Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 89/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky

Částka 18/1979
Platnost od 21.08.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 01.09.1991 (291/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 26. července 1979

o plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 21 odst. 3 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství:


§ 1

Obecná ustanovení

(1) Vyhláška upravuje způsob plnění povinné školní docházky mimo území Československé socialistické republiky pro žáky, jejichž rodiče jsou československými státními občany a se souhlasem příslušných československých orgánů dočasně působí v zahraničí (dále jen "zvláštní způsob plnění povinné školní docházky").

(2) Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky může okresní národní výbor1) povolit žákům 1. až 8. ročníku základní školy a žákům I. a II. ročníku středních škol, pokud v tomto ročníku nejsou povinni absolvovat odborný výcvik nebo odbornou (uměleckou) praxi, a jde-li o žáky středních zdravotnických škol, též cvičení v odborných předmětech.

§ 2

Povolování zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky

(1) V žádosti o povolení zvláštního způsobu plnění povinné školní docházky uvedou rodiče jméno a příjmení žáka, datum jeho narození, bydliště, školu a třídu, v níž dosud žák plnil povinnou školní docházku, adresu svého bydliště v Československé socialistické republice a adresu a dobu dočasného pobytu v zahraničí. K žádosti rodiče přiloží potvrzení vysílající organizace o místu a době dočasného pobytu v zahraničí a opis posledního vysvědčení žáka.

(2) Zvláštní způsob plnění povinné školní docházky povoluje okresní národní výbor nejvýše na dobu dvou let s podmínkou, že rodiče budou plnit povinnosti vyplývající z této vyhlášky; jinak může národní výbor povolení odejmout.

(3) Na žádost rodičů může okresní národní výbor, vyžadují-li to zájmy společnosti nebo rodičů, prodloužit povolení k zvláštnímu způsobu plnění povinné školní docházky nejvýše na jeden další rok. K žádosti o prodloužení rodiče přiloží potvrzení uvedené v odstavci 1.

(4) Rozhodnutí o žádosti rodičů zašle okresní národní výbor též řediteli školy v České socialistické republice, ve které žák naposledy plnil povinnou školní docházku (dále jen "kmenová škola"), a vysílající organizaci.

§ 3

Zabezpečování výchovy a vzdělávání žáků v zahraničí

(1) Žáci základní školy nebo základní devítileté školy, jimž byl povolen zvláštní způsob plnění povinné školní docházky, plní povinnou školní docházku výhradně v základní škole nebo v základní devítileté škole s českým nebo slovenským vyučovacím jazykem, zřízené při československém zastupitelském úřadě ve státě, v němž dočasně pobývají rodiče žáka. Rodiče jsou povinni přihlásit žáka do týdne po příjezdu k docházce do školy.

(2) Není-li základní škola nebo základní devítiletá škola při československém zastupitelském úřadě zřízena, plní žáci povinnou školní docházku ve škole členského státu Rady vzájemné hospodářské pomoci (dále jen "členský stát RVHP"). Výchovu a vzdělání poskytované žákům ve škole členského státu RVHP jsou rodiče povinni doplnit individuální péčí a výukou předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku základní školy nebo základní devítileté školy, kterým se ve škole členského státu RVHP nevyučuje. Rodiče jsou povinni přihlásit žáka do týdne po příjezdu k docházce do školy.

(3) Nelze-li zabezpečit výchovu a povinné vzdělávání žáků prvého ročníku základní školy způsobem uvedeným v odstavci 1, žáků druhých ročníků a vyšších ročníků základní školy nebo základní devítileté školy ani způsobem uvedeným v odstavci 2, jsou rodiče povinni výchovu a vzdělávání těchto žáků zabezpečit individuální výukou.

(4) Výchovu a vzdělávání žáků I. a II. ročníku středních škol zabezpečují rodiče individuální výchovou.

(5) Žákům, kteří plní povinnou školní docházku podle § 3 odst. 1, poskytuje bezplatně učebnice a školní potřeby škola zřízená při československém zastupitelském úřadu. Žákům, kteří plní povinnou školní docházku podle § 3 odst. 2 nebo je výuka zajišťována podle § 3 odst. 3, poskytuje bezplatně učebnice a školní potřeby 2) kmenová škola v ČSR. Rodičům žáků, kteří budou žáky individuálně vyučovat, je povinna kmenová škola poskytnout metodickou pomoc.

§ 4

Zkoušky žáků

(1) Žáci, kteří plní povinnou školní docházku ve škole členského státu RVHP, konají na kmenové škole zkoušku z českého jazyka, z vlastivědy nebo z dějepisu a zeměpisu Československé socialistické republiky, a z povinných předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku základní školy, základní devítileté školy nebo střední školy, kterým se ve škole členského státu RVHP nevyučuje. Zkoušku nekonají žáci, kteří ukončili povinné vzdělávání v 8. ročníku střední školy Svazu sovětských socialistických republik.

(2) Žáci, jejichž výchova a povinné vzdělávání se zabezpečuje individuální výukou podle § 3 odst. 3, konají zkoušku ze všech povinných předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku základní školy, základní devítileté školy nebo střední školy.

(3) Vykonal-li žák zkoušku podle odstavce 1 na kmenové škole, poznamená ředitel kmenové školy výsledek zkoušky v třídním výkaze příslušného ročníku a vydá žákovi vysvědčení. Vykonal-li žák zkoušku na jiné než kmenové škole (odstavec 4), zašle ředitel školy, ve které žák zkoušku konal, řediteli kmenové školy výsledek zkoušky z jednotlivých předmětů; ředitel kmenové školy poznamená výsledek zkoušky v třídním výkaze příslušného ročníku a vydá žákovi vysvědčení.

(4) Žáci konají ústní zkoušku před jedním zkoušejícím nebo před zkušební komisí zpravidla v kmenové škole. Okresní národní výbor může stanovit, že všichni žáci, kterým byl v územním obvodu okresního národního výboru povolen zvláštní způsob plnění povinné školní docházky, budou konat zkoušku před zkoušejícím nebo před zkušební komisí ve škole, kterou určí.

(5) Žáci 1. až 4. ročníku základní školy a žáci 1. až 5. ročníku základní devítileté školy konají zkoušku před jedním zkoušejícím. Zkoušejícím jmenuje ředitel školy zpravidla učitele, který v příslušném školním roce vyučuje v ročníku, z jehož učební látky žák koná zkoušku. Žáci 5. až 8. ročníku základní školy, 6. až 9. ročníku základní devítileté školy a žáci I. a II. ročníku středních škol konají zkoušku před tříčlennou zkušební komisí. Komisi předsedá ředitel školy nebo jím určený zástupce; ředitel školy jmenuje další dva členy z řad učitelů školy.

§ 5

(1) Zkouška se koná za každý školní rok. Podrobnosti o vykonání zkoušky dohodnou rodiče do 15. května každého roku s ředitelem kmenové školy, který jim sdělí též termín zkoušky.

(2) Při hodnocení výsledků zkoušky a při případném povolování opravných zkoušek se zkoušející i zkušební komise řídí příslušnými klasifikačními řády. 3)

(3) O zkouškách se vede jednoduchý protokol, který podepisuje zkoušející, v případě zkoušky před tříčlennou zkušební komisí předseda a všichni členové zkušební komise. Protokol uchovává škola, ve které žáci konali zkoušky.

(4) Agendu zkušební komise zabezpečuje škola, při které byla komise zřízena.

§ 6

Vysvědčení žáků

(1) Plnil-li žák povinnou školní docházku ve škole členského státu RVHP, předloží rodiče vysvědčení žáka za příslušný školní rok a jeho překlad do českého nebo slovenského jazyka, ověřený československým úřadem, řediteli školy, ve které bude žák konat zkoušky.

(2) O vykonané zkoušce se vydá žákovi vysvědčení. Vysvědčení podepisuje zkoušející, v případě zkoušky před tříčlennou zkušební komisí předseda a členové komise; koná-li se zkouška na jiné než kmenové škole, podepisuje vysvědčení ředitel kmenové školy. Na vysvědčení se uvede tato doložka: "Žák je tímto vysvědčením klasifikován z předmětů, z nichž nebyl hodnocen na vysvědčení ze dne ..., vydaném za týž školní rok školou ...". Doložku opatří ředitel školy razítkem školy, svým podpisem a datem vyhotovení.

(3) Žákovi, jehož výchova a povinné vzdělávání se zabezpečují individuální výukou podle § 3 odst. 3, vydá kmenová škola po úspěšném vykonání zkoušky vysvědčení za příslušný školní rok. Chování takového žáka se neklasifikuje.


§ 7

Závěrečná a zrušovací ustanovení

(1) K pobytu žáků základních škol, základních devítiletých škol a středních škol v zahraničí v době školních prázdnin není třeba povolení podle této vyhlášky.

(2) Zrušují se směrnice o zabezpečování výchovy a základního vzdělání dětí československých státních občanů, jež jsou uvolňovány z povinné školní docházky v ČSR k dočasnému pobytu s rodiči v zahraničí čj. 19 000/69-I/3 ze dne 27. května 1969 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1969, str. 69, oznámené v částce 25/1969 Sb.), ve znění směrnic čj. 16 063/72 ze dne 31. května 1972 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1972, str. 96, oznámené v částce 12/1972 Sb.).

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.


Ministr:

Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 21 odst. 2 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

2) Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky o bezplatném poskytování učebnic a školních potřeb, čj. 22 552/72-24 ze dne 27. července 1972, Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1972, str. 123, oznámené v částce 19/1972 Sb.

3) Výnos ministerstva školství a kultury Československé socialistické republiky, jímž se vydává klasifikační řád pro základní devítileté školy čj. 14 311/63-I/1 ze dne 10. 4. 1963 (Věstník ministerstva školství a kultury ČSR roč. 1963, str. 133) ve znění výnosu ministerstva školství a ministerstva kultury Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje klasifikační řád pro základní devítileté školy čj. 53 010/66-I/1 ze dne 4. 1. 1967 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury a informací ČSR roč. 1967, str. 37) a výnosu ministerstva školství České socialistické republiky, jímž se mění a doplňuje klasifikační řád pro základní devítileté školy čj. 28 587/73-200 ze dne 28. 11. 1973 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR, roč. 1973, str. 197, oznámené v částce 4/1974 Sb.).
Výnos ministerstva školství České socialistické republiky, jímž se vydává klasifikační řád pro školy poskytující střední a vyšší vzdělání včetně zařízení pro výchovu učňů čj. 31 568/73-210 ze dne 28. 12. 1973 (Věstník ministerstva školství a ministerstva kultury ČSR roč. 1974, str. 1, oznámené v částce 2/1974 Sb.).

Přesunout nahoru