Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 37/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 09.12.1978
Zrušeno k 01.07.2009 (53/2009 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

37

VYHLÁŠKA

ze dne 16. února 1979

o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy


Dne 22. listopadu 1977 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 25 dnem 9. prosince 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


První náměstek: Ing. Knížka v. r.


DOHODA

mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

Československá socialistická republika a Rakouská republika,

uznávajíce, že rozvoj vztahů v oblasti kultury, školství a vědy přispívá k lepšímu porozumění mezi lidmi a národy a tím podporuje trvalé dorozumění mezi státy,

a přejíce si dále rozvíjet přátelské vztahy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou, jakož i mezi národy obou zemí na základě závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

rozhodly se uzavřít tuto dohodu a dohodly se takto:

Článek 1

Smluvní státy budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti kultury, vědy, umění, školství, filmu, masových sdělovacích prostředků a sportu.

Článek 2

Smluvní státy budou podporovat spolupráci mezi Československou akademií věd a Rakouskou akademií věd na základě přímých ujednání mezi těmito institucemi.

Článek 3

Smluvní státy budou podporovat spolupráci mezi vysokými školami a jinými vědeckými institucemi. Za tím účelem si budou vyměňovat vysokoškolské profesory a výzkumné pracovníky.

Článek 4

Smluvní státy budou podporovat spolupráci v oblasti základního výzkumu stanovením a uskutečňováním společných vědeckých programů, pořádáním společných konferencí a symposií a jinými formami. Budou podporovat účast vědců a výzkumných pracovníků na vědeckých akcích konaných v druhé zemi.

Článek 5

Smluvní státy budou podporovat výměnu zkušeností, informací a publikací mezi vysokými školami a institucemi základního výzkumu a usnadní přístup k takovým informacím a publikacím v souladu s vnitrostátními předpisy.

Článek 6

Smluvní státy budou podporovat výměnu lektorů jak českého a slovenského, tak německého jazyka k činnosti na vysokých školách a v jazykových kursech.

Článek 7

Smluvní státy budou vzájemně poskytovat studentům a absolventům vysokých škol studijní a krátkodobá stipendia v minimálním rozsahu 32 měsíců ročně.

Článek 8

Smluvní státy budou zkoumat podmínky, za kterých může dojít k vzájemnému uznávání maturitních vysvědčení, zápočtů doby studia na vysokých školách a uznání akademických hodností. Za tím účelem si vymění podklady o příslušných předpisech a v komisi expertů připraví rozhovory o takovémto uznávání.

Článek 9

Smluvní státy budou podporovat práci vědců a výzkumných pracovníků druhého státu tím, že jim usnadní přístup do kulturních a vědeckých institucí, jako knihoven, archivů a muzeí, a to v souladu s vnitrostátními předpisy.

Článek 10

Smluvní státy si budou vyměňovat pedagogické zkušenosti předáváním didaktických pomůcek a výměnou odborníků.

Článek 11

Za účelem objektivního výkladu dějin, zeměpisu a kultury druhého smluvního státu v učebnicích si oba smluvní státy vymění osnovy a učebnice a budou střídavě vysílat delegace k vypracování společných doporučení.

Článek 12

Smluvní státy budou podporovat spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých, zvláště výměnou dokumentačního a informačního materiálu, jakož i výměnou odborníků.

Článek 13

Smluvní státy budou podporovat spolupráci v oblasti knihoven, památkové péče, muzeí a divadla předáváním příslušné dokumentace a výměnou odborníků.

Článek 14

Smluvní státy si budou vyměňovat výstavy starého a soudobého umění; k provedení takovýchto výstav budou uzavírána ujednání mezi příslušnými orgány.

Článek 15

Smluvní státy budou podporovat uskutečňování pohostinských vystoupení divadel, uměleckých souborů a jednotlivých umělců na komerčním a nekomerčním základě a uvádění divadelních a hudebních děl autorů a skladatelů druhé země.

Článek 16

Smluvní státy budou podporovat překládání literárních, uměleckých a vědeckých děl a zvaní překladatelů.

Článek 17

Smluvní státy budou podporovat návštěvy osobností kulturního života, umělců a novinářů z oblasti kultury.

Článek 18

Smluvní státy budou podporovat styky v oblasti výtvarného a užitého umění a architektury, jakož i přímou spolupráci mezi příslušnými galeriemi, svazy a organizacemi.

Článek 19

Smluvní státy budou podporovat spolupráci v oblasti tisku, zejména vzájemné návštěvy novinářů.

Smluvní státy budou podporovat rozšiřování přímé spolupráce mezi Československým rozhlasem a Československou televizí a Rakouským rozhlasem.

Článek 20

Smluvní státy budou podporovat spolupráci v oblasti filmu 1. zvaním odborníků k účasti na akcích; 2. výměnou filmů, záznamů, programů a materiálů; 3. organizováním filmových týdnů nebo filmových dnů; 4. spoluprací příslušných odborných organizací.

Článek 21

Smluvní státy budou podporovat rozšiřování vztahů v oblasti sportu a tělesné výchovy spoluprací příslušných organizací.

Článek 22

Obecné organizační a finanční podmínky provádění této dohody jsou upraveny v příloze, která je nedílnou součástí Dohody.

Článek 23

K provádění této dohody bude vytvořena smíšená komise složená ze zástupců smluvních států. Bude se scházet nejméně každé dva roky střídavě v Československé socialistické republice a Rakouské republice. Bude vypracovávat programy k provádění této dohody a k úpravě s nimi spojených organizačních a finančních otázek.

Jména členů smíšené komise budou sdělována diplomatickou cestou.

Na zasedání smíšené komise mohou být přizváni rovněž experti.

Článek 24

Tato dohoda se uzavírá na neomezenou dobu a může být každým ze smluvních států písemně vypovězena diplomatickou cestou. Výpověď vstoupí v platnost 6 měsíců po doručení takové notifikace druhému státu.

Článek 25

Tato dohoda vstoupí v platnost šedesátým dnem následujícím po dni, kdy si oba smluvní státy vzájemně písemně oznámí diplomatickou cestou, že byly splněny požadované vnitrostátní předpoklady pro její vstup v platnost.

Na důkaz toho oprávnění zmocněnci tuto dohodu podepsali a opatřili ji pečetěmi.

Dáno ve Vídni dne 22. listopadu 1977 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za Rakouskou republiku:

Willibald Pahr v. r.

Příloha k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy

1. Při provádění programů, vypracovaných smíšenou komisí zřízenou podle článku 23 Dohody, smluvní státy budou umožňovat a podporovat:

a) přímou spolupráci mezi příslušnými institucemi, organizacemi a svazy,

b) pozvání hostujících profesorů nebo pozvání vysokoškolských učitelů a vědců, jakož i osobností kulturního a vědeckého života, k dohodnutým kratším pobytům.

2. Stipendia dohodnutá na základě této dohody budou krýt náklady pobytu (ubytování, stravování, kapesné) a poplatky za studium. Náklady na nezbytné lékařské ošetření ponese hostitelská země.

3. Při návštěvách sjednaných na základě této dohody hradí vysílající země cestovní náklady do prvého a z posledního cílového místa, hostitelská země všechny dohodnuté cesty ve vnitrozemí, náklady na ubytování a stravu, jakož v přiměřené míře i jiné výdaje vyplývající z účelu pozvání.

4. Při výstavách dohodnutých na základě této dohody hradí vysílající země náklady spojené s přípravou a zasláním do prvního místa určení v hostitelské zemi a z posledního místa určení v hostitelské zemi zpět, jakož i pojištění za dopravu a po dobu pobytu. Hostitelská země hradí všechny zbývající náklady.

Přesunout nahoru