Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 111/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol

Částka 27/1980
Platnost od 25.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 21. července 1980

o postupu při jmenování profesorů a docentů a při obsazování volných míst učitelů vysokých škol

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 98 odst. 1 písm. g) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Jmenování profesorů a docentů vysokých škol

§ 1

Podmínky jmenování

(1) Profesorem určitého oboru lze jmenovat docenta, vědeckého nebo uměleckého pracovníka nebo významného odborníka z praxe, který splňuje podmínky stanovené v § 74 odst. 2 zákona; docentem určitého oboru odborného asistenta, vědeckého nebo uměleckého pracovníka nebo odborníka z praxe, který splňuje podmínky stanovené v § 75 odst. 2 zákona.

(2) Pedagogickou způsobilost má docent, odborný asistent, vědecký nebo umělecký pracovník nebo významný odborník z praxe (dále jen "navrhovaný pracovník"), který působí ve výchovně-vzdělávací činnosti na vysoké škole v oboru, ve kterém má být jmenován nebo obdobném oboru a dosahuje v této práci dobré výsledky.

(3) Vědecká (odborná) nebo umělecká způsobilost se prokazuje zejména

a) pracemi, na jejichž základě byla udělena vědecká hodnost doktora věd nebo kandidáta věd, nebo

b) uměleckými díly nebo uměleckými výkony, nebo

c) monografickými, zejména disertačními nebo jinými vědeckými či odbornými pracemi, včetně vysokoškolských učebnic, učebních textů a jiných studijních pomůcek, které mají celospolečenský význam, nebo

d) výsledky řešení úspěšně oponovaných výzkumných úkolů, nebo

e) objevy a významnými vynálezy 1) a projekty.

(4) Pokud jde o jmenování profesorem a navrhovaný pracovník je z vysoké školy nebo z vědeckého nebo výzkumného pracoviště, požaduje se k prokázání vědecké (odborné) nebo umělecké způsobilosti kromě předpokladů uvedených v odstavci 3 též výchova vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

(5) Potřebnou praxí se rozumí při jmenování profesorů nejméně osmileté působení, v odůvodněných případech nejméně čtyřleté působení, při jmenování docentů nejméně pětileté působení, v odůvodněných případech nejméně tříleté působení

a) ve výchovně vzdělávací činnosti na vysoké škole, nebo

b) ve vědecké a výzkumné činnosti na vysoké škole, v ústavech a v jiných pracovištích Československé akademie věd, Slovenské akademie věd, v ústředních orgánech a v socialistických organizacích a ve výzkumných a vývojových zařízeních, nebo

c) v odborné nebo společenské činnosti související s příslušným oborem v orgánech nebo socialistických organizacích.

§ 2

Postup při jmenování

(1) Jmenovací řízení se zahajuje na návrh rektora nebo děkana, pokud byl rektorem k tomu zmocněn.

(2) Jmenovací řízení se uskutečňuje především na fakultě nebo vysoké škole, na které se vyučuje v daném oboru, na které navrhovaný pracovník působí a pokud v daném oboru působí alespoň jeden profesor. Pokud tyto podmínky nejsou splněny, jmenovací řízení se uskuteční na fakultě nebo vysoké škole určené ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství") na návrh rektora.

(3) Pro přípravu návrhu na jmenování profesorem nebo docentem zřídí rektor nebo děkan jako poradní orgán tříčlennou komisi z odborníků ze stejného nebo příbuzného oboru. Předseda a jeden další člen komise jsou profesoři nebo doktoři věd. Dalším členem komise je profesor, významný vědecký pracovník nebo významný odborník z praxe. Alespoň jeden z členů komise musí být z jiné vysoké školy. Pro přípravu návrhu na jmenování docentem je profesorem nebo doktorem věd alespoň předseda komise. Pokud se jmenovací řízení uskuteční na jiné fakultě nebo vysoké škole než na které navrhovaný pracovník má působit, komise se rozšíří o zástupce této fakulty nebo vysoké školy.

(4) K jmenovacímu řízení je třeba předložit:

a) doklad o získání vysokoškolského vzdělání,

b) doklady o pedagogické způsobilosti, odborné nebo společensko politické činnosti, doklad o praxi,

c) doklad o vědecké hodnosti doktora věd nebo kandidáta věd,

d) seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací,

e) nejvýznamnější vědecké, odborné práce nebo umělecká díla nebo doklady o uměleckých výkonech.

(5) Komise na základě předložených dokladů zhodnotí občanské a morální vlastnosti navrhovaného pracovníka, jeho vědeckou (odbornou) nebo uměleckou a pedagogickou způsobilost a praxi. Podle potřeby si komise může vyžádat další odborné posudky o vědecké a odborné práci nebo uměleckém díle nebo uměleckém výkonu; v uměleckých oborech si komise vyžádá i stanovisko příslušného uměleckého svazu.

(6) Pokud rektor nebo děkan z předložených dokladů nebo hodnocení komise zjistí, že návrh na jmenování profesorem nebo docentem neodpovídá požadovaným podmínkám, řízení zastaví.

(7) Návrh na jmenování profesorem nebo docentem se předkládá k vyjádření vědecké (umělecké) radě fakulty a vědecké (umělecké) radě vysoké školy.

(8) Pokud rektor souhlasí s návrhem, předloží jej po případném doplnění ministru školství České socialistické republiky (dále jen "ministr školství"); v opačném případě jmenovací řízení zastaví.

§ 3

Ministr školství může jmenovat docenta a navrhnout jmenování profesorem i bez návrhu a projednání podle § 2.

ČÁST DRUHÁ

Obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol

§ 4

Obsazování volných pracovních míst profesorů a docentů

(1) Volná pracovní místa profesorů a docentů na vysokých školách pro určitý obor se obsazují konkursem; konkurs vypisuje rektor. Ministr školství může povolit obsazení volného pracovního místa bez konkursu.

(2) Vypsání konkursu obsahuje:

a) označení volného pracovního místa a příslušný obor,

b) předpoklady pro jeho obsazení (vědecko-pedagogické, umělecko-pedagogické, vědecké nebo odborné, požadovaná délka praxe aj.),

c) datum předpokládaného nástupu,

d) termín pro podání přihlášky,

e) místo podání přihlášky,

f) seznam požadovaných dokladů podle odstavce 4.

(3) Lhůta pro podání přihlášky nemůže být kratší než čtyři týdny od uveřejnění konkursu v celostátním denním tisku. Vypsání konkursu se uveřejňuje též ve Věstníku ministerstva školství a ministerstva kultury České socialistické republiky.

(4) Přihlášku ke konkursu je třeba doložit doklady

a) o vědecko-pedagogickém nebo umělecko-pedagogickém titulu,

b) o vědecké (odborné) nebo umělecké a výchovně vzdělávací činnosti,

c) o dosavadní praxi a její délce,

d) o vědecké hodnosti, pokud ji uchazeč získal.

(5) Pro konání konkursu zřídí rektor nejvýše pětičlennou konkursní komisi. Předsedou konkursní komise rektor určí prorektora a dalšími členy jmenuje vedoucího pracoviště, pro které byl konkurs vypsán, pracovníka útvaru kádrové a personální práce a další pracovníky vysoké školy. Komise zpracuje nejpozději do čtyř týdnů po skončení lhůty k podání přihlášek celkové hodnocení uchazečů a navrhne jejich pořadí.

(6) Do konkursu lze přijmout i přihlášku uchazeče, který ještě nezískal vědecko-pedagogický nebo umělecko-pedagogický titul profesor nebo docent.

(7) Rektor požádá ministra školství o souhlas k obsazení volného pracovního místa, po udělení souhlasu rektor uzavře s profesorem nebo docentem pracovní smlouvu a oznámí to děkanovi.

§ 5

Obsazování volných pracovních míst ostatních učitelů

(1) Volná pracovní místa odborných asistentů, asistentů a lektorů se obsazují konkursem; konkurs vypisuje rektor. Ministerstvo školství může povolit obsazení volného pracovního místa i bez konkursu. Pro konání konkursu zřídí rektor nejvýše pětičlennou konkursní komisi a jmenuje jejího předsedu z funkcionářů vysoké školy a další členy. Na obsazování volných pracovních míst těchto učitelů se vztahují ustanovení § 4 odst. 2 a 3 a přiměřeně odst. 4.

(2) Na volné pracovní místo odborného asistenta nebo lektora lze přijmout pracovníka s vysokoškolským vzděláním, který splňuje podmínky uvedené v § 69 zákona a má nejméně tříletou odbornou praxi v příslušném oboru vykonanou po ukončení studia na vysoké škole. Výjimku z délky praxe může povolit rektor.

(3) Na volné pracovní místo asistenta lze přijmout pracovníka s vysokoškolským vzděláním, který splňuje podmínky uvedené v § 69 zákona. Přednostně se přijme pracovník, který již během studia úspěšně působil ve vědecké (odborné) nebo umělecké činnosti. Pro působení ve studijních oborech, ve kterých je potřebná předchozí odborná praxe, stanoví její délku děkan individuálně, a to v rozsahu jednoho až dvou let.


ČÁST TŘETÍ

Závěrečné ustanovení

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

Přesunout nahoru