Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 65/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci

Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Účinnost od 16.03.1979
Zrušeno k 15.06.2001 (78/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

65

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 2. dubna 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci


Dne 11. dubna 1978 byla v Bonnu podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 16. března 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německa o kulturní spolupráci

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Spolkové republiky Německa,

přejíce si rozvíjet přátelské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa, jakož i v oboustranném zájmu rozšiřovat spolupráci v oblasti kultury v souladu se Smlouvou o vzájemných vztazích ze dne 11. prosince 1973,

usilujíce o to, aby ustanovení Závěrečného aktu konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě byla náležitě respektována a prováděna,

jsouce si vědomy, že rozvoj vztahů v oblasti kultury je důležitým příspěvkem k upevnění míru,

jsouce přesvědčeny, že rozšíření kulturní spolupráce přispěje k lepšímu vzájemnému porozumění,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, vědy, školství, umění, filmu, hromadných sdělovacích prostředků, sportu, jakož i spolupráci mezi mládeží.

Článek 2

Za účelem rozvoje spolupráce v oblasti vědy a školství smluvní strany:

1. budou podporovat spolupráci mezi Československou akademií věd a Německou výzkumnou společností a jejími členy na základě přímých ujednání,

2. budou podporovat spolupráci mezi státními orgány, vysokými školami, školskými a vzdělávacími institucemi, včetně těch, které se zabývají vzděláváním dospělých, a vědeckými a výzkumnými ústavy,

3. budou podporovat vzájemné vysílání delegací za účelem výměny zkušeností a informací,

4. budou podporovat výměnu vědců, učitelů, vysokoškolských studentů a absolventů vysokých škol k informačním, výzkumným, studijním a vzdělávacím pobytům,

5. budou poskytovat stipendia ke stážím a studijním pobytům na vysokých školách a k dalšímu vzdělávání ve výzkumných a vzdělávacích institucích,

6. budou umožňovat potřebný přístup do archivů a knihoven v souladu s vnitrostátními předpisy,

7. budou podporovat výměnu vědecké, pedagogické a didaktické literatury, vyučovacích pomůcek, včetně učebnic a informačního materiálu, učebních filmů a fotokopií archivních materiálů a poskytovat podporu při organizování příslušných odborných výstav.

Článek 3

Smluvní strany budou usilovat o to, aby přispívaly v učebnicích k takovému vylíčení dějin, zeměpisu a kultury druhé strany, které podpoří lepší vzájemné porozumění.

Článek 4

S cílem dále rozvíjet spolupráci v oblasti výuky a výzkumu budou smluvní strany zkoumat otázky vzájemného uznávání univerzitních diplomů, diplomů ostatních vysokých škol a ostatních vědeckých hodností.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat šíření znalostí jazyka a literatury druhé smluvní strany, především:

1. výukou českého a slovenského jazyka a německého jazyka na školách a jiných vzdělávacích zařízeních,

2. vysíláním lektorů a jiných učitelů jazyka,

3. účastí učitelů na školách a vysokých školách a vysokoškolských studentů na zdokonalovacích jazykových kursech, účastí dospělých na všeobecných jazykových kursech, které bude pořádat druhá strana,

4. výměnou učebnic, učebních pomůcek a ostatního materiálu k výuce a ke studiu jazyka a literatury a spoluprací na tomto poli,

5. výměnou zkušeností a spoluprací při využívání moderních metod a prostředků výuky cizích jazyků, včetně využití možnosti rozhlasu a televize.

Článek 6

S cílem umožnit lepší vzájemné poznávání umění, literatury a jim příbuzných oblastí budou smluvní strany v rámci svých možností podporovat spolupráci a styky v těchto oblastech, a to zejména:

1. při hostování uměleckých souborů a skupin a jednotlivých umělců na koncertech, divadelních představeních a jiných uměleckých vystoupeních,

2. při pořádání výstav a organizování přednášek a lekcí,

3. při provádění výměn výtvarných umělců, architektů, skladatelů, spisovatelů, novinářů a pracovníků nakladatelství, knihoven, muzeí, archivů a dalších představitelů kulturního života k rozvíjení spolupráce a k výměně zkušeností nebo informací,

4. při rozvoji styků a spolupráce mezi knihovnami, nakladatelstvími, muzei a archivy, a to přímými výpůjčkami mezi muzei, výměnou knih a jiných publikací, fotokopií archivních materiálů sociálního, kulturního, uměleckého a vědeckého charakteru, jakož i gramofonových desek a magnetofonových záznamů s kulturním obsahem,

5. při vydávání překladů děl krásné, vědecké a odborné literatury,

6. při uvádění dramatických a hudebních děl.

Článek 7

Smluvní strany budou napomáhat při další spolupráci v oblasti filmu.

Za tím účelem:

1. budou podporovat vzájemné pořádání týdnů filmů, výměnu celovečerních a dokumentárních filmů a týdeníků, realizaci společné produkce celovečerních a dokumentárních filmů, jakož i vzájemnou účast na mezinárodních filmových festivalech,

2. budou usnadňovat v rámci své kompetence dovoz filmů a filmového materiálu,

3. budou podporovat přímou spolupráci mezi filmovými producenty a filmovými organizacemi a výměnu delegací filmových pracovníků a jednotlivých odborníků.

Článek 8

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti publicistiky, televize a rozhlasu, zejména výměnu televizních a rozhlasových programů, jakož i společnou produkci televizních filmů, a poskytovat si vzájemnou pomoc při produkci rozhlasových programů a televizních filmů.

Budou podporovat přímou spolupráci mezi televizními a rozhlasovými institucemi, jakož i výměnu delegací a jednotlivých odborníků.

Článek 9

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu v oblasti sportu a tělesné výchovy, která bude průběžně odsouhlasována příslušnými sportovními organizacemi a upravována v ročních programech spolupráce mezi Československým svazem tělesné výchovy a Německým sportovním svazem.

Článek 10

Smluvní strany budou podporovat výměnu mládeže a spolupráci mezi mládežnickými organizacemi a odpovídajícími institucemi. Tato výměna a spolupráce bude prováděna na základě ročních programů nebo ujednání v jiné formě.

Článek 11

Smluvní strany budou podporovat nevládní organizace při provádění akcí sloužících cílům této dohody.

Článek 12

1. K provádění této dohody bude vytvořena smíšená komise, složená ze zástupců smluvních stran. Bude se scházet podle potřeby, nejméně však každé dva roky, střídavě v Československé socialistické republice a Spolkové republice Německa.

Jména členů smíšené komise budou sdělována předem diplomatickou cestou.

Na zasedání smíšené komise mohou být přizváni též experti.

2. Smíšená komise se bude scházet za účelem výměny zkušeností, aby dala podněty a doporučení pro další rozvoj kulturní spolupráce, vypracovala prováděcí programy k této dohodě, jakož i upravovala finanční a organizační otázky s tím spojené.

Smluvní strany si vymění návrhy prováděcích programů nejpozději dva měsíce před zahájením jednání.

Opatření, která nebudou obsažena v prováděcích programech, která však odpovídají duchu této dohody, mohou být dohodnuta diplomatickou cestou.

Článek 13

Spolupráce ve vědeckotechnické oblasti bude upravena zvláštní dohodou.

Článek 14

Podle Čtyřstranné dohody ze dne 3. září 1971 bude tato dohoda v souladu se stanovenými postupy rozšířena na Berlín (Západní).

Článek 15

Tato dohoda vstoupí v platnost, jakmile si smluvní strany vzájemně oznámí, že byly splněny vnitrostátní předpoklady nutné pro její vstup v platnost.

Článek 16

Tato dohoda se uzavírá na dobu 5 let. Nebude-li šest měsíců před uplynutím této lhůty písemně vypovězena, zůstane v platnosti na neomezenou dobu, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví se šestiměsíční lhůtou.

Dáno v Bonnu dne 11. dubna 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. B. Chňoupek v. r.

Za vládu Spolkové republiky Německa:

H. D. Genscher v. r.

Přesunout nahoru