Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 166/1979 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech

Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 19. prosince 1979,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou podle § 230 odst. 2 a 3 zákoníku práce a podle § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) se za větu první připojují tato slova: "a v organizacích výrobně hospodářské jednotky Rudné doly a magnezitové závody".

2. V § 7 odst. 5 se za slova "Organizace řízené federálním ministerstvem paliv a energetiky" vkládají tato slova: "a organizace výrobně hospodářské jednotky Rudné doly a magnezitové závody".

3. Příloha č. 1 část a) včetně nadpisu a poznámek zní:

"a) Učební obory národohospodářsky nejdůležitější v organizacích řízených federálním ministerstvem paliv a energetiky a v organizacích výrobně hospodářské jednotky Rudné doly a magnezitové závody

1. důlní učební obory, u kterých se uskutečňuje praktická příprava (odborný výcvik) v podzemí

učební obory nově koncipované 10)

01-11-4 horník mechanizátor

03-15-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro důlní stroje a zařízení

04-42-4 důlní elektromontér

04-62-2 elektromechanik s odborným zaměřením pro důlní stroje a zařízení

učební obory podle dosavadních předpisů11)

21-61-2 horník pro uhelné doly

21-62-2 horník pro rudné doly

21-63-2 horník mechanizovaných pracovišť

21-65-2 strojník komplexně mechanizovaných porubů a předků

21-66-2 strojník dopravních zařízení

21-67-2 důlní zámečník

21-68-2 důlní elektromontér

2. další učební obory v odvětví hornictví a energetiky učební obory nově koncipované10)

01-12-4 mechanik důlních strojů a velkostrojů

03-13-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro stroje a zařízení, který se připravuje pro odvětví

energetiky a lomové provozy

04-61-2 elektromechanik s odborným zaměřením pro stroje a zařízení, který se připravuje pro odvětví

energetiky a lomové provozy

04-63-2 elektromechanik s odborným zaměřením pro rozvodná zařízení

učební obory podle dosavadních předpisů11)

21-69-2 vrtař, který se připravuje pro odvětví paliv,plynárenství, rudného a nerudného hornictví a

uranový průmysl

24-09-2 potrubář, který se připravuje pro odvětví plynárenství

24-24-2 provozní zámečník, který se připravuje pro odvětví energetiky, rudného a nerudného hornictví

a lomové provozy

26-81-2 elektromontér rozvodných zařízení

26-82-2 provozní elektromontér

26-83-2 elektromechanik.".

4. V příloze č. 1 v části c) se vypouštějí tyto učební obory:

03-15-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro důlní stroje a zařízení

04-62-2 elektromechanik s odborným zaměřením pro důlní stroje a zařízení

21-62-2 horník pro rudné doly

21-63-2 horník mechanizovaných pracovišť

21-65-2 strojník komplexně mechanizovaných porubů a předků

21-67-2 důlní zámečník.

5. Poznámka 11 pod čarou se vypouští a poznámka 12 se označuje jako poznámka 11.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Ministr školství ČSR: Vondruška v. r.

Ministr práce a sociálních věcí ČSR: Hamerník v. r.

Poznámky pod čarou

10) Nově koncipované učební obory jsou stanoveny vyhláškou ministerstva školství ČSR č. 70/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb. Uvádějí se pouze ty učební obory, které se zavádějí nejpozději do 1. 9. 1980. O zvýhodnění učebních oborů zaváděných od 1. 9. 1981 bude rozhodnuto v souladu s plánem potřeby kvalifikovaných pracovníků na období 7. pětiletého plánu.

11) Stanovené vyhláškou ministerstva školství ČSR č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.

Přesunout nahoru