Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o11/c19/1979 Sb.Oznámení o vydání obecných právních předpisů

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo školství Slovenské socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví Slovenské socialistické republiky

vydaly výnos ze dne 16. července 1979 čj. 11 317/1979-21 o organizaci středních škol, středisk praktického vyučováni a učňovských středisk.

Výnos se dělí na tři části. Část první obsahuje ustanovení o organizaci středních škol s denním studiem a studiem při zaměstnání, a to ustanovení o síti škol, jejích názvech, zřizování a zrušování škol, o školních budovách a učebnách, o zřizování a zrušování tříd a jejich dělení na skupiny, o vyučovací době a rozvrhu hodin, o neúčasti na vyučování, o přestupu žáka na jinou střední školu, o přerušení studia, o exkurzích, školních výletech, lyžařském výcviku a branných kursech, o zájmové činnosti, o péči o zdraví a bezpečnost žáků, o spolupráci se společenskými organizacemi, o řízení práce středních škol a jejich dokumentaci, o zápisu učňů k docházce do učňovských škol a o teoretickém vyučování pro žáky a učně ze středisek praktického vyučování. Část druhá obsahuje zvláštní ustanovení o studiu při zaměstnání na středních školách, a to ustanovení o účelu studia, jeho druzích, délce a formách, o studijních a učebních oborech, studijních průkazech, o zřizování samostatných škol pro studující při zaměstnání a o řízení a kontrole studia při zaměstnání a o dozoru na ně. Část třetí obsahuje zrušovací ustanovení, jimiž se zrušují tyto obecně závazné právní předpisy:

— směrnice o účasti učitelů vysokých a průmyslových škol na průzkumných a projektových pracích, publikované v částce 10/1958 Ú. v. (Ú. 1.),

— směrnice ze dne 29. května 1962 čj. 21 839/62-E I/1 o odměňování externích učitelů podnikových institutů ve znění směrnic ze dne 28. července 1967 čj. 21 341/67-VI/3, kterými se mění směrnice o odměňování externích učitelů podnikových institutů (Věstník MŠK a MKI 1967 str. 216), registrované v částce 36/1967 Sb.,

— výnos ze dne 5. ledna 1968 čj. 3317/68-VI/3 o platových poměrech pracovníků rozšířených dílenských provozů středních průmyslových škol, registrovaný v částce 10/1968 Sb.,

— výnos ministerstva školství SSR ze dne 10. listopadu 1969 čj. 11 228/1969-org. o pověření ředitelů středních škol a některých dalších zařízení školské správy vykonáváním pracovně právních úkolů ve znění doplňku ze dne 22. června 1970 čj. 4729/1970-org. (Zvesti MŠ a MK SSR 1969, sešit 32-33 a 1970 sešit 14-15), registrovaný v částce 10/1970 Sb.

— výnos ministerstva školství SSR ze dne 31. července 1975 čj. 7743/1975-II/1 o organizaci škol poskytujících střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů (Zvesti MŠ a MK SSR 1975, sešit 8), registrovaný v částce 26/1975 Sb.

Výnos nabývá účinnosti dnem 1. září 1979. Bude uveřejněn v publikaci „Zvesti Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky“ a lze do něho nahlédnout v odborech školství krajských národních výborů.

Přesunout nahoru