Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 6/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o státním odborném dozoru nad vybranými tiskovými zařízeními jaderně energetických zařízení

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 23.01.1979
Zrušeno k 01.10.1982 (105/1982 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

6

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce

ze dne 9. ledna 1979

o státním odborném dozoru nad vybranými tlakovými zařízeními jaderně energetických zařízení

Mimořádné technické nároky na výstavbu a provoz jaderně energetických zařízení vyžadují prohloubený režim státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení. K tomu stanoví Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:


Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Vyhláška stanoví povinnosti stavebníků a organizací, které navrhují, projektují, vyrábějí, dovážejí, montují, provádějí výstavbu a provozují jaderně energetická zařízení.

(2) Vyhláška se vztahuje na tlaková zařízení primárního okruhu a další vybraná tlaková zařízení jaderně energetických zařízení (dále jen "zařízení"). Těmito zařízeními se rozumějí reaktory, parní generátory, kompenzátory objemu, nádoby, tělesa čerpadel, armatury, potrubí pracující pod tlakem a další zařízení stanovená Českým úřadem bezpečnosti práce zvláštním předpisem.

(3) Vyhláška se nevztahuje na palivové články, tyče systému regulace a ochrany a tlakové prvky, které obsahují štěpné, absorpční nebo moderační materiály, a dále na tlaková zařízení a potrubí z nekovových materiálů.

Povinnosti stavebníka

§ 2

Stavebník jaderně energetického zařízení je povinen předložit inspektorátu bezpečnosti práce (dále jen "inspektorát") příslušnému podle místa stavby:

a) při projednávání projektového úkolu podle zvláštních předpisů, 1) nejpozději však před návrhem na vydání územního rozhodnutí, 2) také:

1. zadávací bezpečnostní zprávu, 3)

2. zadávací program zajištění jakosti a provozní kontroly, jehož náležitosti stanoví Československá komise pro atomovou energii (dále jen "ČSKAE") podle zvláštních předpisů,

3. další doklady vyžádané inspektorátem, nezbytné pro výkon dozoru podle této vyhlášky;

b) nejpozději před podáním žádosti o stavební povolení: 4)

1. úvodní projekt,

2. předběžnou bezpečnostní zprávu, 5)

3. program zajištění jakosti a provozní kontroly, jehož náležitosti stanoví ČSKAE podle zvláštních předpisů,

4. další doklady vyžádané inspektorátem, nezbytné pro výkon dozoru podle této vyhlášky;

c) nejpozději před podáním návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí: 6)

1. vybrané části prováděcího projektu určené inspektorátem,

2. předprovozní bezpečnostní zprávu, 6)

3. vyhodnocení jakosti dodaných a zabudovaných zařízení,

4. program uvádění jaderně energetického zařízení do provozu,

5. program zajištění jakosti a provozních kontrol pro období provozu,

6. zprávu o komplexním vyzkoušení,

7. další doklady vyžádané inspektorátem, nezbytné pro výkon dozoru podle této vyhlášky.

§ 3

Stavebník je povinen u zařízení dodaných na stavbu zajistit jejich kontroly v souladu s příslušnými programy zajištění jakosti a provozní kontroly , vyhodnotit jejich výsledky a seznámit inspektorát příslušný podle místa stavby předem s harmonogramem těchto kontrol.

Povinnosti organizací zabezpečujících projektovou dokumentaci

§ 4

(1) Generální projektant je povinen zpracovat pro stavebníka souběžně s úvodním projektem program zajištění jakosti a provozní kontroly, jehož náležitosti stanoví ČSKAE podle zvláštních předpisů.

(2) Organizace zabezpečující projektovou dokumentaci jsou povinny dodržet zásady týkající se jakosti a bezpečnosti zařízení, které stanoví ČSKAE podle zvláštních předpisů.

§ 5

Zařízení musí být navrženo tak, aby byla zajištěna možnost jeho bezpečných prohlídek, provádění obsluhy, oprav a kontrol.

Povinnosti dodavatelských, výrobních a montážních organizací

§ 6

Projektové podklady 7) musí odpovídat technickým normám nebo z nich povoleným výjimkám. Jestliže na zařízení není vydána technická norma, musí projektové podklady odpovídat sjednaným technickým podmínkám.

§ 7

(1) Výroba a montáž zařízení s e smějí provádět pouze podle technických norem a předpisů. V případě, že nejsou vydány technické normy a předpisy pro výrobu a montáž těchto zařízení, jsou výrobci i montážní organizace povinni vyrábět a montovat zařízení podle smluvených technických podmínek.

(2) Jakost a vlastnosti materiálů, kterých se použije pro výrobu zařízení, a jakost a vlastnosti zařízení musí být doloženy atestem výrobních organizací, protokoly s výsledky zkoušek a rozsahem i lokalizací přípustných závad v souladu s požadavky příslušného programu zajištění jakosti a provozní kontroly a dohodnutými smluvními podmínkami.

(3) Stavební a první tlakové zkoušky zařízení 8) se zúčastňuje inspektorát příslušný podle místa provádění zkoušky. Výrobce je povinen nejméně 14 dnů předem oznámit inspektorátu termín těchto zkoušek.

(4) Pro každé zařízení mající charakter tlakové nádoby je výrobce povinen vystavit samostatný pasport (revizní knihu). 8) Pasport (revizní kniha) se zhotovuje nejméně ve dvou stejných vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro výrobce a druhé pro provozovatele zařízení . Výrobce i provozovatel zařízení jsou povinni uschovat pasport (revizní knihu) až do úplné likvidace zařízení.

(5) Výrobce i montážní organizace jsou povinni uschovat u sebe prvotní dokumentaci o jakosti výroby a montáže zařízení mající charakter tlakové nádoby nejméně po dobu 10 let ode dne registrace tohoto zařízení (§ 10 odst. 4).

§ 8

Výrobce musí předložit inspektorátu příslušnému podle místa výroby zařízení rozsah a sortiment výroby zařízení pro příslušný rok, včetně termínu realizace, a seznámit ho se strukturou a zabezpečením vnitřní kontroly.

§ 9

(1) Při výrobě, montáži a opravách zařízení se smí pro svařování používat jen ověřených přídavných materiálů.

(2) Provedení a jakost svarových spojů a návarů musí odpovídat požadavkům programu zajištění jakosti a provozní kontroly a smluveným technickým podmínkám.

(3) Svařovat zařízení smějí jen svářeči s předepsanou kvalifikací. Před svářečskými pracemi na zařízení nebo jeho části musí svářeč prokázat svou způsobilost zkouškami, které se konají za stejných podmínek, jaké jsou předepsány v příslušném technologickém postupu. Toto ustanovení se vztahuje i na svářeče, kteří mají provádět stěhování svařovaných částí.

Povinnosti provozovatelů zařízení

§ 10

(1) Provozovatel je povinen společně se stavebníkem kontrolovat, zda přejímané zařízení odpovídá programu zajištění jakosti a provozní kontroly a splňuje požadavky stanovené návrhem řešení daného zařízení.

(2) Rozsah kontrol podle odstavce 1 musí být dohodnut s inspektorátem příslušným podle místa stavby zařízení.

(3) Provozovatel je povinen zpracovat pro zařízení provozní dokumentaci podle zvláštních předpisů, 9) která je nedílnou součástí dokumentace nutné pro uvedení zařízení do provozu.

(4) Provozovatel je povinen nejpozději do 14 dnů od převzetí zařízení přihlásit je k registraci u inspektorátu příslušného podle místa provozu zařízení. Bez této registrace nesmí být toto zařízení provozováno.

§ 11

Provozovatel je během provozního využití povinen zajistit řádnou a odbornou údržbu a obsluhu zařízení, provádění provozních kontrol a vyhodnocování jejich výsledků a určit způsobilého pracovníka odpovědného za řádný stav a bezpečnost zařízení.

§ 12

(1) Provozovatel je povinen zajistit během provozního využití kontrolu zařízení podle příslušného programu zajištění jakosti a provozní kontroly podle vypracovaného harmonogramu a vyhodnocovat výsledky provedených kontrol.

(2) Provozovatel je povinen předkládat inspektorátu příslušnému podle místa provozu zařízení:

a) vyhodnocené výsledky provozních kontrol,

b) programy pro kontrolu jakosti oprav zařízení.

(3) Kontrolu stavu zařízení během provozního využití provádějí zvlášť k tomu určení odborně vyškolení pracovníci stanovení provozovatelem.

§ 13

(1) Opravy zařízení se smějí provádět pouze podle předem zpracované a schválené dokumentace a technologických postupů. Dokumentaci k opravám je provozovatel povinen předložit inspektorátu příslušnému podle místa provozu zařízení nejpozději 14 dnů před zahájením oprav.

(2) V případě, že při opravě bylo změněno zařízení oproti původní dokumentaci, je provozovatel povinen neprodleně přihlásit toto zařízení u inspektorátu příslušného podle místa provozu zařízení k nové registraci.

§ 14

Povinnosti při dovozu zařízení

(1) Organizace odebírající zařízení (dále jen "objednavatel") od organizací oprávněných k zahraničně obchodní činnosti je povinna oznámit inspektorátu příslušnému podle místa objednavatele zamýšlený dovoz, stručný popis, základní technické hodnoty a množství dováženého zařízení.

(2) Inspektorát příslušný podle sídla objednavatele oznámí do 14 dnů po obdržení oznámení objednavateli rozsah nezbytných dokladů k objednanému zařízení, potřebných pro výkon dozoru.


Závěrečná ustanovení

§ 15

(1) Orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení vydávají o výsledcích dozoru podle této vyhlášky závazná stanoviska.

(2) Závazná stanoviska vydávají nejdéle do:

a) 30 dnů ode dne předložení dokumentace podle § 2,

b) 30 dnů ode dne vykonání dozoru nad činností organizací uvedených v § 1 odstavec 1, pokud nebyla dohodnuta lhůta jiná.

§ 16

(1) Při výkonu dozoru spolupracují orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce a technických zařízení zejména s orgány hygienické služby a orgány státního dozoru nad jadernou bezpečností. 10)

(2) Organizace při plnění povinností podle této vyhlášky úzce spolupracují s orgány společenské kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci. 11)

§ 17

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda: Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb.

2) § 7 vyhlášky č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.

3) § 7 odst. 4 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

4) § 20 vyhlášky č . 85/1976 Sb.

5) § 20 odst. 4 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

6) § 39 vyhlášky č. 85/1976 Sb.

7) § 27 vyhlášky č. 163/1973 Sb.

8) ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla.

9) OEG 38 3010 Provozní pravidla pro elektrárny a sítě - strojně technologická zařízení elektráren. Část A.

10) § 7 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

11) Směrnice ÚRO č. 124/1973 Sb., o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přesunout nahoru