Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 66/1979 Sb.Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb

Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Účinnost od 01.09.1979
Zrušeno k 05.03.1992 (102/1992 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra České socialistické republiky, ministerstva průmyslu České socialistické republiky, ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstva obchodu České socialistické republiky a Českého cenového úřadu, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku upravující poskytování služeb

Ministerstvo vnitra České socialistické republiky, ministerstvo průmyslu České socialistické republiky, ministerstvo stavebnictví České socialistické republiky, ministerstvo zemědělství a výživy České socialistické republiky, ministerstvo obchodu České socialistické republiky a Český cenový úřad v dohodě s Českým svazem výrobních družstev podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku stanoví:


§ 1

Předmět a rozsah úpravy

Tato vyhláška se vztahuje na zhotovování věcí na zakázku a provádění oprav a úprav věcí (dále jen "služby") pro občany nebo jiné než socialistické organizace (dále jen "občané"), pokud tyto služby poskytují za úplatu organizace řízené národními výbory nebo ústředními orgány státní správy České socialistické republiky nebo výrobní družstva (dále jen "organizace"); nevztahuje se na údržbu a opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu.1)

§ 2

Oprava a úprava věcí

(1) Opravou věci je služba, kterou se odstraňují vady věci, následky jejího poškození nebo účinky jejího opotřebení.

(2) Úpravou věci je služba, která záleží ve změně povrchu věci (praní, čištění, žehlení, mandlování, barvení apod.) nebo ve změně jejích vlastností (doplnění, přizpůsobení jinému účelu, zdokonalení apod.).

§ 3

Omezení možnosti požadovat zálohu nebo zaplacení ceny předem

Požadování přiměřené zálohy nebo zaplacení ceny služby předem u opravy nebo úpravy věci není odůvodněno povahou služby, jestliže organizace může náklady, které jí vzniknou v souvislosti s takovou službou, uhradit plně z případného prodeje věci, kterou má právo zadržet podle ustanovení § 278 občanského zákoníku.

§ 4

Oznamovací povinnost

Jestliže organizace nemůže službu provést v době, kterou s občanem dohodla, je povinna o tom občana bezodkladně a prokazatelně uvědomit a současně jej informovat, v jaké dodatečné lhůtě je schopna uvedenou službu provést, popř. dokončit.

§ 5

Podmínky a rozsah slevy

(1) Sleva z ceny služby, která nebyla poskytnuta včas, činí 10 %, nejvýše však 500,- Kčs za každých i jen započatých 7 dnů prodlení; za celou dobu prodlení nesmí překročit 30 %. U staveb a stavebních prací 2) činí sleva

a) 3,5 % za každých i jen započatých 7 dnů prodlení, nepřesahuje-li cena nebo rozpočet 10 000 Kčs, za celou dobu prodlení však nesmí celková sleva překročit částku 1 000 Kčs,

b) 0,5 % + 500,- Kčs za každý započatý měsíc prodlení, přesahuje-li cena nebo rozpočet částku 10 000,- Kčs; za celou dobu prodlení však nesmí celková sleva překročit 10 %.

(2) Doba rozhodná pro výpočet slevy počíná dnem následujícím po dni, kdy zhotovená, opravená nebo upravená věc měla být podle smlouvy připravena k převzetí; končí dnem jejího převzetí a nejpozději uplynutím posledního dne dodatečně stanovené lhůty, jestliže organizace v této lhůtě službu skutečně provedla, jinak končí dnem, kdy se občan prokazatelným způsobem dověděl, že věc je připravena k převzetí.

(3) Sleva se počítá z ceny výkonů podle ceníku nebo cenového rozhodnutí; nepočítá se z hodnoty zvlášť účtovaného základního materiálu a ze zvláštních nákladů (náhrady jízdních výdajů, stravné apod.), popřípadě z rozdílu vyplývajícího ze zaokrouhlení celkové částky faktury. U služeb sjednaných jako expres se počítá sleva z ceny za výkony zvýšené o příslušnou přirážku, přičemž tato přirážka nemůže být občanu účtována. U staveb a stavebních prací se sleva počítá z ceny nebo rozpočtu včetně hodnoty účtovaného materiálu.

(4) Slevu z ceny za prodlení podle odstavce 1 je organizace povinna poskytnout občanovi, aniž uplatnil nárok na ni.

§ 6

Záruční listy

Správnost údajů na záručním listě, který organizace občanovi vydává, potvrdí otiskem svého razítka a podpisem odpovědné osoby. Jako záruční list slouží i opravní list, pracovní výkaz nebo podobný doklad doplněný o údaje o záruční době, popřípadě o podmínkách a rozsahu záruky a potvrzený otiskem razítka organizace a podpisem odpovědné osoby.

§ 7

Záruční doby

(1) Záruční doby pro věci zhotovené na zakázku delší než 6 měsíců a záruční doby pro opravy a úpravy věcí delší než 3 měsíce jsou stanoveny v příloze I této vyhlášky.

(2) Jestliže organizace k provedení opravy nebo úpravy věci použije náhradní díl, který sama dodá a na který přísluší delší záruka, než je stanovena pro prováděnou službu, je organizace povinna v případě vadnosti tohoto dílu provést bezplatně jeho opravu, anebo jeho vymontování a zamontování bezvadného náhradního dílu, pokud nárok bude uplatněn u organizace v záruční době na vadný náhradní díl

§ 8

Náhrada nákladů za odeslání věci

Dohodne-li organizace s občanem, že mu věc po provedení služby zašle na jeho adresu, účtuje mu skutečně vynaložené náklady spojené s vypravením a odesláním věci; to však neplatí, je-li odeslání věci občanovi podle ceníku nebo cenového rozhodnutí zahrnuto v ceně služby.

§ 9

Výše poplatku za uskladnění

(1) Sazby poplatku za uskladnění jsou stanoveny v příloze III této vyhlášky. U věcí, které nejsou v této příloze uvedeny, činí sazba 2,- Kčs za kus. Poplatky se vybírají za každých i jen započatých 7 dnů prodlení; doba rozhodná pro výpočet poplatku za uskladnění počíná dnem následujícím po uplynutí jednoho měsíce po dni, kdy věc měla být občanem převzata, a končí dnem převzetí.

(2) Organizace může v jednotlivých případech, kdy by uplatnění nároku na poplatek za uskladnění vedlo k tvrdostem, nebo by výše poplatku za uskladnění byla nepřiměřená hodnotě uskladněné věci, celkovou částku tohoto poplatku snížit, popřípadě od jeho vybrání upustit.

Společná ustanovení

§ 10

Organizace je povinna vést v prvotní evidenci údaje potřebné pro posouzení skutečností rozhodných pro poskytování záruk, slev a účtování poplatku za uskladnění.

§ 11

Organizace je povinna umístit v provozovně na místě zákazníkům přístupném vývěsky informující o podmínkách služeb poskytovaných organizací, včetně ceníků, stanovených lhůt a reklamačního řádu, je-li vydán.


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

U služeb poskytovaných podle smluv uzavřených před počátkem účinnosti této vyhlášky se lhůty, jakož i případné nároky vzniklé v důsledku jejich uplynutí posuzují podle dosavadní právní úpravy.

§ 13

Zrušuje se vyhláška Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 46/1964 Sb., o zárukách, slevách při nedodržení dodacích lhůt a o poplatku za uskladnění u některých služeb prováděných organizacemi místního hospodářství a výrobními družstvy.

§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1979.


Ministr vnitra ČSR: Ing. Jung v. r.

Ministr průmyslu ČSR: Ing. Urban CSc. v. r.

Ministr stavebnictví ČSR: Polák v. r.

Ministr zemědělství a výživy ČSR: Ing. Petřík CSc. v. r.

Ministr obchodu ČSR: Ing. Jakubík v. r.

Předseda Českého cenového úřadu: Ing. Habart v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 18/1965 Sb., o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací.

2) Stavebními pracemi se pro účely této vyhlášky rozumějí práce, které mají stanovenou cenu podle Pravidel Federálního cenového úřadu pro stanovení cen stavebních prací nebo sestaven rozpočet z takto stanovených cen.


Příloha 1

Záruční doby na opravy a úpravy věcí a věcí zhotovených na zakázku

Číselný znak jednotné klasifikace prům. oborů a výrobků Název opravené (upravené) věci
541 111Plynové sporáky6 měsíců
541 112Elektrické sporáky6 měsíců
541 114Kombinované sporáky6 měsíců
541 221Plynové pečící trouby6 měsíců
541 222Elektrické pečící trouby6 měsíců
541 243Elektrické rožně a opékače ("grily")5 měsíců
541 311Plynové průtokové ohřívače6 měsíců
541 322Elektrické zásobníky horké vody6 měsíců
542 111Kompresorové chladničky5 měsíců
542 112Elektrické absorpční chladničky6 měsíců
542 113Plynové absorpční chladničky6 měsíců
542 21Pračky pro domácnost, včetně automatických5 měsíců
542 221Odstředivky pro domácnost5 měsíců
542 311Pohonné jednotky k elektrickým robotům5 měsíců
542 351Elektrické žehlicí stroje pro domácnost6 měsíců
545 1Střelné lovecké zbraně6 měsíců
Název věci na zakázku zhotovené:
Nábytek ze dřeva a z ostatních hmot, kovový nábytek (soupravy i jednotlivé díly)12 měsíců
Oděvy z tkanin a z netkaného textilu, oděvy z usní a z jejich imitace, kožešnické výrobky9 měsíců

Příloha 2

Opravy (úpravy) věcí, u kterých musí být právo z odpovědnosti za vady služby uplatněno nejpozději do 5 dnů po převzetí věci

Praní, žehlení a mandlování prádla

Čištění svrchního ošacení, textilií, včetně bytových.

Úklidové služby.

Opravy punčoch a ponožek.

U obuvi:

- výměna nebo oprava dámských podpatků jehlových a špalíčkových

- vylepení patní části,

- sešití jednotlivých dílů.

Příloha 3

Sazby poplatků za uskladnění věcí

Kčs
1.Plnicí pera, automatické tužky, nožířské výrobky - za jeden kus1,-
2.Prádlo (praní, žehlení, mandlování) - za 1 balík, na který je vystaven jeden přejímací list2,-
3.Šatstvo (čištění, barvení) - za jednu zakázku2,-
4.Fotografické práce - za 1 zakázku2,-
5.Peří (čištění) - za 1 kg2,-
6.Knihařské práce do ceny zakázky Kčs 50,-2,-
7.Obuv, punčochy a ponožky - za 1 pár2,-
8.Pneumatiky - za 1 kus3,-
9.Domácí chladničky, pračky, odstředivky prádla, sporáky, čerpadla, elektromotory a elektrická topidla od 1 kW, jízdní kola, dětské kočárky a vozítka, šicí stroje, lovecké zbraně, projektory, zvětšovací přístroje, zásobníky a průtokové ohřívače vody, plynová a naftová topidla, televizory, gramorádia, lůžkový a stolový nábytek, kožichy - za 1 kus5,-
10.Knihařské práce v ceně zakázky nad 50,- Kčs do 200,- Kčs5,-
11.Skříňový nábytek, klavíry, pianina, harmonia, elektrofonické varhany, cymbály - za 1 kus10,-
12.Knihařské práce v ceně nad 200,- Kčs10,-
13.Nábytkové soupravy (kuchyně, jídelny, obývací pokoje, ložnice) - za 1 soupravu50,-
Přesunout nahoru