Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 49/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik

Částka 8/1979
Platnost od 05.05.1979
Účinnost od 01.01.1979
Zrušeno k 02.07.1999 (18/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

49

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 21. února 1979

o Smlouvě o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik


Dne 19. května 1978 byla v Ulánbátaru podepsána Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik.

Se smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident republiky ji ratifikoval. Ratifikační listina byla uložena dne 30. listopadu 1978 v sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, depozitáře Smlouvy.

Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku XI dnem 1. ledna 1979 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Československou socialistickou republiku.


Český překlad textu Smlouvy se vyhlašuje současně.

Dnem 20. prosince 1993 přestává Česká republika a Polská republika uplatňovat ve svých vzájemných vztazích Smlouvu o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsanou v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášenou pod č. 49/1979 Sb.

Dnem 10. srpna 1994 se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem přestala uplatňovat Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášená pod č. 49/1979 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 1. ledna 1994 Maďarská republika odstoupila od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 1. ledna 1996 Republika Kazachstán odstoupila od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob (mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik) podepsané v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb.

Dnem 15. ledna 1998 se ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskou republikou přestala uplatňovat Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášená pod č. 49/1979 Sb.

Dnem 22. června 1998 se ve vztazích mezi Českou republikou a Mongolskem přestane provádět Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášená pod č. 49/1979 Sb.

Dnem 20. dubna 1999 se ve vztazích mezi Českou republikou a Ukrajinou přestane provádět Smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob, podepsaná v Ulánbátaru dne 19. května 1978, vyhlášená pod č. 49/1979 Sb.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


SMLOUVA

o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob

Smluvní strany,

ve snaze napomáhat dalšímu rozšíření a upevnění hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráce mezi svými státy a v zájmu zdokonalování mechanismu svých devizově finančních vztahů,

se zřetelem na vytvoření příznivějších podmínek v procesu hospodářské a vědeckotechnické spolupráce a kulturní výměny,

vycházejíce ze zásady, že právnické osoby nemají být podrobeny zdanění současně z téhož příjmu a majetku na území dvou nebo více smluvních stran,

se dohodly takto:

Článek I

1. Tato smlouva se vztahuje na právnické osoby, které mají sídlo na území smluvních stran.

2. Jestliže není možno určit sídlo právnické osoby podle odstavce 1 tohoto článku, bude se za její sídlo ve smyslu této smlouvy považovat smluvní stát, podle jehož právních předpisů byla tato právnická osoba zřízena.

3. V případě, kdy není možno určit sídlo právnické osoby a její daňové postavení podle odstavce 1 a 2 tohoto článku, řeší se tato otázka vzájemnou dohodou kompetentních orgánů příslušných smluvních stran. Kompetentními orgány ve smyslu této smlouvy budou ministerstva financí smluvních stran.

Článek II

Tato smlouva se vztahuje na daně, poplatky a jiné povinné platby mající daňový charakter (dále jen "daně") vybírané z příjmu a majetku právnických osob na území smluvních stran v souladu s jejich právními předpisy.

Článek III

Příjmy právnických osob každé smluvní strany, získané na území jiných smluvních stran jak přímo, tak i prostřednictvím poboček, oddělení, agentur, kanceláří a obdobných útvarů, osvobozují se od daní na území těchto jiných smluvních stran při dodržení ustanovení článků IV a V této smlouvy.

Článek IV

1. Vybírání daní z nemovitého majetku právnických osob a také z příjmu z jeho využívání, prodeje a jiného disponování s tímto majetkem, provádí se podle právních předpisů smluvního státu, ve kterém se tento majetek nachází.

2. Vybírání daní z movitého majetku právnických osob a také z příjmu z jeho využívání, prodeje a jiného disponování s tímto majetkem, provádí se podle právních předpisů smluvního státu, ve kterém podléhají zdanění příjmy právnických osob ve smyslu článku III této smlouvy.

Přitom se nevylučuje právo smluvních stran vybírat na svém území daně spojené s používáním dopravních prostředků a s užíváním pozemních komunikací.

3. Ve smyslu této smlouvy se rozumí, že:

a) nemovitým majetkem je takový majetek, který se za takový uznává v souladu s právními předpisy smluvního státu, na jehož území se tento majetek nachází;

b) movitým majetkem je takový majetek, který se za takový uznává v souladu s právními předpisy státu sídla právnické osoby, která tento majetek užívá.

Článek V

1. Principy a způsob vybírání daní z příjmu a majetku mezinárodních organizací (včetně jejich poboček a oddělení) zřízených smluvními státy nebo organizacemi těchto států a majících sídlo na jejich území se řídí zakládajícími akty těchto mezinárodních organizací, dohodnutými ve formě mezinárodních smluv, anebo zvláštními dohodami o této otázce, jichž se zúčastní příslušné smluvní strany.

2. Zisk mezinárodních organizací, který náleží jejich členům, se osvobozuje od daní ve smluvních státech, ve kterých tyto organizace mají své sídlo. Toto ustanovení se uplatňuje i v případě převodu zmíněného zisku do jiných smluvních států, ve kterých mají své sídlo členové příslušné mezinárodní organizace.

Ustanovení tohoto odstavce se neuplatní, pokud jde o zisk členů mezinárodních organizací ze států, ve kterých mají tyto organizace své sídlo.

Článek VI

Ustanovení této smlouvy nevylučují možnost, aby zainteresované smluvní strany poskytovaly po vzájemné dohodě nebo jednostranně další úlevy pro právnické osoby, pokud jde o vybírání daní z jejich příjmu a majetku.

Článek VII

Tato smlouva neomezuje právo smluvních stran vybírat daně z příjmu a majetku právnických osob, pokud to neodporuje ustanovením této smlouvy.

Článek VIII

Ustanovení této smlouvy se nedotýkají daňových výsad stanovených obecnými předpisy mezinárodního práva, zvláštními mezinárodními dohodami a jim odpovídajícími právními předpisy smluvních států pro diplomatická a konzulární zastupitelství a jim na roveň postavené jiné organizace a úřady.

Článek IX

Budou-li ustanovení platných smluv v oblasti zdanění právnických osob, které byly dříve uzavřeny mezi smluvními stranami, odporovat ustanovením této smlouvy, budou použita ustanovení této smlouvy.

Článek X

Otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s uplatňováním této smlouvy, se budou řešit jednáním a konzultacemi mezi ministerstvy financí zainteresovaných smluvních stran.

Článek XI

Tato smlouva podléhá ratifikaci nebo schválení podle právních předpisů každé smluvní strany a nabude platnosti 1. ledna roku následujícího po roce, v němž budou předány depozitáři k úschově ratifikační listiny nebo dokumenty o schválení Smlouvy nejméně pěti smluvními stranami. Pro každou z ostatních smluvních stran tato smlouva nabude platnosti 1. ledna roku následujícího po roce, v němž předá depozitáři k úschově ratifikační listinu nebo dokument o schválení Smlouvy.

Článek XII

1. Tato smlouva je uzavřena na neomezenou dobu.

2. Každá smluvní strana může Smlouvu kdykoli vypovědět po uplynutí pětiletého období ode dne nabytí její platnosti výpovědí zaslanou depozitáři nejpozději 6 měsíců před koncem kalendářního roku. V tomto případě Smlouva pozbude účinnosti ve vztahu k této smluvní straně počínaje 1. lednem roku následujícího po roce, ve kterém byla dána výpověď.

Článek XIII

K této smlouvě mohou se souhlasem všech smluvních stran přistoupit jiné státy předáním depozitáři listiny o přístupu. Přístup nabývá účinnosti 1. ledna roku následujícího po roce, ve kterém depozitář obdrží od všech účastníků Smlouvy sdělení o jejich souhlasu s přístupem.

Článek XIV

Tato smlouva může být změněna nebo doplněna se souhlasem všech smluvních stran.

Článek XV

Tato smlouva je otevřena k podpisu do 30. června 1978 v Moskvě.

Článek XVI

Tato smlouva se předává do úschovy sekretariátu Rady vzájemné hospodářské pomoci, který bude vykonávat funkci depozitáře této smlouvy.

Dáno v Ulánbátaru 19. května 1978 v jednom vyhotovení v ruském jazyce.

Přesunout nahoru