Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

Částka 1/1979
Platnost od 23.01.1979
Účinnost od 14.07.1978
Zrušeno k 28.08.1997 (72/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 11. prosince 1978

o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky


Dne 24. ledna 1978 byla v Praze podepsána Dohoda o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 19 dnem 14. července 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


Dohoda

o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Vietnamské socialistické republiky, vedeny přáním uzavřít dohodu umožňující rozvoj civilní letecké dopravy mezi oběma zeměmi, se dohodly takto:

Článek 1

Pro účely této dohody a její Přílohy:

1. Výraz "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, a pokud jde o Vietnamskou socialistickou republiku, Generální ředitelství civilního letectví, nebo v obou případech jakoukoliv jinou osobu nebo orgán pověřené prováděním úkolů v současné době vykonávaných shora uvedenými leteckými úřady.

2. Výraz "letecký podnik" znamená každý podnik letecké dopravy, který nabízí nebo provozuje mezinárodní leteckou službu.

3. Výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody za účelem provozování dohodnutých služeb na tratích stanovených podle článku 2 odstavce 1 této dohody.

4. Výraz "území státu" znamená pozemní oblasti (kontinentální nebo ostrovní) a přilehlé teritoriální vody spadající pod svrchovanost daného státu.

5. Výraz "letecká služba" znamená každou pravidelnou leteckou službu zajišťovanou letadlem pro veřejnou dopravu cestujících, pošty a zboží.

6. Výraz "mezinárodní letecká služba" znamená leteckou službu, která prochází vzdušným prostorem nad územím dvou nebo více států.

7. Výraz "přistání pro neobchodní účely" znamená přistání, jehož účelem není odvážení nebo přivážení cestujících, zboží nebo pošty.

8. Výraz "Příloha" znamená Přílohu k této dohodě a její dodatky vypracované podle ustanovení článku 16 této dohody. Příloha tvoří nedílnou součást Dohody.

Článek 2

1. Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě, aby umožnila zřídit a provozovat mezinárodní letecké služby na tratích stanovených v příslušné části Přílohy (dále nazývané "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

2. Určený letecký podnik každé smluvní strany bude při provozu dohodnuté služby na stanovené trati požívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany v letové cestě určené druhou smluvní stranou;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely na letištích určených druhou smluvní stranou;

c) přistávat na uvedeném území v bodě stanoveném pro tuto trať v Příloze k této dohodě pro účely přivážení a odvážení cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě v souladu s ustanoveními této Přílohy.

3. Ustanovení odstavce 2 tohoto článku nezmocňují určený letecký podnik jedné smluvní strany k nakládání cestujících, zboží nebo pošty na území druhé smluvní strany k přepravě do jiného bodu na území této smluvní strany za úplatu nebo nájemné.

Článek 3

1. Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

2. Po obdržení písemného oznámení druhá smluvní strana bez odkladu udělí, s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku, příslušná provozní oprávnění určenému leteckému podniku.

3. Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

4. Každá smluvní strana bude mít právo odmítnout udělení provozních oprávnění zmíněných v odstavci 2 tohoto článku nebo uložit určenému leteckému podniku druhé smluvní strany při využívání práv stanovených článkem 2 této dohody takové podmínky, které považuje za nezbytné, v každém případě, kdy není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola určeného leteckého podniku náleží této druhé smluvní straně nebo jejím státním příslušníkům.

5. Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může kdykoliv zahájit provozování dohodnutých služeb za předpokladu, že letově provozní program služeb byl schválen leteckým úřadem druhé smluvní strany a že pro takové služby budou v platnosti tarify stanovené v souladu s ustanoveními článku 12 této dohody.

Článek 4

1. Každá smluvní strana bude mít právo zrušit provozní oprávnění nebo pozastavit vykonávání práv stanovených v článku 2 této dohody leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou nebo uložit pro využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné

a) v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy strany, jež tato práva poskytuje;

b) v případě, kdy tato smluvní strana není přesvědčena, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určila tento letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům;

c) v případě, že letecký podnik nepostupuje při provozování leteckých služeb podle podmínek stanovených v této dohodě.

2. Pokud okamžité zrušení provozních oprávnění, zastavení výkonu práv nebo uložení podmínek z důvodů uváděných v odstavci 1 tohoto článku nebude nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

Článek 5

1. Zákony a další právní předpisy každé smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní létání na její území a výstup z něho, nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím území, jsou závazné i pro letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou.

2. Zákony a další právní předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit a výstup z něho pro cestující, členy leteckých posádek, zboží a poštu, jako jsou předpisy o vstupu, výstupu, vystěhovalectví, přistěhovalectví, cestovních dokladech, celní předpisy, předpisy o karanténě a devizové předpisy se vztahují na cestující, letecké posádky, zboží a poštu přepravované letadly určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, pokud se nacházejí na zmíněném území .

Článek 6

1. Letadla určeného leteckého podniku jedné smluvní strany při letu nad územím druhé smluvní strany musí být označena značkou státní příslušnosti a značkou rejstříkovou.

2. Letadla určených leteckých podniků provádějící dohodnuté služby na stanovených tratích musí mít osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku, osvědčení letové způsobilosti, povolení k provozu radiové stanice, palubní deník, přepravní doklady potřebné pro mezinárodní lety a jiné doklady, které mohou být vyžadovány úřady v místě přistání na území každé smluvní strany.

3. S výjimkou zvláštní dohody musí být členové posádky státními příslušníky jedné nebo druhé smluvní strany. Musí mít letecké legitimace , diplomy a platné pasy.

4. Doklady vydané nebo prohlášené za platné jednou smluvní stranou jsou uznány za platné druhou smluvní stranou.

Článek 7

1. Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem každé smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, zásoby pohonných hmot a mazacích olejů a zásoby na palubě (včetně potravy, nápojů a tabáku) budou osvobozeny ode všech celních, inspekčních a jiných poplatků nebo dávek při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

2. S výjimkou poplatků odpovídajících provedeným službám budou osvobozeny od týchž dávek a poplatků:

a) zásoby letadla přijaté n a palubu na území každé ze smluvních stran v rámci limitů stanovených úřady této smluvní strany a určené výhradně pro použití na palubě letadla provádějícího mezinárodní letecké služby druhé smluvní strany;

b) náhradní díly dovezené na území každé ze smluvních stran pro údržbu a opravy letadla používaného při mezinárodních leteckých službách určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany;

c) pohonné hmoty a mazací oleje potřebné k zásobování letadla provozujícího mezinárodní letecké služby určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, i když budou použity nebo spotřebovány na části cesty vedené nad územím smluvní strany, na němž byly vzaty na palubu.

Zásoby a materiál uvedené v odstavcích a), b), c) musí být pod celním dohledem a kontrolou, dokud nebudou použity nebo znovu vyvezeny.

3. Obvyklé vybavení letadla, jakož i materiál a zásoby ponechávané na palubě letadla jedné smluvní strany, mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů této smluvní strany . V takovém případě musí být uloženy pod kontrolou celnice až do doby, kdy budou znovu vyvezeny nebo s nimi bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

Článek 8

Pokud nebudou poplatky a jiné dávky za používání letišť a jiných zařízení stanoveny mnohostrannými smlouvami, jejichž účastníky jsou smluvní strany, budou takové poplatky a dávky vybírány podle sazeb stanovených příslušnými orgány každé smluvní strany.

Článek 9

Cestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany, kteří neopustí část letiště určenou pro takový účel, budou podrobeni zjednodušené kontrole s výjimkou případu bezpečnostních opatření. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních poplatků a jiných dávek.

Článek 10

1. Každá smluvní strana poskytne na základě reciprocity určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození od všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

2. Finanční vypořádání pohledávek a závazků, které vzniknou v souvislosti s prováděním této dohody, se bude uskutečňovat v souladu s platebními dohodami uzavřenými mezi smluvními stranami.

3. Každá smluvní strana se zavazuje, že přijme příslušná opatření k usnadnění převodu přebytků příjmů nad výdaji, které docílil na jejím území určený letecký podnik druhé smluvní strany, a to podle oficiálního kursu banky platného v den převodu a v souladu s platnými devizovými předpisy.

Článek 11

1. Kapacita služeb provozovaných určenými leteckými podniky na stanovených tratích bude stanovena v závislosti na předpokládané přepravní poptávce a bude dohodnuta mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

2. Při provozování dohodnutých leteckých služeb určené letecké podniky každé smluvní strany budou brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento letecký podnik zajišťuje na zcela nebo částečně shodné trati.

3. Letecké úřady obou smluvních stran si poskytnou navzájem na požádání takové statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány pro účely posouzení kapacity nabízené na stanovených tratích.

Článek 12

1. Tarify platné pro dohodnuté služby budou stanoveny v souladu s mnohostrannými dohodami o tarifech, kterými jsou obě smluvní strany vázány.

2. Neexistují-li takové dohody, budou tarify sjednány mezi určenými leteckými podniky. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů smluvních stran.

3. Nemůže-li být dosaženo dohody o tarifech podle postupu uvedeného v odstavcích 1 a 2 tohoto článku, budou tarify sjednány mezi leteckými úřady smluvních stran.

Článek 13

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany své zastoupení s obchodním, administrativním a technickým personálem, jehož počty budou schváleny leteckými úřady obou smluvních stran. Vedoucí zastoupení, personál a místní zaměstnanci musí mít státní příslušnost jedné nebo druhé smluvní strany. Jsou povinni dodržovat zákony a předpisy místních úřadů.

Článek 14

1. V případě nouzového přistání nebo nehody letadla jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany poskytne tato smluvní strana veškerou pomoc a provede šetření o okolnostech nehody.

2. Smluvní strana, v jejíž zemi bylo letadlo zapsáno do leteckého rejstříku, a určený letecký podnik této smluvní strany mohou vyslat pozorovatele k účasti na vyšetřování. Pozorovatelé musí mít státní příslušnost příslušné smluvní strany.

3. Výlohy a výdaje na pomoc zmíněnou v odstavci 1 tohoto článku uhradí smluvní strana, v jejíž zemi bylo letadlo zapsáno do leteckého rejstříku.

4. Určený letecký podnik jedné smluvní strany nese odpovědnost za škody způsobené letadly používanými při provozu dohodnutých služeb osobám a majetku na území druhé smluvní strany.

Článek 15

V duchu těsné spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této dohody a její Přílohy.

Článek 16

1. Jestliže jedna smluvní strana bude považovat za žádoucí změnit nebo upravit kterékoliv ustanovení této dohody, může požádat o jednání druhou smluvní stranu. Takové jednání, které bude možno provést mezi leteckými úřady, a to buď přímým jednáním nebo písemně, musí se uskutečnit do šedesáti (60) dnů ode dne podání žádosti.

2. Změny Dohody takto dohodnuté vstoupí v platnost, jakmile budou potvrzeny výměnou diplomatických nót.

3. Změny Přílohy této dohody mohou být předběžně prováděny od data dohodnutého leteckými úřady smluvních stran a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

4. Přistoupí-li obě smluvní strany k téže mnohostranné smlouvě o mezinárodní letecké dopravě, bude tato dohoda upravena tak, aby nebyla v rozporu s ustanoveními této mnohostranné smlouvy.

Článek 17

Jakýkoliv spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody a její Přílohy bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

Článek 18

Tato dohoda se uzavírá na neurčitou dobu. Každá smluvní strana ji může vypovědět diplomatickou cestou. Jestliže byla taková výpověď dána, skončí platnost této dohody dvanáct (12) měsíců ode dne obdržení písemného oznámení výpovědi, pokud nebude mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období.

Článek 19

1. Každá smluvní strana oznámí písemně druhé smluvní straně schválení této dohody podle svých vnitrostátních předpisů. Dohoda vstoupí v platnost počínaje dnem posledního z těchto oznámení.

2. Dohoda bude předběžně prováděna ode dne podpisu.

Dáno v Praze dne 24. ledna 1978 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém, vietnamském a francouzském, přičemž český a vietnamský text mají stejnou platnost. V případě rozdílného výkladu této dohody bude rozhodující její francouzský text.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, jsouce řádně zplnomocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Za vládu Československé socialistické republiky:

P. Kalický v. r.

Za vládu Vietnamské socialistické republiky:

Phung The Tai v. r.

Příloha

Oddíl I

Vietnamské tratě

Hanoi a/ nebo Město Ho-Či-Mina - bod v Laosu - bod v Thajsku nebo v Barmě - bod v Indii - bod v Pakistanu - dva body v Sovětském svazu - Praha a/ nebo Bratislava - čtyři body za Československem, které budou určeny později.

Oddíl II

Československé tratě

Praha a/ nebo Bratislava - dva body v Sovětském svazu nebo dva body mezi Československem a Indií - Bombay nebo Delhi - Colombo - Rangoon nebo Bangkok nebo Phnom Penh nebo Vientiane - Singapore nebo Kuala Lumpur - Hanoi a/ nebo Město Ho-Či-Mina - Singapore nebo Kuala Lumpur - Djakarta - Manila - Tokyo.

Oddíl III

Všeobecná ustanovení

1. Určené letecké podniky smluvních stran projednají nejpozději dva měsíce před zahájením provozu dohodnutých služeb mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou uzavření dohod, které budou zaměřeny na usnadnění provozu těchto služeb a odbavení přímých přeprav mezi jejich zeměmi ve společném zájmu určených leteckých podniků smluvních stran.

2. Výkon přepravních práv páté svobody určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany na úsecích, kde určený letecký podnik druhé smluvní strany má přepravní práva třetí a čtvrté svobody, bude uskutečňován v souladu s obchodní dohodou sjednanou mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran, která bude předložena ke schválení leteckým úřadům smluvních stran

Přesunout nahoru