Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 47/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska

Částka 7/1979
Platnost od 28.04.1979
Účinnost od 03.01.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

47

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. února 1979

o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko


Dne 3. května 1978 byla v Ammánu podepsána Dohoda o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 12 dnem 3. ledna 1979.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánsko

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Hašemitského království Jordánsko,

přejíce si rozvíjet přátelské styky a spolupráci mezi národy obou zemí v oblasti vědy, školství, kultury a informací, zdravotnictví, umění a sportu,

berouce v úvahu, že uznání zásad svrchovanosti, národní nezávislosti a rovných práv a výhod je v oboustranném zájmu jejich zemí, rozhodly se uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci mezi vědeckými a výzkumnými institucemi obou zemí těmito formami:

a) výměnou vědeckých a výzkumných pracovníků,

b) výměnou vědeckých knih, publikací a jiného informačního materiálu.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti školství tím, že budou:

a) podporovat spolupráci mezi univerzitami a jinými vysokými školami obou zemí,

b) umožňovat vzájemné výměny profesorů a učitelů,

c) poskytovat stipendia studentům a postgraduantům obou zemí v souladu se svými možnostmi,

d) podporovat výměny literatury a informací o hospodářství, zeměpisu, dějinách a kultuře obou zemí za účelem zajištění objektivních informací o druhé zemi v učebnicích a učebních osnovách,

e) podporovat výměny učebnic, učebních pomůcek a informací z oblasti školství.

Článek 3

Smluvní strany budou zkoumat možnosti, jak zajistit vykonaným studiím, složeným zkouškám a získaným diplomům na území jedné ze smluvních stran částečnou nebo úplnou platnost také na území druhé smluvní strany. Budou-li to považovat za nezbytné, uzavřou o tom zvláštní dohodu.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oblasti literatury, divadla, hudby, výtvarného umění a v dalších oblastech kultury, a to těmito formami:

a) výměnou spisovatelů, umělců, skladatelů a dalších osobností kulturního života, aby se mohli seznámit s úspěchy v druhé zemi,

b) výměnou uměleckých souborů k pořádání koncertů a představení,

c) organizováním uměleckých a propagačních výstav v druhé zemi,

d) překládáním a vydáváním literárních děl z druhé země,

e) organizováním kulturních akcí u příležitosti státního svátku druhé země.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat spolupráci mezi muzei, knihovnami a jinými kulturními zařízeními formou výměn knih, publikací a mikrofilmů.

Článek 6

Smluvní strany budou podporovat spolupráci v oboru archeologie a ochrany památek, a to zejména formou výměn archeologických expedic a pracovníků z oboru ochrany památek, jakož i publikací.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat přímou spolupráci mezi tiskovými agenturami, rozhlasovými, filmovými a televizními organizacemi obou zemí, jakož i návštěvy novinářů, redaktorů a pracovníků filmu.

Článek 8

Obě strany budou usnadňovat vzájemné zvaní osob na kongresy, konference, festivaly a jiné akce mezinárodního charakteru organizované druhou zemí v oblasti školství, kultury a umění.

Článek 9

Obě strany budou podporovat spolupráci v oblasti sportu a mezi mládeží obou zemí.

Článek 10

Každá ze smluvních stran zajistí v souladu s platnými právními předpisy osobám vyslaným druhou smluvní stranou potřebné podmínky pro jejich činnost na základě této dohody.

Článek 11

Za účelem usnadnění plnění této dohody budou smluvní strany uzavírat programy spolupráce na určité časové období, které budou zahrnovat dohodnuté akce, jakož i jejich finanční podmínky.

Článek 12

Tato dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních předpisů každé ze smluvních stran a vstoupí v platnost dnem, kdy si obě smluvní strany písemně oznámí toto schválení.

Tato dohoda bude v platnosti po dobu pěti let a poté bude mlčky prodlužována vždy na další období dvou let, pokud ji jedna ze stran písemně nevypoví nejméně šest měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

Dáno v Ammánu dne 3. května 1978 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:
Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Hašemitského království Jordánsko:
Hasan Ibráhím v. r.

Přesunout nahoru