Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.06.2010 (73/2010 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce,1) pro organizace, které provádějí činnost podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy2) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů6) (dále jen "organizace").

(2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení, podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.

§ 2

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

§ 3

Oprávnění organizací

(1) Organizace smějí

a) provádět revize, montáž, opravy a údržbu zařízení,

b) vyrábět rozvaděče nízkého napětí, dodavatelským způsobem jen na základě oprávnění.

(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce, popřípadě obvodní báňský úřad (dále jen "orgán dozoru"), v jehož obvodu působnosti má organizace sídlo popřípadě trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.

Organizace v žádosti uvede:

a) svůj přesný název a adresu,

b) název a adresu závodu (provozovny), pro nějž oprávnění žádá, pokud není v sídle organizace,

c) druh a rozsah žádaného oprávnění,

d) zajištění výkonu činnosti, k níž oprávnění požaduje, po stránce technického vybavení a odborné kvalifikace pracovníků.

(3) Při ověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků 3) poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.

(4) Orgán dozoru může na základě výsledku prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.

(5) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo že při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

§ 4

Povinnosti organizací

(1) Dodavatelská organizace je povinna před předáním zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom doklady (zprávy o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod.) a odevzdat je spolu se zařízením odběrateli.

(2) Organizace, která vykonává montáž zařízení

a) na výrobu, přeměnu a rozvod elektrické energie

1. v elektrárnách se jmenovitým výkonem větším než 5 MW,

2. ve spínacích stanicích vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí,

3. v transformovnách se jmenovitým výkonem jednotlivých transformátorů větším než 1 MW;

b) na přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie

1. s celkovým jmenovitým výkonem větším než 0,3 MW,

2. instalovaného v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v prostorách z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných, 4)

3. v objektech určených ke shromažďování více než 250 osob, je povinna oznámit nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu dozoru, v jehož obvodu působnosti byly montážní práce vykonány, ukončení montáže jako celku.

(3) Skládá-li se zařízení z více částí, které lze samostatně provozovat, může organizace oznámit ukončení montáže takových částí jednotlivě.

(4) Organizace provozující zařízení (dále jen "provozovatel") jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Pro účely revizí se objekty dělí na

a) A - objekty bez nebezpečí výbuchu,

b) B - objekty s nebezpečím výbuchu,

c) C - objekty podléhající vrchnímu dozoru orgánů státní báňské správy.

(5) Záznamy a doklady, které je provozovatel povinen pořizovat 5) o provozu, revizích, zjištěných závadách, opravách a rekonstrukcích zařízení, musí uschovat, pokud není stanoveno jinak, do doby odstranění závad, nejméně však do příští revize či kontroly stejného rozsahu.

(6) Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen revizní technici. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis. 3)

(7) Zařízení uvedená v odstavci 2 písm. b) bod č. 2. a 3. může montážní organizace odevzdat odběrateli jen se souhlasem orgánu dozoru. Tato povinnost se považuje za splněnou u výrobků, které jsou výrobky stanovenými k posuzování shody podle zvláštního zákona3a) a nařízení vlády3b) a o kterých bylo vydáno prohlášení o shodě.

(8) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností podle odstavce 2 odběratelská organizace.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 5

(1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění je povinna požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

(2) Oprávnění vydaná organizacím před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabude účinnosti.

§ 6

Zrušuje se § 1 písm. c) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Předseda Českého báňského úřadu: Pastorek v. r.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce: Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

2) § 39 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

3) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

3a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb.

3b) Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.
Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.
Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

4) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

5) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů.

6) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve znění zákona č. 112/1990 Sb.

Přesunout nahoru