Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 103/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

Částka 26/1980
Platnost od 22.08.1980
Účinnost od 30.05.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

103

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. června 1980

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky


Dne 30. května 1980 byla v Praze podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky. Podle svého článku 10 Dohoda nabyla účinnosti dnem podpisu.


Slovenské znění Dohody se vyhlašuje současně. *)


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Jemenské arabské republiky,

vedeny přáním usnadnit a rozvíjet spolupráci a výměny v oblasti kultury, školství, vědy a zdravotnictví mezi oběma zeměmi,

přesvědčeny, že taková spolupráce napomůže upevňování dobrých vzájemných vztahů,

rozhodly se uzavřít dohodu o kulturní spolupráci a za tím účelem se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce a výměnu zkušeností mezi vědeckými, kulturními, školskými, zdravotnickými a jinými institucemi obou zemí a za tím účelem umožňovat vzájemné návštěvy univerzitních profesorů, vědců, učitelů středních a odborných škol a pracovníků jiných institucí.

Článek 2

Každá smluvní strana poskytne v souladu se svými možnostmi stipendia a jiné výhody státním příslušníkům druhé smluvní strany a umožní jim studium na univerzitách, uměleckých školách, školách technického směru a dalších institucích.

Článek 3

Smluvní strany budou rozšiřovat kulturní styky mezi oběma zeměmi zejména organizovat hudební a umělecká představení, přednášky, umělecké, archeologické a vědecké výstavy, jakož i vzájemné návštěvy kulturních delegací, umělců a kulturních pracovníků.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměny v oblasti tělesné výchovy, sportu a sportovní turistiky, včetně výměn sportovních delegací .

Článek 5

Smluvní strany posoudí možnost vzájemného uznávání diplomů a vědeckých hodností a pokud to budou považovat za nutné , uzavřou pro tento účel zvláštní dohodu.

Článek 6

Smluvní strany budou usnadňovat vzájemné výměny knih, kulturních, vědeckých, uměleckých časopisů a filmů a podporovat pořádání filmových festivalů a přehlídek.

Článek 7

Každá ze smluvních stran umožní uveřejňování překladů významných vědeckých, kulturních a uměleckých literárních prací autorů druhé smluvní strany.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti tisku, rozhlasu a televize.

Článek 9

K provedení této dohody budou smluvní strany uzavírat vždy na určité časové období programy kulturní spolupráce, které budou obsahovat taktéž finanční podmínky plánovaných akcí a výměn.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Článek 11

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a její platnost bude prodlužována vždy na období dalších pěti let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím probíhajícího pětiletého období platnosti.

Dáno v Praze dne 30. května 1980, ve dvou vyhotoveních, každé v jazyku slovenském, arabském a anglickém, přičemž v případě rozporu ve výkladu bude rozhodující znění anglické.

Za vládu Československé socialistické republiky:

M. Klusák v . r.

Za vládu Jemenské arabské republiky:

Yahia Mosieh Mahdi v. r.

Poznámky pod čarou

*) Zde se uveřejňuje český překlad.

Přesunout nahoru