Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/1980 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

Částka 2/1980
Platnost od 04.02.1980
Účinnost od 05.07.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 12. listopadu 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci


Dne 3. července 1979 byla v Maputu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku X dnem 5. července 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr:

Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mosambické lidové republiky (dále uváděné jako smluvní strany), přejíce si dále rozvíjet vzájemnou vědeckou a technickou spolupráci s cílem upevnit přátelské vztahy a podporovat hospodářské styky mezi oběma zeměmi, se dohodly takto:

Článek I

Obě smluvní strany budou spolupracovat ve věcech vědeckých a technických s cílem co nejúčinněji využívat nejnovějších výsledků vědy a techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.

Článek II

Spolupráce mezi smluvními stranami, jak uvedeno v článku I této dohody, bude spočívat v:

a) poskytování odborníků, poradců, zdravotnického personálu, jakož i zařízení a dodávek v rámci této dohody;

b) organizování teoretického a praktického výcviku příslušníků obou smluvních stran. Přijímající země poskytne odborný výcvik nebo specializaci stejné úrovně jako poskytuje stážistům a odborníkům kterékoli třetí země, přičemž vezme v úvahu stupeň kvalifikace stážistů a odborníků;

c) spolupráci v jakékoli jiné formě vědeckotechnické činnosti, která bude vzájemně dohodnuta.

Článek III

Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce včetně úrovně, jakož i způsobu odměny, budou dohodnuty mezi příslušnými československými organizacemi oprávněnými podle československého práva a oprávněnými vládními organizacemi Mosambické lidové republiky.

Článek IV

Každá smluvní strana poskytne občanům druhé smluvní strany vyslaným na její území na základě této dohody veškerou potřebnou pomoc v souladu se zákony a předpisy platnými v každé zemi.

Článek V

Každá smluvní strana zajistí expertům druhé smluvní strany vykonávajícím své povinnosti podle této dohody na jejím území stejné zacházení jako expertům z kterékoli třetí země.

Článek VI

Všechny osoby plnící své povinnosti na území druhé smluvní strany podle této dohody se budou ve své činnosti řídit podmínkami stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zásahu do jiných záležitostí.

Článek VII

Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané ve spojitosti s plněním této dohody nebudou sděleny třetí straně bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.

Článek VIII

Ustanovení této dohody se nebudou vztahovat na odborníky, techniky, úředníky a další osoby vykonávající své povinnosti na území jedné ze smluvních stran na základě jednotlivých kontraktů na dodávku zboží nebo poskytování služeb spojených s těmito dodávkami zboží.

Článek IX

Obě smluvní strany budou na výslovnou žádost jedné z nich konzultovat druhou v jakékoli záležitosti související s plněním této dohody.

Článek X

Tato dohoda podléhá schválení v souladu se zákonnou úpravou každé smluvní strany a vstoupí v platnost v den výměny nót potvrzujících toto schválení.

Tato dohoda zůstane v platnosti tři roky a bude poté mlčky prodlužována vždy na období jednoho roku, pokud ji jedna ze smluvních stran neukončí výpovědí předloženou tři měsíce před vypršením uvedené platnosti.

Vyhotoveno a podepsáno v Maputu dne 3. července 1978 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Andrej Barčák v. r.

ministr zahraničního obchodu

Za vládu

Mosambické lidové republiky:

Salomào Munguambe v. r.

ministr zahraničního obchodu

Přesunout nahoru