Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 64/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

Částka 12/1979
Platnost od 29.06.1979
Účinnost od 11.07.1978
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

64

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. února 1979

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky


Dne 2. října 1975 byla v Praze podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky. Dohoda vstoupila na základě svého článku 18 v platnost dnem 11. července 1978.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Italské republiky,

vedeny přáním uzavřít Dohodu za účelem rozvoje leteckých dopravních vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Italskou republikou,

se dohodly takto:

Článek 1

Pro provádění této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejích článků 90 a 94;

b) výraz "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, pokud jde o Italskou republiku, ministerstvo dopravy, generální ředitelství civilního letectví nebo v obou případech jakoukoliv jinou osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů v současné době vykonávaných uvedenými úřady;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody jako letecký podnik provozující dohodnuté letecké služby na stanovených tratích v souladu s odstavcem 1 článku 2 této dohody;

d) výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam stanovený v článku 2 a 96 Úmluvy;

e) výraz "Příloha" znamená přílohu této dohody nebo její doplňky provedené v souladu s ustanoveními odstavce 2 článku 15 této dohody. Příloha tvoří nedílnou část Dohody a všechna odvolání k této dohodě v sobě zahrnují odvolání k Příloze, pokud není stanoveno jinak.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě, aby umožnila jejímu určenému leteckému podniku zřídit mezinárodní letecké služby na tratích stanovených v Příloze k této dohodě. Uvedené služby a tratě jsou dále nazývány "dohodnuté služby" a "stanovené tratě".

(2) Určený letecký podnik každé smluvní strany bude užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely;

c) při provozu dohodnutých služeb vykládat a nakládat na území druhé smluvní strany cestující, zboží a poštu, podle podmínek stanovených v této dohodě a v její Příloze.

(3) Žádné ustanovení této dohody neopravňuje určený letecký podnik jedné smluvní strany nakládat za úplatu na území druhé smluvní strany cestující, zboží a poštu s určením pro jiné místo na území této druhé smluvní strany ("kabotáž").

Článek 3

(1) Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení písemného oznámení druhá smluvní strana bez odkladu udělí, s výhradou ustanovení odstavců 3 a 4 tohoto článku, určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony, předpisy a správními opatřeními, které tento úřad obvykle a přiměřeně používá v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozních oprávnění, zmíněných v odstavci 2 tohoto článku, nebo uložit určenému leteckému podniku při využívání práv stanovených článkem 2 takové podmínky, které považuje za nezbytné v případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může být kdykoli zahájeno provozování dohodnutých služeb při splnění ustanovení článku 9 za předpokladu, že pro takové služby budou v platnosti tarify stanovené v souladu s ustanoveními článku 11 této dohody.

Článek 4

(1) Každá smluvní strana bude mít právo odvolat provozní oprávnění nebo zastavit vykonávání práv stanovených v článku 2 této dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou, nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné,

a) v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony, předpisy a správními opatřeními smluvní strany, jež tato práva poskytuje;

b) v případě, kdy není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně určující letecký podnik, nebo státním příslušníkům této smluvní strany;

c) v případě, že letecký podnik jinak nedodrží provozování dohodnutých služeb podle podmínek stanovených v této dohodě.

(2) Pokud okamžité odvolání provozních oprávnění, zastavení výkonu práv nebo uložení podmínek z důvodů uvedených v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů, předpisů a správních opatření, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 5

(1) Zákony, předpisy a správní opatření každé ze smluvních stran, týkající se vstupu, pobytu a výstupu letadel provozujících mezinárodní lety z jejich území nebo provozu létání a výstupu těchto letadel v době, kdy jsou na jejich územích, se budou vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

(2) Zákony, předpisy a předpisy správního řízení každé ze smluvních stran, týkající se vstupu cestujících, členů leteckých posádek, zboží a pošty na jejich území, pobytu na něm a výstupu z něho, jako jsou předpisy o vstupu, výstupu přistěhovalectví, cestovních dokladech, clu a karanténě, musí být na jejich územích dodržovány při dopravě cestujících, členů leteckých posádek, zboží a pošty letadlem leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

(3) Daně a poplatky za užívání letišť, zařízení a technického vybavení na území jedné smluvní strany budou vybírány podle sazeb a tarifů stanovených zákony, předpisy a správními opatřeními této smluvní strany.

Článek 6

(1) Letadlo používané určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany při mezinárodních leteckých službách stanovených v této dohodě, jakož i pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla, náhradní díly a obvyklé vybavení uložené na palubě takového letadla, budou osvobozeny od všech celních dávek, inspekčních a jiných fiskálních poplatků při příletu na území druhé smluvní strany.

(2) S výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám budou také od výše uvedených cel a fiskálních poplatků osvobozeny:

a) pohonné hmoty, mazací oleje, zásoby letadla, náhradní díly a obvyklé vybavení letadla dovezené a uložené na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany pro výlučné použití letadlem tohoto leteckého podniku;

b) pohonné hmoty, mazací oleje, zásoby letadla, náhradní díly a obvyklé vybavení letadla naložené na území druhé smluvní strany v rámci limitů a podmínek stanovených jejími úřady pro výlučné použití na palubě letadla leteckého podniku určeného jednou ze smluvních stran.

(3) Položky, na které se vztahují osvobození podle předchozích odstavců, budou užívány pouze k provozu leteckých služeb a v případě, že nejsou užívány, musí být vyvezeny, pokud nebude v souladu s předpisy platnými pro území příslušné smluvní strany povolen jejich převod na jiný letecký podnik nebo jejich dovoz.

(4) Osvobození stanovené v tomto článku, platné také pro tu část výše jmenovaných položek, která je použita během letů nad územím smluvní strany poskytující osvobození, může být podmíněno splněním formalit obvyklých na příslušném území, včetně celní kontroly.

Článek 7

(1) Převody zůstatků příjmů, dosažených určeným leteckým podnikem jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, se budou provádět podle předpisů obsažených v platební dohodě mezi oběma smluvními stranami.

(2) Pokud taková dohoda nebude moci být použita, převod bude proveden ve volně směnitelné měně.

(3) Příslušné částky budou volně převáděny bez jakýchkoliv poplatků, daní a omezení.

Článek 8

(1) Určené letecké podniky budou mít slušné a rovné možnosti k provozu dohodnutých služeb mezi územími smluvních stran.

(2) Při provozu dohodnutých služeb určený letecký podnik každé ze smluvních stran vezme v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nepřiměřeně neovlivnil jeho letecké služby prováděné na téže trati nebo její části.

(3) Provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích bude v úzké závislosti k požadavkům veřejnosti. Základním cílem každé dohodnuté služby bude zabezpečit při rozumném využití kapacitu odpovídající běžným a rozumně uvažovaným požadavkům v obou směrech na dopravu cestujících, zboží a pošty pro území smluvní strany, která určila letecký podnik provozující zmíněné služby.

(4) Práva poskytnutá každému určenému leteckému podniku pro dopravu cestujících, zboží a pošty mezi územím druhé smluvní strany a územími třetích zemí budou vykonávána podle všeobecné zásady, že při rozvoji mezinárodních leteckých služeb bude nabízená kapacita posuzována v souvislosti:

a) s přepravními požadavky směřujícími na území smluvní strany, která letecký podnik určila, a vycházejícími z tohoto území;

b) s přepravními požadavky v oblasti, kterou letecký podnik prolétá, přičemž se vezmou v úvahu i letecké služby provozované v této oblasti leteckými podniky jiných zemí;

c) s požadavky na přímý letecký provoz.

Článek 9

(1) Dohodnuté služby lze provozovat jen v případě sjednání a platnosti dohod mezi určenými leteckými podniky obou stran o počtu frekvencí a odpovídajících ekonomických a technických podmínkách; takové dohody budou předkládány ke schválení leteckým úřadům smluvních stran.

(2) Letové řády dohodnutých služeb budou předloženy ke schválení nejpozději 60 (šedesát) dnů před jejich vstupem v platnost leteckým úřadům obou smluvních stran. Tentýž postup bude platný i pro další změny letových řádů. Pokud se letecké úřady dohodnou, může být zmíněná lhůta ve zvláštních případech zkrácena.

Článek 10

Letecké úřady každé ze smluvních stran budou předkládat leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání statistické údaje o využití kapacity služeb vycházejících z území nebo směřujících na území druhé smluvní strany, nabízené určeným leteckým podnikem první smluvní strany na linkách stanovených v Příloze k této dohodě.

Článek 11

(1) Výraz "tarif", užívaný dále, znamená ceny a podmínky pro jejich využití, které budou placeny za dopravu cestujících, zavazadel a zboží spolu s odměnami a podmínkami pro zprostředkovatele a za jiné pomocné služby; nezahrnuje však poplatky a podmínky pro dopravu pošty.

(2) Tarify používané leteckým podnikem jedné smluvní strany pro dopravu na území nebo z území druhé smluvní strany budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům, jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk a tarify jiných leteckých podniků.

(3) Tarify uvedené v odstavci 2 tohoto článku budou, bude-li to možné, sjednány určenými leteckými podniky obou smluvních stran po poradě s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celé lince nebo její části a dohoda o tom bude dosažena, bude-li to možné, prostřednictvím procedury vytvořené k tomuto účelu Mezinárodním sdružením leteckých dopravců.

(4) Takto sjednané tarify budou předloženy ke schválení leteckým úřadům smluvních stran nejméně devadesát (90) dnů před navrhovaným datem jejich zavedení; ve zvláštních případech může být tento časový limit se souhlasem leteckých úřadů zkrácen.

(5) Souhlas s tarify může být dán výslovně. V případě, že žádný z leteckých úřadů neoznámí svůj nesouhlas s kterýmkoliv tarifem do čtyřiceti (40) dnů od data předložení tarifů podle odstavce 4 tohoto článku, tarify budou považovány za schválené. Jestliže bude časový limit pro předložení zkrácen v souladu s odstavcem 4 tohoto článku, letecké úřady mohou dohodnout lhůtu kratší než čtyřicet (40) dnů, během níž má být nesouhlas oznámen.

(6) Nebudou-li moci být tarify dohodnuty podle odstavce 3 tohoto článku, nebo pokud v časové lhůtě stanovené v odstavci 5 tohoto článku letecký úřad jedné smluvní strany předá leteckému úřadu druhé smluvní strany oznámení o svém nesouhlasu s tarify dohodnutými podle odstavce 3 tohoto článku, pokusí se tarify určit vzájemnou dohodou letecké úřady smluvních stran.

(7) Nebudou-li se moci letecké úřady dohodnout na schválení jakéhokoliv tarifu předloženého jim podle odstavce 4 tohoto článku nebo na jeho určení podle odstavce 6, spor bude řešen v souladu s ustanoveními článku 16 této dohody.

(8) Tarify sjednané podle ustanovení tohoto článku budou v platnosti až do sjednání nových tarifů. Platnost žádného tarifu nemůže však být na základě tohoto odstavce prodloužena o více než dvanáct (12) měsíců po dni, ke kterému by jinak platnost tarifu skončila.

Článek 12

(1) Každá smluvní strana poskytne na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo udržovat na území druhé smluvní strany v místě uvedeném v seznamu tratí kanceláře a administrativní, obchodní a technický personál vybraný ze státních příslušníků jedné nebo obou smluvních stran, nezbytný pro potřeby určeného leteckého podniku.

(2) Zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí na území smluvní strany bude možné pouze se souhlasem jejího leteckého úřadu.

(3) Zaměstnanci druhé smluvní strany nebo státní příslušníci třetích zemí budou podléhat vnitrostátním předpisům vztahujícím se na vstup a pobyt na území příslušné smluvní strany, jako jsou zákony, předpisy a správní opatření platné na jejím území.

(4) Počet zaměstnanců uvedených v odstavci 3 tohoto článku bude předložen ke schválení leteckým úřadům obou smluvních stran.

(5) Každá smluvní strana poskytne zmíněným kancelářím a zaměstnancům - státním příslušníkům druhé smluvní strany nebo třetích zemí - nezbytnou pomoc a rovněž zařízení také pro pobyt těchto zaměstnanců na příslušném území.

Článek 13

Tato dohoda a každá její změna podle článku 15 budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 14

V duchu těsné spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace, týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této dohody a její Přílohy.

Článek 15

(1) Jestliže jedna ze smluvních stran bude považovat za žádoucí změnit kterékoliv ustanovení této dohody, může požádat druhou smluvní stranu o konzultace. Tyto konzultace, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, se uskuteční do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti. Změny takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

(2) Změny v Příloze k této dohodě mohou být předběžně prováděny od data sjednaného leteckými úřady a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

(3) Vstoupí-li v platnost pro obě smluvní strany obecná mnohostranná úmluva o pravidelných mezinárodních leteckých službách, bude tato dohoda upravena tak, aby odpovídala ustanovením takové mnohostranné úmluvy.

Článek 16

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody nebo její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 17

Každá ze smluvních stran může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této dohody. Kopie výpovědi bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková výpověď dána, skončí platnost této dohody dvanáct měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud výpověď nebude mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dní po té, co její kopii obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 18

Každá ze smluvních stran oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem posledního z těchto písemných oznámení.

Dáno v Praze dne 2. října 1975 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Na důkaz toho zmocněnci smluvních stran tuto dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Jaroslav Podzimek v.r.

Za vládu

Italské republiky:

Felice Santini v.r.

Příloha

I. Trať určeného leteckého podniku Československé socialistické republiky:

Body v Československu - Řím v obou směrech

II. Trať určeného leteckého podniku Italské republiky:

Body v Itálii - Praha v obou směrech.

Přesunout nahoru