Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 51/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Částka 9/1979
Platnost od 21.05.1979
Účinnost od 04.01.1979
Zrušeno k 03.01.1996 (267/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

51

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. února 1979

o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Dne 30. června 1978 byla v Nikosii podepsána Obchodní dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou. Dohoda vstoupila na základě svého článku 10 v platnost dnem 4. ledna 1979.

Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.

První náměstek: Ing. Knížka v. r.

OBCHODNÍ DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kyperské republiky,

berouce na vědomí úspěšný rozvoj obchodních vztahů mezi oběma zeměmi,

uznávajíce, že dlouhodobé obchodní vztahy jsou v zájmu obou zemí a

přejíce si podporovat a rozvíjet obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi a podporovat a zvyšovat dále obrat vzájemného obchodu na základě rovnosti a vzájemných výhod a

berouce v úvahu závěry a doporučení Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, podepsaného v Helsinkách dne 1. srpna 1975,

dohodly se sjednat tuto dohodu:

Článek 1

Vlády obou zemí učiní veškerá možná opatření za účelem podpory trvalého rozvoje obchodních vztahů mezi oběma zeměmi jak ve zboží, které bylo již tradičně vyměňováno, tak i ve zboží jiném. Za tímto účelem obě vlády jsou rozhodnuty zajistit podmínky příznivé pro takový rozvoj.

Článek 2

Výměna zboží mezi oběma zeměmi se bude uskutečňovat podle pravidel GATT a této dohody jakož i vnitřních zákonů a nařízení uplatňovaných v souladu s těmito dohodami.

Článek 3

Žádná ze smluvních stran nebude ukládat omezení nebo zákazy na dovoz jakéhokoliv výrobku z území druhé smluvní strany nebo na vývoz jakéhokoliv výrobku určeného pro území druhé smluvní strany, ledaže takové zákazy a omezení budou uplatněny vůči všem třetím zemím.

Článek 4

Obchodní lodě obou zemí s nebo bez nákladu budou, po dobu kotvení nebo opouštění přístavů druhé země, požívat zacházení podle nejvyšších výhod poskytovaných podle vnitřních zákonů a nařízení lodím plujícím pod vlajkou kterékoliv třetí země. Tyto zásady se však nebudou vztahovat na lodě pro pobřežní plavbu.

Článek 5

Dodávky zboží podle této dohody budou uskutečňovány na základě kontraktů sjednaných mezi československými organizacemi jako nezávislými právnickými osobami oprávněnými podle československých zákonů provozovat zahraničně obchodní činnost na jedné straně a kyperskými fyzickými a právnickými osobami na druhé straně .

Článek 6

Zboží dovezené každou zemí podle této dohody nebude reexportováno do třetí země bez předchozího souhlasu příslušného vývozce.

Článek 7

Za účelem rozšíření obchodu mezi oběma zeměmi budou obě smluvní strany umožňovat účast svých organizací a podniků na veletrzích a obchodních výstavách , které se uskuteční na jejich příslušném území.

Předměty určené pro takové veletrhy a výstavy a rovněž drobné nářadí a nástroje používané při montáži budou osvobozeny od celních poplatků podle příslušných zákonů, nebudou však odprodány bez předchozího povolení příslušných úřadů dovážející země a zaplacení odpovídajících celních poplatků.

Vzorky nemající komerční hodnoty, katalogy, ceníky a materiály nemající komerční hodnoty a určené k obchodní a turistické propagaci, budou podle příslušných zákonů rovněž osvobozeny od celních poplatků.

Článek 8

Všechny platby mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou budou, počínaje 1. září 1978, prováděny ve volně směnitelných měnách.

Článek 9

Zástupci obou vlád se budou scházet ročně, jestliže nebude dohodnuto jinak, alternativně v Československé socialistické republice a v Kyperské republice.

Na těchto schůzkách obě strany zhodnotí uplatňování této dohody, prozkoumají problémy, které mohou vzniknout při výměně zboží a služeb mezi nimi a zváží cesty a prostředky pro další rozvoj obchodních vztahů mezi oběma zeměmi.

Článek 10

Tato dohoda nahradí Obchodní a platební dohodu sjednanou mezi oběma zeměmi dne 6. června 1973.

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících její schválení v souladu s právními předpisy obou zemí a zůstane v platnosti do 31. srpna 1983. Bude s e však prozatímně uplatňovat od data podpisu.

Platnost této dohody bude potom automaticky prodlužována vždy na další období jednoho roku, pokud kterákoliv ze smluvních stran písemným oznámením, daným nejméně 6 měsíců před skončením její platnosti, neukončí provádění této dohody nebo nenavrhne sjednání dohody nové.

Vyhotoveno v Nikosii dne 30. června 1978 ve dvou původních vyhotoveních v anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing . Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu Kyperské republiky: Andrej Papageorghiou v. r.

Předseda vládní delegace Československé socialistické republiky

Nikosia, 30. června 1978

Pane předsedo,

při jednání o uzavření Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Kyperskou republikou bylo dosaženo následujícího ujednání:

"Obě strany mají zájem, aby změnou platebního styku na styk ve volně směnitelných měnách nepoklesla mezi oběma zeměmi výměna zboží a aby se naopak nadále rozvíjela na základě vzájemné výhodnosti.

Kyperská strana vyjádřila přání, aby příslušné československé organizace pro zahraniční obchod nakoupily v Kyperské republice v roce 1979 zboží v hodnotě ne nižší než činily průměrné roční nákupy v letech 1973-1977, přičemž zvláštní pozornost by byla věnována tradičnímu zboží, jako je oblečení, boty, víno, citrusové plody, šťávy a segmenty.

Československá strana, majíc na zřeteli svoje mezinárodní závazky, jsouc zakládajícím členem GATT, jakož i vnitřní zákony a nařízení týkající se zahraničního obchodu, podnikne vše, co bude možné, aby splnila kyperské přání vyjádřené v předcházejícím odstavci. Bude proto povzbuzovat příslušné československé organizace zahraničního obchodu, aby postupovaly souhlasně ve svých obchodních jednáních.

Kyperská strana sama podnikne všechny potřebné kroky k podpoře uvedeného úsilí zajistit, aby nabídky a dodávky se uskutečňovaly za soutěžeschopných kvalitativních, cenových a jiných dodacích podmínek.

Na druhé straně, je přání československé strany dodat Kyperské republice další výrobky, hlavně stroje, investiční celky a zařízení. Kyperská strana prohlašuje svoji ochotu povzbuzovat kyperské dovozce, aby zvyšovali svoje nákupy v Československé socialistické republice."

Přijměte prosím, pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Předsedovi vládní delegace Kyperské republiky

Předseda vládní delegace Kyperské republiky

Nikosia, 30. června 1978

Pane předsedo,

při jednání o uzavření Obchodní dohody mezi Kyperskou republikou a Československou socialistickou republikou bylo dosaženo následujícího ujednání:

"Obě strany mají zájem, aby změnou platebního styku na styk ve volně směnitelných měnách nepoklesla mezi oběma zeměmi výměna zboží a aby se naopak nadále rozvíjela na základě vzájemné výhodnosti.

Kyperská strana vyjádřila přání, aby příslušné československé organizace pro zahraniční obchod nakoupily v Kyperské republice v roce 1979 zboží v hodnotě ne nižší než činily průměrné roční nákupy v letech 1973-1977, přičemž zvláštní pozornost by byla věnována tradičnímu zboží, jako je oblečení, boty, víno, citrusové plody, šťávy a segmenty.

Československá strana, majíc na zřeteli svoje mezinárodní závazky, jsouc zakládajícím členem GATT, jakož i vnitřní zákony a nařízení týkající se zahraničního obchodu, podnikne vše, co bude možné, aby splnila kyperské přání vyjádřené v předcházejícím odstavci. Bude proto povzbuzovat příslušné československé organizace zahraničního obchodu, aby postupovaly souhlasně ve svých obchodních jednáních.

Kyperská strana sama podnikne všechny potřebné kroky k podpoře uvedeného úsilí zajistit, aby nabídky a dodávky se uskutečňovaly za soutěžeschopných kvalitativních, cenových a jiných dodacích podmínek.

Na druhé straně, je přání československé strany dodat Kyperské republice další výrobky, hlavně stroje, investiční celky a zařízení. Kyperská strana prohlašuje svoji ochotu povzbuzovat kyperské dovozce, aby zvyšovali svoje nákupy v Československé socialistické republice."

Přijměte prosím, pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Předsedovi vládní delegace Československé socialistické republiky

Předseda vládní delegace Československé socialistické republiky

Nikosia, 30. června 1978

Pane předsedo,

v průběhu jednání, které vedlo k podpisu Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky, v návaznosti na ukončení Dlouhodobé obchodní a platební dohody ze dne 6. června 1973, bylo dohodnuto následovné:

1. V případě, že 1. září 1978 bude vykázáno dlužnické saldo kterékoliv strany na clearingovém účtu, dlužnická strana bude mít právo vyrovnat tento dluh v období 12 měsíců dodávkami zboží věřitelské straně.

2. Jestliže dluh nebude vyrovnán v uvedeném období 12 měsíců, jak je uvedeno v odstavci 1, obě strany se poradí, jaká podniknou opatření k vyrovnání zbývajícího salda, nejraději dalšími dodávkami zboží.

3. Československá obchodní banka a Centrální kyperská banka Nikosia, dohodnou se na technickém postupu uzavření clearingových účtů.

Přijměte prosím, pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Předsedovi vládní delegace Kyperské republiky

Předseda vládní delegace Kyperské republiky

Nikosia, 30. června 1978

Pane předsedo,

v průběhu jednání, které vedlo k podpisu Obchodní dohody mezi vládou Kyperské republiky a vládou Československé socialistické republiky, v návaznosti na ukončení Dlouhodobé obchodní a platební dohody ze dne 6. června 1973, bylo dohodnuto následovné:

1. V případě, že 1. září 1978 bude vykázáno dlužnické saldo kterékoliv strany na clearingovém účtu, dlužnická strana bude mít právo vyrovnat tento dluh v období 12 měsíců dodávkami zboží věřitelské straně.

2. Jestliže dluh nebude vyrovnán v uvedeném období 12 měsíců, jak je uvedeno v odstavci 1, obě strany se poradí, jaká podniknou opatření k vyrovnání zbývajícího salda, nejraději dalšími dodávkami zboží.

3. Centrální kyperská banka Nikosia a Československá obchodní banka Praha dohodnou se na technickém postupu uzavření clearingových účtů.

Přijměte prosím, pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Předsedovi vládní delegace Československé socialistické republiky

Předseda vládní delegace Československé socialistické republiky

Nikosia, 30. června 1978

Pane předsedo,

v průběhu jednání, které vedlo k podpisu Obchodní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky, bylo dohodnuto následovné:

Platby spojené s prováděním Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky ze dne 24. června 1976 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o dočasném zaměstnání kyperských dělníků v Československé socialistické republice ze dne 1. března 1976, budou, počínaje 1. září 1978, prováděny ve volně směnitelných měnách.

Přijměte prosím, pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Předsedovi vládní delegace Kyperské republiky

Předseda vládní delegace Kyperské republiky

Nikosia, 30. června 1978

Pane předsedo,

v průběhu jednání, které vedlo k podpisu Obchodní dohody mezi vládou Kyperské republiky a vládou Československé socialistické republiky, bylo dohodnuto následovné:

Platby spojené s prováděním Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou Kyperské republiky a vládou Československé socialistické republiky ze dne 24. června 1976 a Dohody mezi vládou Kyperské republiky a vládou Československé socialistické republiky o dočasném zaměstnání kyperských dělníků v Československé socialistické republice ze dne 1. března 1976, budou, počínaje 1. září 1978, prováděny ve volně směnitelných měnách.

Přijměte prosím, pane předsedo, ujištění o mé hluboké úctě.

Předsedovi vládní delegace Československé socialistické republiky

Přesunout nahoru