Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 61/1979 Sb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť

Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.09.1985 (62/1985 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 21. května 1979

o zřizování, zrušování, organizaci a řízení středních odborných učilišť

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 14 odst. 2 písm. a) a b) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, a podle § 18 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol:


Střední odborné učiliště

§ 1

(1) Střední odborné učiliště 1) jako součást výrobní hospodářské jednotky nebo orgánu, který plní obdobnou funkci (dále jen "výrobní hospodářská jednotka"), má postavení organizační jednotky; jeho organizační začlenění upravuje statut výrobní hospodářské jednotky. 2)

(2) Střední odborné učiliště zřízené krajským národním výborem je organizační jednotkou organizace řízené nebo spravované krajským národním výborem, popřípadě národním výborem nižšího stupně.

§ 2

(1) Ve středním odborném učilišti studují žáci a učni (dále jen "žáci") přijatí pro organizace vlastní výrobní hospodářské jednotky, popřípadě žáci přijatí pro organizace jiné; ve středním odborném učilišti zřízeném krajským národním výborem studují žáci přijatí pro organizaci, jejíž organizační jednotkou je toto střední odborné učiliště, popřípadě žáci přijatí pro organizace jiné.

(2) Jestliže počet žáků přijatých do středního odborného učiliště pro jinou organizaci je vyšší než 15 ve všech ročnících jednoho studijního nebo učebního oboru, uzavře zpravidla tato organizace s organizací, jejíž organizační jednotkou je toto střední odborné učiliště, smlouvu o sdružování prostředků. 3)

§ 3

Stanovení sítě, zřizování a zrušování středních odborných učilišť

(1) Výrobní hospodářské jednotky předkládají podklad pro stanovení a změny sítě středních odborných učilišť pro příští školní rok do 31. října po projednání se svým nadřízeným orgánem krajskému národnímu výboru příslušnému podle sídla navrhovaného středního odborného učiliště.

(2) Podklad pro stanovení a změny sítě středních odborných učilišť pro organizace řízené nebo spravované krajským národním výborem zpracovává krajský národní výbor.

(3) Podklad pro zařazení středního odborného učiliště do sítě obsahuje zejména tyto údaje:

a) organizační začlenění středního odborného učiliště,

b) výčet studijních nebo učebních oborů, ve kterých bude ve středním odborném učilišti mládež připravována pro dělnická povolání,

c) popis skutečného stavu prostorového a technického zabezpečení jednotlivých složek výchovně vzdělávacího procesu,

d) předpokládané zajištění činností středního odborného učiliště pracovníky ve všech kategoriích; u vedoucích funkcí jmenovitě s uvedením základních osobních údajů a kvalifikace,

e) způsob zajištění vhodné produktivní práce pro praktickou přípravu v rozsahu učiva stanoveného učební osnovou odborného výcviku pro jednotlivé studijní nebo učební obory,

f) rozbor předpokládaného počtu přijímané mládeže podle jednotlivých studijních nebo učebních oborů a ročníků na období nejbližších 5 let,

g) vyjádření příslušného ústředního orgánu, pokud nejde o střední odborné učiliště zřizované krajským národním výborem.

(4) Podklad pro vyřazení středního odborného učiliště ze sítě obsahuje zejména:

a) důvod pro vyřazení ze sítě,

b) způsob, jakým bude zajištěna příprava mládeže pro dělnická povolání ve studijních a učebních oborech, v nichž byla mládež připravována v dosavadním středním odborném učilišti.

(5) Krajské národní výbory zasílají návrhy na úpravu sítě středních odborných učilišť za své územní obvody ministerstvu školství České socialistické republiky do 5. ledna kalendářního roku; ministerstvo školství České socialistické republiky po projednání se zúčastněnými ústředními orgány stanoví celostátní síť středních odborných učilišť. 4)

(6) Orgány a organizace 5) zřizují a zrušují střední odborná učiliště podle sítě stanovené ministerstvem školství České socialistické republiky.

Organizace středního odborného učiliště

§ 4

Ředitel středního odborného učiliště

(1) Ředitel středního odborného učiliště (dále jen "ředitel") řídí teoretické vyučování, praktické vyučování, výchovu mimo vyučování a další činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem středního odborného učiliště.

(2) Ředitel odpovídá za ideovou, pedagogickou a odbornou úroveň a výsledky práce školy, vytváří podmínky pro práci všech pracovníků, řídí a kontroluje práci všech pracovníků i žáků; pečuje o další ideově politické, pedagogické a odborné vzdělávání pracovníků. 6)

(3) Ředitele ustanovuje a uvolňuje z funkce se souhlasem krajského národního výboru 7) generální ředitel výrobní hospodářské jednotky nebo vedoucí orgánu, který plní obdobnou funkci, nebo pracovník jím pověřený.

(4) Ředitele středního odborného učiliště zřízeného krajským národním výborem jmenuje a odvolává z funkce krajský národní výbor.

(5) Ředitel odpovídá za plnění úkolů ve výchovně vzdělávacím procesu orgánům státní správy ve školství.

(6) Ředitel má nejméně dva zástupce: zástupce pro teoretické vyučování a zástupce pro praktické vyučování, který je prvním zástupcem ředitele.

§ 5

Pracovníci středního odborného učiliště

(1) Učitelé teoretického vyučování a zástupce ředitele pro teoretické vyučování jsou pracovníky příslušného krajského národního výboru.

(2) Ostatní pedagogičtí a hospodářští pracovníci a zástupce ředitele pro praktické vyučování jsou pracovníky organizace, jejíž organizační jednotkou je střední odborné učiliště.

§ 6

Uspořádání středního odborného učiliště

(1) Podle místního uspořádání se střední odborné učiliště člení:

a) na střední odborné učiliště s pracovišti teoretického a praktického vyučování a domovem mládeže místně soustředěnými,

b) na střední odborné učiliště s pracovišti teoretického nebo praktického vyučování místně odloučenými; domov mládeže může být zřízen u kteréhokoliv odloučeného pracoviště.

(2) Podle vnitřního uspořádání se střední odborné učiliště člení na úsek teoretického vyučování, praktického vyučování a na úsek výchovy mimo vyučování, popřípadě na úsek zabezpečující další činnosti související s výchovně vzdělávací činností a provozem středního odborného učiliště.

(3) Na úseku praktického vyučování se zabezpečuje vedle činnosti výchovně vzdělávací též činnost výrobně technická, popřípadě provozně technická.

§ 7

Místně odloučená pracoviště

(1) Místně odloučené pracoviště teoretického vyučování řídí do počtu 7 tříd pověřený učitel, od 8 tříd učitel pověřený funkcí vedoucího pracoviště teoretického vyučování (§ 5 odst. 1).

(2) Místně odloučené pracoviště praktického vyučování řídí do počtu 6 mistrů odborné výchovy vrchní mistr odborné výchovy, od 7 mistrů odborné výchovy vedoucí pracoviště praktického vyučování (§ 5 odst. 2).

(3) Místně odloučené pracoviště zajišťující teoretické i praktické vyučování řídí vedoucí tohoto pracoviště, který je pracovníkem organizace (§ 5 odst. 2).

(4) Vedoucí místě odloučených pracovišť jsou v odborných otázkách metodicky řízeni příslušným zástupcem ředitele.

Úkoly ústředních orgánů a krajských národních výborů

§ 8

Ústřední orgány

(1) Ústřední orgány při rozvoji přípravy mládeže pro dělnická povolání v souladu s celostátním plánem vývoje určovaným celospolečenskými potřebami jednotlivých odvětví národního hospodářství metodicky řídí:

a) výchovně vzdělávací proces v praktickém vyučování,

b) výchovu mimo vyučování,

c) tvorbu obsahu teoretické i praktické složky odborného učiva v učebních dokumentech studijních a učebních oborů.

(2) Ústřední orgány v oboru své působnosti sledují vývoj studijních a učebních oborů a vývoj počtu žáků ve vztahu k dlouhodobým plánům rozvoje kvalifikační struktury pracovníků, vývoj počtu výchovných pracovníků včetně jejich kvalifikačního růstu a stav v odměňování a hmotném zabezpečení žáků.

(3) Ústřední orgány zajišťují, aby v souladu s rozvojem jednotlivých odvětví byla v dlouhodobých, střednědobých a ročních plánech plánována i příprava mládeže pro dělnická povolání; usměrňují a projednávají návrhy sítě středních odborných učilišť a stanoví normativy vybavení pro praktické vyučování.

§ 9

Generální ředitelství výrobní hospodářské jednotky

Generální ředitelství výrobní hospodářské jednotky zajišťuje ve své působnosti přípravu mládeže pro dělnická povolání, přitom zřizuje střední odborná učiliště a vytváří pro ně materiálně technickou základnu, zapracovává přípravu mládeže pro dělnická povolání do dlouhodobých, střednědobých a ročních plánů, rozepisuje plán počtu žáků v jednotlivých studijních a učebních oborech; dále stanoví úkoly podřízeným organizacím při provádění náboru žáků, stanoví rozsah a obsah rozborů činnosti středních odborných učilišť, určuje vnitřní uspořádání středních odborných učilišť a dělbu činností a schvaluje plán výchovně vzdělávací činnosti středních odborných učilišť.

Krajský národní výbor

§ 10

Krajský národní výbor vykonává při zajišťování přípravy mládeže pro dělnická povolání pro organizace jím řízené nebo spravované obdobné úkoly, které podle této vyhlášky příslušejí ústředním orgánům a generálním ředitelstvím výrobní hospodářské jednotky.

§ 11

Má-li krajský národní výbor vytvořenou výrobní hospodářskou jednotku, vykonává činnosti uvedené v § 1 odst. 1, § 3, 4, 9 a § 12 její generální ředitelství.

Financování středního odborného učiliště

§ 12

Financování činností středního odborného učiliště včetně výchovy mimo vyučování zabezpečuje organizace, která střední odborné učiliště zřídila. 8) Přitom postupuje podle zvláštních předpisů. 9) Na výchovu mimo vyučování je možné přispívat z fondu kulturních a sociálních potřeb jednotlivých organizací v rámci výrobní hospodářské jednotky. 10)

§ 13

Krajský národní výbor, který zřídil střední odborné učiliště, zabezpečuje financování jeho činnosti včetně výchovy mimo vyučování prostřednictvím organizace jím řízené nebo spravované, popřípadě prostřednictvím organizace řízené nebo spravované národním výborem nižšího stupně, kterou touto činností pověří.


Závěrečná ustanovení

§ 14

(1) Střední odborné učiliště může plnit některé další činnosti v oblasti výchovy kvalifikovaných pracovníků, které by příslušely jiné organizaci nebo zařízení v rámci výrobní hospodářské jednotky, popřípadě krajského národního výboru, pokud pro tuto činnost byly již dříve vytvořeny materiálové, technické a kádrové podmínky.

(2) Rozšířenou činnost středního odborného učiliště podle odstavce 1 a vnitřní strukturu středního odborného učiliště schvaluje ministerstvo školství České socialistické republiky v rámci stanovení celostátní sítě středních odborných učilišť.

§ 15

(1) Krajský národní výbor, který zřídí střední odborné učiliště zajišťující pouze teoretické vyučování, 11) určí, ve kterých střediscích praktického vyučování bude střední odborné učiliště metodicky řídit výchovně vzdělávací činnost.

(2) Organizace může zřídit středisko praktického vyučování, 12) pokud vychovává méně než 200 žáků.

§ 16

Jestliže střední odborné učiliště zřídila jako svou součást hospodářská organizace určená příslušným ústředním orgánem, 13) vykonává tato organizace činnosti, které stanoví příslušné generální ředitelství výrobní hospodářské jednotky.

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Ministr: Vondruška v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 odst. 3 a § 6 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol.

2) § 13 a § 14 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1974 Sb., o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech.

3) Vyhláška č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací.

4) § 14 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství.

5) § 16 zákona č. 63/1978 Sb.

6) § 4 odst. 2 a 3 zákona České národní rady č. 77/1978 Sb.

7) § 11 odst. 4 písm. a) zákona České národní rady č. 77/1978 Sb.

8) § 19 odst. 1 zákona č. 63/1978 Sb.

9) Ve vztahu ke generálním ředitelstvím VHJ podle § 23 odst. 1 písm. a) nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 151/1975 Sb., o finančním hospodaření státních hospodářských a některých dalších socialistických organizací, a podle vyhlášky č. 90/1972 Sb., o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu. Ve vztahu k rozpočtovým organizacím podle zákona č. 60/1971 Sb., o pravidlech státního rozpočtu České socialistické republiky a o hospodaření s rozpočtovými prostředky (rozpočtová pravidla republiky), a podle Směrnice MF ČSR o financování některých výdajů rozpočtových a příspěvkových organizací (Finanční zpravodaj č. 10/1972, poř. č. 101).

10) Vyhláška č. 155/1975 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb.

11) § 42 odst. 1 zákona č. 63/1978 Sb.

12) § 42 odst. 2 zákona č. 63/1978 Sb.

13) § 16 odst. 3 zákona č. 63/1978 Sb.

Přesunout nahoru