Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/1979 Sb.Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 06.03.1979
Zrušeno k 01.01.1981
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

33

VYHLÁŠKA

Státní arbitráže Československé socialistické republiky

ze dne 27. února 1979

o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru elektřiny

Státní arbitráž Československé socialistické republiky stanoví podle § 395 písm. b) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění vyhlášeném pod č. 37/1971 Sb. a na základě usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. února 1979 č. 56, o usměrňování spotřeby elektrické energie u velkoodběratelů nevýrobního charakteru, středních odběratelů a maloodběratelů - socialistických organizací:


§ 1

(1) Překročí-li velkoodběratel 1) nevýrobního charakteru a střední odběratel se sjednaným technickým maximem 150 kW a větším 2) smluvené množství elektřiny ve čtvrtletí a střední odběratel se sjednaným technickým maximem menším než 150 kW 3) smluvené množství elektřiny za rok, je povinen zaplatit penále ve výši 4 Kčs za každou překročenou kWh.

(2) Ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) a odst. 7 vyhlášky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění vyhlášky č. 107/1977 Sb., se v případech uvedených v odstavci 1 nepoužije.

§ 2

(1) Překročí-li maloodběratel 4) stanovený limit spotřeby elektřiny za odečtové období 5) je povinen do 30 dnů od doručení faktury za dodávku elektřiny sám vypočítat a zaplatit penále ve výši 4 Kčs za každou překročenou kWh. Limit spotřeby elektřiny za odečtové období 5) se zjišťuje ze spotřeby vykázané v nejbližším předchozím srovnatelném odečtovém období před 1. březnem 1979.

(2) Nezaplatí-li maloodběratel 4) včas penále podle odstavce 1, zvyšuje se toto penále o 0,1 % za každý den prodlení s jeho zaplacením.

(3) Lhůta pro uplatnění práva na zaplacení penále podle odstavců 1 a 2 činí 2 roky.

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy jde o odběr elektřiny v těch prostorách a zařízeních obytných domů, které slouží společnému užívání jejich obyvatel a v dalších objektech a zařízeních, pokud jsou v nich náklady na odběr elektřiny následně rozpočítávány na obyvatelstvo.


§ 3

Vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a platí do 31. prosince 1980.


Hlavní arbitr Československé socialistické republiky: Brandejs v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 vyhlášky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla, ve znění bodu 5 vyhlášky č. 107/1977 Sb.

2) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 175/1973 Sb., ve znění bodu 5 a 10 vyhlášky č. 107/1977 Sb.

3) § 3 odst. 3 vyhlášky č. 175/1973 Sb., ve znění bodu 5 a 11 vyhlášky č. 107/1977 Sb.

4) § 3 odst. 4 vyhlášky č. 175/1973 Sb., ve znění bodu 5 vyhl. č. 107/1977 Sb.

5) Limit spotřeby elektřiny u maloodběratelů je podle usnesení předsednictva vlády ČSSR ze dne 22. února 1979 č. 56 bod I/3 stanoven u dvou po sobě následujících odečtů počínajíc 1. březnem 1979 ve výši 90 % spotřeby předchozího srovnatelného odečtového období.

Přesunout nahoru