Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1979 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.04.1979
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 21. února 1979,

kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi

Státní arbitráž Československé socialistické republiky po projednání s ministerstvem lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky a s ministerstvem lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb., (dále jen "zákon") stanoví:


ČÁST PRVNÍ

Společná ustanovení

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) dodávky vody z veřejných vodovodů 1) organizací, která vodu dodává (dále jen "dodavatel"), organizaci, která vodu odebírá (dále jen "odběratel"),

b) odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací 2) organizací, která odpadní vody odvádí (dále jen "dodavatel"), od organizace, která odpadní vody vypouští (dále jen "odběratel").

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky, popřípadě převody vody přes státní hranice.

§ 2

Odběrní místo

(1) Samostatný prostorově uzavřený vodárensky nebo kanalizačně propojený celek na souvislém pozemku, z něhož odebírá vodu nebo vypouští odpadní vody jeden odběratel, se pro účely této vyhlášky považuje za jedno odběrní místo, i když má více vodovodních nebo kanalizačních přípojek 3) a k měření se používá více měřidel.

(2) Pokud je odběrní místo užíváno společně několika organizacemi, je odběratelem vlastník nebo organizace, která má právo hospodaření k zařízení, bezprostředně navazujícímu na veřejnou část vodovodu nebo kanalizace. Vztahy mezi odběratelem a dalšími připojenými organizacemi se řídí hospodářskou smlouvou.

§ 3

Připojení dalšího odběratele

Odběratel nesmí bez souhlasu dodavatele dodávat vodu dodávanou veřejným vodovodem dalším odběratelům nebo připojit kanalizační zařízení dalšího odběratele na svou vnitřní kanalizaci napojenou na veřejnou kanalizaci; dodavatel uděluje tento souhlas zpravidla jen v těch případech, kdy samostatné připojení těchto dalších odběratelů na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci by bylo nehospodárné nebo technicky nepřiměřeně obtížné.

Hospodářské smlouvy

§ 4

(1) K platnosti hospodářské smlouvy o dodávce vody z veřejného vodovodu a hospodářské smlouvy o odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (dále jen "smlouva") je třeba splnění podmínek stanovených pro připojení odběrního místa na veřejný vodovod nebo na veřejnou kanalizaci. 4)

(2) Smlouvy se uzavírají zpravidla na dobu neurčitou, a to pro každé odběrní místo zvlášť. Uzavírá-li se jedna smlouva pro více odběrních míst, rozdělí se dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle jednotlivých odběrních míst s uvedením podmínek pro rozdílné režimy dodávky vody nebo odvádění odpadních vod.

(3) Je-li smlouva uzavřena na neurčitou dobu, je odběratel oprávněn ji vypovědět 5) nejpozději 30 dnů před ukončením dodávek vody nebo odvádění odpadních vod a umožnit dodavateli odebrání měřících přístrojů, popřípadě provedení dalších opatření souvisejících s ukončením odběru nebo odvádění.

§ 5

(1) Návrh smlouvy předkládá odběratel nejpozději 30 dnů před požadovaným započetím dodávek vody nebo odvádění odpadních vod. Dodavatel je povinen vyjádřit se k návrhu smlouvy do 20 dnů od jeho obdržení. Dohoda potřebná pro vznik smlouvy nemůže být nahrazena způsobem podle § 153 odst. 3 písm. b) zákona.

(2) Předmět plnění je při dodávkách vody určován druhem a účelem užití vody, jakostí a množstvím vody; při odvádění odpadních vod je předmět plnění určován koncentrační a bilanční hodnotou znečištění 6) vypouštěných odpadních vod podle kanalizačního řádu, 7) množstvím odpadních vod a jejich teplotou. Pro úseky veřejné kanalizace provozované výjimečně a dočasně bez schváleného kanalizačního řádu mohou organizace dohodnout v hospodářské smlouvě hodnoty koncentračního a bilančního znečištění, množství a teplotu vypouštěných odpadních vod.

(3) V případech, kdy na odběrní místo je napojen objekt sloužící hromadnému ubytování, bytový dům, objekt jeslí, mateřské školy, vybraného školského, kulturního či sportovního zařízení 7a) výlučně anebo ve spojení s jiným z těchto uvedených objektů, postačí, když předmět plnění bude určován pouze množstvím dodávané vody nebo množstvím odváděných odpadních vod. Na základě požadavku dodavatele nebo odběratele může být předmět plnění i v těchto případech podle konkrétních okolností určován navíc i některou z dalších hodnot anebo všemi hodnotami podle předcházejícího odstavce.

(4) Čas plnění je při dodávkách vody určován stanovením období, v němž je voda dodávána, a podle potřeby dalším rozvržením dodávky vody v rámci sjednaného období. Při odvádění odpadních vod je čas plnění určován stanovením období, v němž jsou odpadní vody odváděny, a podle potřeby dalším rozvržením odvádění odpadních vod v rámci sjednaného období; zvlášť se sjednávají případy řízeného vypouštění odpadních vod.

(5) Dále organizace ve smlouvě dohodnou podle potřeby

a) tlak,

b) zvláštní způsob měření, popřípadě určování množství dodávek vody nebo odvádění odpadních vod a úhradu nákladů na vybudování k tomu potřebných zvláštních technických zařízení.

(6) Při uzavírání smluv se zpravidla používají formuláře, které odběrateli na vyžádání poskytne dodavatel.

§ 6

Povinnosti organizací

(1) Dodavatel je povinen vytvářet předpoklady pro bezporuchovou dodávku vody nebo pro bezporuchové odvádění odpadních vod. Dojde-li k poruše zařízení veřejného vodovodu, 1) veřejné kanalizace 2) nebo veřejné části kanalizační přípojky, 3) je dodavatel povinen zajistit bez zbytečného odkladu opravu; v případech, kdy dojde k poškození nebo zanesení veřejné části kanalizační přípojky provozem vnitřní kanalizace nebo vypouštěnými odpadními vodami, hradí náklady na opravu veřejné části přípojky odběratel.

(2) Odběratel je povinen udržovat domovní část vodovodní nebo kanalizační přípojky, 3) vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizaci a ostatní zařízení sloužící k přivádění dodávané vody nebo k odvádění odpadních vod, popřípadě k měření odváděných odpadních vod, která jsou v jeho správě, ve stavu odpovídajícím požadavkům příslušných technických norem. 8)

(3) Práva odběratele ze smlouvy nesmějí být bez souhlasu dodavatele postoupena na jinou organizaci (§ 128 odst. 1 zákona). V žádosti o souhlas odběratel označí organizaci, na niž mají být práva postoupena, a den, jímž k postoupení práva má dojít. Jestliže z jakéhokoliv důvodu k postoupení práv nedojde anebo k němu dojde v jiném než oznámeném dni, je odběratel povinen tuto skutečnost sdělit dodavateli bezodkladně po jejím zjištění.

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní ustanovení

ODDÍL PRVNÍ

Dodávky vody

§ 7

Splnění

(1) Dodávka vody je splněna přechodem ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

(2) Při dodávkách vody vodovodními přípojkami 3) je dodávka vody splněna

a) průtokem vody vodoměrem, je-li osazen mimo nemovitost,

b) v ostatních případech průtokem vody v místě, kde veřejná část vodovodní přípojky přechází v domovní část vodovodní přípojky.3)

§ 8

Odchylka v množství

(1) Množství dodávané vody se může v jednotlivých sjednaných obdobích odchylovat od množství stanoveného smlouvou o “ 5 %.

(2) Množství odebírané vody se může v jednotlivém sjednaném období odchýlit od množství dohodnutého ve smlouvě o 5 % směrem nahoru a neomezeně směrem dolů. O trvalém podstatném snížení odběru vody oproti smluvenému množství je odběratel povinen dodavatele informovat.

§ 9

Neoprávněný odběr vody

(1) Za neoprávněný odběr vody z veřejného vodovodu se považuje,

a) odebírá-li organizace vodu bez předchozího uzavření smlouvy s dodavatelem, kromě případů, kdy smlouva nebyla uzavřena pro okolnosti na straně dodavatele,

b) odebírá-li odběratel vodu ve vyšším množství než smluvně dohodnutém a nad povolenou odchylku v množství (§ 8 odst. 2),

c) provedl-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby nezaznamenávalo odběr, popřípadě aby zaznamenávalo menší odběr než skutečný, a takto upravené zařízení užívá,

d) používá-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo u něhož poškození zjistil a bez zbytečného odkladu je neohlásil dodavateli,

e) odebírá-li odběratel vodu k jinému účelu, než bylo sjednáno,

f) používá-li odběratel požárního obtoku nebo požárního vodovodu k jiným účelům než požárním.

(2) Odběr není neoprávněný, jestliže odběratel použil vodu k jinému účelu, aby zabránil vzniku škod na majetku anebo z jiného závažného důvodu, a neprodleně tuto skutečnost oznámil dodavateli.

(3) Množství vody neoprávněně odebrané se zjišťuje měřícím zařízením, a není-li to možné, technickým propočtem, přičemž se vychází ze světlosti potrubí a z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného odběru vody, má se za to, že toto období činí 1 měsíc.

(4) Při neoprávněném odběru vody zaplatí odběratel dodavateli náklady spojené s jeho zjišťováním, nejméně však 50 Kčs.

§ 10

Omezení nebo přerušení dodávky vody

(1) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody z veřejného vodovodu

a) při provádění plánovaných oprav, údržbových nebo revizních prací,

b) z důvodů způsobených živelními pohromami (např. povodní, sesutím půdy, požárem),

c) při havárii na vodovodní síti nebo v jiných případech vyvolaných provozní potřebou, je-li nebezpečí vzniku škody,

d) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení nebo způsob odběru tak, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo majetek, popřípadě způsobit mimořádný pokles nebo kolísání tlaku vody u jiných odběratelů,

e) při omezování nebo jiné úpravě zásobování pitnou vodou vodohospodářským orgánem. 9)

(2) Omezení dodávky vody uskutečňované podle odstavce 1 písm.a) je dodavatel povinen odběrateli písemně oznámit a s ním projednat nejpozději 40 dnů před předpokládaným omezením. Má-li být dodávka vody přerušena, činí tato lhůta 90 dnů.

(3) Omezení nebo přerušení dodávky vody uskutečňované podle odstavce 1 písm. b), c) a d) je dodavatel povinen oznámit odběrateli nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení dodávky vody.

(4) V případech přerušení dodávky vody uskutečněného podle odstavce 1 písm. a), b), c) je dodavatel povinen poskytnout náhradní plnění (např. dovážení pitné vody v cisternách), a to v rozsahu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro osobní potřebu v dosažitelné vzdálenosti. Odběratel je povinen spolupracovat s dodavatelem za účelem zabezpečení náhradního plnění.

(5) V případech, kdy odběratel

a) odebírá vodu neoprávněně (§ 9),

b) dodává vodu bez souhlasu dodavatele dalším odběratelům (§ 3),

c) neodstraní závady na vnitřním vodovodu nebo neučiní opatření k ochraně měřícího zařízení a hlavního uzávěru vody, 10)

d) je v prodlení s úhradou vodného po dobu delší než jeden rok,

je dodavatel oprávněn omezit nebo přerušit dodávku vody, jestliže odběratel neuposlechne jeho výzvy k ukončení jednání uvedeného v písmenech a) a b) nebo výzvy ke splnění povinností uvedených v písmenech c) a d) ve lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že mu omezí nebo přeruší dodávku vody.

(6) Dodavatel je povinen přerušit dodávku vody, požádá-li o to odběratel za účelem odstraňování závad na domovní části vodovodní přípojky.

(7) Po odstranění důvodů omezení nebo přerušení dodávky vody je dodavatel povinen neprodleně dodávku vody obnovit.

§ 11

Majetkové sankce

(1) Nedodá-li dodavatel smluvené množství vody z veřejného vodovodu ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 10 % z ceny nedodaného množství vody. Toto penále neplatí v případě uvedeném v § 10 odst. 1, postupoval-li podle § 10 odst. 2, 3 a 4, ani při odůvodněném omezení nebo přerušení dodávky vody podle § 10 odst. 5 nebo pokud odběratel odebral ve sjednaném období menší množství vody (§ 8 odst. 2).

(2) Za neoprávněný odběr vody podle § 9 písm. a) a b) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši trojnásobku vodného 11) připadajícího na množství vody neoprávněně odebrané.

(3) Za neoprávněný odběr vody podle § 9 písm. c), d), e), f), zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši 10 000 Kčs za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť.

(4) Stejné penále jako v odstavci 3 zaplatí odběratel dodavateli, jestliže

a) neumožní oprávněnému pracovníkovi dodavatele přístup k měřícímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet odběru,

b) převede práva ze smlouvy na třetí organizaci (§ 6 odst. 3) bez souhlasu dodavatele,

c) neoznámí ve stanovené lhůtě11a) dodavateli podstatnou změnu v rozdělení odběru vody podle cen (sazeb), k níž dojde během roku.

ODDÍL DRUHÝ

Odvádění odpadních vod

§ 12

Zvláštní způsoby odvádění odpadních vod

(1) Je-li dohodnuto odvádění odpadních vod, jejichž zdrojem je veřejný vodovod, může odběratel vypouštět do veřejné kanalizace odpadní vody i z jiných zdrojů (např. z vodních toků, vlastních studní) jen se souhlasem dodavatele. 12)

(2) Je-li dohodnuto odvádění odpadních vod v místech, kde je vybudována veřejná kanalizace, avšak není vybudován veřejný vodovod, dohodne dodavatel s odběratelem způsob odvádění a měření odpadních vod.

§ 13

Množství vypouštěných odpadních vod

(1) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do veřejné kanalizace takové množství odpadních vod, které podle zjištění na vodoměru nebo podle ročních směrných čísel spotřeby vody z veřejného vodovodu odebral s připočtením množství vody, jejíž zjištěný odpad v příslušném období pochází z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu.

(2) Jestliže odběratel vodu odebranou z veřejného vodovodu zčásti spotřebuje a nevypouští ji do veřejné kanalizace (např. pivovary, sodovkárny, zahradnictví), zjistí se množství vypouštěných odpadních vod měřením nebo odborným výpočtem; podkladem jsou výkazy a technické propočty předložené odběratelem, pokud dodavatel neprokáže nesprávnost údajů uvedených odběratelem v předložených výkazech.

(3) Vypouští-li odběratel do veřejné kanalizace odpadní vody z jiných zdrojů než z veřejného vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěných odpadních vod měřením nebo podle ročních směrných čísel spotřeby vody, zjistí dodavatel množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem, popřípadě zjištěním na místě samém; podkladem jsou výkazy a technické propočty předložené odběratelem, pokud dodavatel neprokáže nesprávnost údajů uvedených odběratelem v předložených výkazech.

§ 14

Splnění

Odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je splněno okamžikem přechodu vypouštěných odpadních vod ze zařízení odběratele do zařízení dodavatele, tj. v místě, kde domovní část kanalizační přípojky přechází v její veřejnou část. 3)

§ 15

Neoprávněné vypouštění odpadních vod a jiných látek

(1) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace se považuje,

a) vypouští-li organizace odpadní vody bez předchozího uzavření smlouvy s dodavatelem,

b) provede-li odběratel takové úpravy na měřícím zařízení, aby nezaznamenávalo nebo zaznamenávalo nesprávně množství vypouštěných odpadních vod, popřípadě některé další skutečnosti určující předmět plnění (§ 5), a takto upravené měřící zařízení užívá,

c) používá-li odběratel měřící zařízení, které sám poškodil nebo u něhož zjistil poškození, a bez zbytečného odkladu je neohlásil dodavateli,

d) vypouští-li odběratel odpadní vody ve větším množství, ve vyšší koncentrační nebo ve vyšší bilanční hodnotě znečištění nebo s vyšší teplotou, než bylo sjednáno,

e) vypouští-li organizace do veřejné kanalizace jiné látky, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno.13)

(2) Množství neoprávněně vypouštěných odpadních vod se zjišťuje měřícím zařízením, a není-li to možné, technickým propočtem, přičemž se vychází ze zdrojů vody, světlosti potrubí a z prokázané doby. Není-li možno zjistit přesně celé období neoprávněného vypouštění odpadních vod, má se za to, že doba neoprávněného vypouštění odpadních vod činí jeden měsíc.

(3) Při neoprávněném vypouštění odpadních vod zaplatí odběratel dodavateli náklady spojené se zjišťováním neoprávněného vypouštění odpadních vod, nejméně však 50 Kčs.

(4) Odběratel uhradí dodavateli zvýšené náklady vynaložené na opatření vyvolaná překročením dohodnuté koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod nebo vypouštěním látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno, 13) a potřebná pro zjištění ukazatelů schváleného kanalizačního řádu a povolení k vypouštění vod. 4) Tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,13a) uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod13b) anebo z jiného obdobného důvodu.

§ 16

Omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod

(1) Dodavatel je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací

a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,

b) z důvodů způsobených živelními pohromami (například povodní, sesutím půdy, požárem) nebo havárií v provozu kanalizační sítě, bránících odvádění odpadních vod,

c) nevyhovuje-li odběratelovo zařízení (§ 6 odst. 2) do té míry, že může ohrozit zdraví a bezpečnost osob nebo majetek.

(2) Omezení odvádění odpadních vod podle odstavce 1 písm. a) je dodavatel povinen písemně odběrateli oznámit a projednat je s ním nejpozději 40 dnů před předpokládaným omezením. Má-li být odvádění odpadních vod přerušeno, činí tato lhůta 90 dnů.

(3) Omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod podle odstavce 1 písm. b) a c) je dodavatel povinen oznámit odběrateli nejpozději do 24 hodin od vzniku důvodu k omezení nebo přerušení odvádění odpadních vod.

(4) Dodavatel je povinen v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) zabezpečit v součinnosti s odběratelem náhradní odvádění odpadních vod.

(5) V případech, kdy odběratel

a) vypouští odpadní vody neoprávněně (§ 15),

b) zabraňuje dodavateli bezdůvodně v přístupu k zařízením vnitřní kanalizace a jejich kontrole, 14)

c) neodstraní závady na vnitřní kanalizaci, je dodavatel oprávněn omezit nebo přerušit odvádění odpadních vod, neuposlechne-li odběratel jeho výzvy k ukončení jednání uvedeného v písm. a) a b) nebo výzvy k odstranění závady na vnitřní kanalizaci ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu dodavatel stanovil s upozorněním, že mu omezí nebo přeruší odvádění odpadních vod.

(6) Ustanovení § 10 odst. 6 a 7 platí obdobně.

§ 17

Majetkové sankce

(1) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod podle § 15 odst. 1 písm. a) a za vypouštění většího množství odpadních vod, než bylo sjednáno, zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši trojnásobku stočného připadajícího na množství odpadních vod neoprávněně do veřejné kanalizace vypuštěných.

(2) Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace podle § 15 odst. 1 písm. b) a c) a za vypouštění odpadních vod ve vyšší než sjednané teplotě zaplatí organizace (odběratel) dodavateli penále 10 000 Kčs.

(3) Za vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace ve vyšší koncentrační nebo vyšší bilanční hodnotě znečištění, než bylo dohodnuto, popřípadě než je stanoveno kanalizačním řádem, došlo-li k vypuštění takových vod do veřejné kanalizace bez uzavření smlouvy, zaplatí odběratel dodavateli penále vypočtené tak, že za překročení každého ukazatele koncentrační nebo bilanční hodnoty znečištění o 1 % činí penále 8 % stočného za dobu, po kterou k překročení docházelo, vždy za každý započatý den překročení; změní-li se hodnota překročení v průběhu jeho trvání, za základ pro výpočet penále se vezme nejvyšší zjištěná hodnota. Nelze-li dobu překračování příslušného ukazatele přesně stanovit, má se za to, že tato doba činí 30 dní.

(4) Za vypouštění látek, jejichž vniknutí do veřejné kanalizace musí být zabráněno,13) do veřejné kanalizace zaplatí odběratel dodavateli penále 50 000 Kčs, a to za každý druh takové látky zvlášť.

(5) Stejné penále jako v odstavci 4 zaplatí odběratel dodavateli, postoupí-li práva ze smlouvy na třetí organizaci bez souhlasu dodavatele (§ 6 odst. 3).

(6) Vznik práva na penále se posuzuje za každé odběrní místo samostatně. Je-li vypouštění odpadních vod neoprávněné z více důvodů (§ 15 odst. 1), vypočítá se penále za každé porušení povinnosti zvlášť.

ČÁST TŘETÍ

Podklady pro fakturování a placení 16)

§ 18

(1) Odebírá-li odběratel vodu z veřejných výtokových stojanů, je vodné 11) vypočteno podle ročních směrných čísel spotřeby se snížením o 50 %, je-li stojan vzdálen do 100 m a o 70 %, je-li stojan vzdálen přes 100 m od sídla odběratele.

(2) Při náhradním plnění (§ 10 odst. 4) platí odběratel pouze za vodu skutečně dodanou. 11)

(3) Jsou-li odpadní vody dováženy odběratelem až do čistíren odpadních vod v cisternách a jsou pouze čištěny, hradí odběratel dodavateli na místo stočného17) skutečné náklady spojené s čištěním odpadních vod.


ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

§ 19zrušeno

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1979 s výjimkou ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 1 písm. a), která nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1980.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 30 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon),
§ 1 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích,
§ 1 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

2) § 24 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb.,
§ 2 vyhlášky č. 144/1978 Sb.,
§ 2 vyhlášky č. 154/1978 Sb.

3) Článek I směrnice Státního výboru pro výstavbu a Ústřední správy vodního hospodářství č. 129/1957 Ú. l. (Ú. v.) o způsobu plánování, financování, projektování a provádění vodovodních a kanalizačních přípojek.

4) Zejména § 8 a 9 zákona č. 138/1973 Sb. 5) § 129a zákona.

5) § 129a zákona

6) § 6a vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 49/1975 Sb., o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací, § 6a vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 97/1975 Sb., o postupu vodohospodářských orgánů při uvádění dosavadního nakládání s vodami do souladu s vodním zákonem a o postupu při vydávání povolení k vypouštění odpadních nebo zvláštních vod do veřejných kanalizací.

7) § 24 odst. 2 a 3 zák. č. 138/1973 Sb.

7a) Objekty Jednotné klasifikace stavebních objektů oborů:
801 16 budovy jeslí
801 17 budovy kojeneckých ústavů, dětských domovů pro děti do tří let a dětských ozdravoven
801 22 budovy očistných lázní
801 31 budovy mateřských škol
801 32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
801 33 budovy učeben učňovských škol a odborných škol
801 34 budovy učeben odborných škol
801 35 budovy poslucháren a pedagogických pracoven vysokých škol
801 4 budovy pro vědu, kulturu a osvětu (s výjimkou budov laboratoří podskupiny 801 48)
801 5 budovy pro tělovýchovu
801 6 budovy pro řízení, správu a administrativu
801 72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, bez vývařovny
801 73 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, s vývařovnou
801 75 budovy dětských domovů (pro děti do tří let) a domovů mládeže, bez vývařovny
801 76 budovy dětských domovů (pro děti do tří let) a domovů mládeže, s vývařovnou
801 77 budovy pro společnou rekreaci
801 86 budovy stravoven pro žáky a studenty
801 9 budovy pro sociální péči
802 1 haly pro vědu, kulturu a osvětu
802 2 haly pro tělovýchovu
802 44 haly pro společné ubytování a rekreaci
802 45 haly pro sociální péči
803 budovy pro bydlení

8) ČSN 73 6760 - vnitřní kanalizace, ČSN 73 6701 - stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN 73 5620 - vodovodní řady a přípojky, ČSN 73 6660 - vnitřní vodovody.

9) § 30 odst. 3 zákona č. 138/1973 Sb.

10) § 9 a 22 vyhlášky č. 144/1978 Sb.,
§ 9 a 22 vyhlášky č. 154/1978
Sb.

11) § 37 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 144/1978 Sb.,
§ 37 odst. 1 a 2 vyhlášky
č. 154/1978 Sb.,
Ceník velkoobchodních a maloobchodních cen evid. č. VC-MC-17/9-obor
795.

11a) § 38 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
§ 38 odst. 2 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

12) § 24 odst. 2 a 4 zákona č. 138/1973 Sb.

13) § 24 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb.

13a) Část třetí nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, v úplném znění vyhlášeném pod č. 2/1989 Sb.

13b) § 3 nařízení vlády ČSSR č. 26/1975 Sb., o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství.

14) § 9 vyhlášky č. 144/1978 Sb., § 9 vyhlášky č. 154/1978 Sb.

15) § 3, 4 a 5 vládní vyhlášky č. 16/1966 Sb., o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků, § 8, 9, 10 a 11 nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství.

16) Vyhláška č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

17) § 37 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 144/1978 Sb., § 37 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 154/1978 Sb.,
Ceník velkoobchodních a maloobchodních cen evid. č. VC-MC-17/9 - obor 795.

Přesunout nahoru