Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 165/1979 Sb.Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

Částka 30/1979
Platnost od 29.12.1979
Účinnost od 01.01.1980
Zrušeno k 01.01.2009 (187/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 7. listopadu 1979

o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst. 1 a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a podle § 36 odst. 1 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění:


ČÁST PRVNÍ

Nemocenské pojištění některých zaměstnanců

ODDÍL PRVNÍ

§ 1

Všeobecné ustanovení

Pro nemocenské pojištění

a) domáckých zaměstnanců (oddíl druhý),

d) členů družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni, a společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni (oddíl pátý),

f) studentů a žáků (oddíl sedmý),

h) členů zastupitelstev územních samosprávných celků,

ch) zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti (oddíl desátý),

i) dobrovolných pracovníků pečovatelské služby (oddíl jedenáctý) a

k) pěstounů, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1), nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu2) (oddíl třináctý),

l) poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky (oddíl čtrnáctý),

platí obecné předpisy o nemocenském pojištění zaměstnanců,3) pokud z dalších ustanovení této části nevyplývá odchylná úprava.

ODDÍL DRUHÝ

Domáčtí zaměstnanci

§ 2

Za domácké zaměstnance se pro účely této vyhlášky považují zaměstnanci v pracovním poměru, kteří nepracují na pracovišti zaměstnavatele, ale podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě pro něho vykonávají sjednané práce doma v pracovní době, kterou si sami rozvrhují.

§ 3, § 4zrušeno

§ 5

Omezení nároku na nemocenské

Odvedl-li domácký zaměstnanec práci za odváděcí období, ve kterém byl také podle zvláštního předpisu41) uznán dočasně neschopným práce nebo mu byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu41a), omezí se výše jeho nemocenského za dny, které z doby jeho pracovní neschopnosti (karantény) připadají na toto období tak, aby nemocenské a započitatelný příjem26) za toto období nepřevýšily dohromady částku rovnající se dennímu vyměřovacímu základu vynásobenému počtem kalendářních dnů připadajících na toto období.

§ 6zrušeno

§ 7

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Jestliže průměr započitatelných příjmů domácké zaměstnankyně, připadající na jeden kalendářní den, je nižší než mzda (plat) stanovená pro domáckou práci, kterou vykonává, považuje se za tento průměr tato mzda (plat).

§ 8

Podpora při ošetřování člena rodiny

Podpora při ošetřování člena rodiny z nemocenského pojištění domáckých zaměstnanců nenáleží.

§ 9zrušeno

ODDÍL TŘETÍzrušeno

§ 10 – § 17zrušeno

ODDÍL ČTVRTÝzrušeno

§ 18 – § 27zrušeno

ODDÍL PÁTÝ

ČLENOVÉ DRUŽSTVA A SPOLEČNÍCI

§ 28

Trvání pojištění, jeho vznik a zánik

(1) Člen družstva, který mimo pracovněprávní vztah vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován (dále jen "člen družstva"), je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň 400 Kč. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním měsíci, v jehož průběhu poprvé začal vykonávat pro družstvo práci, za kterou je odměňován, a v kalendářním měsíci, v jehož průběhu přestal takovou práci vykonávat.

(2) Člen družstva je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kč jen proto, že

a) trvala jeho pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního předpisu41) nebo mu byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu41a),

b) vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c) vykonával službu v ozbrojených silách s výjimkou služby vojáků z povolání,

d) byl na mateřské nebo rodičovské dovolené do tří let věku dítěte.

(3) Pojištění člena družstva podle odstavců 1 a 2 nevznikne, pokud jeho vztah k družstvu, na jehož základě je odměňován, má charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemělo trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

(4) Jestliže člen družstva utrpěl pracovní úraz, považuje se v kalendářním měsíci, ve kterém utrpěl tento úraz, za pojištěného; to však neplatí, nevzniklo-li členu družstva pojištění z důvodů uvedených v odstavci 3.

(5) Nebyl-li člen družstva v některých kalendářních měsících pojištěn, protože pro to nebyly splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3, vzniká pojištění znovu prvním dnem toho kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto podmínky opět splněny.

(6) Pojištění člena družstva zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byly naposledy splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 až 3, zaniká však vždy nejpozději dnem, od něhož přestal pro družstvo vykonávat práci, za kterou je odměňován.

§ 29

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem člena družstva se považuje příjem náležející od družstva za práci, kterou pro ně vykonává, který se zahrnuje do vyměřovacího základu40) pro stanovení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Za započitatelný příjem člena družstva se však nepovažuje taková odměna za práci, která vyplývá pouze z výkonu působnosti orgánu družstva podle stanov, pokud výše odměny za ni není předem určena.

§ 30

Výpočet nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, podpory při ošetřování člena rodiny a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství

(1) Při zjišťování denního vyměřovacího základu podle § 18 odst. 1 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců se do vyměřovacího základu člena družstva zahrnují i započitatelné příjmy v těch kalendářních měsících v rozhodném období, ve kterých nebyl pojištěn; do počtu dnů připadajících na rozhodné období se přitom započítávají i kalendářní dny připadající na tyto kalendářní měsíce.

(2) Pro členy družstev, kteří práci, za kterou jsou družstvem odměňováni, vykonávají doma, platí ustanovení § 5 obdobně.

§ 31

Podpora při ošetřování člena rodiny
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vykonává-li člen družstva pro družstvo práci, za kterou je odměňován, jen občas a nepravidelně podle jeho potřeb, nenáleží mu podpora při ošetřování člena rodiny ani vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

§ 32

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta se počítá vždy ode dne následujícího po dni, v němž pojištění člena družstva nebo společníka naposledy ještě trvalo.

§ 33

Ustanovení § 28, § 29 věta první a § 30 až 32 platí obdobně pro společníky a jednatele společností s ručením omezeným a komanditisty komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni; je-li jednatel společnosti s ručením omezeným současně společníkem této společnosti, považuje se za započitatelný příjem úhrn odměn z obou jeho činností. U osob uvedených ve větě první se rodičovské dovolené podle § 28 odst. 2 písm. d) klade na roveň pobírání peněžité pomoci v mateřství, peněžité pomoci nebo rodičovského příspěvku při péči o dítě do tří let věku.

ODDÍL PÁTÝzrušeno

Pracovníci v zahraničízrušeno

§ 34zrušeno

Experti v zahraničízrušeno

§ 35 – § 40zrušeno

ODDÍL ŠESTÝzrušeno

§ 41 – § 45zrušeno

ODDÍL SEDMÝ

Studenti a žáci

§ 46

Okruh pojištěných

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni

a) studenti vysokých škol;

b) žáci středních škol a vyšších odborných škol (dále jen "střední škola") a konzervatoří. Střední školou a konzervatoří se pro účely této vyhlášky rozumí střední škola a konzervatoř, jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení41b);

c) studenti a žáci jiných škol nebo kurzů, jestliže studium nebo výuka na nich se pro účely důchodového pojištění42) považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách,

d) občané České republiky, kteří studují v cizině na vysokých nebo středních školách, pokud byli ke studiu vysláni ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, vysokou školou, fakultou nebo střední školou anebo pokud se takové studium pro účely důchodového pojištění43) považuje za studium na vysokých nebo středních školách v České republice.

§ 47

Vznik, trvání a zánik pojištění

(1) Pojištění žáka střední školy a konzervatoře vzniká počátkem školního roku prvního ročníku školy; pojištění studenta vysoké školy vzniká dnem zápisu na vysokou školu.27) Jestliže však žák začal plnit studijní povinnosti před tímto dnem, vzniká jeho pojištění dnem, kdy začal tyto povinnosti plnit. Pojištění však vzniká nejdříve po ukončení povinné školní docházky.

(2) Pojištění studenta vysoké školy a žáka střední školy a konzervatoře trvá až do konce posledního ročníku (semestru, bloku) nebo do doby stanovené statutem vysoké školy (fakulty) pro skončení studia, jestliže v něm student (žák) vykonal stanovenou závěrečnou zkoušku, pokud po jejím vykonání nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost ani nezačal pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Jestliže student (žák) nevykonal tuto zkoušku do konce posledního ročníku (semestru, bloku) nebo do doby stanovené statutem vysoké školy (fakulty) pro skončení studia, trvá jeho pojištění do jejího vykonání, nejdéle však po dobu jednoho roku po uplynutí takového termínu, pokud před uplynutím této doby nevstoupil do trvalého zaměstnání, popřípadě nezačal vykonávat jinou trvalou pracovní činnost ani nezačal pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

(3) Pojištění studenta (žáka) však vždy zaniká přerušením, popřípadě předčasným skončením studia.

§ 48

Poměr k jinému pojištění

(1) Je-li student nebo žák pojištěný podle tohoto oddílu (dále jen "student") pojištěn také z důvodu zaměstnání, které však po dobu trvání studia nevykonává, náleží mu dávky jen z nemocenského pojištění studentů a žáků, a to za podmínek uvedených v tomto oddíle. Jestliže však pracovní neschopnost (karanténa) studenta vznikla v době jeho studia a přitom trvá i po jeho skončení (přerušení), poskytne se mu na žádost nemocenské z pojištění z důvodu zaměstnání, a to nejdříve ode dne, kdy měl opět nastoupit do zaměstnání. Jestliže studentka, která jinak splňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, skončila (přerušila) studium, poskytne se jí peněžitá pomoc v mateřství vždy z jejího pojištění z důvodu zaměstnání, a to nejdříve ode dne následujícího po skončení (přerušení) studia; doba poskytování této dávky se však počítá vždy od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař.

(2) Vykonává-li student podle učebních osnov, studijního programu nebo studijního plánu nebo v souvislosti se studiem činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, není tím jeho pojištění podle tohoto oddílu dotčeno. Z pojištění z této činnosti mu však náleží jen nemocenské, a to za podmínky, že jeho pracovní neschopnost (karanténa) vznikla za trvání takové činnosti. Nemocenské se poskytuje nejdéle do dne, kdy měla taková činnost skončit; po jejím skončení se poskytuje, jen pokud pracovní neschopnost (karanténa) brání studentu ve studiu, popřípadě v nástupu do zaměstnání po skončení studia.

(3) Vykonává-li student po dobu školních prázdnin nebo po jejich část činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, není tím jeho pojištění podle tohoto oddílu dotčeno. Z pojištění z této činnosti mu náleží jen nemocenské, které se poskytuje nejdéle do konce školních prázdnin; po jejich skončení se poskytuje, jen pokud pracovní neschopnost (karanténa) brání studentu ve studiu, popřípadě v nástupu do zaměstnání po skončení studia.

(4) Ustanovení § 30 vyhlášky č. 143/1965 Sb. platí obdobně i pro studenty; ustanovení § 32 vyhlášky č. 143/1965 Sb. se na studenty nevztahuje.

§ 49, § 50, § 50azrušeno

§ 51

Peněžitá pomoc v mateřství

(1) Peněžitá pomoc v mateřství náleží studentce, která přerušila (skončila) studium a splňuje přitom i ostatní podmínky nároku na tuto dávku.9)

(2) Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje ode dne přerušení (skončení) studia, nejdříve však od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař. Doba poskytování peněžité pomoci v mateřství se však počítá vždy od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, jak jej určil lékař.

(3) Výše peněžité pomoci v mateřství u studentek za kalendářní den činí 254 Kč.

(4) Pro přiznání, výši a poskytování peněžité pomoci studentu platí obdobně předchozí odstavce.

§ 51azrušeno

§ 52

Nemocenské

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění studentů nenáležejí.

§ 53zrušeno

§ 54

Pracovní úraz

Pracovním úrazem je úraz, který student utrpěl při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním; ustanovení § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb. platí obdobně i pro studenty.

§ 55zrušeno

§ 56

Ustanovení oddílu sedmého se nevztahují

a) na studenty a žáky vojenských škol (učilišť, akademií), kteří jsou účastni nemocenské péče v ozbrojených silách,

b) na studující večerní, dálkovou, distanční a kombinovanou formou vzdělávání nebo podle individuálního vzdělávacího plánu, kteří jsou účastni nemocenského pojištění již z důvodu jiné činnosti,

c) na studující v kombinovaném studiu a na studující formou distančního studia nebo formou individuálního studijního plánu, kteří jsou účastni nemocenského pojištění již z důvodu jiné činnosti.

ODDÍL OSMÝzrušeno

§ 57 – § 63zrušeno

ODDÍL DEVÁTÝ

Členové zastupitelstev územních samosprávných celků

§ 64

Okruh pojištěných

Vznik a zánik pojištění

(1) Nemocenského pojištění jsou účastni členové zastupitelstev územních samosprávných celků, jestliže jsou jim vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění.

(2) Účast na nemocenském pojištění podle odstavce 1 vzniká dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce vyplácená členům zastupitelstev územních samosprávných celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění, a zaniká dnem, od něhož tato odměna nenáleží. Plní-li dosavadní starosta nebo primátor úkoly po uplynutí volebního období až do dne konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva a je mu vyplácena odměna uvedená ve větě první, trvá mu účast na nemocenském pojištění ještě po dobu, po kterou mu náleží tato odměna; to platí obdobně pro hejtmana kraje a primátora hlavního města Prahy.

§ 65

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem člena zastupitelstva územního samosprávného celku se považuje odměna uvedená v § 64 odst. 1.

§ 66

Peněžité dávky nahrazující mzdu

Úraz, který utrpí člen zastupitelstva územního samosprávného celku při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz; ustanovení § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí zde obdobně.

§ 67, § 66azrušeno

ODDÍL DESÁTÝ

Zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti

§ 68

Okruh pojištěných

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti15) (dále jen "zaměstnanci na dohodu"), jestliže tato dohoda nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle ujednání nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

§ 69

Trvání pojištění, jeho vznik a zánik

(1) Zaměstnanec na dohodu je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň 400 Kčs. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním měsíci, v jehož průběhu měl zaměstnanec na dohodu poprvé podle uzavřené dohody o pracovní činnosti začít vykonávat sjednané práce, a v kalendářním měsíci, v jehož průběhu uplynula doba, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.

(2) Zaměstnanec na dohodu je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kčs jen proto, že

a) trvala jeho pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního předpisu41) nebo mu byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu41a),

b) vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c) vykonával službu v ozbrojených silách s výjimkou služby vojáků z povolání,

d) zaměstnankyně na dohodu byla na mateřské dovolené,

e) byl na rodičovské dovolené.

(3) Jestliže zaměstnanec na dohodu utrpěl pracovní úraz, považuje se v kalendářním měsíci, ve kterém utrpěl tento úraz, za pojištěného, pokud splňuje podmínky stanovené v § 68.

(4) Pojištění zaměstnance na dohodu nemůže vzniknout přede dnem, kdy poprvé po uzavření dohody o pracovní činnosti začal vykonávat sjednané práce. Nebyl-li zaměstnanec na dohodu v některých kalendářních měsících pojištěn, protože pro to nebyly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3 nebo v § 68, vzniká pojištění znovu prvním dnem toho kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto podmínky opět splněny.

(5) Pojištění zaměstnance na dohodu zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byly naposledy splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3 nebo v § 68, zaniká však vždy nejpozději dnem, jímž uplynula doba, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti sjednána.

§ 70, § 71zrušeno

§ 72

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Ustanovení § 30 odst. 1 platí pro zaměstnance na dohodu obdobně.

§ 73

Omezení nároku na nemocenské

Pro zaměstnance na dohodu, který vykonává podle dohody o pracovní činnosti sjednané práce doma, platí ustanovení § 5 obdobně.

§ 74zrušeno

§ 75

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění zaměstnanců na dohodu nenáležejí.

§ 76, § 77zrušeno

§ 78

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta se počítá vždy ode dne následujícího po dni, v němž pojištění zaměstnance na dohodu naposledy ještě trvalo.

§ 79zrušeno

ODDÍL JEDENÁCTÝ

Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby

§ 80

Okruh pojištěných

Nemocenského pojištění jsou za podmínek dále stanovených účastni dobrovolní pracovníci pečovatelské služby organizované příslušným orgánem (dále jen "pečovatelé"), jestliže jejich pečovatelská služba nemá charakter nahodilého jednorázového zaměstnání, které podle pověření nemá trvat a ani netrvalo déle než sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích.

§ 81

Trvání pojištění, jeho vznik a zánik

(1) Pečovatel je pojištěn jen v kalendářních měsících, v nichž dosáhl započitatelného příjmu aspoň 400 Kčs. Tato částka se úměrně sníží v kalendářním měsíci, v jehož průběhu měl pečovatel poprvé podle pověření k výkonu pečovatelské služby začít vykonávat tuto službu, a v kalendářním měsíci, v jehož průběhu skončilo pověření pečovatele k výkonu pečovatelské služby.

(2) Pečovatel je pojištěn také v těch kalendářních měsících, v nichž nedosáhl započitatelného příjmu 400 Kčs jen proto, že

a) trvala jeho pracovní neschopnost uznaná podle zvláštního předpisu41) nebo mu byla nařízena karanténa podle zvláštního právního předpisu41a),

b) vykonával veřejnou funkci, občanskou povinnost nebo jiný úkon v obecném zájmu, pokud mu nenáležela náhrada mzdy,

c) vykonával službu v ozbrojených silách s výjimkou služby vojáků z povolání,

d) pečovatelka pobírala peněžitou pomoc v mateřství nebo pečovatel pobíral peněžitou pomoc,

e) pobíral rodičovský příspěvek při péči o dítě do tří let věku.

(3) Jestliže pečovatel utrpěl pracovní úraz, považuje se v kalendářním měsíci, ve kterém utrpěl tento úraz, za pojištěného, pokud jeho pečovatelská služba měla mít rozsah uvedený v § 80.

(4) Pojištění pečovatele nemůže vzniknout přede dnem, kdy poprvé po pověření začal vykonávat pečovatelskou službu. Nebyl-li pečovatel v některých kalendářních měsících pojištěn, protože pro to nebyly splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3, vzniká pojištění znovu prvním dnem toho kalendářního měsíce, ve kterém byly tyto podmínky opět splněny.

(5) Pojištění pečovatele zaniká posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byly naposledy splněny podmínky stanovené v odstavci 1, popřípadě 2 nebo 3; zaniká však vždy nejpozději dnem, jímž skončilo pověření pečovatele k výkonu pečovatelské služby.

§ 82

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem pečovatele se považuje odměna za vykonané pečovatelské služby. 17)

§ 83, § 84zrušeno

§ 85

Výpočet nemocenského a peněžité pomoci v mateřství

Ustanovení § 30 odst. 1 platí pro pečovatele obdobně.

§ 86, § 87zrušeno

§ 88

Podpora při ošetřování člena rodiny

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Podpora při ošetřování člena rodiny a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství z nemocenského pojištění pečovatelů nenáležejí.

§ 89zrušeno

§ 90

Pracovní úraz

Pracovním úrazem je úraz, který pečovatel utrpěl při výkonu pečovatelské služby prováděné podle pokynů daných příslušným orgánem nebo v přímé souvislosti s ním; ustanovení § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb. platí obdobně i pro pečovatele.

§ 91zrušeno

§ 92

Ochranná lhůta

Ochranná lhůta se počítá vždy ode dne následujícího po dni, v němž pojištění pečovatele naposledy ještě trvalo.

§ 93zrušeno

ODDÍL DVANÁCTÝzrušeno

§ 94 – § 102zrušeno

ODDÍL TŘINÁCTÝ

PĚSTOUNI, KTEŘÍ VYKONÁVAJÍ PĚSTOUNSKOU PÉČI V ZAŘÍZENÍCH PRO VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE, NEBO KTERÝM JE ZA VÝKON PĚSTOUNSKÉ PÉČE VYPLÁCENA ODMĚNA NÁLEŽEJÍCÍ PĚSTOUNOVI VE ZVLÁŠTNÍCH PŘÍPADECH

§ 102a

Započitatelný příjem

Za započitatelný příjem pěstouna, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu1), nebo kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu2), se považuje odměna za výkon pěstounské péče.

§ 102b

Nemocenské

Pěstounu, který vykonává pěstounskou péči v zařízení pro výkon pěstounské péče, nebo kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech, se nemocenské poskytuje nejdříve ode dne, od kterého se mu při pracovní neschopnosti již neposkytuje odměna uvedená v § 102a.

§ 102c

Denní vyměřovací základ

Denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského pěstouna, kterému je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu2), je jedna třicetina částky odměny, která naposledy náležela tomuto pěstounovi za kalendářní měsíc před měsícem, v němž mu pracovní neschopnost vznikla. Nenáležela-li tomuto pěstounovi odměna za žádný z kalendářních měsíců před měsícem, v němž mu vznikla pracovní neschopnost, je jeho denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenského jedna třicetina částky odměny, která mu náležela za kalendářní měsíc, v němž mu pracovní neschopnost vznikla. Denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského při karanténě nařízené podle zvláštního právního předpisu41a) a pro výpočet ostatních dávek nemocenského pojištění se u tohoto pěstouna stanoví obdobně.

§ 102d, § 102ezrušeno

ODDÍL ČTRNÁCTÝ

POSLANCI POSLANECKÉ SNĚMOVNY A SENÁTOŘI SENÁTU PARLAMENTU A POSLANCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU, ZVOLENÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

§ 102f

(1) Započitatelným příjmem poslance Poslanecké sněmovny je poslanecký plat vyplacený podle příslušných předpisů.38)

(2) Úraz, který utrpí poslanec Poslanecké sněmovny při plnění úkolů vyplývajících z této funkce nebo v přímé souvislosti s ním, se považuje za pracovní úraz; ustanovení § 21 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 143/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí zde obdobně.

(3) Ustanovení předchozích odstavců platí obdobně pro senátory Senátu Parlamentu a poslance Evropského parlamentu, zvolené na území České republiky.

ČÁST DRUHÁzrušeno

§ 103 – § 105zrušeno


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 106

(1) Jestliže skutečnosti rozhodné pro poskytnutí dávky nastaly před 1. lednem 1980, postupuje se podle dosavadních předpisů.

(2) Jestliže skutečnosti rozhodné pro poskytnutí peněžité pomoci v mateřství učnici nastaly před 1. lednem 1980, posuzuje se její poskytování a výplata i nadále podle dosavadních předpisů, avšak denní výše peněžité pomoci v mateřství se počínaje 1. lednem 1980 určí podle ustanovení § 44 odst. 3, je-li to pro učnici výhodnější.

(3) Ochranná lhůta stanovená touto vyhláškou plyne až z nemocenského pojištění, které skončilo po 31. prosinci 1979.

§ 107

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 61/1957 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení domáckých dělníků, ve znění vyhlášek č. 102/1964 Sb. a č. 95/1968 Sb.;

2. vyhláška č. 102/1957 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a vědeckých aspirantů, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

3. vyhláška č. 7/1958 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení sezónních zaměstnanců a pracovníků na nepravidelnou výpomoc, ve znění vyhlášek č. 102/1964 Sb. a č. 95/1968 Sb.;

4. vyhláška č. 8/1958 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení brigádníků, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

5. vyhláška č. 190/1958 Ú. l. (Ú. v.), o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení funkcionářů národních výborů, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

6. vyhláška č. 8/1960 Sb., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

7. vyhláška č. 184/1960 Sb., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

8. vyhláška č. 48/1961 Sb., o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb.;

9. vyhláška č. 21/1965 Sb., o důchodovém zabezpečení, nemocenském pojištění a preventivní a léčebné péči některých občanů činných při poskytování služeb, ve znění vyhlášek č. 94/1968 Sb. a č. 128/1975 Sb., pokud upravuje nemocenské pojištění;

10. ustanovení § 29, § 32 odst. 3, § 45 odst. 4, § 58 a § 60 odst. 2 vyhlášky č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 113/1975 Sb.

§ 108

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1980.


Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 312/1993 Sb. Čl. II

Jestliže studentce nebo žákyni nebo občance se změněnou pracovní schopností připravující se pro pracovní uplatnění vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství před 1. lednem 1994 a trvá i po 31. prosinci 1993, poskytuje se jí tato dávka od 1. ledna 1994 ve výši, v níž náleží podle této vyhlášky. Ustanovení předchozí věty platí i pro poskytování peněžité pomoci muži.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 196/1994 Sb. Čl. III

(1) Uchazečce o zaměstnání, studentce vysoké školy, žákyni střední školy nebo občance se změněnou pracovní schopností, které vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství přede dnem účinnosti této vyhlášky a nebyl před tímto dnem vyplacen rozdíl mezi výší rodičovského příspěvku a výší peněžité pomoci v mateřství,1) se peněžitá pomoc v mateřství, pokud nárok na ni trvá i po 30. září 1994, poskytuje od 1. října 1994 ve výši stanovené touto vyhláškou. Pokud ženě uvedené v předchozí větě byl přede dnem účinnosti této vyhlášky rozdíl mezi výší rodičovského příspěvku a výší peněžité pomoci v mateřství1) již vyplacen, poskytuje se jí peněžitá pomoc v mateřství ode dne účinnosti této vyhlášky ve výši stanovené touto vyhláškou.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro poskytování peněžité pomoci muži.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 133/1999 Sb. Čl. III

Výše nemocenského a peněžité pomoci v mateřství (peněžité pomoci), na které občanům se změněnou pracovní schopností připravujícím se pro pracovní uplatnění vznikl nárok před 1. říjnem 1999 a trvá i po 30. září 1999, se upraví podle čl. II bodu 7 této vyhlášky bez žádosti od 1. října 1999.

Přechodné ustanovení zavedeno vyhláškou č. 327/2007 Sb. Čl. II

U zaměstnance v pracovním poměru, který se podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007 považoval za zaměstnance na nepravidelnou výpomoc a jehož rozhodné období stanovené pro výpočet dávky nemocenského pojištění zasahuje do roku 2007, se postupuje při zahrnování započitatelných příjmů za rok 2007 do vyměřovacího základu a při započítávání dnů roku 2007 připadajících na rozhodné období podle právních předpisů účinných ke dni 31. prosince 2007.


Místopředseda: Ing. Běžel v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 44 až 47 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

2) § 40a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 168/2005 Sb.

3) Vyhláška ministerstva školství ČSR a ministerstva práce a sociálních věcí ČSR č . 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.
Vyhláška ministerstva školství SSR a ministerstva práce a sociálních věcí SSR č. 4/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť.

2) § 4 odst. 3 vyhlášky ÚRO č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění vyhlášky č. 113/1975 Sb.

3) § 15 odst. 1 vyhlášky č. 3/1987 Sb.
§ 15 odst. 1 vyhlášky č. 4/1987 Sb.

4) § 21 zákona č. 54/1956 Sb.

5) § 4 odst. 5 vyhlášky č. 143/1965 Sb. ve znění vyhlášky č. 113/1975 Sb.

6) § 72 a násl. vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

7) Vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhláška č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická ovolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 167/1979 Sb.

8) § 8 odst. 3 zákona č. 88/1968 Sb.

9) § 6 zákona č. 88/1968 Sb.

10) § 14 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků.

11) § 3 vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb.

12) § 1 vyhlášky č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.), kterou se vydává organizační a studijní řád pro umělecké aspiranty.

13) § 40 vyhlášky č. 210/1969 Ú. l. (Ú. v.).

14) § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů, ve znění nařízení vlády ČSR č. 127/1971 Sb. a nařízení vlády SSR č. 128/1971 Sb.

15) § 237 zákoníku práce.

16) § 234 odst. 1 písm. b) zákoníku práce.

17) § 95 odst. 2 vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 95 odst. 2 vyhlášky č. 134/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

18) § 130 vyhlášky č. 128/1975 Sb.

26) § 15 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona České národní rady č. 37/1993 Sb.

27) Čl. V písm. a) zákona č. 235/1992 Sb., o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení.

33) Zákon č. 73/1990 Sb.

34) § 27 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).

35) § 11 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.

36) § 13 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

37) § 32 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
§ 25 odst. 7 zákona Slovenské národní rady č. 369/1990 Sb.

38) § 1 a 7 zákona č. 304/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění.
§ 1 a 8 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady.
§ 1 a 7 zákona Slovenské národní rady č. 365/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců Slovenské národní rady.

40) § 5 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

41) § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení.

41a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

41b) § 141 až 159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

42) § 108 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

43) § 21 písm. a) část věty za středníkem zákona č. 155/1995 Sb.

44) § 12 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb.

45) Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.

1) § 3 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

Přesunout nahoru