Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 109/1980 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu na vysokých školách

Částka 27/1980
Platnost od 25.08.1980
Účinnost od 01.09.1980
Zrušeno k 01.07.1990 (172/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

109

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 21. července 1980

o přijímání ke studiu na vysokých školách

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 98 odst. 1 písm. b) zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

Obecné podmínky přijímání ke studiu

§ 1

Ke studiu na vysoké škole se v souladu s potřebami socialistické společnosti přijímají uchazeči podle znalostí, schopností, nadání, zájmu a zdravotního stavu se zřetelem k jejich občanským a morálním vlastnostem. Přijmout lze jen uchazeče, který získal úplné střední vzdělání a úspěšně vykonal přijímací zkoušku, pokud mu nebyla prominuta.

ČÁST DRUHÁ

Přijímání k řádnému dennímu studiu

§ 2

Přihlášky ke studiu

(1) Přihlášky ke studiu na vysokých školách (dále jen "přihlášky") se podávají na tiskopisech vydaných ministerstvem školství České socialistické republiky (dále jen "ministerstvo školství").

(2) Uchazeči ze středních škol, které poskytují úplné střední vzdělání (dále jen "střední školy"), podávají přihlášky ředitelům středních škol, na kterých studují, a to do 30. listopadu běžného roku pro příští školní rok.

(3) Uchazeči, kteří nejsou žáky střední školy, podávají přihlášky organizaci, k níž jsou v pracovním, členském, služebním poměru nebo v jiném pracovněprávním vztahu (dále jen "pracovní poměr") do 30. listopadu běžného roku; nejsou-li uchazeči v pracovním poměru, podávají přihlášky do 30. listopadu běžného roku místnímu (městskému) národnímu výboru v místě svého trvalého bydliště.

(4) Uchazeči, kteří mají zájem o studium na zahraničních vysokých školách, podávají přihlášky podle odstavce 2 nebo 3 do 31. října běžného roku. Současně v přihlášce uvedou stát, popřípadě i školu, na kterou chtějí být po přijetí ke studiu na vysoké škole v Československé socialistické republice vysláni.

(5) Ředitelé středních škol, vedoucí socialistických organizací nebo národní výbory vypracují osobní charakteristiku uchazeče, potvrdí správnost v přihlášce uvedených údajů a zašlou ji se svým vyjádřením děkanátu příslušné fakulty do 28. února následujícího roku, na vysoké školy uměleckého směru do 31. prosince běžného roku; u uchazečů uvedených v odstavci 4 do 30. listopadu běžného roku.

(6) Součástí přihlášky uchazečů je lékařské potvrzení o jejich zdravotní způsobilosti ke studiu na vysoké škole ve zvoleném studijním oboru a k výkonu povolání, pro které se mají studiem na vysoké škole připravovat. Uchazeči se změněnou pracovní schopností předloží též posudek vydaný posudkovou komisí sociálního zabezpečení okresního národního výboru. 1)

(7) Uchazeči mohou pro příslušný školní rok podat jen jednu přihlášku ke studiu na vysoké škole v Československé socialistické republice.

Přijímací řízení

§ 3

(1) Přijímací řízení začíná dnem, kdy přihláška uchazeče došla na fakultu (vysokou školu).

(2) Má-li přihláška formální nedostatky nebo nejsou-li některé údaje správné nebo úplné nebo řádně doloženy, vyzve děkanát uchazeče, aby tyto nedostatky v přiměřené lhůtě odstranil, přihlášku doplnil nebo údaje doložil. Neodstraní-li uchazeč v určené lhůtě nedostatky, přihlášku nedoplní nebo údaje nedoloží, děkan ho nezařadí do seznamu uchazečů a uchazeči to oznámí.

(3) Děkan si může pro zhodnocení předpokladů uchazeče ke studiu na vysoké škole, zejména k ověření jeho schopností, nadání, zájmu o studium na vysoké škole a zdravotního stavu vyžádat ještě další údaje a podklady.

§ 4

Přijímací zkouška

(1) Účelem přijímací zkoušky je všestranně ověřit předpoklady uchazeče ke studiu zvoleného studijního oboru na vysoké škole, zejména posoudit vědomosti a schopnosti potřebné pro toto studium.

(2) Přijímací zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část zkoušky je anonymní. Přijímací zkouška se koná z předmětů určených ministerstvem školství jednotně pro stejné studijní obory. Obsah a rozsah přijímací zkoušky se řídí pokyny ministerstva školství. Pokud ministerstvo školství stanoví, že se koná i talentová nebo praktická část zkoušky, její obsah a rozsah určuje rektor. Talentová nebo praktická část zkoušky se koná s výjimkou vysokých škol uměleckého směru po písemné části přijímací zkoušky; pokud to její charakter dovoluje, je rovněž anonymní.

(3) Přijímací zkoušky ke studiu na vysokých školách se konají po skončení maturitních zkoušek na středních školách. Uchazeči uvedení v § 2 odst. 4 konají tyto zkoušky nejpozději čtrnáct dnů před maturitními zkouškami; nejpozději čtrnáct dnů před maturitními zkouškami konají talentovou část přijímací zkoušky též uchazeči o studium na vysokých školách uměleckého směru.

(4) Přijímací zkoušky, včetně talentové nebo praktické části, se konají v termínech určených ministerstvem školství; děkan oznámí uchazečům písemně datum zkoušky nejpozději 30 dní před jejím konáním.

(5) Uchazeč vykoná ústní, talentovou nebo praktickou část přijímací zkoušky, pokud není anonymní, před zkušební komisí na fakultě, na kterou se přihlásil. Zkušební komise je nejméně tříčlenná. Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan z učitelů vysoké školy. Předseda zkušební komise odpovídá za objektivní posouzení předpokladů uchazečů stanovených v § 1.

(6) Uchazeč při přijímací zkoušce předloží výroční vysvědčení z posledního ročníku střední školy a maturitní vysvědčení, s výjimkou uchazečů uvedených v § 2 odst. 4, občanský průkaz, popřípadě další doklady požadované vysokou školou.

(7) Výsledek zkoušky z každého předmětu se při přijímací zkoušce klasifikuje známkami "výborně", "velmi dobře", "dobře" a "nevyhověl".

(8) Zkušební komise v přihlášce zaznamená průběh, hodnocení vědomostí a celkové zhodnocení výsledků přijímací zkoušky. Uchazečům, kterým byla přijímací zkouška prominuta (§ 5), se tato skutečnost zapíše do přihlášky místo hodnocení.

(9) Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů, zejména pro nemoc, dostavit k přijímací zkoušce, určí mu děkan na jeho žádost náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. Žádost je třeba podat spolu s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do pěti dní ode dne, kdy se měl uchazeč dostavit ke zkoušce.

(10) Za přípravu, organizaci a průběh přijímacího řízení na fakultě odpovídá děkan.

§ 5

Prominutí přijímací zkoušky

(1) Uchazečům o studium s dobrým morálním a občanským profilem, který projevují svými postoji a jednáním, děkan promine ústní a písemnou část přijímací zkoušky, jestliže

a) studovali na střední škole tak, že byli po celou dobu studia na střední škole ze všech předmětů včetně předmětů maturitní zkoušky klasifikováni stupněm prospěchu "výborný", nebo

b) se umístili na prvním místě v krajském, národním nebo celostátním kole jedné z olympiád, které určuje ministerstvo školství a maturitní zkoušku vykonali alespoň s velmi dobrým prospěchem a chtějí studovat studijní obor, který odpovídá charakteru olympiády, nebo

c) se umístili jako sportovci (reprezentanti) jednotlivci nebo u kolektivních sportů jako členové družstev během studia na střední škole na prvním místě v národních, celostátních nebo mezinárodních sportovních soutěžích a vykonali maturitní zkoušku alespoň s velmi dobrým prospěchem, nebo

d) jsou autory objevů, vynálezů, průmyslových vzorů nebo zlepšovacích návrhů 2) a maturitní zkoušku vykonali alespoň s velmi dobrým prospěchem a chtějí studovat studijní obor, který odpovídá zaměření jejich objevů, vynálezů, průmyslových vzorů a zlepšovacích návrhů.

(2) Ve studijních oborech na fakultách nebo vysokých školách, na nichž je nižší počet uchazečů o studium, děkan ústní a písemnou část přijímací zkoušky promine kromě uchazečů, uvedených v odstavci 1 i uchazečům s dobrým občanským a morálním profilem, který projevují svými postoji a jednáním, jestliže

a) vykonali maturitní zkoušku s vyznamenáním a z profilujících předmětů studijního oboru dosahovali alespoň chvalitebný prospěch, nebo

b) se umístili na prvním až třetím místě v krajské soutěži nebo se úspěšně zúčastnili alespoň z jednoho předmětu jedné z olympiád, které určuje ministerstvo školství a maturitní zkoušku vykonali alespoň s velmi dobrým prospěchem, nebo

c) se umístili jako sportovci (reprezentanti) jednotlivci nebo u kolektivních sportů jako členové družstev během studia na střední škole na druhém nebo třetím místě v národních, celostátních nebo mezinárodních sportovních soutěžích a maturitní zkoušku vykonali alespoň s velmi dobrým prospěchem, nebo

d) vykonali maturitní zkoušku alespoň s velmi dobrým prospěchem a z profilujících předmětů studijního oboru dosahovali alespoň chvalitebný prospěch.

(3) Talentovou a praktickou část zkoušky nelze prominout.

(4) Ministerstvo školství určí do 30. září pro následující školní rok studijní obory, fakulty a vysoké školy, na nichž se přijímací zkouška podle odstavce 1 nemůže prominout a na nichž se přijímací zkouška promine podle odstavce 2 písm. a) až c) nebo podle odstavce 2 písm. d).

(5) Uchazeči prokazují skutečnosti uvedené v odstavci 1 nebo 2 doklady, jimiž jsou:

a) ověřené opisy vysvědčení ze všech ročníků střední školy a maturitní vysvědčení nebo

b) diplom nebo jeho ověřený opis o účasti a umístění na olympiádě nebo

c) ve sportovních soutěžích doklad (diplom), který vydal ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy nebo český ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy nebo slovenský ústřední výbor Československého svazu tělesné výchovy nebo potvrzení ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy, jestliže doklad (diplom) nebyl vydán nebo

d) oznámení nebo potvrzení Úřadu pro vynálezy a objevy o vynálezu, patentu, průmyslovém vzoru 2) nebo

e) u zlepšovacích návrhů oznámení nebo potvrzení organizace. 2)

(6) Doklady o posouzení skutečností v odstavci 1 nebo 2 uchazeči předkládají současně s přihláškou ke studiu. Doklady, které uchazeč ke dni podání přihlášky nemá, předloží ve lhůtě stanovené děkanem.

§ 6

Hodnocení uchazečů

(1) Děkan komplexně zhodnotí uchazeče o studium na vysokých školách podle výsledků studia dosažených na střední škole, osobní charakteristiky a přijímajícího řízení, včetně výsledků přijímací zkoušky, pokud její konání nebylo prominuto (§ 5).

(2) Pro posouzení předpokladů uchazečů o studium zřizuje děkan komise jako svůj poradní orgán.

§ 7

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazečů

(1) O přijetí nebo nepřijetí uchazečů k řádnému studiu rozhoduje děkan na základě komplexního hodnocení tak, aby byli ke studiu přijati nejlepší uchazeči, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušku nebo jimž byla přijímací zkouška prominuta podle § 5.

(2) Rozhodnutí děkana musí obsahovat kromě výroku též odůvodnění a poučení o možnosti odvolání; v případě nepřijetí může děkan též informovat o možnosti postoupení přihlášky na fakultu, na které se budou ještě konat přijímací zkoušky.

ČÁST TŘETÍ

Přijímání ke studiu při zaměstnání

§ 8

Pro přijímání uchazečů ke studiu při zaměstnání platí ustanovení § 1, 3 až 7 a ustanovení § 2 platí přiměřeně.

ČÁST ČTVRTÁ

Přijímání k mimořádnému studiu

§ 9

(1) K mimořádnému studiu jednotlivých studijních předmětů na jedné fakultě nebo vysoké škole nebo na více fakultách nebo vysokých školách mohou být přijati studenti řádného studia a absolventi středních a vysokých škol.

(2) Uchazeči o mimořádné studium podávají přihlášky děkanovi fakulty, na které chtějí studovat, a to do konce března běžného roku, neurčí-li děkan jiný termín.

(3) Uchazeči uvedou v přihlášce osobní údaje a studijní předměty, které chtějí studovat, důvod proč chtějí studovat a prokáží získané vzdělání. Děkan si může v případě potřeby vyžádat i další doklady.

(4) Pro přijetí k mimořádnému studiu se nevyžaduje vykonání přijímací zkoušky. Děkan může ve výjimečných případech nařídit ověření základních vědomostí ve studijním předmětu, který chce uchazeč studovat.

(5) Při rozhodování o přijetí uchazeče k mimořádnému studiu vychází děkan z možností fakulty nebo vysoké školy.

ČÁST PÁTÁ

Přijímání cizinců ke studiu na vysokých školách

§ 10

Ke studiu na vysokých školách mohou být cizinci přijati jen se souhlasem ministerstva školství.

ČÁST ŠESTÁ

Přijímání uchazečů ke studiu na zahraničních vysokých školách

§ 11

(1) Ministerstvo školství určuje každoročně studijní obory, k jejichž studiu bude vysílat československé studenty na zahraniční vysoké školy.

(2) Ke studiu na zahraničních vysokých školách se vysílají studenti přijatí ke studiu stejného nebo příbuzného studijního oboru na vysokých školách v Československé socialistické republice.

(3) Na uchazeče o studium na zahraničních vysokých školách se nevztahuje ustanovení § 5.

ČÁST SEDMÁ

Přijímání uchazečů, kteří již na vysoké škole studovali

§ 12

(1) Pokud se ucházejí o řádné studium na vysoké škole uchazeči, kteří již na vysoké škole studovali ve stejném nebo příbuzném studijním oboru nebo kteří ukončili vysokoškolské studium, může děkan přijmout jejich přihlášku i mimo stanovené termíny a může uchazečům zcela nebo zčásti prominout přijímací zkoušku.

(2) Pro přijímání uchazečů uvedených v odstavci 1 neplatí ustanovení § 5; ustanovení § 2 až 4 a § 6 až 8 platí přiměřeně.


ČÁST OSMÁ

Společná a závěrečná ustanovení

§ 13

Na vysokých školách, které se nečlení na fakulty, plní úkoly děkana podle této vyhlášky rektor a úkoly děkanátu rektorát.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1980.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 27 zákona České národní rady č. 129/1979 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

2) § 120 odst. 1 písm. a) zákona č. 84/1972 Sb., o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech.

Přesunout nahoru