Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 59/1979 Sb.Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech)

Částka 11/1979
Platnost od 19.06.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.01.1989 (93/1988 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

59

VYHLÁŠKA

Úřadu pro normalizaci a měření

ze dne 10. května 1979,

kterou se stanoví vybraná provozní měřidla, hlavní podnikové etalony a provozní měřidla (vyhláška o stanovených měřidlech)

Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 ve vztahu k § 7 odst. 1 písm. g), h) a ch) zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:


§ 1

(1) Vybraná provozní měřidla, 1) podléhající povinnému úřednímu ověřování, jsou uvedeny v příloze II, která je součástí této vyhlášky.

(2) Hlavní podnikové etalony, podléhající povinnému úřednímu ověřování, jsou uvedeny v příloze II, která je součástí této vyhlášky. Těmito etalony se rozumí hlavní etalony socialistických organizací.

(3) Provozní měřidla, jejichž správnost a přesnost jsou uživatelé povinni zajišťovat použitím hlavních podnikových etalonů, jsou určena v příloze III, která je součástí této vyhlášky.

(4) Státní etalony 2) vyhlašuje Úřad pro normalizaci a měření výnosy ve Věstníku Úřadu pro normalizaci a měření.


§ 2

Přílohy I až III vyhlášky Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb., se ruší a nahrazují přílohami I až III této vyhlášky.


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Předseda: Ing. Hill CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Hlediska pro stanovení vybraných provozních měřidel jsou uvedena v § 7 od“ 1 písm. ch) zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě.

2) § 7 od“ 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Sb.


Příloha 1

Seznam vybraných provozních měřidel, podléhajících povinnému úřednímu ověřování a doba platnosti úředního ověření

PoložkaObor měření
Druh měřidla
Doba platnosti
úředního ověření 1)
1. Délka
1.1Délková měřidla na střižní zboží2 roky
1.2Měřická pásma určená pro přesná měření 2)bez omezení
1.3Měřicí zařízení odvalovací a skládací pro metrové a plošné textilie2 roky
1.4Taxametry u osobních a nákladních vozidel taxislužby2 roky
1.5Počitadla kilometrů u nájemných vozidel půjčoven automobilů2 roky
2. Plošný obsah
2.1Stroje na měření plochy usní 1 rok
3. Rovinný úhel
(pouze v příloze II a III)
4. Hmotnost 3)
4.1Závaží obchodní a speciální běžná (V. třídy)4 roky
4.2Závaží obchodní a speciální přesná (IV. třídy)2 roky
4.3Mostové váhy pro silniční vozidla, používané v obchodním styku, ve výkupních
a distribučních organizacích
2 roky
4.4Mostové váhy pro silniční vozidla, používané k ostatním účelům3 roky
4.5Mostové váhy pro kolejová vozidla2 roky
4.6Váhy pro zjišťování hmotnosti na nápravu u kolejových vozidel5 roků
4.7Váhy běžné (3. třídy), používané v obchodním styku, váhy kojenecké a váhy
používané ke zdravotnickým účelům 4)
2 roky
4.8Váhy přesné (2. třídy); vybrané váhy jemné (1. třídy), používané ve zdravotnictví,
pro vážení drahých kovů, kamenů a cenných materiálů
2 roky
4.9Váhy používané ke kontrole dávkovacích, balicích a třídicích zařízení2 roky
4.10Obilní zkoušeče; váhy na počítání kusů a pro zjišťování vlastností látek,
schopné ověření
2 roky
4.11Váhy s automatickou činností pro vážení obilovin v obchodním styku4 roky
5. Čas, frekvence
(pouze v příloze II a III)
6. Mechanický pohyb
6.1Silniční radarové rychloměry 5)2 roky
7. Síla, mechanické zkoušky materiálu
7.1Zkušební trhací stroje a lisy2 roky
7.2Zkušební kyvadlová kladiva pro zkoušky vrubové a rázové houževnatosti
materiálů
2 roky
7.3Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu 6)
a) se zatěžovacím zařízením pákovým a s přímým zatížením5 roků
b) se zatěžovacím zařízením pružinovým a jiným2 roky
8. Objem, průtok
8.1Odměrné nádoby na kapaliny:
a) bez stupnicebez omezení
b) se stupnicíbez omezení
8.2Výčepní skleněné nádoby, používané k výčepu hotových nápojů 7)bez omezení
8.3Odměrné laboratorní sklo (odměrné baňky, byrety, pipety), používané k průkazním
zkouškám, 8) ke kalibraci přístrojů, k měřením pro zajištění ochrany zdraví
a bezpečnosti práce nebo ke kontrole objemu výrobků
bez omezení
8.4Přepravní sudy používané jako měřidla objemu3 roky
8.5Přepravní tanky pro kapaliny, používané jako měřidla objemu4 roky
8.6Nádrže na ropu, používané jako měřidla objemu pro mezinárodní obchodní styk5 roků
8.7Objemová dávkovací měřidla na kapaliny:
a) obchodníbez omezení
b) staničníbez omezení
8.8Butyrometrybez omezení
8.9Kontrolní objemová lihová měřidla5 roků
8.10Průtočná měřidla na kapaliny, pohonné hmoty a poživatiny, používaná
v obchodním styku
2 roky
8.11Vodoměry:
a) na studenou vodu4 roky
b) na teplou vodu2 roky
c) bubnové vodoměry2 roky
8.12Plynoměry (vyjma plynoměrů s otáčivými písty, rychlostních a laboratorních)10 roků
8.13Plynoměry s otáčivými písty a rychlostní5 roků
8.14Laboratorní plynoměry5 roků
8.15Přístroje používané k přepočtu stavových veličin plynu pro měření v obchodním styku5 roků
9. Tlak
(pouze v příloze II a III)
10. Teplota, teplo
10.1Lékařské a zvěrolékařské teploměrybez omezení
10.2Mechanické měřiče tepla 9) 1 rok
11. Elektrické a magnetické veličiny
11.1Elektroměry na střídavý proud pro přímé měření spotřeby elektrické energie
v maloodběru
10 roků
11.2Elektroměry na střídavý proud pro přímé a nepřímé měření spotřeby elektrické
energie ve velkoodběru, elektroměry s grafickým záznamem nebo s měřičem maxima
5 roků
11.3Měřicí transformátory proudu a napětí, používané ve spojení s elektroměrybez omezení
11.4Epsteinovy přístroje pro měření magnetických vlastností plechů pro
elektrotechniku, používané k průkazním 8) zkouškám 10)
5 roků
11.5Měřicí sestavy pro měření magnetů, používané k průkazním 9) zkouškám 10)5 roků
12. Hustota
12.1Laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší než 1 kg.m-3bez omezení
12.2Laboratorní lihoměry s hodnotou dílku menší nebo rovnou 0,2 % objemubez omezení
12.3Laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 % hmotnostibez omezení
12.4Laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,1 kg.hl-1bez omezení
13. Viskozita
(pouze v příloze II a III)
14. Světelné veličiny
(pouze v příloze II a III)
15. Veličiny ionizujícího záření
(pouze v příloze II a III)

1) Novému úřednímu ověření nepodléhají vybraná provozní měřidla, která po uvedení do provozu jsou používána k měření ve vnitřním provozním styku v organizaci, tj. pro neobchodní účely a v technologických procesech jako provozní měřidlo. Toto omezení se však nevztahuje na měřidla, umístěná v obchodních nebo pomocných obchodních místnostech, nebo tam, kde důležitost měření úřední ověření vyžaduje.

2) Mimo pásem pro geodetické práce, na něž se vztahují předpisy orgánů a organizací, které plní úkoly ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii. Přesné měření rozumí se takové měření, kde dovolená chyba pásmem zjišťované délky (stanovená technickou dokumentací) je stejná nebo maximálně dvojnásobná než dovolená chyba měřického pásma, stanovená příslušnou ČSN.

3) Váhy speciálně konstruované nebo upravené k technologickým nebo jiným neobchodním účelům nepodléhají úřednímu ověřování.

4) Minimálně 1 000 ověřovacích dílků.

5) Používané Veřejnou bezpečností při kontrole dodržování pravidel silničního provozu.

6) Ověřuje se pouze siloměrné ústrojí.

7) Výčepní kelímky, prodávané zároveň s nápojem, ověřování nepodléhají.

8) Průkazními se zde rozumí zkoušky vyžádané pro soudní, arbitrážní nebo rozhodčí řízení, dále při hodnocení či schvalování výrobků státními zkušebnami nebo při osvědčování zkušebnami resortními. Náleží sem i zkoušky jakosti, mají-li jejich výsledky vliv na stanovení cen, nebo měření k ochraně životního prostředí.

9) S účinností od 1. 7. 1980

10) O provedení úředního ověření rozhoduje orgán státní měrové služby na základě žádosti uživatele, který současně se žádostí prokáže účel použití měřidla.

Příloha 2

Seznam hlavních podnikových etalonů, podléhajících povinnému úřednímu ověřování a doba platnosti úředního ověření

Hlavní podnikové etalony 11) a etalony z nich odvozené jsou uchovávány a používány organizacemi k zajišťování přesnosti provozních měřidel. Musí vykazovat technické vlastnosti, stanovené technickou normou, případně schématy návaznosti. 12)

U důležitých oborů měření (z hlediska jakosti výroby), kde hlavní podnikové etalony nejsou stanoveny Úřadem pro normalizaci a měření, může ministerstvo (ústřední orgán) nebo výrobní hospodářská jednotka v dohodě s Úřadem pro normalizaci a měření stanovit hlavní etalony a určit způsob přenosu hodnot dané veličiny až na provozní měřidla.

PoložkaObor měření
Druh etalonu
Doba platnosti
úředního ověření
1. Délka
1.1Etalonová čárková měřítka:
- 2. a 3. řádu1 rok
- 4. řádu2 roky
- 5. řádu3 roky
1.2Etalonové metry pro kontrolu délkových měřidel na střižní zboží5 roků
1.3Délková měřidla pro kontrolu délky ložení u skládacích měřicích přístrojů pro textilie5 roků
1.4Etalonové metry pro geodézii 13)1 rok
1.5Etalonová měřická pásma1 rok
1.6Etalonové koncové měrky:
- 2. řádu1 rok
- 3. a 4. řádu1 rok
- 5. řádu2 roky
1.7Trny pro kontrolu obilních sít3 roky
2. Plošný obsah
2.1Etalonové archy plošného obsahu3 roky
3. Rovinný úhel
3.1Optické polygony3 roky
3.2Goniometry3 roky
3.3Autokolimátory používané s optickými polygony,
- fotoelektrické2 roky
- vizuální3 roky
3.4Přístroje na zkoušení úhlových dělení 10)3 roky
3.5Optické dělicí hlavy 10)3 roky
3.6Zkoušeče libel 10)3 roky
4. Hmotnost
4.1Etalonová závaží k ověřování a kontrole závaží a vah všech tříd přesnosti1 rok
4.2Zatěžovací závaží k ověřování a kontrole vážicích zařízení (např. mostových,
kolejových a pásových vah)
1 rok
4.3Závažové zkušební vozy a rohové vozíky1 rok
4.4Etalonové váhy k ověřování a kontrole závaží1 rok
4.5Etalonové váhy používané k ověřování jiných druhů měřidel (např. objemových)1 rok
5. Čas, frekvence
5.1Etalonové zařízení pro kontrolu stopek 10)2 roky
5.2Etalony otáček2 roky
6. Mechanický pohyb
6.1Etalony přímočarého mechanického kmitání1 rok
7. Síla, mechanické zkoušky materiálu
7.1Etalonové siloměry 10)2 roky
7.2Etalonové tvrdoměrné destičky Rockwell A, B, C, N, T, Vickers, Brinell 14)3 roky
7.3Etalonová vnikací tělesa Rockwell C, N a Vickers 15)3 roky
7.4Měrky Vickers a Brinell5 roků
8. Objem, průtok
8.1Etalonové odměrné nádoby kovové1 rok
8.2Etalonové odměrné skleněné baňkybez omezení
8.3Etalonové byrety a pipety pro vyměřování laboratorního skla ve výrobě
(i u pověřených organizací)
bez omezení
8.4Krychloměry nebo stanice pro ověřování vodoměrů, kde etalonem je
krychloměr
5 roků
8.5Etalonové průtokoměry, používané ke kontrole průtokoměrů nebo k vyměřování
nádrží
2 roky
8.6Etalonové plynoměry
- bubnové mokroběžné5 roků
- turbinové2 roky
9. Tlak
9.1Etalonové pístové tlakoměry2 roky
9.2Etalonové deformační tlakoměry2 roky
9.3Etalonové kapalinové tlakoměry3 roky
9.4Etalonové mikromanometry kapalinové a zvonové3 roky
9.5Etalonové barometry (kromě pístových)3 roky
9.6Etalonové pístové barometry2 roky
9.7Etalonové kompresní vakuometry3 roky
10. Teplota, teplo
10.1Etalonové skleněné teploměry2 roky
a) skleněné teploměry rozsahu (0 až 100) °C, hodnota dílku 0,01 °C; 0,02 °C
(s kontrolním nulovým bodem)
b) skleněné teploměry rozsahu (-10 až 360) °C, hodnota dílku 0,1 °C
(s kontrolním nulovým bodem)
c) skleněné teploměry rozsahu (-55 až 20) °C, hodnota dílku 0,1 °C,
s náplní amalgamu thalia
d) kalorimetrické teploměry v rozsahu (15 až 30) °C, hodnota dílku 0,01 °C,
e) metastatické (Beckmannovy) teploměry na měření teplotního rozdílu
(0 až 5) °C, v intervalu (0 až 150) °C
10.2Etalonové platinové odporové teploměry v rozsahu teplot (-200 až + 631) °C,
základní odpor Ro = 10; 25 nebo 100 ohmů; R100/Ro je větší nebo rovno 1,385; proudové
a napěťové vývody min., délka 400 mm, max. průměr trubice 12 mm
2 roky
10.3Termočlánky etalonové:
- PtRh 10-Pt, průměr drátu (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m,
rozsah (600 až 1100) °C
200
provozních
hodin
max. 2 roky
- PtRh 30-PtRh 6, průměr drátu (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m,
rozsah (900 až 1700) °C
100
provozních
hodin,
max. 2 roky
10.4Etalonové termočlánky měď-konstantan; průměr drátu (0,3 až 3) mm,
délka 1 m; rozsah (-200 až 0) °C
100
provozních
hodin,
max. 1 rok
10.5Etalonové jasové pyrometry, rozsah (900 až 2000) °C2 roky
10.6Teplotní žárovky, rozsah (900 až 2100) °C100
provozních
hodin,
max. 2 roky
11. Elektrické a magnetické veličiny
11.1Etalonové elektroměry2 roky
11.2Měřicí zařízení pro ověřování elektroměrů:
a) funkční zkouška1 rok
b) ověřování wattmetrů2 roky
c) ověřování měřicích transformátorůbez omezení
11.3Měřicí zařízení pro ověřování měřicích transformátorů:
a) funkční zkouška1 rok
b) ověřování etalonových transformátorů a kapacitních děličů5 roků
c) ověřování měřicích zařízení5 roků
d) ověřování sekundárních zátěží5 roků
e) kontrolní měřicí transformátory5 roků
11.4Laboratorní měřicí transformátory, používané pro zvětšení rozsahů
etalonových měřicích přístrojů
5 roků
11.5Etalonové výchylkové voltmetry, ampérmetry a wattmetry tř. 0,1 a 0,2 16)2 roky
11.6Etalonové číslicové voltmetry, ampérmetry a wattmetry2 roky
11.7Etalonové Westonovy články2 roky
11.8Etalonové laboratorní kompenzátory5 roků
11.9Etalonové laboratorní odporové můstky5 roků
11.10Etalonové odpory3 roky
11.11Etalony kapacity 10 pF až 0,1 μF3 roky
11.12Etalony indukčnosti do 10 H (vlastní a vzájemné)3 roky
11.13Etalony magnetického indukčního toku pro stejnosměrná magnetická měření3 roky
11.14Etalony magnetické indukce pro stejnosměrná magnetická měření3 roky
11.15Etalonové vzorky pro kontrolu Epsteinových přístrojů3 roky
11.16Etalonové vzorky magneticky tvrdých materiálů3 roky
11.17Etalonové napěťové a proudové zdroje2 roky
11.18Etalonové komparátory elektrického napětí, proudu a výkonu3 roky
12. Hustota
12.1Etalonové hustoměry (pro výrobce)5 roků
12.2Hustoměry všech technických principů s hodnotou dílku menší než 0,2 kg.m-33 roky
13. Viskozita
13.1Etalonové kapilární viskozimetry UBBELOHDE5 roků
13.2Referenční materiály pro viskozitu1/2 roku
14. Světelné veličiny
14.1Etalonové žárovky na světelný tok1 rok
14.2Etalonové žárovky na svítivost1 rok
14.3Etalonové žárovky na barevnou teplotu1 rok
15. Veličiny ionizujícího záření
15.1Sekundární etalonové zářiče radionuklidůStanoví se
individuálně
ověřovacím
listem
15.2Sekundární etalony záření X, s přesností lepší než ± 0,7 %Stanoví se
individuálně
ověřovacím
listem

11) K pojmu "podnikový" viz § 1 od 2 vyhlášky.

12) Určenými Úřadem pro normalizaci a měření.

13) Etalony metrologických středisek, kontrolujících přesnost měřidel pro geodetické práce.

14) Podle dosavadních ČSN označované záčíslím "0" a "1".

15) Podle dosavadních ČSN označována záčíslím "0" a "1".

16) Případně kilovoltmetry do třídy přesnosti 1,5 ověřované v souladu s poznámkou 10).

Příloha 3

Seznam provozních měřidel, jejichž přesnost zajišťují organizace hlavními podnikovými etalony, uvedenými v příloze II

Provozními měřidly zde stanovenými jsou měřidla a měřicí zařízení, mající vliv na množství a jakost výroby, na řízení a ochranu technologického procesu, k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (pokud již nejsou stanovena jako vybraná provozní měřidla). Provozní měřidla používaná v těchto oblastech stanoví vedoucí organizace. O kontrole provozních měřidel, nespecifikovaných v příloze III, rozhoduje vedoucí organizace.

PoložkaObor měření
Skupina nebo druh měřidla
1. Délka
1.1Délková měřidla, sloužící k nastavování měřicích přístrojů
1.2Délková měřidla pro přímé měření v technologickém procesu a ostatních etapách reprodukce
1.3Měřidla (např. měřická pásma určená pro geodetické práce vyšších tříd přesnosti, invarové
čárkové metry ke kontrole nivelačních latí, základnové paralaktické latě apod.) pro účely
geodézie a kartografie
1.4Obilní síta
1.5Ostatní délková měřidla, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony délky, uvedenými v příloze II
2. Plošný obsah
(pouze v přílohách I a II)
3. Rovinný úhel
3.1Úhlové měrky kombinační a všechna ostatní pevná úhlová měřidla, sloužící k nastavování
přístrojů, k přímému měření nebo měření odchylek geometrických tvarů, kontrolovatelné hlavními
etalony, uvedenými v příloze II
3.2Měřicí přístroje s úhloměrnými stupnicemi, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony
rovinného úhlu, uvedenými v příloze II
4. Hmotnost
4.1Závaží jemná, tříd přesnosti I, II a III
4.2Váhy používané pouze ve vnitřním hospodářském styku k technologickým a jiným neobchodním
účelům
4.3Váhy s automatickou činností, zejména váhy pásové a dávkovací
4.4Ostatní zařízení pro zjišťování hmotnosti, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony,
uvedenými v příloze II
5. Čas, frekvence
5.1Stopky
5.2Otáčkoměry
6. Mechanický pohyb
6.1Vibrometry
7. Síla, mechanické zkoušky materiálu
(Mechanický výkon)
7.1Tvrdoměry
7.2Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu (zkoušky teplotního zařízení
a průtahoměrů)
7.3Přístroje pro zkoušení materiálu v krutu
7.4Přístroje ke zkoušení plechů a kovových pásů hloubením
7.5Momentové klíče
7.6Provozní siloměry
7.7Brzdy pro zjišťování mechanického výkonu
7.8Ostatní měřidla, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými v příloze II
8. Objem, průtok
8.1Odměrné laboratorní sklo
8.2Nádrže a sudy, pokud se jich používá jako měřidel
8.3Dopravní konve na mléko
8.4Dávkovací zařízení objemu
8.5Dávkovací zařízení používaná k výčepu lihovin a poživatin
8.6Průtočná měřidla rychlostní, např. clony, dýzy, trubice
8.7Měřidla objemového průtoku
8.8Ostatní měřidla objemu a průtoku, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony
uvedenými v příloze II
9. Tlak
9.1Deformační tlakoměry
9.2Kapalinové tlakoměry
9.3Vakuometry ostatních principů, neuvedené v příloze II
9.4Barometry
9.5Ostatní měřidla tlaku, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými
v příloze II
10. Teplota, teplo
10.1Skleněné teploměry
10.2Jasové pyrometry
10.3Odporové teploměry
10.4Termočlánky platinové a z obecných kovů
10.5Tlakové a bimetalové teploměry
10.6Přímo ukazující elektronické teploměry
10.7Pyrometry celkového záření
10.8Ostatní měřidla teploty, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony uvedenými
v příloze II
11. Elektrické a magnetické veličiny
11.1Voltmetry, ampérmetry, wattmetry třídy přesnosti 0,1 až 1,5 17)
11.2Westonovy články
11.3Technické kompenzátory a technické odporové můstky
11.4Měřiče kapacit a indukčnosti
11.5Epsteinovy přístroje
11.6Měřidla magnetické indukce, magnetického toku a měřicí sestavy pro měření magnetů
11.7Ostatní měřidla elektrických a magnetických veličin, pokud jejich přesnost lze kontrolovat
hlavními etalony uvedenými v příloze II
12. Hustota
12.1Provozní hustoměry
12.2Měřidla hustoty jiných principů, pokud jejich přesnost lze kontrolovat hlavními etalony
uvedenými v příloze II
13. Viskozita
13.1Viskozimetry
14. Světelné veličiny
14.1Luxmetry
14.2Žárovky na svítivost a světelný tok
15. Veličiny ionizujícího záření
15.1Provozní přístroje k měření veličin ionizujícího záření, jejichž přesnost lze kontrolovat hlavními
etalony uvedenými v příloze II

17) Nižší třídy přesnosti pouze tehdy, splňují-li obecné ukazatele provozních přístrojů.

Přesunout nahoru