Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 35/1979 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úplatách ve vodním hospodářství

Částka 5/1979
Platnost od 29.03.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.2002 (254/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

35

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 27. února 1979

o úplatách ve vodním hospodářství

Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 43 odst. 1 a 2, § 44 a 45 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


ČÁST PRVNÍ

Úplaty za odběry vody z vodních toků

§ 1

Organizace, které odebírají vodu z vodních toků v množství přesahujícím 15 000 m3 ročně nebo 1 250 m3 měsíčně, platí správci vodního toku, popřípadě správci toho jeho úseku, v němž k odběru vody dochází, úplaty ve výši stanovené cenovými předpisy. 1)

§ 2

(1) Povinnost platit úplaty se nevztahuje na odběry vody z vodních toků uvedené v § 43 odst. 2 vodního zákona a na odběry

a) vody pro napouštění rybníků, rybích líhní a sádek, slepých ramen vodních toků a jiných nádrží tvořících chráněný biotop rostlin a živočichů,

b) okalových vod pro lesní výrobu a vod pro udržení vodních poměrů zemědělských pozemků,

c) vody pro potřeby ozbrojených sil Československé socialistické republiky a ozbrojených spojeneckých sil na území vojenských újezdů. 2)

(2) Okalovými vodami pro zemědělskou a lesní výrobu jsou vody odebírané z vodního toku za zvýšených průtoků (vodních stavů)pro závlahy zaplavováním. Vodohospodářský orgán stanoví pro úseky vodních toků spodní hranici zvýšeného průtoku (vodního stavu)umožňujícího odběr okalových vod, vztaženou k vodočtu nebo k jiné výškové značce podle místních podmínek.

ČÁST DRUHÁ

Úplaty za odběry podzemní vody

§ 3

Za odběry podzemní vody 3) (dále jen "odběry") jsou organizace, jejichž odběry přesahují množství 15 000 m3 ročně nebo 1 250 m3 měsíčně (dále jen "odebírající organizace"), povinny platit úplaty místně příslušnému správci vodních toků vodohospodářsky významných 4) (dále jen "správce toků").

§ 4

Povinnost platit úplaty se nevztahuje na odběry:

a) pro veřejné vodovody,

b) pro zásobování sídlišť nebo veřejných vodovodů ze zařízení odebírajících organizací, jsou-li tyto odběry zvlášť měřeny,

c) pro účely, pro něž je použití pitné vody stanoveno zvláštními předpisy, 5) jsou-li tyto odběry zvlášť měřeny; při odběrech používaných k více účelům, které nelze samostatně měřit, se změří celkové množství odebrané vody a množství vody, na které se povinnost platit úplaty nevztahuje, se určí podle ročních směrných čísel spotřeby vody, 5a)

d) pro potřeby ozbrojených sil Československé socialistické republiky a ozbrojených spojeneckých sil na území vojenských újezdů,

e) při jímání podzemních vod, které nejsou použity k provozním účelům organizace,

f) z umělých infiltrací povrchové vody, pokud vlastní odběr povrchové vody podléhá úplatě,

g) geotermálních podzemních vod pro jejich energetické využití,

h) v případech, v nichž není z vodohospodářského hlediska podle určení ústředního vodohospodářského orgánu republiky účelné užití podzemní vody jako pitné; jednotlivé případy určí tento orgán na základě prokázané potřeby a na časově omezenou dobu.

§ 5

Úplata činí Kčs 2,- za 1 m3 odebrané podzemní vody.

§ 6

Nemá-li odebírající organizace povinnost měřit odběry vodoměry, 6) je povinna o odběrech vést evidenci a mít k dispozici dokumentaci o jejich výši a časovém rozložení. Neprokáže-li odebírající organizace touto dokumentací množství odběru, stanoví se úplata na základě množství odběru uvedeného v povolení vodohospodářského orgánu k tomuto odběru.

§ 7

(1) Odebírající organizace je povinna oznámit správci toků každoročně do 31. října celkové množství odběrů pro příští rok s uvedením jednotlivých odběrů (dále jen "oznámení"). V oznámení uvede též odběry, na něž se nevztahuje povinnost platit úplaty podle § 4.

(2) Dojde-li k povolení odběru až po uplynutí termínu pro oznámení, je odebírající organizace povinna předložit oznámení do dvou měsíců ode dne, kdy došlo k prvnímu odběru.

(3) Správce toků vypočte zálohu na úplatu pro následující rok a oznámí její výši odebírající organizaci do 30. listopadu. Záloha na úplatu je splatná do 30. září běžného roku.

(4) Odebírající organizace je povinna oznámit správci toků do 15. února údaje o skutečném množství odběrů za předchozí rok. 6)

(5) Správce toků vypočte roční úplatu podle skutečného množství odběrů a vyúčtuje nedoplatky nebo přeplatky za předchozí rok do 31. března. Nedoplatky a přeplatky jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování.

(6) Neprovede-li odebírající organizace úhradu plateb podle odstavců 3 a 5, je povinna za každý den prodlení zaplatit poplatek z prodlení ve výši 1 promile z částky včas nezaplacené. Totéž platí pro vrácení přeplatku správcem toků.

ČÁST TŘETÍzrušeno

§ 8 – § 14, § 10a, § 10bzrušeno


ČÁST ČTVRTÁ

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 15

Ve věcech týkajících se obrany státu postupují správci toků podle pokynu ústředního vodohospodářského orgánu republiky, vydaného v dohodě s federálním ministerstvem národní obrany.

§ 15a

Správce toků upraví výši úplaty za dobu od účinnosti tohoto zákona do konce roku 1992 a sdělí ji znečišťovateli podle § 13 odst. 4.

§ 16

Zrušují se:

1. vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody, ve znění vyhlášky ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 20/1963 Sb., a vládního nařízení č. 99/1966 Sb.;

2. vládní vyhláška č. 16/1966 Sb., o náhradách za vypouštění nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod do vodních toků.

§ 17

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980, s výjimkou ustanovení § 12 a 13 odst. 1 až 3, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čarou

1) Ceník velkoobchodních cen odbor 795 1 - Povrchová voda evid. č. VC-17-1, schválen výměrem Federálního cenového úřadu č. 1011/S/FCÚ-07-KPC/2/75 z 20. 1. 1975 (Cenový věstník, částka 18/1975).

2) Zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech

3) § 2 vodního zákona.

4) Správci vodních toků vodohospodářsky významných jsou státní vodohospodářské organizace Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry, Povodí Dunaje, Povodí Váhu, Povodí Hronu,a Povodí Bodrogu a Hornádu.

5) § 7 a 8 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.

5a) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.

6) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 170/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběru.

6a) Nařízení vlády ČSR č. 25/1975 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.
Nařízení vlády SSR č. 30/1975 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

7) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb., vyhlášky č. 76/1977 Sb. a vyhlášky č. 66/1978 Sb.

7a) § 23 odst. 1 a 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

8) Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství SSR č. 10/1977 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných toků.


9) Ročním množstvím znečištění se rozumí skutečné množství znečištění v průběhu kalendářního roku bez ohledu na počet pracovních dnů a kolísání úrovně znečištění v jednotlivých obdobích. Pouze pro výpočet sazby za odpadní vody s ukazatelem znečištění BSK5 a nerozpuštěné látky se v případě, kdy vypouštějící organizace vypouští odpadní vody méně než 250 dnů v roce, přepočte pro tento účel vypouštěné znečištění na 250 dnů. To se nevztahuje na případy celoročního nerovnoměrného nebo střídavého anebo jinak se měnícího vypouštění odpadních vod a znečištění.

Přesunout nahoru