Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 30.08.1978
Zrušeno k 19.03.2001 (136/2003 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 16. února 1979

o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky


Dne 30. srpna 1978 byla v Luandě podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Angolské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Angolské lidové republiky,

vedeny přáním

dále rozšiřovat a upevňovat styky mezi oběma zeměmi, založené na vzájemném přátelství a porozumění a

rozvíjet spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví, masových sdělovacích prostředků, tělesné výchovy a sportu,

dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi a přispívat k vzájemnému poznávání kulturního bohatství národů obou zemí a pokroku dosaženého v oblasti kultury, školství, vědy, umění a v dalších oblastech uvedených v této dohodě.

Článek 2

Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, zdravotnickými, uměleckými a literárními institucemi a organizacemi, jakož i společenskými organizacemi obou zemí.

Článek 3

Smluvní strany budou v dohodnutých oblastech podporovat výměnu představitelů kultury a umění a uměleckých a folkloristických souborů.

Článek 4

Smluvní strany budou podporovat výměnu hudebních, divadelních a filmových děl, pořádání přednášek a výstav a vydávání překladů vědecké a umělecké literatury druhé země.

Článek 5

Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání vědců, profesorů a studentů a budou poskytovat stipendia občanům druhé země ke studiu, studijním pobytům a stážím.

Článek 6

Smluvní strany se budou navzájem zvát na konference, kongresy, výstavy, festivaly, kulturní oslavy a události mezinárodního charakteru, které se budou konat v druhé zemi.

Článek 7

Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti rozhlasu, televize, filmu, jakož i spolupráci mezi tiskovými agenturami obou zemí.

Článek 8

Smluvní strany budou za účelem provádění této dohody sjednávat prováděcí plány na dohodnuté časové období, v nichž budou uvedeny jednotlivé akce, včetně finančních podmínek.

Článek 9

Tato dohoda může být změněna nebo doplněna vzájemnou dohodou smluvních stran.

Článek 10

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu a zůstane v platnosti dva roky, o které se bude její platnost vždy automaticky prodlužovat, dokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví nejméně tři měsíce před uplynutím probíhajícího období platnosti.

Na důkaz toho podepsaní zmocněnci, kteří byli řádně zmocněni svými vládami, tuto dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Dáno v Luandě dne 30. srpna 1978 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a portugalském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu Angolské lidové republiky:

Paulo T. Yorge v. r.

Přesunout nahoru