Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 107/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Částka 27/1980
Platnost od 25.08.1980
Účinnost od 14.12.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

107

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 27. června 1980

o Dohodě o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky


Dne 12. března 1979 byla v Lagosu podepsána Dohoda o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XII dnem 14. prosince 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o ekonomické, vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky

Vláda Československé socialistické republiky a Federální vojenská vláda Nigerijské federativní republiky, dále nazývané "smluvní strany",

přejíce si posílit pouta přátelství, podpořit a rozšířit hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci mezi oběma zeměmi v co nejširší možné míře,

majíce na vědomí výhody vyplývající pro obě smluvní strany z této spolupráce,

dohodly se takto:

Článek I

Smluvní strany budou spolupracovat a podporovat jedna druhou, v rámci svých možností, schopností a zdrojů, při řešení problémů hospodářského, vědeckého a technického rázu na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti, při využívání nejnovějších poznatků vědy a techniky, s cílem podpořit další hospodářský rozvoj svých zemí.

Článek II

Oblasti spolupráce zmíněné v článku I budou zahrnovat zejména:

a) Zřizování a rozvoj různých průmyslových oborů, jako např. metalurgie, energetika, textilní, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství a kooperaci ve vybraných strojírenských odvětvích, atd.

b) Zřizování a provozování smíšených československo-nigerijských průmyslových společností, obchodních, technických služeb a konzultačních kanceláří.

c) Vytváření podmínek pro průzkumy, geologické studie, úvodní studie, průzkum a provádění základních projektů.

d) Poskytování konzultačních služeb.

e) Výměnu expertů a poradců, školení místních pracovníků.

f) Výměnu a nákup licencí, vědeckého a technického know-how.

g) Organizování studijních kursů a seminářů týkajících se oblastí spolupráce zmíněných v odstavcích a) až d) výše.

h) Organizování výstav.

i) Navázání úzké spolupráce mezi příslušnými bankovními institucemi obou zemí.

j) Jakoukoliv další formu spolupráce, která může být dohodnuta oběma smluvními stranami.

Článek III

(1) Hospodářská a technická spolupráce u hlavních projektů tak, jak je uvažováno v článku II, bude uskutečňována ve smyslu dohod a kontraktů, uzavíraných v souladu s ustanoveními platných dohod, existujícími mezi oběma smluvními stranami.

(2) Podniky obou smluvních stran mají možnost účastnit se tendrových řízení za účelem provádění projektů dohodnutých v rámci této dohody.

Článek IV

S odvoláním na článek II odstavce a), b), c) a d), každá smluvní strana:

1. Vytvoří nezbytné podmínky pro repatriaci investovaného kapitálu, zisků, úroků a dalších plateb v souladu s devizovými zákony platnými v každé příslušné zemi.

2. Poskytne dočasné celní úlevy na předměty a zařízení dovezené do jedné z obou zemí za účelem realizace projektů v rámci této dohody, pokud se zmíněné předměty a zařízení nestanou součástí těchto projektů.

3. Osvobodí experty a jejich rodiny od placení daní z příjmů a dávek pokud jde o platy, vyplácené jim jejich vládou.

Článek V

(1) Vláda Československé socialistické republiky tímto pověřuje federální ministerstvo zahraničního obchodu a Federální vojenská vláda Nigerijské federativní republiky tímto pověřuje federální ministerstvo ekonomického rozvoje, jako odpovědné orgány, které budou dbát na plnění této dohody, jakož i dalších otázek s touto dohodou souvisejících.

(2) Každá ze smluvních stran bude oprávněna určit kdykoliv písemně jakýkoliv jiný příslušný subjekt, organizaci nebo ministerstvo namísto těch, které jsou jmenovány v předchozím odstavci.

Poskytování expertů, poradců a dalších osob vládou Československé socialistické republiky na žádost Federální vojenské vlády Nigerijské federativní republiky za účelem pomoci při zabezpečení chodu jednotlivých oblastí nigerijské ekonomiky, jakož i do vládních institucí, bude uskutečňováno v souladu s platnou dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi oběma zeměmi.

Článek VI

Jakákoliv osoba působící z pověření jedné ze smluvních stran při plnění závazků na území druhé smluvní strany v rámci této dohody nebo v rámci jakéhokoliv samostatného protokolu, ujednání, kontraktu nebo smlouvy, omezí svou činnost na území druhé smluvní strany pouze na otázky související s touto dohodou, protokolem, ujednáním, kontraktem nebo smlouvou a bude respektovat platné zákony a nařízení přijímající země.

Článek VII

Každá smluvní strana se zavazuje pokládat za důvěrné jakékoliv dokumenty, informace nebo údaje, které získá nebo jakýmkoliv jiným způsobem nabude v průběhu provádění této dohody a neposkytne tyto dokumenty nebo jejich kopie, informace a údaje další třetí straně bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Článek VIII

(1) Pro zabezpečení provádění této dohody bude zřízena společná komise, složená ze zástupců obou smluvních stran. Komise se bude scházet na žádost kterékoliv smluvní strany, střídavě v hlavních městech obou zemí.

(2) Komise bude mít zejména za povinnost:

a) podporovat a koordinovat hospodářskou, obchodní a průmyslovou spolupráci mezi oběma smluvními stranami;

b) zvažovat náměty, zaměřené k efektivnějšímu plnění této dohody;

c) připravovat návrhy pro odstranění překážek, jež mohou vzniknout během realizace jakéhokoliv projektu v rámci této dohody.

Článek IX

Tato dohoda se nedotýká platnosti jakýchkoliv závazků vyplývajících z mezinárodních dohod, úmluv, smluv nebo protokolů sjednaných kteroukoliv ze smluvních stran před uzavřením této dohody.

Článek X

Smluvní strany se budou snažit vyřešit vzájemnou dohodou všechny problémy, rozpory a rozdílnosti vzniklé v souvislosti s naplňováním této dohody.

Článek XI

Dodatky nebo změny této dohody mohou být prováděny písemně a vstoupí v platnost po schválení oběma smluvními stranami.

Článek XII

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že byla schválena v souladu s ústavními předpisy obou smluvních stran a bude platit po období 5 let.

(2) Tato dohoda se automaticky prodlouží vždy o další období jednoho roku, pokud jedna ze smluvních stran neprojeví 90 dní před ukončením platnosti Dohody přání Dohodu vypovědět.

(3) Po ukončení platnosti nebo vypovězení této dohody zůstanou její ustanovení platná pro všechny existující závazky z projektů projednávaných nebo započatých v době platnosti Dohody.

Vyhotoveno a podepsáno v Lagosu dne 12. března 1979 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

A. Barčák v. r.

Za Federální vojenskou vládu Nigerijské federativní republiky:

O. Adewoye v. r.

Přesunout nahoru