Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 1/1980 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

Částka 1/1980
Platnost od 18.01.1980
Účinnost od 01.02.1980
Zrušeno k 06.12.1998 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

VYHLÁŠKA

Federálního ministerstva dopravy

ze dne 3. prosince 1979,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství

Federální ministerstvo dopravy v dohodě se zúčastněnými ministerstvy stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb.:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství (dále jen "letecké práce"), které provádí organizace vykonávající letecké práce (dále jen "dodavatel"). 1)

(2) Leteckými pracemi se rozumějí zejména letecké setí, aplikace průmyslových hnojiv, přípravků na ochranu rostlin (dále jen "přípravek") 2) včetně leteckých hygienicko-epidemiologických zásahů, nikoliv však stavebně montážní práce.

§ 2zrušeno

Smlouva o dodávce leteckých pracízrušeno

§ 3 – § 8zrušeno

§ 9

Odpovědnost za vady a reklamace

(1) Odběratel je povinen u dodavatele písemně reklamovat vady jakosti leteckých prací bez zbytečného odkladu nejdéle však

a) u vad, které jsou zřejmé ihned po provedení prací, do 15 dnů od jejich provedení,

b) u ostatních vad do skončení vegetačního období, které se týká ošetřovaného předmětu.

(2) Dodavatel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, jaké opatření nebo dobu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

(3) Vadami leteckých prací nejsou závady způsobené odběratelem, zejména

a) dodáním nevhodného přípravku, popřípadě přípravku neodpovídající kvality;

b) nevhodným stanovením dávek přípravků pro letecké práce;

c) nevhodným stanovením agrotechnického termínu leteckých prací, zejména se zřetelem na vývojovou fázi rostlin, škůdců, chorob rostlin a vývojovou fázi plevelů.

Majetkové sankcezrušeno

§ 10, § 11zrušeno


Přechodná a závěrečná ustanovenízrušeno

§ 12zrušeno

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1980.


Ministr:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon) (úplné znění č. 127/1976 Sb.) - v současné době je dodavatelem těchto prací podnik pro letecké práce SLOV-AIR se sídlem v Bratislavě.

2) Seznam povolených přípravků na ochranu rostlin, který vydává federální ministerstvo zemědělství a výživy, a Metodická příručka na ochranu lesa, kterou vydává ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR a ministerstvo lesního a vodního hospodářství SSR.

6) Předpis L 6 - Provoz letadel, I. a II. část, vydaný federálním ministerstvem dopravy (registrován v částce 4/1973 Sb.). Předpis L 2 - Pravidla létání, vydaný federálním ministerstvem dopravy (registrován v částce 4/1973 Sb.).

7) Typy těchto strojů, zařízení a mechanismů schvaluje Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů.

8) § 11 odst. 3 vyhlášky č. 142/1976 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského původního fondu.

9) Zejména:
- zákon Slovenské národní rady č. 1/1955 Sb., SNR o státní ochraně přírody,
- zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody,
- zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
- zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon),
- zákon č. 61/1977 Sb., o lesích,
- vyhláška č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky, ve znění vyhlášky č. 35/1978 Sb.,
- vyhláška ministerstva zdravotnictví SSR č. 15/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů,
- vyhláška ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů,
- vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví se seznam vodohospodářsky významných vodních toků,
- vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod,
- vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 10/1977 Sb., kterou se určují vodárenské roky a jejich povodí a určuje se seznam vodohospodářsky významných vodních toků,
- vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 23/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a pozemních vod,
- směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 sbírky Hyg. př., o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží (registrovaná v částce 20/1979 Sb.),
- výnos ministerstva zdravotnictví SSR č. 17/1979 Věstníku MZ SSR, o základních hygienických zásadách pro zřizování, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro a zřizování vodárenských nádrží (registrován v částce 25/1979 Sb.).

10) Vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví a § 12 odst. 5 a § 21 vyhlášky č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.

11) § 14 vyhlášky č. 57/1967 Sb.

12) Viz pozn. 9 k § 7 písm. e).

Přesunout nahoru