Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 54/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Částka 10/1979
Platnost od 05.06.1979
Účinnost od 01.03.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

54

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. dubna 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu


Dne 3. května 1978 byla v Paříži podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu. Dohoda vstoupila na základě svého článku 8 v platnost dnem 1. března 1979.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky

vedeny snahou rozvíjet své vztahy v oblasti cestovního ruchu a spolupráci mezi oficiálními orgány cestovního ruchu obou zemí,

uznávajíce společný zájem obou zemí navázat úzkou a trvalou spolupráci na tomto poli za vzájemně výhodných podmínek,

berouce v úvahu doporučení Konference Spojených národů pro cestovní ruch a mezinárodní cestování (Řím 1963),

uznávajíce význam cestovního ruchu pro vzájemné poznávání a porozumění mezi národy obou zemí,

potvrzujíce svou vůli ve smyslu ustanovení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě podepsaného v Helsinkách 1. srpna 1975 sjednotit úsilí k rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu,

se dohodly na tomto:

Článek 1

Smluvní strany se zavazují podporovat výměny turistů mezi Československem a Francií, jmenovitě těch, které se uskutečňují silniční, železniční nebo leteckou přepravou. Za tímto účelem bude navázána užší spolupráce mezi oficiálními orgány cestovního ruchu obou zemí. Na základě vzájemné výhodnosti bude usnadňováno šíření propagačních prostředků a turistických informací mezi oběma zeměmi ve smyslu ustanovení článků 4 a 5 této dohody.

Článek 2

Ve smyslu svých právních předpisů a s výhradou, že tomu nebude nic na překážku, každá smluvní strana bude udělovat státním příslušníkům druhé smluvní strany potřebná víza vyžadovaná za účelem turistiky.

Článek 3

Obě smluvní strany budou usilovat o zjednodušení formalit spojených s odbavováním turistů druhé strany a jejich vozidel na hraničních přechodech.

Každá smluvní strana bude dbát, aby předběžná opatření, zejména omezující svobodu turisty a opatření směřující k zachování práva, případně uplatněná jednou ze smluvních stran vůči příslušníkovi druhé strany, který se dopustil na jejím území dopravního přestupku, byla omezena na minimum a byl o nich bez odkladu vyrozuměn nejbližší konzulát uvedené strany. Každá smluvní strana umožní, aby turista který se ocitne v nesnázích, měl možnost se bez odkladu spojit se svým konzulátem.

Smluvní strany budou dbát o usnadňování služeb společností poskytujících pomoc turistům.

Smluvní strany se zavazují hledat příslušné prostředky, aby uspokojivým způsobem zajišťovaly odškodnění příslušníků jedné strany za škody vyplývající ze silničních nehod, ke kterým došlo na území druhé strany .

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat propagaci míst cestovního ruchu obou zemí, budou si vyměňovat dokumentaci o cestovním ruchu a usnadňovat šíření právních úprav týkajících se činností souvisejících s cestovním ruchem, jako je lov, rybolov, vodní turistika a fotografování. Budou pořádat návštěvy novinářů, úředníků a expertů s cílem rozvíjet vzájemnou informovanost o možnostech turistiky v každé z obou zemí.

Článek 5

Majíce na zřeteli rozvíjení turistické výměny na základě vzájemné výhodnosti , obě strany budou usnadňovat činnost cestovních kanceláří a leteckých společností druhé strany působících na jejich území.

Učiní tak, aby tato vzájemná výhodnost byla efektivní a konkretizována jmenovitě zvláštními dohodami umožňujícími rovnost v zacházení společností jedné i druhé země ve vztahu k směrování letecké přepravy mezi oběma územími.

Článek 6

Platby týkající se turistických výměn zahrnující jmenovitě přepravu turistů a různé ostatní platby, které jim vzniknou při příležitosti jejich cesty, budou prováděny ve směnitelných francích nebo v některé jiné směnitelné měně v souladu s Platební dohodou z 16. ledna 1964.

Článek 7

V zájmu řádného provádění této dohody a aby se uskutečnila veškerá prospěšná doporučení na základě vzájemné výhodnosti a ve smyslu příslušných předpisů s cílem podněcovat výměnu a hospodářskou spolupráci v oblasti cestovního ruchu, se strany dohodly přistoupit, pokud to bude potřeba, k pravidelným konzultacím ve skupině ad hoc, která bude ustavena v rámci československo-francouzské Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci zřízené Dlouhodobou dohodou o hospodářské spolupráci z 14. listopadu 1975.

Článek 8

Tato dohoda se uzavírá na období pěti let a vstoupí v platnost první den druhého měsíce po uložení dokumentů potvrzujících splnění postupů požadovaných v každém z obou států.

Pokud nedojde k vypovězení oběma stranami nebo jednou z nich šest měsíců před ukončením její platnosti, bude mlčky prodloužena vždy o další rok.

Dáno v Paříži dne 3. května 1978 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

František Žurek v. r.

Za vládu Francouzské republiky:

Olivier Stirn v. r.

Přesunout nahoru