Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 32/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 05.06.1978
Zrušeno k 08.02.2002 (20/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

32

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 31. ledna 1979

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě


Dne 29. listopadu 1976 byla v Teheránu podepsána dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dnem 5. června 1978.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou vládou Íránu o mezinárodní silniční dopravě

Vláda Československé socialistické republiky a Císařská vláda Íránu vedeny snahou usnadnit dopravu cestujících a nákladů po silnici mezi oběma státy, jakož i tranzitem jejich územím, se dohodly takto:

Článek 1

Rozsah působnosti

Ustanovení této dohody se týkají dopravy cestujících a nákladů, při které začátek nebo konec jízdy je na území jedné ze smluvních stran a vozidlo je evidováno na území druhé smluvní strany.

Článek 2

Vymezení pojmů

(1) Výraz "dopravce" označuje fyzickou nebo právnickou osobu mající sídlo v Československu nebo Íránu, která je oprávněna podle vnitrostátních předpisů své země provádět mezinárodní dopravu cestujících a nákladů po silnici.

(2) Výraz "vozidlo" označuje dopravní prostředek zvláště konstruovaný pro silnice s mechanickým pohonem, popřípadě přívěs nebo návěs, který může přepravovat:

a) více než osm sedících cestujících kromě řidiče, nebo

b) náklad.

(3) Výraz "povolení" označuje všechny druhy licencí, koncesí nebo povolení, která se budou požadovat podle platných předpisů každé ze smluvních stran.

Článek 3

Přeprava cestujících

(1) Přeprava cestujících nepodléhá povolovacímu řízení za těchto podmínek:

a) přeprava stejných cestujících stejným vozidlem během celé cesty, při níž místa odjezdu a příjezdu jsou na území smluvní strany, kde je vozidlo evidováno a při níž při jízdě nebo zastavení mimo uvedené území nepřistoupí ani nevystoupí žádný cestující (přeprava při zavřených dveřích), nebo

b) přeprava skupiny cestujících z místa na území, kde je vozidlo evidováno, do místa na území druhé smluvní strany za předpokladu, že toto vozidlo opouští území druhé smluvní strany prázdné, nebo

c) jízda uskutečňovaná jako tranzit územím druhé smluvní strany, s výjimkou pravidelně se opakujících jízd prováděných v časových intervalech kratších šestnácti dnů.

Při tranzitu prázdného vozidla je dopravce povinen prokázat, že vozidlo projede prázdné územím druhé smluvní strany.

(2) Pro ostatní druhy přeprav, které nejsou uvedeny v odstavci 1 tohoto článku, musí být vydána povolení podle vnitrostátních předpisů smluvních stran.

Článek 4

Přeprava nákladů

(1) Dopravci jedné smluvní strany mají právo dočasně vstoupit s prázdným nebo loženým vozidlem na území druhé smluvní strany za účelem přepravy nákladů, a to:

a) z kteréhokoliv určeného místa na území jedné smluvní strany do kteréhokoliv určeného místa na území druhé smluvní strany, nebo

b) tranzitem přes území druhé smluvní strany.

(2) Vozidla evidovaná na území jedné ze smluvních stran musí mít povolení při vstupu na území nebo výjezdu z území druhé smluvní strany nebo při tranzitu tímto územím.

(3) Způsob vydávání povolení a stanovení počtu povolení bude dohodnut Smíšenou komisí uvedenou v článku 12.

Článek 5

Použití vnitrostátních předpisů

Ve všech případech, které ustanovení této dohody neupravují, jsou dopravci a řidiči vozidel jedné smluvní strany povinni dodržovat při jízdě přes území druhé smluvní strany zákony a předpisy druhé smluvní strany, včetně předpisů týkajících se délky, šířky nebo výšky nákladů, jakož i tlaku na nápravu .

Článek 6

Zákaz vnitrostátních přeprav

Ustanovení této dohody neopravňují dopravce obou smluvních stran provádět přepravu cestujících nebo nákladů po území druhé smluvní strany z jednoho místa do druhého v rámci téhož území.

Článek 7

Osvobození od dávek a poplatků

(1) Vozidla evidovaná na území jedné ze smluvních stran, která se používají pro přepravu cestujících a nákladů na území druhé smluvní strany podle ustanovení této dohody, budou osvobozena na základě vzájemnosti od všech poplatků a daní zatěžujících cizí vozidla.

(2) Koncesní práva spojená s používáním silnic , mostů a tunelů vybudovaných v koncesi, poplatky za oprávnění k dopravě vozidly přesahujícími předepsanou hmotnost a rozměry, nebo poplatky za dopravu ve dnech, kdy je doprava zakázána, jakož i poplatky za poskytnuté služby, budou uznávány a placeny.

Článek 8

Celní ustanovení

(1) Pohonné látky a mazací oleje nacházející se v běžných nádržích vozidla jedné smluvní strany, které dočasně vstupují na území druhé smluvní strany, budou osvobozeny od dovozních dávek a poplatků a nebudou podléhat dovozním zákazům a omezením.

(2) Dočasný dovoz náhradních dílů k opravě již dočasně dovezeného vozidla bude osvobozen od dovozních dávek a poplatků a nebude podléhat dovozním zákazům a omezením.

(3) Smluvní strany budou požadovat předložení osvědčení pro dočasný dovoz těchto náhradních dílů. Nahražené díly budou buď uvolněny, zničeny nebo zpětně vyvezeny za dozoru celních orgánů.

Článek 9

Porušení dohody

(1) Příslušné orgány smluvních stran dbají, aby jejich dopravci dodržovali ustanovení této dohody.

(2) Poruší-li dopravci a řidiči vozidel n a území druhé smluvní strany ustanovení této dohody a dopravní zákony a předpisy silničního provozu, platné na tomto území, orgány smluvní strany, kde je vozidlo evidováno, podniknou na požádání příslušných orgánů druhé smluvní strany tato opatření:

a) varování

b) dočasné, částečné nebo úplné odnětí oprávnění k provádění dopravy na území smluvní strany, kde k porušení došlo.

(3) Příslušné orgány dotyčné smluvní strany uvědomí příslušné orgány druhé smluvní strany o opatřeních podniknutých podle ustanovení odstavce 2 tohoto článku.

(4) Každá smluvní strana bude respektovat sankce, které mohou být uloženy podle vnitrostátních zákonů a předpisů soudy nebo příslušnými orgány druhé smluvní strany za porušení těchto zákonů a předpisů na území dotyčné smluvní strany .

Článek 10

Příslušné orgány

(1) Smluvní strany si vzájemně sdělí orgány odpovědné za provádění této dohody.

(2) Tyto orgány budou udržovat mezi sebou přímý styk.

Článek 11

Provádění Dohody

Příslušné orgány smluvních stran dohodnou způsob provádění této Dohody v Protokolu, který bude sjednán současně s touto dohodou.

Článek 12

Smíšená komise

(1) K vyjasnění podrobností spojených s řádným prováděním této dohody, k provádění dohledu nad jejím plněním, jakož i k řešení případných problémů, se zřizuje Smíšená komise, složená z představitelů obou smluvních stran.

(2) Zasedání Komise se budou konat na žádost jedné ze stran střídavě v Íránu a Československu.

Článek 13

Platby

Všechny platby vzniklé při provádění této dohody se budou uskutečňovat podle současné platební dohody platné mezi oběma smluvními stranami.

Článek 14

Zastoupení

Zastoupení íránských dopravních podniků a organizací v Československu, jakož i zastoupení československých dopravních podniků a organizací v Íránu bude svěřeno jednomu z dopravních podniků nebo organizací schválenému příslušnými orgány dotyčné smluvní strany.

Článek 15

Platnost Dohody

(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny písemných nót stvrzujících schválení zmíněné Dohody příslušnými orgány obou smluvních stran.

(2) Tato dohoda se sjednává na dobu jednoho roku a její platnost se automaticky prodlužuje z roku na rok, pokud jedna ze smluvních stran nevysloví písemnou formou svůj úmysl ji vypovědět nejméně tři měsíce před datem ukončení její platnosti.

Dáno v Teheránu dne 29. listopadu 1976 ve dvou původních vyhotoveních v jazyce anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Štefan Ďurček v. r.

Za Císařskou vládu Iránu:

Morteza Zamani v. r.

Přesunout nahoru