Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 90/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách v přírodě

Částka 18/1979
Platnost od 21.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.10.1989 (102/1989 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

90

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 26. července 1979

o školách v přírodě

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 45 odst. 2 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, a podle § 14 odst. 2 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1

Vysílání dětí a žáků do škol v přírodě

(1) Do škol v přírodě 1) se vysílají děti ze všech typů mateřských škol, žáci druhého až čtvrtého ročníku základní školy, žáci čtvrtého až osmého ročníku základních škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a základních devítiletých škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a dále žáci zvláštních škol. Žáci ze škol při zdravotnických zařízeních se do školy v přírodě nevysílají.

(2) Z oblastí, v nichž je zvlášť ohrožen zdravý vývoj dětského organismu, 2) se vysílají v každém školním roce do škol v přírodě všechny děti z mateřských škol a všichni žáci škol uvedených v § 1 odst. 1 (dále jen "žáci"). Všichni žáci uvedených škol a mateřských škol z obcí okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem stanovených v příloze se vysílají v každém školním roce dvakrát, z toho jedenkrát v zimním období.

(3) Žáci mateřských škol se do školy v přírodě vysílají jedenkrát v průběhu docházky do mateřské školy, žáci škol uvedených v § 1 odst. 1 se do školy v přírodě vysílají jedenkrát v průběhu povinné školní docházky.

(4) Pobyt žáků z mateřských škol ve škole v přírodě trvá čtrnáct dní, pobyt žáků škol uvedených v § 1 odst. 1 ve škole v přírodě trvá dvacet jeden den. Pobyt žáků z oblastí, v nichž je zvlášť ohrožen zdravý vývoj dětského organismu, se může podle místních podmínek prodloužit až o sedm dní.

(5) S vysláním žáka do školy v přírodě a s výší příspěvku (§ 6 odst. 4) musí souhlasit rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen "zákonní zástupci"). Do školy v přírodě nemohou být vysláni žáci, jejichž zdravotní stav by podle posudku školního lékaře mohl být pobytem ve škole v přírodě ohrožen a žáci, kteří by ohrožovali zdraví ostatních žáků.

(6) Pokud se žák nezúčastní pobytu ve škole v přírodě, zabezpečí ředitel vysílající školy jeho vyučování v jiné třídě školy.

§ 2

Organizace škol v přírodě

(1) Školy v přírodě se umisťují

a) v objektech sloužících trvale tomuto poslání, spravovaných národními výbory,

b) v objektech pronajatých, sloužících tomuto poslání přechodně.

(2) Vysílání a pobyt žáků ve školách v přírodě zabezpečuje okresní národní výbor 1) (dále jen "provozovatel"). Hygienické požadavky stanoví zvláštní předpis. 2)

(3) Zdravotní dozor nad školou v přírodě provádí okresní ústav národního zdraví, v jehož obvodu je škola umístěna.

(4) Kontrolu hospodaření škol v přírodě zajišťuje provozovatel.

(5) Provozovatel může ze závažných rodinných důvodů pracovníka vysílaného do školy v přírodě souhlasit s pobytem dítěte tohoto pracovníka ve škole v přírodě i tehdy, není-li toto dítě žákem vysílané třídy.

§ 3

Organizace výchovně vzdělávací činnosti

(1) Výchovně vzdělávací činnost ve školách v přírodě se řídí předpisy platnými pro školy, z nichž byli žáci vysláni.

(2) Činnost žáků v době mimo vyučování se zaměřuje především na tělovýchovnou, turistickou a rekreační činnost, organizovanou podle podmínek školy v přírodě.

(3) Návštěvy zákonných zástupců ve škole v přírodě dohodne ředitel vysílající školy před odjezdem žáků do školy v přírodě.

§ 4

Stravování

(1) Stravování žáků ve školách v přírodě a pracovníků, pokud se ve škole v přírodě stravují, se řídí zvláštním předpisem. 4)

(2) Finanční norma na nákup potravin ve škole v přírodě na žáka a den činí v maloobchodních cenách:

pro žáky mateřských škol 15,00 Kčs
pro žáky 1. stupně 17,50 Kčs
pro žáky 2. stupně 18,60 Kčs
pro dospělé strávníky 18,60 Kčs.

(3) Finanční norma na nákup potravin ve škole v přírodě pro žáky vysílané z okresů Severočeského kraje, z okresu Sokolov a z hlavního města Prahy na žáka a den činí v maloobchodních cenách:

pro žáky mateřských škol 19,40 Kčs
pro žáky 1. stupně 21,80 Kčs
pro žáky 2. stupně 23,00 Kčs
pro dospělé strávníky 23,00 Kčs.

§ 5

Hospodaření škol v přírodě, poplatky

(1) Veškeré výdaje škol v přírodě zajistí ve svém rozpočtu provozovatel.

(2) Mzdy pracovníků, ostatní náležitosti poskytované pracovníkům podle pracovněprávních předpisů a věcné výdaje na školy v přírodě hradí provozovatel.

(3) Pracovníkům vysílaným do škol v přírodě hradí provozovatel výdaje až do výše náhrady cestovních výdajů poskytovaných podle zvláštních předpisů. 5)

(4) Při vysílání žáků škol uvedených v § 1 odst. 1 poskytne provozovatel na úhradu skutečných výdajů příspěvek ve výši 10 Kčs na jednoho žáka a den. Rozdíl mezi příspěvkem poskytnutým provozovatelem a mezi skutečnými výdaji uhradí zákonní zástupci žáků příspěvkem, který zaplatí v dohodnutém termínu před vysláním žáků do školy v přírodě.

(5) Při vysílání žáků do škol v přírodě z oblastí, v nichž je zvlášť ohrožen zdravý vývoj dětského organismu (§ 1 odst. 2), hradí provozovatel veškeré výdaje. Na úhradu stravovacích nákladů přispívají zákonní zástupci žáků příspěvkem 5 Kčs na žáka a den.

(6) Vysílající škola může dohodnout před vysláním žáků do školy v přírodě se zákonnými zástupci žáků zajištění případného odvozu onemocnělého žáka, který musí na návrh lékaře předčasně odjet ze školy v přírodě.

1) § 7 a 9 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

2) Směrnice o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a dorost, uveřejněná ve Sbírce Hygienické předpisy, svazek č. 50/1980, přetištěné ve Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR, částka 17-20, ročník XVIII.

3) § 7 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. c) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

4) Směrnice ministerstva školství ČSR o školním stravování ze dne 1. 9. 1975 čj. 23 687/75-403, Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1975, str. 145, oznámené v částce 26/1975 Sbírky zákonů ČSSR.

5) Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů.


§ 6

Závěrečné ustanovení

Zrušují se směrnice ministerstva školství ČSR ze dne 15. března 1956 čj. 6 678/56-A I/3 o přechodné organizaci škol v přírodě, uveřejněné ve Věstníku MŠK roč. 1956, str. 99 ve znění výnosu čj. 20 711/64-I/3 ze dne 22. července 1964 uveřejněného ve Věstníku MŠK roč. 1964, str. 273.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.


Ministr: Vondruška v. r.


Příloha

SEZNAM OBCÍ

z okresů Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem, z nichž se vysílají žáci mateřských škol a žáci škol uvedených v § 1 odst. 2 do školy v přírodě v každém školním roce dvakrát:

Okres Chomutov:

Březno, Černovice, Droužkovice, Chomutov, Jirkov, Kadaň, Krbice, Málkov, Otvovice, Rokle, Spořice, Strupčice, Údlice, Vernéřov, Vrskmaň a Vysoká Pec.

Okres Most:

Albrechtice, Braňany, Dolní Jiřetín, Hamr, Horní Jiřetín, Hořany, Komořany, Libkovice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Malé Březno, Mariánské Radčice, Most, Obrnice, Patokryje a Želenice.

Okres Teplice:

Teplice, Bílina, Bystřany, Dubí, Duchcov, Hostomice, Hrob, Jeníkov, Kladruby, Košťany, Krupka, Lahošť, Ledvice, Modlany, Novosedlice, Osek, Proboštov, Srbice, Světec, Újezdeček a Zabrušany.

Okres Ústí nad Labem:

Ústí nad Labem, Chabařovice, Chlumec a Neštěmice.

Přesunout nahoru