvodů, se poskytuje i toto stipendium. Student je povinen neprodleně ohlásit děkanátu začátek a konec pracovní neschopnosti, studentka též nástup a ukončení mateřské dovolené; jde-li o studenta, který pobírá resortní, krajské nebo podnikové stipendium též organizaci, která poskytuje stipendium, začátek a konec pracovní neschopnosti, studentka nástup a ukončení mateřské dovolené.

(8) Stipendia a příspěvky poskytované podle této vyhlášky nepodléhají dani ze mzdy. 16)

(9) Tato vyhláška se vztahuje na československé státní občany.

§ 18

Zrušuje se výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 21. září 1978 čj. 25 722/78-403, kterým se vydává stipendijní řád pro poskytování stipendií studentům, kteří v denní formě řádného studia studují na vysokých školách v České socialistické republice, 17) ve znění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 24. září 1979 čj. 27 812/79-403. 18)

§ 19

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 55/1983 Sb. Čl. II

Opatření učiněná v souladu s článkem I této vyhlášky po 1. únoru 1982 se považují za učiněná podle této vyhlášky.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

2) Zákon č. 74/1977 Sb., o zemědělské dani, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

7) Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení.

8) Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.

9) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věci č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

10) Preferované studijní obory jako společensky nejvýznamnější studijní obory z hlediska potřeb národního hospodářství určuje ministr školství ČSR v dohodě s ministrem práce a sociálních věcí ČSR a ministrem práce a sociálních věcí ČSSR.

11) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 89/1980 Sb., o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách.

12) Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 72/1959 Ú.l., o nostrifikaci studií vykonaných na zahraničních vysokých školách a vědeckých (uměleckých) ústavech.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1974 Sb., o rovnocennosti a uznávání vysvědčení a diplomů o vzdělání vydávaných v SSSR.
Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 146/1976 Sb., o uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných a vysokých škol a dokladů o udělení titulu.

13) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 110/1980 Sb., o studiu na vysokých školách (studijní předpisy).

14) Výši prostředků na výjimečná stipendia pro příslušný kalendářní rok určuje ministerstvo školství.

15) Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 114/1980 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách.

16) § 4 odst. 4 písm. i) vyhlášky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.

17) Uveřejněný ve Věstníku MŠ a MK ČSR ročník 1978, sešit 11 a oznámený v částce 24/1978 Sb.

18) Uveřejněný ve Věstníku MŠ a MK ČSR ročník 1979, sešit 10 a oznámený v částce 22/1979 Sb.

Přesunout nahoru