Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království

Částka 17/1979
Platnost od 13.08.1979
Účinnost od 20.09.1978
Zrušeno k 14.03.1995 (94/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

86

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 25. května 1979

o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království

Dne 20. září 1978 byla v Praze podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 10 dnem podpisu.

Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek: Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Thajského království, vedeny přáním rozšířit přímý obchod a rozvíjet hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi na základě rovnosti a vzájemných výhod se dohodly:

Čl. 1

Smluvní strany se budou snažit rozvíjet obchodní a hospodářské styky v rámci zákonů a předpisů platných v každé zemi.

Čl. 2

Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve věcech cel, daní, poplatků, jakož i všech pravidel a formalit souvisejících s dovozem a vývozem zboží z jedné země do druhé.

Čl. 3

Ustanovení článku 2 se nebude vztahovat:

a) na výhody, které jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím k usnadnění pohraničního styku;

b) na výhody vyplývající z celní unie nebo oblasti volného obchodu, jejichž je nebo se stane členem kterákoliv ze stran, nebo z dohody směřující k vytvoření celní unie nebo oblasti volného obchodu, kterou uzavře kterákoliv ze stran;

c) na výhody, které kterákoliv strana poskytla nebo poskytne v rámci oblastní hospodářské integrace nebo dohody k ní směřující.

Čl. 4

Obchodní operace v rámci této dohody budou uzavírány fyzickými a/nebo právnickými osobami, které jsou oprávněny provádět zahraniční obchod v každé zemi.

Čl. 5

Smluvní strany budou napomáhat výměně zboží mezi oběma zeměmi, uvedeného jako příklad v připojené příloze A (vývozy z Československa do Thajska) a v příloze B (vývozy z Thajska do Československa), které tvoří nedílnou část této dohody.

Tyto přílohy mohou být upraveny a doplněny vzájemnou dohodou smluvních stran.

Čl. 6

Všechny platby mezi smluvními stranami, které vyplynou z výměny zboží a služeb, stejně jako kterékoliv jiné platby, na nichž se obě strany dohodnou, budou prováděny v US dolarech nebo kterékoliv jiné volně směnitelné měně.

Čl. 7

Smluvní strany budou v souladu s podmínkami dohodnutými příslušnými místy obou zemí usnadňovat vzájemnou účast na veletrzích, které budou uspořádány na území některé smluvní strany, a pořádání obchodních výstav jednou smluvní stranou na území druhé strany.

Čl. 8

Smluvní strany se mohou vzájemně radit v záležitostech vyplývajících z plnění této dohody.

Čl. 9

Ustanovení této dohody budou používána i po skončení platnosti této dohody v souvislosti s kontrakty, které nebyly splněny ke dni skončení platnosti dohody.

Čl. 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti po dobu jednoho roku. Pokud jedna z vlád neoznámí druhé vládě písemně svůj úmysl ukončit platnost dohody 90 dnů před uplynutím uvedené doby jednoho roku, bude platnost automaticky prodloužena o další rok a poté vždy o další jednoroční období za podmínky stejného postupu ve věci ukončení platnosti.

Na žádost jedné z vlád může být tato dohoda vzájemnou dohodou změněna.

Na důkaz toho podepsaní, kteří byli k tomu řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu a připojili své pečetě.

Sepsána ve dvou vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost, v Praze dne 20. září 1978.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Barčák v. r.

Za vládu Thajského království: Upadit Pachariyangkum v. r.

Příloha

LISTINA "A"

Zboží pro vývoz z Československa do Thajska

1. Zařízení pro hydroelektrárny, cementárny, továrny na keramické zboží, pneumatikárny, koželužny, továrny na obuv, zařízení pro výrobce příborů aj.

2. Obráběcí stroje

3. Textilní stroje

4. Polygrafické stroje

5. Dřevoobráběcí stroje

6. Šicí stroje

7. Stavební stroje

8. Zemědělské stroje

9. Pumpy a zavlažovací zařízení

10. Dieselmotory a generátory

11. Kompresory

12. Motorová vozidla

13. Motocykly

14. Traktory

15. Jízdní kola

16. Měřící zařízení všeho druhu

17. Elektro a vodoměry

18. Zařízení a nástroje pro lékařské účely

19. Psací a kalkulační stroje

20. Statistické stroje

21. Laboratorní zařízení

22. Nástroje pro geometrické použití

23. Optické nástroje

24. Železné a ocelové výrobky

25. Chemické výrobky

26. Barvy a laky

27. Farmaceutické výrobky

28. Porcelán a keramika

29. Sanitární keramika pro stavebnictví

30. Zařízení pro domácnost

31. Skleněné zboží

32. Textil

33. Hudební nástroje

34. Kancelářské potřeby (tužky, pera atd.)

35. Kožené výrobky

36. Filmy, knihy a gramofonové desky

37. Obuv všeho druhu

38. Nepravé šperky (bižuterie)

39. Papír, lepenka a výrobky z papíru

40. Nábytek

41. Chmel

42. Slad

LISTINA "B"

Zboží pro vývoz z Thajska do Československa

1. Rýže a výrobky z rýže

2. Kaučuk přírodní

3. Cín

4. Antimon, wolfram, tungsten, mangan (rudy a koncentráty)

5. Fluorit

6. Kokosová vlákna

7. Ságová mouka

8. Kukuřice

9. Cirok

10. Semena a šelak

11. Juta

12. Hrubé pytle a zpracovaná juta

13. Tabák a výrobky z tabáku

14. Teakové a stavební dřevo

15. Boby a hrášek

16. Olejnatá semena

17. Rostlinné oleje

18. Kůže a kožky

19. Kůže a kožené výrobky

20. Bavlna a bavlněná příze

21. Kapoková vlákna

22. Jiné primární produkty

23. Nakládané ovoce a zelenina

24. Výrobky ze stříbra

25. Umělecké předměty

26. Výrobky z bronzu

27. Textilní výrobky všeho druhu

28. Tabulové sklo

29. Rukodělné výrobky

30. Surový cukr

31. Dýhy a překližka

32. Sportovní potřeby (badmintonové rakety ap.)

33. Drahokamy a polodrahokamy

34. Výrobky z gumy (pneumatiky a duše)

35. Ostatní výrobky

Přesunout nahoru