Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1979 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.04.1979
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

40

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 28. února 1979,

jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií

Československá akademie věd stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků (dále jen "zákon"), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí:


Čl. I

Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, se mění a doplňuje takto:

"§ 3

(1) Internímu aspirantu náleží po dobu interní aspirantury stipendium, které se posuzuje jako mzda. 9)

(2) Internímu aspirantu, jehož délka praxe před přijetím do interní aspirantury je kratší než dva roky, náleží stipendium

a) v prvním roce interní aspirantury v rozpětí Kčs 1 700 až 2 000 měsíčně;

b) ve druhém roce interní aspirantury v rozpětí Kčs 1 900 až 2 200 měsíčně;

c) ve třetím (popř. čtvrtém) roce interní aspirantury v rozpětí Kčs 2 100 až 2 400 měsíčně.

(3) Internímu aspirantu, jehož délka odborné praxe 10) před přijetím do interní aspirantury je nejméně dvouletá, náleží stipendium v rozpětí Kčs 1 900 až 2 500. Těmto interním aspirantům náleží ve třetím (popř. čtvrtém) roce interní aspirantury stipendium nejméně ve výši Kčs 2 200.

(4) Výši stipendia určí při přijetí interního aspiranta školící pracoviště v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 2 písm. a) nebo v odstavci 3. Při určení výše stipendia se přihlíží k délce a k použitelnosti předchozí praxe, k dosaženým pracovním výsledkům, popř. ke studijním výsledkům na vysoké škole, a k výsledkům přijímací zkoušky interního aspiranta.

(5) Úpravy stipendia v průběhu interní aspirantury v rámci rozpětí stanoveného v odstavci 2 nebo v odstavci 3 určuje školící pracoviště na návrh školitele podle výsledků dosažených interním aspirantem (vykonání předepsaných zkoušek, dosažené výsledky ve výzkumné činnosti, postup při zpracování závěrečné vědecké práce apod.).

(6) Internímu aspirantu je možno za zvlášť úspěšné a iniciativní plnění úkolů ve vědecké výchově, jímž vytváří předpoklad pro případné zkrácení doby své interní aspirantury, nebo za mimořádné výsledky ve výzkumné činnosti apod . zvýšit jednorázově, popř. opakovaně stipendium určené podle odstavců 2 až 5. Toto zvýšení stipendia určuje školící pracoviště na návrh školitele. V průběhu jednoho roku interní aspirantury lze toto zvýšení stipendia poskytnout až do výše odpovídající jednoměsíčnímu stipendiu, které internímu aspirantu podle odstavců 2 až 5 náleželo v posledním měsíci příslušného roku interní aspirantury.

(7) Internímu aspirantu , který plní úkoly, stanovené ve vědecké výchově ve zdraví škodlivém prostředí, zvyšuje se jeho stipendium určené podle odstavců 2 až 5 o částku odpovídající příplatku, který náleží pracovníkům v pracovním poměru, pokud interní aspirant plní své úkoly za stejných podmínek. 11)

(8) Internímu aspirantu, kterému jsou po dobu vyslání do zahraničí poskytovány československou organizací náhrady výdajů (diety) podle příslušných předpisů, popř. zahraniční organizací ekvivalent těchto náhrad (reciprocita) na základě platné dohody o bezdevizovém styku, náleží stipendium určené podle odstavců 2 až 5 v nezměněné výši.

(9) Internímu aspirantu vyslanému do zahraničí ke stipendijnímu pobytu se upraví stipendium vyplácené v Československé socialistické republice podle zásad platných pro pracovníky v pracovním poměru, kteří si v zahraničí zvyšují kvalifikaci. 12) V případech, kdy se internímu aspirantu poskytuje v Československé socialistické republice vyrovnání stipendia, a v případech, kdy se mu poskytuje v Československé socialistické republice poměrná část stipendia vzhledem k jeho osobním a rodinným poměrům, tvoří základ pro výpočet vyrovnání a pro výpočet poměrné části stipendium vyplacené bezprostředně před vysláním do zahraničí bez zvýšení podle odstavců 6 a 7. V jednotlivých odůvodněných případech, v nichž by vznikly nebo vzniknou tvrdosti při realizaci ustanovení tohoto odstavce, může orgán uvedený v § 44 odst. 1 a 2 zákona na návrh příslušného školícího pracoviště a po projednání s příslušným ministerstvem financí povolit výjimku z ustanovení tohoto odstavce.".


Čl. IIzrušeno

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979.


Předseda: akademik Kožešník v . r.

Poznámky pod čarou

9) Stipendium poskytované internímu aspirantu je částečně osvobozeno od daně ze mzdy podle ustanovení § 4 bod 4 písm. j) vyhlášky č. 161/1976 Sb.

10) § 11 odst. a) zákona.

11) Pro rozpočtové organizace je poskytování příplatků za práci ve zdraví škodlivém prostředí upraveno směrnicemi ministerstva zdravotnictví č. 20/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví, o poskytování příplatků za práci ve zdraví škodlivém prostředí pracovníkům zdravotnických zařízení a některých rozpočtových organizací.

12) Úprava platů pracovníků vyslaných do zahraničí v souvislosti se zvyšováním jejich kvalifikace se řídí § 4 a 5 výnosu federálního ministerstva financí ze dne 20. března 1978 čj. II/6000/78, o odměňování a hmotném zabezpečení některých pracovníků po dobu jejich pobytu v zahraničí.

Přesunout nahoru