Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 31/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 04.11.1978
Zrušeno k 21.04.2005 (62/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

31

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 18. ledna 1979

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt


Dne 29. ledna 1978 byla v Kuvajtu podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt. Dohoda na základě svého článku 17 vstoupila v platnost dnem 4. listopadu 1978.


České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Státu Kuvajt

vedeny přáním podpořit rozvoj leteckých služeb mezi Československou socialistickou republikou a Státem Kuvajt a pomoci v největší možné míře mezinárodní spolupráci na tomto poli,

vedeny přáním uplatnit na tyto služby zásady a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944,

dohodly se takto:

Článek 1

Pro účely této dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) "Úmluva" znamená Úmluvu o mezinárodním civilním letectví otevřenou k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944 a zahrnuje všechny Přílohy přijaté podle článku 90 této úmluvy a všechny změny Příloh nebo Úmluvy podle jejich článků 90 a 94;

b) výraz "letecký úřad" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy, pokud jde o Stát Kuvajt, generální ředitelství civilního letectví nebo v obou případech jakoukoliv jinou osobu nebo orgán pověřené prováděním úkolů, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který jedna smluvní strana určila písemným oznámením druhé smluvní straně v souladu s článkem 3 této dohody jako letecký podnik provozující dohodnuté letecké služby na stanovených tratích v souladu s odstavcem 1 článku 2 této dohody;

d) výrazy "území", "letecká služba", "mezinárodní letecká služba" a "přistání pro neobchodní účely" mají význam stanovený v článku 2 a 96 Úmluvy;

e) "Seznam linek" znamená Seznam linek této dohody a jeho doplňky provedené v souladu s ustanoveními odstavce 3 článku 12 této dohody. Seznam linek tvoří nedílnou součást Dohody a všechna odvolání k této dohodě v sobě zahrnují odvolání k Seznamu linek, pokud někde není stanoveno jinak.

Článek 2

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva stanovená v této dohodě, aby umožnila jejímu určenému leteckému podniku zřídit a provozovat mezinárodní letecké služby na tratích stanovených v příslušné části připojeného Seznamu linek (dále nazývané "dohodnuté služby" a "stanovené tratě").

(2) S výhradou ustanovení této dohody, určený letecký podnik každé smluvní strany bude při provozu dohodnuté služby na stanovené trati užívat tato práva:

a) létat bez přistání přes území druhé smluvní strany;

b) přistávat na uvedeném území pro neobchodní účely; a

c) přistávat na uvedeném území v bodě nebo bodech stanovených pro tuto trať v Seznamu linek pro účely vykládání a nakládání cestujících, zboží a pošty v mezinárodní přepravě.

Článek 3

(1) Každá smluvní strana má právo určit písemným oznámením druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) Po obdržení písemného oznámení druhá smluvní strana udělí s výhradou ustanovení odstavce 3 a 4 tohoto článku bez odkladu určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

(3) Letecký úřad jedné smluvní strany může požadovat od leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky podle zákonů a předpisů, které tento úřad obvykle a přiměřeně uplatňuje v souladu s ustanoveními Úmluvy při provozu mezinárodních obchodních leteckých služeb.

(4) Každá smluvní strana může odmítnout určený letecký podnik a odepřít či odvolat práva udělená leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této dohody nebo uložit leteckému podniku při využívání těchto práv takové podmínky, které považuje za nezbytné v případě, kdy není jista, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo v případě konsorcia leteckých podniků vládě nebo státním příslušníkům států, jejichž letecké podniky tvoří toto konsorcium; pokud jde o konsorcium, platí výhrada, že existují platné dohody o letecké dopravě mezi smluvní stranou, od níž je vyžadováno provozní povolení, a každým ze států, jejichž letecké podniky tvoří konsorcium, a týkají se uvažované letecké služby.

(5) Jakmile ustanovení odstavce 1 a 2 tohoto článku byla splněna, určený a oprávněný letecký podnik může zahájit provozování dohodnutých služeb teprve tehdy, až budou v souladu s ustanoveními článku 11 této dohody pro takovou službu stanoveny tarifní podmínky.

Článek 4

(1) Každá smluvní strana je oprávněna zastavit využívání práv udělených leteckému podniku podle odstavce 2 článku 2 této dohody nebo uložit leteckému podniku při jejich využívání takové podmínky, které považuje za nezbytné v případě, kdy se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo jinak při provozování letecké služby nepostupuje v souladu s podmínkami stanovenými v této dohodě, přičemž pokud by okamžité zastavení výkonu práv nebo uložení podmínek nebylo nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů nebo v zájmu bezpečnosti letectví, bude toto právo uplatněno teprve po poradě s druhou smluvní stranou.

(2) V případě postupu jedné smluvní strany podle tohoto článku, tento postup nebude na újmu právům obou smluvních stran.

Článek 5

Poplatky ukládané na území jedné smluvní strany za užívání letišť a ostatních zařízení sloužících letectví letadlem určeného leteckého podniku druhé smluvní strany nebudou vyšší než poplatky ukládané letadlu národního dopravce při zajišťování podobných mezinárodních leteckých služeb.

Článek 6

(1) Letadla používaná k provozu mezinárodních leteckých služeb určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, jakož i jejich obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty a mazací oleje, zásoby letadla (včetně potravy, nápojů a tabáku) uložené na palubě takového letadla budou osvobozeny ode všech celních, inspekčních a jiných poplatků nebo daní při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla až do doby, kdy budou znovu vyvezeny.

(2) Pohonné hmoty, mazací oleje, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby letadla dovezené na území jedné smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo pro tento letecký podnik nebo přijaté na palubu letadla určeného leteckého podniku s tím, že budou použity výhradně při provozování mezinárodních leteckých služeb, budou osvobozeny ode všech vnitrostátních poplatků a dávek včetně celních a inspekčních poplatků ukládaných na území první smluvní strany, i když tyto zásoby mají být použity na úsecích cesty provedených nad územím smluvní strany, v níž byly vzaty na palubu. Může být požadováno, aby shora uvedený materiál byl pod celním dohledem nebo kontrolou.

(3) Obvyklé zařízení letadla, náhradní díly, zásoby letadla, pohonné hmoty a mazací oleje ponechávané na palubě letadla jedné smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů této smluvní strany, které mohou požádat, aby tento materiál byl uložen pod dohledem až do doby, kdy bude znovu vyvezen nebo s ním bude jinak naloženo v souladu s celními předpisy.

(4) Obchodní náborový materiál a dárkové předměty užívané určeným leteckým podnikem jedné ze smluvních stran na území druhé smluvní strany budou osvobozeny ode všech vnitrostátních poplatků a dávek za předpokladu, že tyto materiály a dárkové předměty budou rozšiřovány zdarma.

Článek 7

(1) Každá ze smluvních stran poskytne na základě vzájemnosti určenému leteckému podniku druhé smluvní strany na svém území osvobození ode všech daní ze zisků nebo příjmů plynoucích z provozování dohodnutých leteckých služeb.

(2) Převody příjmů, dosažených určeným leteckým podnikem kterékoli ze smluvních stran na území druhé smluvní strany, se budou provádět podle platných devizových předpisů této smluvní strany v některé z volně směnitelných měn.

(3) Smluvní strana učiní opatření k usnadnění převodu příjmů do druhé země; tyto převody budou prováděny bez průtahů.

Článek 8

(1) Zákony a předpisy smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup letadel provozujících mezinárodní lety, nebo na provoz a létání těchto letadel na jejím území, budou se vztahovat na letadla leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány při vstupu na území smluvní strany, výstupu z něho a při provozu na tomto území.

(2) Zákony a předpisy smluvní strany, vztahující se na vstup na její území nebo výstup z něho cestujících, posádek, nákladu letadel, včetně předpisů o vstupu, výstupu, cestovních dokladech, clu a zdravotních předpisů, musí být dodržovány při vstupu na území smluvní strany, výstupu z něho a pobytu na tomto území.

(3) Cestující v přímém tranzitu přes území smluvní strany a neopouštějící část letiště určenou pro takový účel budou podrobeni zjednodušené kontrole. Zavazadla a zboží v přímém tranzitu budou osvobozeny od celních poplatků, inspekčních poplatků a jiných vnitrostátních dávek a poplatků.

Článek 9

(1) Určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít řádné a stejné možnosti k provozování leteckých služeb na kterékoli trati stanovené v souladu s odstavcem 1 článku 2 této dohody.

(2) Při provozování dohodnutých služeb na tratích stanovených v souladu s odstavcem 1 článku 2 této dohody, určený letecký podnik každé smluvní strany bude brát v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování služeb, které tento letecký podnik provozuje na zcela nebo zčásti shodných tratích.

(3) Dohodnuté služby provozované určeným leteckým podnikem budou mít jako svůj hlavní cíl zajistit, při rozumném využití kapacity přiměřené současným a rozumně uvažovaným požadavkům, dopravu cestujících, pošty a zboží pocházejících z území nebo určených pro území smluvní strany, která určila letecký podnik. Právo určeného leteckého podniku každé smluvní strany nakládat nebo vykládat v bodě na území druhé smluvní strany mezinárodní substrát určený pro nebo pocházející z třetích zemí bude doplňkového charakteru a jeho rozsah bude posuzován v souvislosti:

a) s přepravní poptávkou mezi územím smluvní strany, která určila letecký podnik, na jedné straně a body na stanovených tratích na straně druhé;

b) s přepravní poptávkou v oblastech, přes které letecký podnik provozuje své lety, přičemž se vezmou v úvahu jiné dopravní služby zřízené leteckými podniky států v této oblasti; a

c) s poptávkou na přímý spoj leteckého podniku.

Článek 10

(1) Určené letecké podniky oznámí nejpozději třicet dnů před zahájením leteckých služeb na tratích stanovených v souladu s odstavcem 1 článku 2 této dohody leteckým úřadům smluvních stran druh služby, typ používaného letadla a letový řád. Toto ustanovení se vztahuje i na pozdější změny.

(2) Letecký úřad každé smluvní strany bude opatřovat leteckému úřadu druhé smluvní strany na požádání takové statistické přehledy, jež mohou být rozumně požadovány pro účely posuzování kapacity poskytované při dohodnutých službách.

Článek 11

(1) Tarify pro kteroukoli dohodnutou službu budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude náležitě přihlíženo ke všem potřebným činitelům jako jsou provozní náklady, přiměřený zisk, charakteristiky letu na různých tratích (jako jsou standardy rychlosti a vybavení letadla) a tarify jiných leteckých podniků na kterémkoli úseku stanovených tratí. Tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou, bude-li to možné, sjednány pro každou stanovenou trať mezi příslušnými leteckými podniky, v případě nutnosti po poradě s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu na celém úseku takové tratě nebo její části, a dohoda o tom bude uzavřena, když to bude možné, prostřednictvím k tomu účelu vytvořené procedury Mezinárodního sdružení leteckých dopravců. Takto sjednané tarify podléhají schválení leteckých úřadů obou smluvních stran a budou předloženy těmto úřadům nejméně 30 dnů před navrhovaným datem platnosti těchto tarifů.

(3) Nedosáhnou-li určené letecké podniky dohody o tarifech nebo nemůže-li být z nějakého důvodu dosaženo dohody o tarifech v souladu s ustanoveními odstavce 2 tohoto článku, letecké úřady smluvních stran se samy pokusí tarify určit.

(4) Nebudou-li moci letecké úřady schválit tarify předložené jim podle odstavce 2 tohoto článku nebo tarify určit podle odstavce 3, záležitost bude postoupena k vyřízení smluvním stranám v souladu s ustanovením článku 13 této dohody.

(5) Po dobu projednávání tarifů v souladu s ustanoveními tohoto článku budou používány tarify, které zatím platily. Nicméně platnost tarifů na základě tohoto odstavce nebude prodlužována o více než 12 měsíců k datu, podle kterého by jinak platnost tarifu skončila.

Článek 12

(1) V duchu úzké spolupráce budou letecké úřady obou smluvních stran provádět podle potřeby konzultace týkající se výkladu a uspokojivého provádění ustanovení této dohody a Seznamu linek.

(2) Každá smluvní strana může kdykoli požádat o jednání s druhou smluvní stranou za účelem změny této dohody nebo Seznamu linek. Takové jednání bude zahájeno do 60 dnů ode dne podání žádosti. Jakékoli změny této dohody dohodnuté při takovém jednání budou schvalovány každou smluvní stranou podle jejích ústavních postupů a vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót vyjadřujících souhlas.

(3) Pokud se však změny vztahují pouze k Seznamu linek, jednání se uskuteční mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže tyto úřady dohodnou nový nebo revidovaný Seznam linek, sjednané změny mohou být prozatímně vykonávány od data sjednaného leteckými úřady a vstoupí v platnost po jejich potvrzení výměnou diplomatických nót.

Článek 13

(1) Jakýkoli spor týkající se výkladu nebo provádění této dohody bude urovnán přímým jednáním mezi leteckými úřady obou smluvních stran. Jestliže mezi těmito leteckými úřady nebude dosaženo dohody, bude spor urovnán diplomatickou cestou.

(2) Jestliže se smluvním stranám nepodaří do šedesáti dnů dosáhnout řešení jednáním, předloží spor k rozhodnutí rozhodčímu tribunálu složenému ze tří rozhodců, z nichž po jednom jmenuje každá smluvní strana. Třetí rozhodce, který bude předsedat rozhodčímu tribunálu, bude dohodnut smluvními stranami. V případě, že smluvní strany nedosáhnou dohody o jmenování třetího rozhodce do šedesáti dnů, tento rozhodce bude určen dvěma již jmenovanými rozhodci.

(3) Rozhodčí tribunál dosáhne svého rozhodnutí většinou hlasů.

(4) Náklady rozhodčího řízení ponesou smluvní strany rovným dílem.

Článek 14

Určený letecký podnik každé smluvní strany je oprávněn udržovat na území druhé smluvní strany technický a obchodní personál v počtu přiměřeném rozsahu vykonávaných služeb.

Článek 15

Každá smluvní strana může kdykoli oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí skončit platnost této dohody. Kopie výpovědi bude zároveň zaslána Mezinárodní organizaci pro civilní letectví. Jestliže byla taková výpověď dána, skončí platnost této dohody dvanáct měsíců ode dne, kdy výpověď obdržela druhá smluvní strana, pokud výpověď nebude mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě odvolána před uplynutím tohoto období. Nebude-li potvrzeno přijetí výpovědi druhou smluvní stranou, výpověď bude považována za doručenou čtrnáct dnů poté, co ji obdržela Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 16

Tato dohoda a jakákoli její změna budou registrovány u Mezinárodní organizace pro civilní letectví.

Článek 17

Tato dohoda podléhá schválení každou smluvní stranou podle jejích ústavních postupů a Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů po výměně listin o schválení.

Dáno v Kuvajtu dne 29. ledna 1978 ve dvou vyhotoveních, v jazyce českém, arabském a anglickém. Anglický text bude považován za rozhodující v případě jakéhokoli rozporu ve výkladu obou druhých textů.

Na důkaz toho podepsaní, řádně zmocněni svými vládami, podepsali tuto dohodu.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Miroslav Jiráska v. r.

Za vládu Státu Kuvajt:

Jaber Al-Athby Al-Sabah v. r.

Seznam linek

1. Tratě provozované určeným leteckým podnikem Státu Kuvajt s úplnými přepravními právy v obou směrech: Kuvajt - mezilehlý bod - Praha - body za Prahou.

2. Tratě provozované určeným leteckým podnikem Československé socialistické republiky s úplnými přepravními právy v obou směrech: body v Československé socialistické republice - mezilehlý bod - Kuvajt - body za Indickým subkontinentem s výjimkou Tokia.

Poznámky:

a) Indický subkontinent zahrnuje Pákistán, Indii a Bangladéš. Určenému leteckému podniku Československé socialistické republiky bude nicméně povolen na stanovených tratích provoz bez přepravních práv mezi Kuvajtem a Bombají nebo jiným bodem v oblasti Indického subkontinentu, který bude schválen kuvajtským leteckým úřadem.

b) Na stanovených tratích určeného leteckého podniku Československé socialistické republiky nebude jako mezilehlého bodu s přepravními právy užíváno bodu ležícího v arabských zemích.

c) Dohodnuté služby zajišťované určeným leteckým podnikem každé smluvní strany budou začínat na území této smluvní strany, ale ostatní body na stanovené trati mohou, podle uvážení určeného leteckého podniku, být vynechány na kterémkoli nebo při všech letech. Určené letecké podniky však nebudou končit své lety na území druhé smluvní strany.

Přesunout nahoru