Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Částka 15/1979
Platnost od 17.07.1979
Účinnost od 19.04.1979
Zrušeno k 03.10.1990 (123/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 28. dubna 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Dne 19. dubna 1979 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 25 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek: Ing. Knížka v. r.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní a vědecké spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Německé demokratické republiky,

vycházejíce z ideologické jednoty, semknutosti a bratrské spolupráce mezi Komunistickou stranou Československa a Jednotnou socialistickou stranou Německa a z těsného svazku mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou, spočívajících na marxismu-leninismu a socialistickém internacionalismu,

vedeny Smlouvou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou ze dne 3. října 1977,

rozhodnuty upevňovat trvalé a nerozborné přátelství mezi oběma státy a jejich národy, široce a všestranně rozvíjet a prohlubovat spolupráci v oblasti vědy, kultury a umění,

usilujíce přispívat kulturní a vědeckou spoluprací ke sbližování obou států a jejich národů, ke zvyšování kulturní úrovně občanů obou států a k dalšímu utváření rozvinuté socialistické společnosti v obou státech,

přikládajíce velký význam dalšímu rozvoji ideologické spolupráce a boji proti buržoazní ideologii na základě marxismu-leninismu,

rozhodnuty účinně přispívat rozvíjením a prohlubováním mnohostranné a dvoustranné spolupráce v oblasti vědy, kultury a umění k upevňování trvalého a nerozborného přátelství států socialistického společenství a jejich národů,

opírajíce se o pozitivní výsledky a bohaté zkušenosti dosavadní spolupráce na základě Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci ze 6. října 1964 a využívajíce v co největší míře vědecké, kulturní a umělecké hodnoty a úspěchy Svazu sovětských socialistických republik a ostatních států socialistického společenství,

rozhodnuty přispívat svou kulturní a vědeckou spoluprací k upevnění míru, posílení bezpečnosti a k prohlubování procesu uvolňování mezinárodního napětí, k posilování mírové spolupráce států na evropském kontinentě v souladu se Závěrečným aktem Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, jakož i v celém světě a rozvíjet k tomuto cíli rovnoprávnou a plodnou spolupráci mezi státy s rozdílným společenským zřízením a jejich národy,

se dohodly takto:

Článek 1

Smluvní strany budou plánovitě rozvíjet a prohlubovat všestrannou účinnou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti vědy, školství, kultury a umění, hromadných sdělovacích prostředků, zdravotnictví, cestovního ruchu, tělesné výchovy a sportu. Za tím účelem budou podporovat cílevědomou spolupráci mezi státními orgány a institucemi, společenskými organizacemi, rozvoj tvůrčích vztahů mezi vědci a pracovníky v oblasti kultury a umění, jakož i styky mezi pracujícími a všemi občany obou států.

Článek 2

Smluvní strany budou zaměřovat kulturní a vědeckou spolupráci na propagování marxisticko-leninského světového názoru, mírumilovné zahraniční politiky států socialistického společenství, jejich zkušeností a vymožeností, na upevňování a prohlubování spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou v oblasti politické, hospodářské, vědecké, kulturní a v jiných oblastech, jakož i na péči o revoluční tradice, rozvíjení socialistické kultury a socialistického způsobu života, s cílem dále sbližovat občany obou států a lépe uspokojovat jejich rostoucí kulturní potřeby při výstavbě rozvinuté socialistické společnosti.

Článek 3

Smluvní strany budou podporovat výchovu občanů v duchu přátelství mezi národy, proletářského internacionalismu, socialistického vlastenectví a socialistického způsobu života.

Budou podporovat zejména takové záměry a metody spolupráce, které budou sdružovat pracující a zvláště mládež obou států při společné práci, studiu a aktivním využívání volného času.

Budou orientovat významné kulturní akce zejména na oblasti s vysokou koncentrací průmyslu.

Budou vzájemně spolupracovat při uskutečňování kulturních akcí k oslavám státních svátků a významných jubileí a výročí.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat účinný rozvoj spolupráce a přímých styků mezi vysokými školami, akademiemi věd a jinými vědeckými institucemi v zájmu dalšího plánovitého propojování vědeckého a výzkumného potenciálu v oblasti společenských, přírodních a technických věd, urychlování vědeckotechnického pokroku a prohlubování socialistické ekonomické integrace.

Za tím účelem budou podporovat zejména:

- společné zpracovávání aktuálních otázek společenských věd, především otázek teorie a praxe socialistické výstavby v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice, zdokonalování ideologické práce a upevňování pozic socialismu v zápase s nepřátelskou ideologií,

- dohodnuté výzkumy v rámci dělby práce a společné výzkumy,

- spojování výzkumných kolektivů a vědců,

- účinné využívání stávajících výzkumných kapacit a nejúčelnější využití unikátních zařízení,

- společné využívání poznatků, zkušeností a výsledků dosažených při řešení vědeckých a vědeckotechnických úkolů,

- optimální využívání dosažených vědeckých výsledků, - společná opatření ke zvyšování kvalifikace vědců a mladých pracovníků v oblasti vědy,

- rozvoj všech forem mnohostranné spolupráce ve vybraných oborech, - koordinaci, společné plánování a vypracovávání dlouhodobých programů a prognózování výzkumu ve vybraných oborech,

- kooperaci a specializaci v oblasti společné činnosti, zejména na úseku vynálezů, zlepšovacích návrhů a licencí, výměny přístrojů a materiálů, projektování výzkumných zařízení, vědeckotechnických informací a informací z oblasti řízení.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat výuku a šíření českého, slovenského a německého jazyka k prohlubování přátelství a spolupráce.

Budou podporovat výuku těchto jazyků ve školách, ústavech a jiných vzdělávacích zařízeních a rozvíjet výměnu učitelů, vědců, překladatelů, nakladatelských lektorů, dalších pracovníků působících v oblasti jazyků, a studentů.

Budou podporovat společný vývoj učebních pomůcek, pořádání jazykových kursů a seminářů, všestranné poznávání druhého státu, společný výzkum bohemistiky, slovakistiky a germanistiky, jakož i vydávání vědeckých prací v této oblasti .

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat všestrannou spolupráci a výměnu zkušeností v oblasti vysokého, odborného, středního, učňovského a všeobecně vzdělávacího školství.

Budou zejména napomáhat:

- spolupráci a výměně zkušeností o otázkách obsahu výchovy a vzdělávání s důrazem na komunistickou výchovu mladé generace , zvyšování efektivnosti výchovné a pedagogické činnosti na různých stupních vzdělání, o otázkách struktury a zdokonalování materiálně technické základny vzdělání,

- vypracovávání, zavádění a zdokonalování nových učebních plánů, programů a metod a učebních pomůcek včetně učebnic,

- přímé spolupráci mezi státními orgány různých stupňů v oblasti školství, mezi vysokými, odbornými, středními, učňovskými a všeobecně vzdělávacími školami, mezi jinými pedagogickými zařízeními, jakož i pedagogickými výzkumnými ústavy,

- výchově a dalšímu vzdělávání učitelů, vysokoškolských učitelů, jakož i učitelů pro teoretickou výuku, mistrů a pedagogického personálu v oblasti učňovského školství,

- výměně učitelů k pedagogické činnosti a k dalšímu vzdělávání, k výměně studentů, učňů, skupin žáků a mládeže na praxi, letní tábory, exkurze a k jiným formám společné práce a využívání volného času.

Smluvní strany budou přitom věnovat obzvláštní pozornost

- zdokonalování spolupráce mezi partnerskými vysokými školami obou států, pokud jde o společné rozpracování témat výzkumu a zapojování studentů,

- zdokonalování polytechnické výchovy a vzdělávání,

- dalšímu rozvoji poradenské služby pro volbu povolání, včetně jejich teoretických a metodických základů.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat další všestrannou spolupráci v oblasti kultury a umění za účelem vzájemného obohacování socialistické kultury v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice a zvyšování její politické a ideologické účinnosti. Budou napomáhat zejména:

- rozvoji a prohlubování přímých styků mezi příslušnými orgány v oblasti kultury, mezi kulturními institucemi a organizacemi, tvůrčími svazy, jakož i prohlubování tvůrčí spolupráce mezi představiteli kultury a umění,

- veškerým účelným formám spolupráce v kulturní oblasti, včetně organizování festivalů umění, dnů kultury a podobných akcí, setkání a diskusí o aktuálních ideových a tvůrčích problémech,

- spolupráci při přípravě a zvyšování kvalifikace tvůrčích pracovníků,

- předvádění a propagaci hudebních děl, divadelních her, filmů a pořádání uměleckých výstav,

- vzájemnému vysílání uměleckých souborů i jednotlivých umělců,

- prohlubování spolupráce a výměny zkušeností z provádění socialistické kulturní politiky, řízení, plánování a vědeckotechnického rozvoje v oblasti socialistické kultury a propagaci úspěchů socialistické kultury v obou státech,

- systematickému zpřístupňování a uchovávání kulturních a uměleckých hodnot druhého státu a jejich uvádění d o kulturního života,

- spolupráci a výměně zkušeností v oblasti kulturně výchovné a umělecké činnosti obyvatelstva.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti nakladatelství a knižního obchodu s cílem přispívat k účinnému propagování socialismu v Československé socialistické republice a v Německé demokratické republice a k šíření marxisticko-leninských ideí.

Budou zejména podporovat:

- dvoustrannou spolupráci a součinnost příslušných orgánů knižní kultury a knižního obchodu,

- vydávání překladů významných publikací z oblasti politické a společenskovědní literatury, krásné literatury, literatury pro děti a mládež, vědecké a populárně naučné literatury a jiné odborné literatury,

- vydávání společných prací o aktuálních problémech současnosti,

- vydávání prací věnovaných dějinám, kultuře a životu druhého státu,

- rozšiřování a propagování literatury druhého státu, včetně pořádání výstav,

- spolupráci mezi partnerskými nakladatelstvími,

- spolupráci na úseku knižního obchodu.

Článek 9

Smluvní strany budou v rámci této dohody napomáhat rozšiřování a prohlubování spolupráce mezi archívy.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi komerčními organizacemi v jejich činnosti v oblastech upravených touto dohodou .

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi tiskovými orgány, rozhlasem a televizí, mezi redakcemi, tiskovými agenturami a svazy novinářů k propagaci vymožeností a úspěchů socialismu a k popularizaci revolučních tradic, života, kultury, jazyků a socialistického způsobu života národů obou států.

Za tím účelem budou podporovat spolupráci těchto organizací při tvorbě programů, zpravodajství o druhém státu, rozhlasového a televizního vysílání a filmů zaměřených na podporu rozvoje materiálních a duchovních zdrojů socialistických států a ke sbližování jejich národů.

Článek 12

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi orgány kinematografií obou států za účelem zvyšování ideologické a umělecké účinnosti socialistického filmového umění a propagace marxisticko-leninského světového názoru. Ke koordinaci postupu budou uzavírány přímé dohody o spolupráci mezi Československým filmem a Hlavní správou kinematografie ministerstva kultury Německé demokratické republiky.

Spolupráce bude zahrnovat zejména:

- pořádání slavnostních filmových představení ke státním svátkům a jiným významným událostem, reciproční účast na mezinárodních filmových festivalech,

- spolupráci filmových studií v oblasti filmové tvorby a výroby, včetně koprodukcí a poskytování služeb,

- výměnu zkušeností v oblasti řízení a výchovy kádrů, ekonomiky, techniky a distribuce,

- výměnu informací o zahraničních nekomerčních a komerčních filmových stycích, - spolupráci filmových ústavů a archívů.

Článek 13

Smluvní strany budou všestranně podporovat v souladu s cíli této dohody činnost kulturních a informačních středisek na základě zvláštní dohody. Budou podporovat součinnost státních orgánů, podílejících se na kulturní a vědecké spolupráci, s kulturními a informačními středisky.

Článek 14

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd na základě zvláštní dohody.

Článek 15

Spolupráce v oblasti cestovního ruchu se bude uskutečňovat podle zvláštní dohody. Smluvní strany budou usilovat o zvyšování vzdělávací a výchovné hodnoty všech forem cestovního ruchu s cílem, aby turisté chápali hlouběji historický přínos národů obou států k výstavbě socialismu, blíže se seznamovali s pokrokovými tradicemi a socialistickými vymoženostmi druhého státu, aby se tak upevňovalo přátelství mezi národy obou států.

Článek 16

Smluvní strany budou podporovat všestranný rozvoj spolupráce v oblasti tělovýchovy a sportu na základě přímých dohod mezi příslušnými organizacemi. Budou napomáhat zejména výměně sportovních družstev k přátelským utkáním, mezinárodním soutěžím a turnajům, jakož i výměně zkušeností mezi funkcionáři a trenéry.

Článek 17

Smluvní strany budou podporovat kulturní spolupráci mezi odborovými organizacemi, organizacemi mládeže a dětí, žen, společnostmi pro šíření vědeckých znalostí a jinými společenskými organizacemi.

Budou podporovat úzkou součinnost mezi státními orgány a společenskými organizacemi s cílem optimálně využívat kulturních a vědeckých styků k všestrannému prohlubování přátelství a zdokonalování spolupráce k sbližování národů obou států.

Článek 18

Smluvní strany budou podporovat rozvoj spolupráce v oblasti kultury a vědy v rámci dohodnutých družebních styků mezi kraji, okresy a městy, která napomáhá prohlubování procesu sbližování národů obou států i obohacování jejich národních kultur.

Článek 19

Smluvní strany budou napomáhat zabezpečení ochrany autorských práv, aby bylo usnadněno šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl vytvořených jejich občany.

Článek 20

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o sjezdech, konferencích, festivalech, výstavách, soutěžích a jiných akcích uskutečňovaných v každém z obou států a týkajících se oblastí spolupráce upravených touto dohodou. Budou zvát představitele vědy, školství, kultury, zdravotnictví a sportu druhého státu a podporovat jejich účast na těchto akcích.

Článek 21

Smluvní strany budou podporovat další rozvoj a zdokonalování mnohostranné spolupráce socialistických států ve všech oblastech, jež zahrnuje tato dohoda. Ve své dvoustranné spolupráci budou dbát závazků, které pro ně vyplývají z mnohostranných dohod a ujednání.

Smluvní strany se budou vzájemně informovat o svých kulturních a vědeckých vztazích se třetími státy, budou ve vztahu k nim koordinovat svůj postup a spolupracovat v mezinárodních vědeckých a kulturních organizacích a v rámci mezinárodních úmluv z oblasti vědy a kultury.

Článek 22

Pro oblast vědeckotechnické spolupráce mezi smluvními stranami platí zvláštní dohody.

Článek 23

Smluvní strany budou k plnění této dohody sjednávat pětileté plány kulturní a vědecké spolupráce.

Zástupci federálního ministerstva zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí Německé demokratické republiky se budou scházet nejméně jednou za dva roky ke koordinování spolupráce a ke kontrole provádění této dohody.

Článek 24

Způsob financování opatření, která vyplývají z provádění této dohody, bude stanoven v pětiletých plánech kulturní a vědecké spolupráce.

Článek 25

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu. Tím pozbude platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o kulturní spolupráci ze dne 6. října 1964.

Článek 26

Tato dohoda se sjednává na dobu deseti let, její platnost se bude prodlužovat vždy o dalších pět let, pokud ji žádná ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Praze dne 19. dubna 1979 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Německé demokratické republiky: Oskar Fischer v. r.

Přesunout nahoru