Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o1/c4/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 01.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OBECNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Federální ministerstvo dopravy

vydalo podle § 12 odst. 3 zákona č. 12/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství výnos ze dne 8. prosince 1978 čj. 24 300/1978-032, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1979 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 1/1979. Tento výnos a resortní seznam jsou k nahlédnutí u všech organizací v působnosti federálního ministerstva dopravy.

Federální ministerstvo dopravy vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a s ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos ze dne 10. ledna 1983 čj. 24 665/1982, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie ze dne 8. prosince 1978 čj. 24 300/78 - 032. Výnos nabývá účinnosti dnem 1. února 1983 a je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 20/1983.

Federální ministerstvo dopravy a spojů vydalo v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ústředním výborem Odborového svazu pracovníků železnic a ústředním výborem Odborového svazu pracovníků dopravy a silničního hospodářství podle § 12 odst. 3 zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, výnos ze dne 12 srpna 1988 čj. 14.830 88-020, kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1978 čj. 24.300/1978-032 (reg v částce 4/1979 Sb.), ve znění výnosu ze dne 10. ledna 1983 čj. 24.665/1982-0 32 (reg. v částce 32/1983 Sb.). Výnos nabývá účinnosti dnem 20. září 1988. Je uveřejněn ve Věstníku dopravy č. 18-19-20/1988 a lze do něj nahlédnout na federálním ministerstvu dopravy a spojů (odbor kádrový a personální).

1. Díl 02 - Seznam zaměstnání VODNÍ DOPRAVY zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se doplňuje o následující povolání a popis pracovní činnosti:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příkl.Popis pracovní činnostiPozn.
176Svářeč kovů 22 - 0 - 68321 721Svařování loďařských výrobků uvnitř a na povrchu lodí

2. Díl 03 - Seznam zaměstnání ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se mění v následujících popisech pracovních činností u povolání:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příkl.Popis pracovní činnostiPozn.
72Traťový strojník 03 - 1 - 064531Řízení a obsluha strojů těžké strojní mechanizace traťového hospodářství:
a) čističky štěrkového lože,
b) podbíječky prazčů,
c) odklizovacího stroje, např. SM 2,
d) zařízení pro zhutňování štěrkového lože, např. ZŠ 72, VDM 800, D 9 Malissa, apod.,
e) zařízení pro úpravu štěrkového lože se současným přesunem štěrku, např. USP 3000 8, PUŠL, R 79, apod.,
f) svařovacího stroje kolejnic,
g) kropícího vlaku (herbicidy)
73Elektromechanik 22 - 0 - 15331 202Obsluha automatické strojní podbíječky prazčů (např. Plasser - Duomatic, Tampere elektric, Main- liener universal) při práci a obsluha elektrocentrály svařovací soupravy PRSM a K 190 P
74Zámečník kolejových vozidel 03 - 5 - 06392 202Práce se součástmi diesel elektrické lokomotivy spo- čívající v ručním broušení, řezání, škrábání, vrtání a zabrušování azbestové izolace

3. Díl 03 - Seznam zaměstnání ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se doplňuje o další popisy pracovních činností u povolání:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příkl.Popis pracovní činnostiPozn.
=right>76Elektromontér 22 - 0 - 16331 104Práce na stožárech, věžích a konstrukcích ve výškách nad 10 m ve vynucených polohách a v závěsu na pasech
5Práce při údržbě a opravách trakčního vedení v železničním prostoru z izolovaných plošin nebo konstrukcí v blízkosti částí pod napětím, např. výměně armatur, prvků, měření, regulace geometrické polohy apod. podmíněných příkazem B podle elektrotechnických předpisů ČSN 34 31 12
=right>93Strojírenský dělník 22 - 0 - 65321 014Odmašťování v perchlorethylenu a jeho parách ve velkých vanách při stálé práci
5Tryskání kolejnic ocelovými broky uvnitř tryskacího boxu a křemičitým pískem s obsluhou mimo tryskací komoru
6Ruční laminování skelných tkanin polyesterovými pryskyřicemi a montáž laminových dílů před jejich polymerizací ve výrobě lepených izolovaných styků kolejnic, včetně přípravy pryskyřic
94Řidič-strojník pracovních strojů 21 - 2 - 06441 102Ř ízení dozerů s radlicí 2 m a větší při zemních pracích a pracích v kolejovém loži
=right>14Malíř a natěrač 21 - 2 - 06422 623Otryskávání ocelových konstrukcí křemičitým pískem
4Metalizace ocelových konstrukcí

4. Díl 04 - Seznam OSTATNÍCH ZAMĚSTNÁNÍ zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie se doplňuje o tato další povolání a popisy pracovních činností:

Poř. čís.Název povolání a čís. podle KKČíselný znakPoř. číslo příklPopis pracovní činnosti .Pozn.
177Vodárenský dělník 24 - 1 - 032721Obsluha a údržba zařízení čistírny odpadních vod znečištěných ropnými a dehtovými látkami při čištění cisteren a nádrží, vod virulentních, mikrobiálních, toxických a splaškových se zvýšeným pracovním rizikem při čistění zakrytých železničních vozů a přepravních pomůcek (kontejnerů a pod.) s izolací odpadních kalů filtrací a sedimentací
178Úpravář vody-chemik 24 - 1 - 02272,31Obsluha a údržba mechanicko-biologické čistící stanice odpadních vod znečistěných ropnými a dehtovými látkami při čistění cisteren a nádrží, vod virulentních, mikrobiálních, toxických a splaškových se zvýšeným pracovním rizikem při čistění zakrytých železničních vozů a přepravních pomůcek (kontejnerů apod.) s dávkováním chemikálií při neutralizaci aúpravě vodivosti vod alkáliemi nebo kyselinami dávkováním flokulantů pro izolaci odpadních kalů
179Strojník SP 0 - 14.3271Obsluha a údržba strojního zařízení při čistění železničních cisteren po ropných a dehtových substrátech, případně jiných chemikáliích při rozpouštění jejich sedimentů rozpustidly (petrolejem, lehkými oleji apod.) s úpravou tepelného režimu, paření a proplachování vodou, sedimentací a nastavování složitého rozvodu odpadních látek ke spalování a vod k čistění
180Strojník energ. zařízení AG 0 - 05.3271, 2751Obsluha kombinovaného fluidního spalování fosilních paliv a tekutých odpadů polycyklických aromatických uhlovodíků (dehtů) a dalších toxických průmyslových odpadů vymezených hygienickou službou, včetně odpadních vod při čistění železničních cisteren
181Výškový specialista MH 7 - 11.342921Provádění prohlídek skalních svahů a převisů za použití závěsných lan. K zabezpečení tratě odstraňování uvolněné horniny pomocí klínů, kladiv, sochorů, špičáků, lan a pneumatických sbíječek. Odstraňování nebezpečných převisů a větší masy uvolněné horniny odstřelem
182Dělník hygienické služby5431dezinsekce prostředky k hubení hmyzu plynem (kyanovodíkem, oxidem siřičitým) nebo látkami kontaktními (organofosfáty) klasifikovanými jako jedovaté nebo zvláště jedovaté a deratizace prostor všeho druhu jedovatými požerovými přípravky kladením návnad při hubení hlodavců, např. přípravky FICAM W., KUMATOX
Přesunout nahoru