Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 98/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

Částka 20/1979
Platnost od 30.08.1979
Účinnost od 08.02.1979
Zrušeno k 26.11.1997 (19/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

98

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 7. června 1979

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

Dne 14. července 1977 byla v Bogotě podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 dnem 8. února 1979.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kolumbijské republiky, vedeny přáním podporovat a rozšiřovat obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemné výhodnosti, rozhodly se uzavřít tuto Obchodní dohodu.

Článek první

Smluvní strany si budou vzájemně poskytovat zacházení podle zásady nejvyšších výhod pokud jde o cla a jiné poplatky, týkající se dovozu a vývozu, jakož i pokud jde o jejich vybírání, a administrativních úprav a formalit, které se používají v jejich obchodě s kteroukoliv zemí.

Článek druhý

Ustanovení článku prvého se nevztahuje na:

a) Výhody, které kterákoliv ze stran poskytla nebo poskytne v budoucnu v zájmu usnadnění pohraničního styku sousedním zemím.

b) Výhody, které by vyplývaly z celních unií.

c) Výhody, které smluvní strany poskytly nebo poskytnou třetím zemím v důsledku členství v oblastech volného obchodu, v integračních seskupeních nebo regionálních či subregionálních dohodách.

Článek třetí

Obchodní operace, uskutečňované fyzickými a právnickými kolumbijskými osobami na jedné straně a československými organizacemi oprávněnými k zahraničně-obchodní činnosti jakožto nezávislými právnickými osobami na straně druhé, budou se provádět v souladu s ustanoveními této dohody a s příslušnými zákonnými předpisy o dovozu, vývozu a devizové kontrole, platnými v obou zemích.

Ceny zboží a produktů, které budou předmětem výměny, budou stanoveny v příslušných obchodních kontraktech mezi osobami a organizacemi zmíněnými v tomto článku na základě mezinárodních cen.

Článek čtvrtý

Smluvní strany budou napomáhat tomu, aby na kolumbijských vývozech do Československa se podílely rostoucí měrou hotové výrobky a polotovary, na nichž bude mít Československo zájem, aniž by byly dotčeny produkty, které až dosud tvořily tradiční kolumbijský vývoz.

Československo rovněž bude přispívat k procesu hospodářského a průmyslového rozvoje Kolumbie, zejména vývozem strojů, průmyslového zařízení, služeb a potřebných náhradních dílů k nim.

Článek pátý

Zboží dovážené v rámci této dohody bude určeno výhradně k použití nebo spotřebě dovážející země a jeho reexport je zakázán. Avšak v některých případech zboží bude moci být reexportováno jednou ze stran, je-li o této skutečnosti informována zainteresovaná strana.

Článek šestý

Strany si poskytnou vzájemnou pomoc, pokud jde o účast na obchodních veletrzích, které se uskuteční v každé z obou zemí, a při organizování výstav jedné země na území druhé, za podmínek, které budou dohodnuty mezi kompetentními organizacemi obou zemí.

Článek sedmý

Smluvní strany se dohodly poskytovat si v souladu se zákonnými úpravami platnými v obou zemích osvobození od cel a jiných poplatků tohoto druhu:

a) U dovozu do vázaného celního oběhu pro zboží a předměty, určené pro výstavy a veletrhy a pro zařízení určené k pokusům, zkouškám nebo vědecko-technickému výzkumu podle programů předem dohodnutých mezi oběma zeměmi.

b) Pro zásilky vzorků bez komerční hodnoty, katalogů, ceníků a obchodně- propagačního materiálu.

Článek osmý

Obě strany zajistí pomocí prostředků, které mají k dispozici, přiměřenou ochranu proti všem formám nekalé soutěže a budou dbát na to, aby dovážené a vyvážené zboží nevykazovalo omyly ohledně země původu, materiálu, druhu nebo kvality zboží.

Článek devátý

Veškeré platy vyplývající z výměny zboží, upravené touto dohodou, budou se uskutečňovat v dolarech Spojených států severoamerických nebo v jiné volně směnitelné měně a v souladu se zákony, pravidly a předpisy, které platí nebo budou platit v budoucnu v každé ze smluvních zemí pro oblast devizové úpravy.

Článek desátý

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kolumbijské republiky se dohodly na zřízení Smíšené komise, složené ze zástupců obou zemí, kteří budou k tomu účelu výslovně jmenováni.

Smíšená komise se bude scházet k zasedání střídavě v Československu a Kolumbii a do její působnosti bude náležet:

a) Zkoumat možnosti rozvoje obchodní výměny mezi oběma zeměmi v souladu s ustanoveními této dohody.

b) Zkoumat všechny druhy pomoci, kterou by si mohly smluvní strany vzájemně poskytnout s cílem usnadnit uzavírání příslušných kontraktů.

c) Navrhovat oběma vládám potřebná opatření k dynamickému rozvoji obchodní výměny a k hladkému plnění této dohody, včetně těch, které ji doplňují.

d) Zkoumat možnosti kooperace při budování průmyslu v Kolumbii v souladu s rozvojovými programy a s průmyslovou politikou této země. Při tom se bude brát v úvahu také možnost vývozu toho kolumbijského zboží do Československa, které vyrobí podniky, jež budou vybudovány v rámci této kooperace; a

e) dozírat na plnění ustanovení této dohody.

Článek jedenáctý

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy si obě strany výměnou nót potvrdí, že byla uzavřena v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Tato dohoda bude platit po dobu tří (3) let a prodlouží se mlčky vždy o jeden (1) rok, jestliže ji jedna ze stran písemně nevypoví tři (3) měsíce před koncem platnosti.

Sepsáno v Bogotě dne 14. července 1977 ve dvou vyhotoveních, v českém a španělském jazyce, obou stejně platných.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Andrej Barčák v. r., ministr zahraničního obchodu

Za vládu Kolumbijské republiky: Dr. Diego Moreno Jaramillo v. r., ministr hospodářského rozvoje

Přesunout nahoru