Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1979 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska

Částka 4/1979
Platnost od 06.03.1979
Účinnost od 20.11.1978
Zrušeno k 11.12.2001 (34/2002 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 29. prosince 1978

o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska


Dne 24. června 1978 byla v Ammánu podepsána Dlouhodobá obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska. Dohoda vstoupila v platnost podle svého článku 12 dnem 20. listopadu 1978.


Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: Ing. Chňoupek v. r.

DLOUHODOBÁ OBCHODNÍ DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Hašemitského království Jordánska

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Hašemitského království Jordánska přejíce si upevnit a dále rozšířit hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi, založené na zásadách přátelství a vzájemných výhod, dohodly se takto:

Článek 1

Obě smluvní strany učiní všechna vhodná opatření k rozšíření hospodářských vztahů a k rozvoji objemu obchodu mezi oběma zeměmi na nejvyšší možnou míru.

Článek 2

(1) Smluvní strany, v souladu s ustanoveními této dohody a s jejich příslušnými platnými zákony a předpisy vynaloží veškeré úsilí k usnadnění a rozvoji výměny zboží, jakož i k dosažení spravedlivé obchodní bilance mezi oběma zeměmi.

(2) Zbožové listiny, které jsou připojeny jako listiny "A" a "B", tvoří nedílnou část této dohody. Tyto listiny mají pouze indikativní charakter a nemohou být považovány za omezující výměnu zboží neuvedeného v nich.

Článek 3

Smluvní strany si navzájem poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všech záležitostech týkajících se jejich vzájemných obchodních vztahů.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod se bude vztahovat zejména na cla a další poplatky, náklady a daně, které mohou být vybírány při dovozu nebo vývozu zboží pocházejícího z druhé smluvní strany, jakož i na předpisy a formality upravující celní odbavování a na vydávání dovozních a vývozních licencí.

Zacházení podle zásady nejvyšších výhod, stanovené tímto článkem, se nebude vztahovat na zvláštní výhody, které:

a) jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního styku;

b) vyplývají z oblasti volného obchodu nebo celní unie nebo hospodářského integračního seskupení, jehož členem je nebo se stane jedna ze smluvních stran;

c) byly poskytnuty některé smluvní straně na zboží, které je dováženo v rámci programu pomoci poskytnutého této straně kteroukoliv třetí zemí, společenstvím, sdružením nebo mezinárodní organizací a

d) Hašemitské království Jordánska poskytlo nebo v budoucnu poskytne kterékoli arabské zemi.

Článek 4

Obě smluvní strany se zavazují, že v rámci zákonů a předpisů platných v obou zemích budou vydávat dovozní a vývozní licence, pokud takové licence budou požadovány na zboží pocházející a dovážené z území nebo vyvážené na území druhé smluvní strany.

Článek 5

Obchodní operace v rámci této dohody budou uskutečňovány na základě kontraktů, které budou uzavřeny mezi právnickými a fyzickými osobami obou zemí, náležitě oprávněnými podle příslušných zákonů a předpisů těchto zemí provozovat zahraničně obchodní činnost.

Článek 6

Smluvní strany, v rámci platných zákonů a předpisů ve svých zemích osvobodí:

a) od cel - vzorky a propagační materiál pro získání objednávek a pro propagační účely;

b) od cel, daní a ostatních poplatků, kromě kolků a poplatků vybíraných za dovozní licence, stavební materiály a konstrukce dovážené na stálé veletrhy a výstavy;

c) od cel, daní a ostatních poplatků, kromě kolků a poplatků vybíraných za dovozní a vývozní licence, níže uvedené zboží a položky v případě jejich dovozu na přechodnou dobu:

- nářadí a další výrobky, dovážené nebo zaslané pro montážní účely nebo pro kompletaci projektu,

- výrobky určené pro zkušební účely,

- zboží a výrobky, které mají být vystavovány na veletrzích a výstavách buď přechodně nebo stále,

- označené balicí materiály, dovážené pro balení dovážených výrobků, které musí být reexportovány po určitém období.

Zboží a výrobky uvedené v části c) tohoto článku mohou po uplynutí období pro dočasný dovoz buď být reexportovány nebo spotřebovány v zemi po zaplacení cel a daní, jestliže to dovolují platné předpisy.

Článek 7

Všechny platby mezi oběma zeměmi budou prováděny ve volně směnitelných měnách. Příslušné orgány každé smluvní strany udělí potřebné povolení pro včasný převod jakýchkoli plateb, vyplývajících z operací uzavřených podle této dohody.

Článek 8

Smluvní strany podpoří vzájemné podnikání včetně společného podnikání, výměny technických poznatků a jiných forem hospodářské a technické spolupráce, mající za cíl rozvoj obchodní a hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi podle zákonů, směrnic a předpisů platných v obou zemích.

Článek 9

Smluvní strany usnadní a podpoří účast na mezinárodních veletrzích a výstavách, právě tak jako organizování jednotlivých výstav konaných na území druhé strany.

Článek 10

S cílem usnadnit provádění této dohody a rozšiřovat hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi, smluvní strany ustaví společný výbor s těmito hlavními úkoly:

a) posuzovat výsledky plnění této dohody;

b) urovnávat případné obtíže, které mohou vzniknout v průběhu provádění této dohody;

c) vypracovávat návrhy, směřující k povzbuzení a dalšímu rozšíření hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi.

Výbor se bude scházet na požádání některé smluvní strany v době vzájemně dohodnuté, střídavě v Praze a v Ammánu.

Článek 11

Ustanovení této dohody budou platná i po skončení její platnosti pro kontrakty, uzavřené v jejím rámci a v průběhu její platnosti.

Článek 12

Tato dohoda podléhá ratifikaci nebo schválení v souladu s předpisy každé smluvní strany a vstoupí v platnost dnem výměny nót, potvrzujících takovou ratifikaci nebo schválení.

Tato dohoda zůstane v platnosti po dobu tří let a potom bude prodlužována mlčky o jednoroční období, pokud jedna ze smluvních stran její platnost neukončí nótou tři měsíce před skončením období platnosti.

Vyhotoveno a podepsáno v Ammánu dne 24. června 1978 ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu Hašemitského království Jordánska:

Dr. Hashem Dabbas v. r.

LISTINA "A"

zboží pro vývoz z Československé socialistické republiky do Hašemitského království Jordánska

1. Kompletní průmyslové závody a jejich zařazení

2. Čerpadla

3. Dieselmotory a dieselagregáty

4. Zvedací zařízení

5. Elektromotory a elektrická zařízení

6. Měnírny elektrického napětí

7. Dopravní zařízení

8. Jízdní kola

9. Osobní automobily

10. Nákladní automobily

11. Silniční a stavební stroje

12. Textilní stroje

13. Jeřáby a pojízdné jeřáby

14. Nářadí a vybavení dílen

15. Spojová zařízení

16. Měřící, laboratorní a zdravotnická zařízení

17. Zemědělské stroje a zařízení

18. Kožedělné a obuvnické stroje

19. Svářečky

20. Přesné nástroje a přístroje, tiskařské stroje, psací stroje a počítače

21. Náhradní díly

22. Vybavení pro domácnost

23. Papír - různé druhy

24. Válcovaný materiál a výrobky z oceli (tyče, plechy, trubky atd.)

25. Chemické, farmaceutické a lékařské výrobky

26. Cukr

27. Zemědělské výrobky a potraviny

28. Hudební nástroje a gramofonové desky

29. Fotoaparáty a kamery

30. Filmy a fotografické papíry

31. Sanitární keramika, obkladačky a fitinky

32. Brusiva

33. Hračky, hry a sportovní potřeby

34. Textil - různé druhy

35. Koberce

36. Obuvnické materiály

37. Kancelářské potřeby

38. Sklo a skleněné zboží

39. Lovecké a sportovní zbraně a munice

40. Kancelářské a školní vybavení

41. Bižuterie včetně příslušenství, skleněné a umělé kameny

42. Jiné spotřební a nespecifikované položky

LISTINA "B"

zboží pro vývoz z Hašemitského království Jordánska do Československé socialistické republiky

1. Kaolin

2. Fosfáty

3. Rajský protlak

4. Sušenky a oplatky plněné i neplněné

5. Prášek do pečiva a droždí

6. Žvýkačky

7. Vaječný krém a rosol

8. Drůbež a krmiva pro zvířata

9. Lihoviny

10. Arak

11. Rukodělky

12. Cigarety a cigaretové dutinky

13. Tabák v listech

14. Trika a svetry

15. Ponožky a punčochy

16. Koberce a rohože

17. Spodní prádlo

18. Vlněné a syntetické přikrývky

19. Švédské zápalky (bezpečnostní)

20. Hypochlorid sodný (sůl)

21. Plastické granule

22. Farmaceutické výrobky

23. Mýdla

24. Parfumerie

25. Zásypový prášek

26. Sáčky z umělých hmot (plastikové)

27. Zubní pasty a holicí krémy

28. Kosmetika

29. Činěné kůže a kožky

30. Kabelky z kůže a umělých hmot

31. Plastiková, kožená a gumová obuv

32. Dětské kočárky

33. Lepenka

34. Papírové sáčky

35. Kartonové krabice

36. Ubrousky, toaletní a hygienický papír

37. Motorový olej

38. Trubky z umělé hmoty

39. Profily

40. Hřebíky a ostatní dráty

41. Ploché sklo

42. Zdravotnická keramika

43. Dlaždice a keramika

44. Ohnivzdorné cihly

45. Vodovodní potrubí

46. Kruhové ocelové tyče

47. Mokré články a akumulátorové skříně

48. Obálky

49. Laky

50. Polystyrénové fólie

51. Vodovodní trubky a fitinky z PVC

52. Litinové sanitární výrobky

53. Kamna

54. Výfuky (automobilové)

55. Dveře z plastických hmot

56. Radiátory ústředního topení

57. Minerální voda

58. Ovoce a zelenina

59. Kyselina fosforečná

Přesunout nahoru