Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 108/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Částka 27/1980
Platnost od 25.08.1980
Účinnost od 01.02.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

108

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. června 1980

o Úvěrové dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky


Dne 11. června 1979 byla v Praze podepsána Úvěrová dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 1. února 1980.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


ÚVĚROVÁ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Vláda Československé socialistické republiky a Federální vojenská vláda Nigerijské federativní republiky,

majíce na mysli přátelské vztahy existující mezi oběma zeměmi,

přejíce si zintenzivnit a posílit tyto vztahy,

uvažujíce posílit další plodnou spolupráci v oblasti ekonomického rozvoje,

dohodly se takto:

Článek I

Vláda Československé socialistické republiky bude napomáhat rozvojovému úsilí Federální vojenské vlády Nigerijské federativní republiky tím, že jí poskytne úvěr do výše 165 miliónů DM (německých marek) na projekty uvedené v příloze I této dohody a za podmínek uvedených v této dohodě. Úvěr poskytnutý v rámci této dohody bude zvýšen až na 190 miliónů německých marek (DM 190 miliónů) na provedení dalších projektů, které mohou být smluvními stranami dohodnuty mimo projekty uvedené v příloze I.

Článek II

1. Úvěr uvedený v článku I může být použit na financování až do 85 % FOB evropský baltický přístav nebo FOB Hamburk hodnoty průmyslového zařízení a strojů československého původu (dále nazývané "investiční celky");

- odpovídajícího množství náhradních dílů nutných pro provoz investičního celku v období zkušebního provozu.

2. Úvěr může být rovněž použit na úhradu nákladů v československé měně za služby poskytované československými dodavateli v souvislosti s dodávkami investičních celků, výukou nigerijských odborníků a techniků v ČSSR v rámci individuálních kontraktů na dodávku zboží, uzavřených mezi dodavateli a nákupci v souladu s článkem III této dohody.

3. Úvěr může být rovněž použit na platby v rámci licenčních kontraktů, týkajících se československých patentů a technologického know-how v souvislosti s dodávkami investičních celků v rámci této dohody.

Článek III

1. Dodávky zboží a služeb uvedené v článku II budou uskutečňovány na základě kontraktů dohodnutých mezi československými právnickými osobami oprávněnými podle československých zákonů provádět zahraniční obchod v Československé socialistické republice (dále nazývané "dodavatelé") a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky, regionálními vládami Nigerijské federativní republiky nebo jakoukoliv jinou osobou, pověřenou federální vojenskou vládou uzavírat kontrakty na základě této dohody (dále nazývané jako "nákupci").

2. Kontrakty uvedené v odstavci 1 budou mít tyto platební podmínky:

a) 5 % (pět procent) celkové hodnoty každého jednotlivého kontraktu bude placeno nákupcem dodavateli v hotovosti předem během 60 dnů (šedesáti dnů) po podpisu kontraktu;

b) 10 % (deset procent) celkové hodnoty každého účtu z každého jednotlivého kontraktu bude placeno nákupcem dodavateli proti určeným dokumentům na základě neodvolatelného akreditivu otevřeného Centrální bankou Nigerijské federativní republiky u Československé obchodní banky, Praha;

c) 85 % (osmdesátpět procent) celkové hodnoty každého účtu u každého jednotlivého kontraktu bude zaplaceno československému dodavateli v rámci úvěru poskytnutého podle článku I této dohody. Československá obchodní banka, Praha, je pověřena zatížit automaticky o hodnotu 85 % (osmdesátipěti procent) uvedených v tomto odstavci úvěrový účet zřízený v souladu s článkem VI současně s čerpáním provedeným na základě předložení dokumentů určených dodavatelem, jak je stanoveno v odstavci b) tohoto článku. Československá obchodní banka, Praha, uvědomí Centrální banku Nigerijské federativní republiky o každém takovémto zatížení účtu.

3. Obě strany učiní opatření nezbytná k usnadnění sjednávání a plnění kontraktů v rámci této dohody.

4. Úvěr poskytnutý v rámci této dohody může být použit pouze pro kontrakty uzavřené před 31. 12. 1981. Ceny u jednotlivých kontraktů budou vyjádřeny v německých markách (DM).

Článek IV

Jako datum využití úvěru bude považován den, kdy Československá obchodní banka, Praha, provede platbu československému dodavateli ve smyslu článku III.

Článek V

1. Použitý úvěr bude splacen vládou Nigerijské federativní republiky v průběhu 10 let (deseti let).

2. Splácení částek, zatížených v souladu s článkem III, odstavec c) této dohody, budou prováděny v pravidelných ročních splátkách, první počínaje 24 měsíců od data, kdy Československá obchodní banka, Praha, zatížila příslušný úvěrový účet na základě závěrečného účtu, předloženého dodavatelem v rámci příslušného akreditivu zmíněného v článku III, odstavec b)

3. Po ukončení dodávek nebo služeb v rámci každého jednotlivého kontraktu připraví Československá obchodní banka, Praha, splátkový plán a tento zašle ve dvou kopiích stálému sekretáři federálního ministerstva financí Nigerijské federativní republiky. Jedna kopie tohoto splátkového plánu bude řádně podepsána stálým sekretářem federálního ministerstva financí Nigerijské federativní republiky a vrácena Československé obchodní bance, Praha.

Článek VI

Československá obchodní banka, Praha, otevře ve svých knihách na jméno Centrální banky Nigerijské federativní republiky zvláštní úročitelný úvěrový účet na každý jednotlivý kontrakt a dohodne se s Centrální bankou Nigerijské federativní republiky na podrobnostech týkajících se tohoto účtu.

Článek VII

Použitý úvěr bude úročen 3 % (třemi procenty) ročně. Úrok bude vypočítáván Československou obchodní bankou, Praha, a bude splatný vždy 31. prosince a 30. června běžného roku. Tento úrok bude zaplacen vládou Nigerijské federativní republiky během dvou měsíců od data splatnosti.

Článek VIII

Vláda Nigerijské federativní republiky bude mít možnost splatit úvěr předem, úplně nebo částečně, kdykoliv, za předpokladu, že toto oznámí 60 (šedesát) dní předem. Jakékoliv platby před datem splatnosti budou odečteny ze splátek, které jsou splatné naposledy.

Článek IX

1. Všechny platby prováděné v rámci této dohody budou uskutečňovány bez jakýchkoliv srážek, týkajících se daní, cel, poplatků nebo jiných výloh, jakož i s vyloučením bankovních poplatků a komisí.

2. Splátky podle článku V, odstavec 2 a splatné úroky budou placeny ve směnitelných německých markách (DM) nebo v jakékoliv jiné směnitelné měně, jež může být dohodnuta mezi Československou obchodní bankou, Praha, a Centrální bankou Nigérie.

Článek X

Jakékoliv spory nebo nesrovnalosti, jež mohou vzniknout v souvislosti s plněním kontraktů uzavřených v rámci této dohody, budou v prvé řadě řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nebude dosaženo dohody, spor nebo nesrovnalost bude řešena arbitráží v souladu s podrobnými ustanoveními sjednanými za tímto účelem mezi dodavateli a nákupci v každém jednotlivém kontraktu, uzavřeném v rámci této dohody. Každá smluvní strana bude dbát na to, aby arbitrážní rozhodnutí vynesená na základě výše uvedených arbitrážních dohod, byla plněna v obou zemích v souladu s platnými zákony a předpisy těchto zemí.

Článek XI

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla řádně schválena v souladu s příslušnými ústavními předpisy a zůstane v platnosti až do doby, kdy všechny závazky z ní vyplývající budou splněny.

Vyhotoveno a podepsáno v Praze dne 11. června 1979 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu Československé socialistické republiky

ministr zahraničního obchodu:

Andrej Barčák v. r.

Za Federální vojenskou vládu Nigerijské federativní republiky

federální komisař financí:

J. J. Oluleye v. r.

Příloha 1

Seznam projektů, jež mají být realizovány v rámci československého vládního úvěru

Název projektu Část krytá československým vládním úvěrem
DM
1. Metalurgický a strojní závod na výrobu obráběcích strojů 40 mil. DM
2. Metalurgický a strojní závod na výrobu tvářecích strojů 85 mil. DM
3. Závod na výrobu nářadí a automobilových náhradních dílů 40 mil. DM
165 mil. DM
4. Další projekty (které budou dodatečně určeny) 25 mil. DM
190 mil. DM
Přesunout nahoru