Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 20/1979 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Částka 3/1979
Platnost od 05.03.1979
Účinnost od 01.07.1979
Zrušeno k 01.06.2010 (73/2010 Sb.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

20

VYHLÁŠKA

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

ze dne 22. ledna 1979,

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:


§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje působnost orgánů státního odborného dozoru nad bezpečností práce, 1) a pro organizace, které provádějí činnost, náležející do působnosti orgánů státní báňské správy. 2)

(2) Vyhláška se nevztahuje na technická zařízení, podléhající dozoru orgánů uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) zákona.

§ 2

Vyhrazená elektrická zařízení

Vyhrazená elektrická zařízení ve smyslu § 4 písm. d) až g) zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení

a) pro výrobu, přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie,

b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

§ 3

Oprávnění organizací

(1) Organizace smějí

a) provádět montáž, opravy a údržbu zařízení,

b) vyrábět rozvaděče nízkého napětí, dodavatelským způsobem jen na základě oprávnění.

(2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce, popřípadě obvodní báňský úřad (dále jen "orgán dozoru"), v jehož obvodu působnosti má organizace sídlo, a to na základě písemné žádosti organizace, doložené stanoviskem jejího nadřízeného orgánu.

Organizace v žádosti uvede:

a) svůj přesný název a adresu,

b) název a adresu závodu (provozovny), pro nějž oprávnění žádá, pokud není v sídle organizace,

c) název a adresu svého nadřízeného orgánu,

d) druh a rozsah žádaného oprávnění,

e) zajištění výkonu činnosti, k níž oprávnění požaduje, po stránce technického vybavení a odborné kvalifikace pracovníků.

(3) Při ověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost jejích pracovníků 3) poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah požadovaného oprávnění bude odpovídat požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení.

(4) Orgán dozoru může na základě výsledku prověřování odborné způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Splnění těchto podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.

(5) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány nebo že při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah oprávnění nebo je organizaci odejme.

§ 4

Povinnosti organizací

(1) Dodavatelská organizace je povinna před předáním zařízení odběrateli zajistit v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu zařízení (revize, zkoušky apod.) a pořídit o tom doklady (zprávy o revizích, protokoly o zkouškách, osvědčení o jakosti a kompletnosti apod.) a odevzdat je spolu se zařízením odběrateli.

(2) Organizace, která vykonává montáž zařízení

a) na výrobu, přeměnu a rozvod elektrické energie

1. v elektrárnách se jmenovitým výkonem větším než 5 MW,

2. ve spínacích stanicích vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí,

3. v transformovnách se jmenovitým výkonem jednotlivých transformátorů větším než 1 MW;

b) na přeměnu, rozvod a odběr elektrické energie

1. s celkovým jmenovitým výkonem větším než 0,3 MW,

2. instalovaného v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v prostorách z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných, 4)

3. v objektech určených ke shromažďování více než 250 osob, je povinna oznámit nejméně 15 dnů předem příslušnému orgánu dozoru, v jehož obvodu působnosti byly montážní práce vykonány, ukončení montáže jako celku.

(3) Skládá-li se zařízení z více částí, které lze samostatně provozovat, může organizace oznámit ukončení montáže takových částí jednotlivě.

(4) Organizace provozující zařízení (dále jen "provozovatel") jsou povinny zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných kontrol zařízení (revize, zkoušky, prohlídky apod.) se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno.

(5) Záznamy a doklady, které je provozovatel povinen pořizovat 5) o provozu, revizích, zjištěných závadách, opravách a rekonstrukcích zařízení, musí uschovat, pokud není stanoveno jinak, do doby odstranění závad, nejméně však do příští revize či kontroly stejného rozsahu.

(6) Výchozí a pravidelné revize smějí vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanoví zvláštní předpis. 3)


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 5

(1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez oprávnění je povinna požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti této vyhlášky.

(2) Oprávnění vydaná organizacím před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři roky ode dne, kdy vyhláška nabude účinnosti.

§ 6

Zrušuje se § 1 písm. c) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se určují vyhrazená technická zařízení.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.


Předseda Českého báňského úřadu: Pastorek v. r.

Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce: Dr. Bartík v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 zákona.

2) § 37 zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon),
§ 3 zákona č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy.

3) Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

4) ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

5) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů.

Přesunout nahoru