Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 100/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky

Částka 25/1980
Platnost od 14.08.1980
Účinnost od 04.04.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

100

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 30. května 1980

o Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky


Dne 4. dubna 1980 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku VI dnem podpisu.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda národní obnovy Nicaragujské republiky (dále nazývané strany) vedeny přáním rozvíjet vědeckotechnickou spolupráci mezi oběma zeměmi na základě rovnoprávnosti a svrchovanosti, se dohodly takto:

Článek I

Strany se zavazují podporovat a umožňovat rozvoj vědeckotechnické spolupráce v souladu s touto dohodou.

Dohodu budou provádět pověřené orgány a organizace obou zemí na základě kontraktů, které budou obsahovat podrobné podmínky spolupráce.

Článek II

Vědeckotechnická spolupráce, předpokládaná touto dohodou, bude zaměřena zvláště na oblasti plánování, zemědělství, průmyslu (zejména textilního) a těžby a bude spočívat:

1. ve výměně odborníků a poradců za účelem poskytování rad a pomoci ve věcech techniky a vědy;

2. ve vypracování hospodářsko-technických studií a projektů, které budou zajímat obě strany, s cílem jejich pozdější realizace na základě zvláštních dohod nebo kontraktů;

3. v umožňování praktického a teoretického výcviku státních příslušníků jedné strany na území druhé strany;

4. v jakékoliv jiné činnosti vědeckotechnické spolupráce, která bude dohodnuta mezi stranami.

Článek III

Obě strany se v rámci programu spolupráce předpokládané touto dohodou zavazují:

a) poskytnout na území každé strany odborníkům, poradcům, instruktorům a technikům druhé strany zvláštní úlevy a výsady v rozsahu poskytovaném odborníkům ze třetích zemí nebo Spojených národů;

b) zprostit dovozních cel, daní a jiných poplatků, v souladu se zákony, předpisy a nařízeními platnými na svých územích, předměty a pomůcky dovážené odborníky, poradci, instruktory a techniky za účelem plnění této dohody, vždy za předpokladu, že uvedené předměty a pomůcky budou znovu vyvezeny nebo darovány vládě druhé země.

Článek IV

Obě strany se zavazují, že bez předchozího souhlasu druhé strany neumožní třetím osobám přístup ke speciálním znalostem získaným na základě této dohody.

Článek V

V zájmu plnění této dohody se obě strany rozhodly zřídit Smíšenou komisi, složenou ze zástupců obou stran nebo zástupců jimi pověřených orgánů a organizací. Smíšená komise se bude zabývat vypracováním programů spolupráce předpokládané touto dohodou a bude předkládat oběma stranám ke schválení všechny základní otázky týkající se technické spolupráce mezi oběma zeměmi. Smíšená komise bude zasedat pokud možno současně se Smíšenou komisí zřízenou podle Obchodní dohody, podepsané dnes mezi oběma zeměmi.

Článek VI

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu .

Článek VII

Tato dohoda bude v platnosti po dobu pěti (5) let a automaticky se prodlouží vždy na období dalšího roku, pokud jedna ze stran písemně nesdělí druhé straně šest (6) měsíců předem své přání změnit nebo skončit platnost této dohody. V tom případě se změna nebo ukončení nedotkne jednotlivých uskutečňovaných kontraktů, dohodnutých v průběhu platnosti této dohody, pokud se obě strany nedohodnou na opaku.

Podepsáno v Praze čtvrtého dubna 1980 ve dvou vyhotoveních ve španělském jazyce, obou stejně platných.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Andrej Barčák v. r.

Za vládu

národní obnovy Nicaragujské republiky:

Moises Hassan v. r.

Přesunout nahoru