Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující

Částka 19/1979
Platnost od 24.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.03.1987 (3/1987 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky

ze dne 26. července 1979

o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující

Ministerstvo školství České socialistické republiky a ministerstvo zdravotnictví České socialistické republiky stanoví v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České socialistické republiky a po projednání se zúčastněnými ústředními orgány podle § 40 odst. 3 písm. b) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, a podle § 25 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1zrušeno

ČÁST PRVNÍzrušeno

ODDÍL PRVNÍzrušeno

§ 2 – § 4zrušeno

ODDÍL DRUHÝzrušeno

§ 5zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 6zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 7, § 8zrušeno

ODDÍL PÁTÝzrušeno

§ 9zrušeno

ČÁST DRUHÁ

Stipendium a hmotné zabezpečení z prostředků státních hospodářských organizací, družstevních a společenských organizací

§ 10

Podmínky pro poskytování stipendia a hmotného zabezpečení

(1) Žákům denního studia na středních odborných školách a žákům cyklického studia 10) na středních školách pro pracující mohou poskytovat státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace v zájmu zabezpečení kvalifikovaných pracovníků a v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství ze svých prostředků stipendium a hmotné zabezpečení.

(2) Stipendium a hmotné zabezpečení může být poskytnuto, jestliže žák a organizace uvedené v odstavci 1 uzavřou písemnou dohodu, v níž se žák zaváže, že po skončení studia na střední škole bude pracovat v organizaci po dobu 3 až 5 let a že stipendium nebo jeho odpovídající část vrátí, pokud dohodu nedodrží. Jde-li o nezletilého žáka, je organizace povinna vyžádat si k uzavření dohody vyjádření zákonného zástupce žáka.

(3) Dohodu podle odstavce 2 může žák uzavřít po skončení povinné školní docházky.

(4) Žák je povinen předložit opis dohody na vědomí řediteli školy, na které studuje.

(5) Státní hospodářské organizace, družstevní a společenské organizace zpravidla vypíší na stipendia konkurs a uvědomí o něm příslušnou školu.

(6) Při opakování ročníku může být stipendium a hmotné zabezpečení poskytnuto, pokud k opakování došlo z rodinných, zdravotních nebo jiných vážných důvodů.

§ 11

Výše stipendia

(1) Žákům denního studia na středních odborných školách se stipendium poskytuje za každý měsíc školního roku v rozsahu 400 až 600 Kčs měsíčně; při stanovení výše stipendia se přihlíží k významu studijního oboru, předchozím studijním výsledkům a účasti žáka na společensky prospěšné práci. Stipendium je určeno především pro žáky posledních dvou ročníků studia.

(2) Žákům cyklického studia na středních školách pro pracující se stipendium poskytuje po celou dobu vyučování, nemají-li v této době příjem z pracovního (členského) poměru, s přihlédnutím k dosažené kvalifikaci a přiznané osobní třídě v dosavadním pracovním poměru takto:

a) pracujícím nastupujícím do středních škol pro pracující do tří let po ukončení učebního poměru v rozpětí 300 až 600 Kčs měsíčně;

b) pracujícím nastupujícím do středních škol pro pracující s praxí nad tři roky, pokud nedosáhli 25 let věku, v rozpětí 500 až 800 Kčs měsíčně;

c) pracujícím nastupujícím do středních škol pro pracující ve věku nad 25 let v rozpětí 700 až 1 000 Kčs měsíčně.

(3) Jestliže se žáci cyklického studia na středních školách pro pracující zúčastní vyučování trvajícího pouze část kalendářního měsíce a ve zbývající části vykonávají práci, poskytuje se jim poměrná část měsíčního stipendia.

§ 12

Hmotné zabezpečení

(1) Stravování žáků ve školních a internátních jídelnách, stravování a ubytování žáků v domovech mládeže, poskytování slevy jízdného při přepravě veřejnými hromadnými dopravními prostředky upravují zvláštní předpisy. 9)

(2) Hmotné zabezpečení dále zahrnuje:

a) náhradu prokázaného jízdného za přepravu veřejným hromadným dopravním prostředkem při nástupu do školy a při ukončení školního roku, jakož i náhradu prokázaného jízdného k návštěvě rodiny během školního roku; ženatým žákům se uhrazuje jízdné nejvýše jednou za měsíc a svobodným žákům jednou za tři měsíce. Při jízdě vlakem se hradí jízdné za druhou vozovou třídu osobního vlaku a při vzdálenosti přes 100 km i příplatek za rychlík. Náhrada jízdného se poskytuje jen do výše jízdného se slevou poskytovanou podle zvláštních předpisů. 9) Výdaje za místní dopravní prostředky organizace nehradí;

b) příspěvek na manžela, který nemůže být výdělečně činný, ve výši 500 Kčs měsíčně; pobírá-li manžel nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, podporu při ošetřování člena rodiny, invalidní nebo částečný invalidní důchod, zaopatřovací příspěvek nebo stipendium, sníží se příspěvek o takto vyplácené částky;

c) příspěvek na každé nezaopatřené dítě ve výši 100 Kčs měsíčně, a to bez újmy nároku na přídavky na děti; studují-li oba manželé, poskytne se příspěvek na nezaopatřené dítě jen jednomu z nich;

d) jednorázovou sociální výpomoc do výše 1 000 Kčs za školní rok v případech zvláštního zřetele hodných.

(3) Jestliže se žáci cyklického studia na středních školách pro pracující zúčastní vyučování trvajícího jen část kalendářního měsíce a ve zbývající části vykonávají práci, poskytuje se jim poměrná část příspěvků podle odstavce 2 písm. b) a c).

(4) Žákům cyklického studia na středních školách pro pracující poskytuje organizace, se kterou jsou v pracovněprávním anebo obdobném vztahu, po dobu vyučování pracovní volno bez náhrady mzdy (odměny).

§ 13

Zánik závazku žáka vrátit stipendium nebo jeho část

a) výpovědí danou organizací, nejde-li o výpověď pro zvlášť hrubé porušení pracovní kázně nebo z důvodů, pro které lze okamžitě zrušit pracovní poměr;

b) výpovědí danou pracovníkem, jestliže nemůže podle lékařského posudku nebo rozhodnutí orgánu státní zdravotní správy vykonávat dosavadní práci, anebo mu vznikl nárok na invalidní důchod, nebo organizace porušuje podstatnou povinnost, kterou má vůči němu podle pracovní nebo kolektivní smlouvy nebo právních předpisů, nebo nemůže tuto povinnost plnit v důsledku organizačních změn nebo není-li v posledních dvanácti měsících využívána jeho odborná kvalifikace po dobu nejméně šesti měsíců;

c) okamžitým zrušením pracovního poměru pracovníkem. 11)

(2) Nastoupí-li žák střední odborné školy do jiné socialistické organizace z důvodu, že následuje svého manžela do místa jeho bydliště, anebo že se jedná o naléhavý zájem společnosti, může tato organizace převzít za žáka povinnost uhradit úplné anebo částečné náklady spojené s poskytnutým stipendiem pokud s převzetím závazku souhlasí její nadřízený orgán; převzetím závazku novou organizací závazek žáka zaniká.

(3) Povinnost k náhradě nákladů na stipendia podle dohody uzavřené žákem střední školy pro pracující se řídí zvláštními předpisy. 12)

§ 14zrušeno


ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 15 – § 17zrušeno


První náměstek ministra zdravotnictví ČSR: Doc. MUDr. Jirouš CSc. v. r.

Ministr školství ČSR: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva.

2) Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani.

3) Zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona č. 160/1968 Sb.

4) Zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení.

5) Vyhláška ministerstva spravedlnosti ČSR č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení.

6) Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči.

7) Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 159/1970 Sb., o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích.

8) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění ve znění zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného.

9) Směrnice MŠ ČSR čj. 23 687/75 ze dne 1. 9. 1975 o školním stravování (Věstník MŠ a MK ČSR ročník 1975, sešit 9), oznámená ve Sbírce zákonů částce 26/1975 (str. 601),
směrnice MŠ ČSR čj. 23 777/78-403 ze dne 9. 8. 1978, kterou se mění a doplňuje směrnice o školním stravování čj. 23 687/75 (Věstník MŠ a MK ČSR ročník 1978, sešit 9), oznámená ve Sbírce zákonů částce 28/1978 (str. 551),
směrnice MŠ ČSR čj. 22 974/79-210 ze dne 26. 7. 1979 o domovech mládeže (Věstník MŠ a MK ČSR ročník 1979, sešit 8) oznámené ve Sbírce zákonů částce 19/1979,
Tarif n. p. ČSAD pro pravidelnou autobusovou přepravu cestujících, zavazadel a autobusových zásilek,
Tarif ČSD pro přepravu cestujících, zavazadel a spěšnin.

10) § 22 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

11) § 54 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) § 143 zákoníku práce.

13) § 5 odst. 1 nařízení vlády ČSSR č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací,
§ 8 odst. 6 vyhlášky FMF a ÚRO č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

14) § 5 písm. b) nařízení vlády ČSSR č. 138/1975 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstevnictví.

Přesunout nahoru